Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. január 2021, piatok
 

Prevencia obchodovania s ľuďmi

Dobré rady pred vycestovaním  |  Prevencia obchodovania s ľuďmi  |  Projekty

Zvyšovanie povedomia o obchodovaní s ľuďmi (školenia, prednášky)

Každoročne je za účelom plnenia úloh v aktuálnom Národnom programe vypracovaný harmonogram realizácie školení zameraných na zvýšenie odbornosti štátnych i neštátnych subjektov v oblasti OSĽ so zameraním na identifikáciu obetí a rozširovanie Národného referenčného mechanizmu (ďalej len „NRM“) zameraného na včasnú identifikáciu obetí. Rovnako boli realizované aj prednáškové aktivity pre školy.

V rámci rozvoja NRM realizovalo Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „IC“) školenia pre viaceré profesné skupiny. Účelom bolo prehĺbiť poznatky a budovanie kapacít v rámci problematiky obchodovania s ľuďmi (ďalej len „OSĽ“) a rozvíjať NRM tak, aby sa obetiam poskytla adekvátna pomoc a uľahčilo sa odhaľovanie trestného činu OSĽ. Prostriedkom šírenia preventívnych informácií sú aj prednášky žiakom a študentom základných a stredných škôl, ako aj deťom v štátnych a neštátnych detských domovoch, reedukačných zariadeniach a liečebno-výchovných zariadeniach. Obsahom prednášok sú základné poznatky o OSĽ, inštitucionálnom zabezpečení boja proti OSĽ v SR, identifikácii obetí a zabezpečení programu, nakoľko práve mladí ľudia sú cieľovou skupinou, ktorá má záujem vycestovať do zahraničia za prácou. Mládeži je okrem odborného výkladu prezentovaný aj filmový materiál – dokumentárny film zachytávajúci svedecké výpovede obetí a každému poskytnutá špeciálna brožúrka s užitočnými informáciami o OSĽ, programe a kontaktnými údajmi na národnú linku, mimovládne a medzinárodné organizácie a zastupiteľstvá SR v zahraničí.

V zmysle zmluvy o poskytovaní podpory a pomoci obetiam medzi Ministerstvom vnútra SR a poskytovateľmi služieb programu vykonávajú preventívne aktivity aj samotní poskytovatelia.

Na základe spolupráce s organizátormi akcie JobExpo sa zástupcovia Ministerstva vnútra SR zúčastňujú aj tejto aktivity. V rámci prednášok sa prístupným spôsobom informuje o probléme OSĽ a distribujú sa viaceré propagačné materiály s možnosťami pomoci a preventívnych rád.

Vzhľadom na to, že problematika OSĽ je súčasťou komplexného programu školení v rámci predvýjazdovej prípravy Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstvo vnútra SR v spolupráci s lektormi Slovenskej katolíckej charity uskutočňujú pravidelne nadväzujúce školenia pre vybraných zamestnancov rezortu v súvislosti s ich vysielaním a pôsobením na konzulárnych úsekoch zastupiteľských úradov SR v zahraničí.

V spolupráci s Ministerstvom obrany SR bola problematika OSĽ zaradená do pravidelného cyklu prípravy príslušníkov ozbrojených síl vysielaných na misie do zahraničia.

Za účelom výmeny skúseností a vzájomnej informovanosti sú každoročne organizované spoločné súčinnostné metodicko-inštruktážne stretnutia pracovníkov IC, ktoré gestoruje špecializovaný program pre obete, s príslušníkmi Národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii úradu hraničnej a cudzineckej polície prezídia Policajného zboru SR.

Téma OSĽ je každoročne propagovaná aj prostredníctvom preventívneho stánku na Dňoch polície, ktoré organizuje Ministerstvo vnútra SR. 

So zámerom zabezpečenia profesionality a kvality výkonu politík a s cieľom predchádzania inštitucionálnemu a systémovému porušovaniu práv dieťaťa súvisí zavedenie mechanizmu na podporu špecifických spoločných vzdelávacích aktivít subjektov, ktoré pôsobia v oblasti ochrany detí pred násilím, orientujúce sa na predchádzanie, identifikáciu a riešenie problematiky násilia na deťoch. V uvedených súvislostiach sú na pravidelnej báze uskutočňované koordinačné stretnutia participujúcich pracovníkov, na ktorých sa okrem identifikácie aktuálnych prekážok v spolupráci a súčinnosti participujúcich subjektov vymedzujú i aktuálne systémové nedostatky pri odhaľovaní prípadov násilia a pri práci s obeťou (napr. sekundárna viktimizácia pri realizovaní úkonov trestného konania), ako aj navrhovanie riešení na ich odstránenie. Koordinačné stretnutia sú multidisciplinárne a zúčastňujú sa ich centrá špeciálno-psychologického poradenstva, centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, Policajný zbor, prokuratúra, obce, pediatri, akreditované subjekty a štátne detské domovy. Keďže súčasťou analýzy a hodnotenia situácií v oblasti problematiky násilia na deťoch sú indikátory, ako napríklad počet prípadov výskytu násilia na deťoch, dominujúce špecifiká týchto prípadov, rizikové faktory spájajúce sa s výskytom násilia na deťoch a pod., dané zistenia koordinačných stretnutí sa javia ako dôležité aj v prípade potenciálneho odhalenia trestnej činnosti, vrátane OSĽ. V špecifických závažných prípadoch sa konajú ad hoc koordinačné stretnutia, ktoré tiež predstavujú dôležitý nástroj na zistenie nežiaducich javov, ako i zlepšovanie postupov pri ochrane detí pred násilím.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]

Minister

Roman Mikulec
ROMAN MIKULEC je ministrom vnútra od 21. marca 2020.

» viac informácií 

Fotogalérie