Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. september 2023, štvrtok
Verejná správa
 

Informácie pre politické strany a petičné výbory

 

DELEGOVANIE DO VOLEBNÝCH KOMISIÍ

 

Okrsková volebná komisia

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorá je zastúpená v Národnej rade Slovenskej republiky a petičný výbor.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie [vzor oznámenia o delegovaní do okrskovej volebnej komisie (DOCX, 19 kB)] doručí politická strana,  koalícia alebo petičný výbor starostovi obce (primátorovi mesta, starostovi mestskej časti) v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 11. 02. 2019).

Prehľad počtu okrskov utvorených v jednotlivých obciach je uvedený na konci tejto webovej stránky ako "Dokument na stiahnutie".

Člen okrskovej volebnej komisie nemusí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej vykonáva funkciu člena okrskovej volebnej komisie. Členovi okrskovej volebnej komisie, ktorý nebude vykonávať svoju funkciu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, odporúčame požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu.

Okresná volebná komisia

Do okresnej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorá je zastúpená v Národnej rade Slovenskej republiky a petičný výbor.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okresnej volebnej komisie [vzor oznámenia o delegovaní do okresnej volebnej komisie (DOCX, 19 kB)] doručí politická strana, koalícia alebo petičný výbor prednostovi okresného úradu v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 11. 02. 2019).

 

 Podľa výsledkov ostatných volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konali v roku 2016, sú v Národnej rade Slovenskej republiky zastúpené tieto politické strany a politické hnutia:

SMER - sociálna demokracia,

Sloboda a Solidarita,

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO),

Slovenská národná strana,

Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko,

SME RODINA - Boris Kollár,

MOST-HÍD,

SLOVENSKÁ KONZERVATÍVNA STRANA (predtým #SIEŤ).

    

Zástupcovia petičných výborov určení pre styk s orgánom verejnej správy:

  

    1.Ing. Béla BUGÁR                                                         - kandidát na prezidenta SR

Rudolf  Chmel

určený pre styk s orgánom verejnej správy

    2.  Mgr. Zuzana ČAPUTOVÁ                                - kandidátka na prezidenta SR

Zuzana  Čifári

určená pre styk s orgánom verejnej správy

    3.  JUDr. Štefan HARABIN                                        - kandidát na prezidenta SR

Ing. Marián  Tkáč

určený pre styk s orgánom verejnej správy

    4.  doc. Mgr. Eduard CHMELÁR, PhD.                   - kandidát na prezidenta SR

Ing. Martin  Štunda

určený pre styk s orgánom verejnej správy

    5.  Ing. Mgr. Marian KOTLEBA                                  - kandidát na prezidenta SR

Ing. Milan  Uhrík, PhD.

určený pre styk s orgánom verejnej správy

    6.  Bc. Milan KRAJNIAK                                            - kandidát na prezidenta SR

JUDr. Miloš Svrček, PhD.

určený pre styk s orgánom verejnej správy

    7.  PaedDr. József MENYHÁRT, PhD.                    - kandidát na prezidenta SR

Mgr. Péter Öry

určený pre styk s orgánom verejnej správy

    8.  RNDr. František MIKLOŠKO                               - kandidát na prezidenta SR

Eva  Güttlerová

určená pre styk s orgánom verejnej správy

    9.  Dr. Ing. Robert MISTRÍK                                       - kandidát na prezidenta SR

Mgr. Fedor  Blaščák

určený pre styk s orgánom verejnej správy

  10.   Mgr. Róbert ŠVEC                                                 - kandidát na prezidenta SR

Mgr. Róbert  Švec

určený pre styk s orgánom verejnej správy

  11.   Ing. Bohumila TAUCHMANNOVÁ                 - kandidátka na prezidenta SR

Ing. Bohumila  Tauchmannová

určená pre styk s orgánom verejnej správy

  12.   Dr. Ing. Juraj ZÁBOJNÍK, PhD.                           - kandidát na prezidenta SR

JUDr. Eva  Vranková, PhD.

určená pre styk s orgánom verejnej správy

  13.   RNDr. Ivan ZUZULA, CSc.                                  - kandidát na prezidenta SR

Mgr. Kristína  Šabíková, PhD.

určená pre styk s orgánom verejnej správy

 

  Spoločné podmienky pre delegovanie a činnosť volebných komisií

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie musí obsahovať:

• meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,

• meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,

  meno, priezvisko a podpis osoby

-   oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany;

-   meno, priezvisko, podpis osoby oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu
a odtlačok pečiatky každej politickej strany tvoriacej koalíciu, ak ide o koalíciu

-   určenej pre styk s orgánom verejnej správy, ak ide o petičný výbor.

 

     Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie možno doručiť v listinnej forme alebo elektronicky (e-mailom). Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

V listinnej forme možno doručiť oznámenie o delegovaní člena osobne alebo prostredníctvom pošty. Ak sa politická strana rozhodla pre doručenie oznámenia prostredníctvom pošty, pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie podané na pošte.

Elektronicky sa doručí oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie ako sken. Pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené do e-mailovej schránky príjemcu. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie odoslané.

 

Členstvo vo volebnej komisii vzniká delegovaním člena do volebnej komisie (doručením oznámenia o delegovaní starostovi obce, resp. prednostovi okresného úradu). Zložením zákonom predpísaného sľubu sa člen volebnej komisie ujíma svojej funkcie.

Volebná komisia si na svojom prvom zasadaní určí zo všetkých členov komisie svojho predsedu a podpredsedu žrebom. Žrebovanie riadi zapisovateľ volebnej komisie.

Členstvo vo volebnej komisii zaniká dňom doručenia písomného oznámenia o odvolaní člena politickou stranou, koalíciou alebo petičným výborom, ktorý ho delegoval alebo doručením písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie predsedovi volebnej komisie,  ktorej je členom. Predseda volebnej komisie povolá náhradníka, ak bol politickou stranou, koalíciou alebo petičným výborom náhradník v zákonnej lehote v oznámení určený. Členstvo vo volebnej komisii zaniká aj vtedy, ak člen nezloží sľub najneskôr desať dní predo dňom konania volieb; to sa netýka náhradníka.

Náhradník nastúpi len v prípade, ak zanikne členstvo delegovanému členovi volebnej komisie jeho odvolaním alebo vzdaním sa alebo nezložením sľubu najneskôr desať dní pred konaním volieb. Zložením sľubu sa náhradník stáva členom volebnej komisie.

 „Člen volebnej komisie je povinný zachovávať pri výkone funkcie nestrannosť a nepôsobiť v prospech alebo neprospech kandidujúcich subjektov. Tomu má prispôsobiť aj svoje oblečenie a konanie.“. (Uznesenie štátnej komisie č. 10/4/4 zo 4. 2. 2016).

Je neprípustné, aby členovia okrskovej volebnej komisie svojím správaním alebo svojím odevom pôsobili vo volebnej miestnosti na voličov v prospech alebo neprospech kandidátov.

V prípade narušenia poriadku vo volebnej miestnosti je predseda okrskovej volebnej komisie, v jeho neprítomnosti podpredseda komisie, povinný vyzvať člena okrskovej volebnej komisie, aby sa zdržal svojho konania. V prípade opakovaného narušenia poriadku vo volebnej miestnosti alebo neuposlúchnutia výzvy, predseda okrskovej volebnej komisie, v jeho neprítomnosti podpredseda komisie, požiada o pomoc orgány polície a informuje o tom prostredníctvom okresnej volebnej komisie štátnu komisiu.