Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. september 2023, piatok
Verejná správa
 

Informácie k vedeniu volebnej kampane kandidátom na prezidenta Slovenskej republiky

 


Informácie k vedeniu volebnej kampane

kandidátom na prezidenta Slovenskej republiky

vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019

Volebná kampaň podľa § 2 ods. 2 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vedená kandidátom na prezidenta Slovenskej republiky (ďalej len „kandidát“) vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019 (ďalej len „voľby“) začína dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (ďalej len „vyhlásenie volieb“) t.j. dňa 10.01.2019 a končí 48 hodín predo dňom konania volieb, t.j. dňa 13.03.2019 o 23:59 h. V prípade konania druhého kola volieb skončí volebná kampaň dňa 27.03.2019 o 23:59 h.

Vedenie volebnej kampane je zakázané v čase od 13.03.2019 od 23:59 h až do skončenia hlasovania v prvom kole volieb a v čase od 27.03.2019 od 23:59 h až do skončenia hlasovania v druhom kole volieb.

Najčastejšie otázky

v súvislosti s vedením volebnej kampane kandidátom:

1.   Je výška mojich výdavkov na volebnú kampaň limitovaná?

Áno, kandidát môže na volebnú kampaň vynaložiť najviac 500 000 eur vrátane dane z pridanej hodnoty, a to spolu pre obidve kolá volieb.

2.   Čo všetko musím započítať do svojich výdavkov?

Kandidát je povinný do svojich nákladov na volebnú kampaň započítať:

-       náklady vynaložené na svoju propagáciu v čase začínajúcom 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb, t.j. odo dňa 14.07.2018 do dňa 09.01.2019,

-       všetky finančné prostriedky vynaložené na volebnú kampaň, a to aj tie, ktoré ešte neboli uhradené,

-       obvyklú cenu politickej reklamy, inzerátu alebo programu, zverejnených alebo odvysielaných bezplatne alebo za zníženú cenu u iného vysielateľa ako v Rozhlase a televízii Slovenska,

-       obvyklú cenu prijatých nepeňažných darov a iných bezodplatných plnení oceniteľných peniazmi, resp. rozdiel medzi cenou uvedenou v zmluve a cenou obvyklou.

Za finančné prostriedky na volebnú kampaň sa považujú všetky náklady vynaložené na úhradu predmetov volebnej kampane, ktoré boli zverejnené v čase volebnej kampane (t. j. odo dňa 10.01.2019). Pre korektné rozlíšenie nákladov vynaložených na propagáciu kandidáta v čase začínajúcom 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb a nákladov vynaložených na volebnú kampaň preto nie je rozhodujúci čas úhrady týchto nákladov, ale čas zverejnenia predmetov volebnej kampane.

Príklad 1:

Vydavateľ regionálneho týždenníka poskytne kandidátovi službu (zverejnenie inzercie) v hodnote 100 eur avšak zároveň mu poskytne zľavu vo výške 50 %. Kandidát uhradí za zverejnenie inzercie 50 eur, avšak do nákladov si započíta sumu 100 eur.

Príklad 2:

Obchodná spoločnosť poskytne kandidátovi službu (zhotovenie reklamných predmetov) v hodnote 600 eur. Túto službu mu poskytne obchodná spoločnosť zdarma. Kandidát neuhradí za zhotovenie reklamných predmetov nič, avšak do nákladov si započíta sumu 600 eur.

Príklad 3:

Kandidát uhradil faktúru za bilbordy dňa 02.01.2019 (t. j. v čase 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb), ktoré majú byť zverejnené až dňa 15.01.2019 (t. j. po vyhlásení volieb.) Kandidát tieto náklady zaradí do nákladov na volebnú kampaň.

Príklad 4:

Kandidát uhradil dňa 02.01.2019 (t. j. v čase 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb) faktúru za bilbordy  ktoré majú byť zverejnené dňa 05.01.2019 (t. j. v čase 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb). Kandidát tieto náklady zaradí do nákladov na svoju propagáciu v čase začínajúcom 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb.

3.   Musím započítať do limitu nákladov aj výdavky, ktoré vynaloží tretia strana zaevidovaná Štátnou komisiou pre voľby a kontrolu financovania politických strán, vedúca volebnú kampaň v môj prospech?

Nie, výdavky tretích strán, ktoré vedú volebnú kampaň, nie sú výdavkami kandidáta.

4.   Musím započítať do limitu nákladov nejaké výdavky, ak si vyrobím volebné letáky sám a na ich výrobu som použil materiál, ktorý som už mal doma k dispozícii?

Áno, v takomto prípade si kandidát do nákladov vynaložených na volebnú kampaň započíta  sumu skutočných, ním vynaložených nákladov na výrobu týchto volebných plagátov alebo ak je zistenie skutočnej sumy spojené s neprimeranými ťažkosťami, kandidát si do svojich výdavkov započíta sumu obvyklých nákladov na výrobu týchto volebných plagátov.

5.   Môžem prijať dar alebo iné bezodplatné plnenie od hocikoho?

Nie, podľa zákona môže kandidát prijať dar iba od fyzickej osoby, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, právnickej osoby, ktorá má sídlo na území Slovenskej republiky a politickej strany, resp. politického hnutia, ktoré je registrované v Slovenskej republike.

Zároveň však platí, že kandidát nesmie prijať dar od:

-       štátu, Slovenského pozemkového fondu, obce alebo vyššieho územného celku,

-       právnickej osoby, ktorej zriaďovateľ alebo zakladateľ je štát, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok,

-       právnickej osoby, v ktorej má majetkovú účasť štát, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok,

-       občianskeho združenia, nadácie, neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby, neinvestičného fondu, záujmového združenia právnických osôb, združení obcí a organizácií s medzinárodným prvkom,

-       verejnoprávnej inštitúcie a ani právnickej osoby zriadenej zákonom,

-       osoby, o ktorej nevie uviesť identifikačné údaje darcu alebo identifikačné údaje zmluvnej strany, ktorá poskytla iné bezodplatné plnenie,

-       európskej politickej strany a európskej politickej nadácie.

6.   Musím mať zriadený špeciálny účet, ak chcem viesť volebnú kampaň?

Áno, ak bude kandidát vynakladať na svoju volebnú kampaň finančné prostriedky, tieto musí kandidát viesť na osobitnom platobnom účte vedenom v banke alebo pobočke zahraničnej banky. Údaje na osobitnom platobnom účte musia byť bezplatne, diaľkovo a nepretržite prístupné tretím osobám a musia zobrazovať prehľad platobných transakcií v rozsahu údajov o sume, dátume zaúčtovania, mene a priezvisku alebo názve platiteľa ako aj príjemcu, texte účtovného zápisu a variabilnom symbole.

Osobitným platobným účtom nie je akýkoľvek platobný účet, ale platobný účet, ktorý možno vyhľadať na webovej stránke príslušnej banky, patrí konkrétnej osobe a ktokoľvek (verejnosť) má prístup k prehľadu platobných transakcií zrealizovaných na tomto účte. Tento špecifický typ osobitného platobného účtu banka označuje spravidla ako „transparentný účet“. Nakoľko tento bankový produkt neponúka každá banka, odporúčame, aby sa kandidát najneskôr pri jeho zriaďovaní ubezpečil, že ide o osobitný platobný účet v súlade so zákonom, a teda že spĺňa vyššie uvedené podmienky.

7.   Akým spôsobom je možné uviesť do platobnej transakcie meno a priezvisko platiteľa, ak som ním ja?

Pri odchádzajúcej platbe z osobitného platobného účtu sa za názov platiteľa považuje názov (pomenovanie) osobitného platobného účtu. Ako názov osobitného platobného účtu je preto potrebné pri jeho zriadení uviesť meno a priezvisko kandidáta.

8.   Dokedy najneskôr musím mať zriadený osobitný účet?

Kandidát si musí zriadiť osobitný platobný účet najneskôr v deň, keď bude musieť vykonať prvú platbu na úhradu nákladov za predmet jeho volebnej kampane.

9.   Mám povinnosť oznámiť ministerstvu vnútra skutočnosť, že som si zriadil osobitný účet?

Kandidát je povinný oznámiť Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky adresu webového sídla jeho osobitného platobného účtu v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, a to bezodkladne po jeho zriadení.

Adresou webového sídla osobitného platobného účtu sa rozumie odkaz na webovú stránku (t. j. priamy link), na ktorej je zverejnený prehľad platobných transakcií osobitného platobného účtu kandidáta.

10.Môžem si na osobitný účet vložiť finančné prostriedky aj v hotovosti?

Nie, na osobitný platobný účet môže kandidát vkladať finančné prostriedky výlučne prevodom z iného účtu. Rovnako platí, že kandidát môže prijať peňažný dar od inej osoby na svoj osobitný platobný účet, len ak bol poukázaný prevodom z iného účtu.

11.Je v súlade so zákonom, ak mi iná osoba poukáže finančné prostriedky na osobitný účet prostredníctvom poštového poukazu na pošte?

Nie, nie je. Prostredníctvom poštového poukazu poskytuje darca finančné prostriedky v hotovosti Slovenskej pošte, a. s., ktorá následne tieto finančné prostriedky prevedie zo svojho účtu na osobitný platobný účet kandidáta. Slovenská pošta, a. s. je teda iba sprostredkovateľom vkladu týchto finančných prostriedkov na osobitný platobný účet kandidáta a nie darcom, ktorým podľa zákona ani byť nemôže. V takomto prípade by z výpisu z osobitného platobného účtu kandidáta nebolo zrejmé, kto je darcom peňažného daru. K uvedenému odporúčame pozrieť odpoveď k otázke č. 14.

12.Čo mám robiť, ak mi na osobitný účet vloží finančné prostriedky v hotovosti iná osoba?

V takomto prípade je kandidát povinný vrátiť darcovi peňažný dar do 60 dní. Za týmto účelom požiada svoju banku o stotožnenie vkladateľa (darcu) peňažných prostriedkov. Do poznámky platobnej transakcie odporúčame uviesť napr. „vrátenie daru“.

13.Na osobitný účet mi iná osoba vložila finančné prostriedky v hotovosti, avšak banka mi odmieta poskytnúť jej osobné údaje. Ako mám postupovať?

Kandidát túto skutočnosť bezodkladne oznámi Ministerstvu financií Slovenskej republiky a peňažný dar poukáže na príjmový účet štátneho rozpočtu. Ministerstvo financií Slovenskej republiky poskytne kandidátovi údaje potrebné na poukázanie predmetného peňažného daru do štátneho rozpočtu.

14.Musí byť z platobnej transakcie zrejmé, kto mi prostredníctvom bezhotovostného prevodu poskytol peňažný dar na osobitný účet?

Na požiadanie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky musí kandidát preukázať, kto je vlastníkom účtu, z ktorého boli finančné prostriedky prevedené. Taktiež platí, že ak z výpisu z osobitného platobného účtu nie je preukázané, kto je darcom peňažného daru, kandidát je povinný tento peňažný dar vrátiť v lehote 30 dní na účet, z ktorého bol peňažný dar poukázaný. Ak by však už v tom čase účet darcu neexistoval, kandidát je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť Ministerstvu financií Slovenskej republiky a peňažný dar poukázať na príjmový účet štátneho rozpočtu. Ministerstvo financií Slovenskej republiky poskytne kandidátovi údaje potrebné na poukázanie predmetného peňažného daru do štátneho rozpočtu.

15.Čo mám robiť v prípade, ak mi boli na osobitný účet poukázané peňažné prostriedky osobou, od ktorej tejto dar nechcem prijať alebo osobou, od ktorej dar prijať nemôžem?

Postup je rovnaký ako v odpovedi na otázku č. 14.

16.Dokedy možno vkladať prostriedky na osobitný účet?

Na osobitný platobný účet možno vložiť finančné prostriedky do 48 hodín predo dňom konania volieb. Po tejto lehote nesmú byť na osobitný platobný účet prijaté finančné prostriedky. Kandidát je zároveň povinný zabezpečiť, aby po uvedenej lehote nemohli byť na osobitný platobný účet pripísané finančné prostriedky.

17.Poskytne mi banka automaticky taký osobitný účet, ktorý bude nastavený tak, aby naň nemohli byť vložené finančné prostriedky v hotovosti?

Nie. Osobitný (transparentný) účet sa líši od bežného účtu spravidla iba tým, že jeho platobné transakcie (pohyby na osobitnom platobnom účte) sú verejné. V prípade, ak banka poskytuje iné dodatkové služby (napr. neprijímanie vkladov v hotovosti, neprijímanie finančných prostriedkov na osobitný platobný účet od požadovanej doby/dátumu), je potrebné o takéto služby požiadať osobitne. Vzhľadom na to, že kandidátovi môžu zostať záväzky, ktorých úhradu bude musieť zrealizovať až po skončení volebnej kampane, neodporúčame zablokovať na osobitnom platobnom účte možnosť odchádzajúcich platieb (viď. odpoveď k otázke č. 19).

18.Kedy môžem manipulovať so zostatkom na svojom osobitnom účte, resp. kedy môžem osobitný účet zrušiť?

S finančnými prostriedkami na osobitnom platobnom účte nepoužitými na volebnú kampaň nemožno nakladať 90 dní po vyhlásení výsledkov volieb a počas konania vo veci porušenia pravidiel financovania volebnej kampane.

19.Podľa zákona už nemôžem nakladať s nepoužitými finančnými prostriedkami na osobitnom účte. Mne však zostali neuhradené faktúry. Môžem ich aj napriek tomu uhradiť z osobitného účtu?

Áno, nakoľko uvedený zákaz platí iba pre nepoužité finančné prostriedky (t. j.  disponibilný zostatok po uhradení všetkých záväzkov), a preto neuhradené faktúry za volebnú kampaň môžu byť uhradené z osobitného platobného účtu aj v čase 48 hodín pred konaním volieb, ako aj po ich vykonaní.

20.Podľa zákona už nemôžem nakladať s nepoužitými finančnými prostriedkami na osobitnom účte a preto som si dal zablokovať osobitný účet. Mne však zostali neuhradené faktúry. Môžem ich uhradiť aj z bežného účtu?

Nie, všetky náklady vynaložené na volebnú kampaň musia byť uhradené z osobitného platobného účtu, a preto je potrebné bezodkladne kontaktovať banku za účelom odblokovania osobitného platobného účtu.

21.Nemám dostatok finančných prostriedkov na osobitnom účte, musím však uhradiť ešte faktúru za volebnú kampaň, avšak na osobitný účet už nemožno vkladať žiadne finančné prostriedky. Ako mám postupovať?

V prípade, že disponibilný zostatok na osobitnom platobnom účte kandidáta nie je dostačujúci na uhradenie jeho záväzkov, je možné finančné prostriedky na ich úhradu previesť na osobitný platobný účet z bežného účtu kandidáta. Do poznámky platobnej transakcie odporúčame uviesť napr. „vklad prostriedkov za účelom úhrady nákladov“.

22.Potrebujem vykonať úhradu nákladov volebnej kampane v hotovosti. Ako mám postupovať?

V takomto prípade je potrebné najprv vybrať potrebné finančné prostriedky z osobitného platobného účtu v hotovosti a následne uhradiť potrebné náklady. Kandidát je však v takomto prípade povinný viesť evidenciu o použití týchto prostriedkov.

23.Aké evidencie si musím viesť?

Kandidát musí viesť evidenciu nepeňažných darov a iných bezodplatných plnení a osobitnú evidenciu o použití prostriedkov na volebnú kampaň. Kandidát vedie taktiež evidenciu o použití prostriedkov vybraných z osobitného platobného účtu v hotovosti (viď. odpoveď na otázku č. 22).

24.Čo musí obsahovať evidencia nepeňažných darov a iných bezodplatných plnení?

Osobitná evidencia nepeňažných darov a iných bezodplatných plnení obsahuje dátum prijatia daru alebo iného bezodplatného plnenia, ich hodnoty a identifikačné údaje darcu alebo identifikačné údaje zmluvnej strany, ktorá poskytla iné bezodplatné plnenie v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, a názov a sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu.

25.Čo musí obsahovať osobitná evidencia o použití prostriedkov na volebnú kampaň?

Evidencia o použití prostriedkov na volebnú kampaň musí obsahovať:

-       náklady na úhradu predvolebných prieskumov a volebných prieskumov verejnej mienky,

-       náklady na úhradu platenej inzercie alebo reklamy,

-       náklady na vysielanie politickej reklamy,

-       náklady na úhradu volebných plagátov,

-       cestovné výdavky,

-       prehľad nepeňažných darov a iných bezodplatných plnení a ich hodnotu,

-       všetky ostatné náklady kandidáta na prezidenta na svoju propagáciu,

-       prehľad nákladov, ktoré kandidát vynaložil na svoju propagáciu v čase začínajúcom 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb, a číslo platobného účtu vedeného v banke, z ktorého boli náklady uhradené, prípadne čestné vyhlásenie kandidáta, že žiadne náklady v tomto čase nevynaložil.

26.Musím na svojich predmetoch volebnej kampane (letákoch, perách, kalendároch a pod.) uvádzať nejaké údaje?

Áno, kandidát je povinný zabezpečiť, aby predmety jeho volebnej kampane (odvysielaná politická reklama, zverejnená platená inzercia, zverejnené volebné plagáty a všetky ďalšie spôsoby vedenia volebnej kampane) obsahovali údaje o objednávateľovi a dodávateľovi v rozsahu meno, priezvisko a obec trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, a názov a sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu; to isté sa vzťahuje aj na prezentáciu predvolebných prieskumov a volebných prieskumov verejnej mienky.

Výnimkou sú drobné reklamné predmety (odznaky, perá, kľúčenky, prívesky a pod.), na ktorých sa uvádza len údaj o kandidátovi v rozsahu meno a priezvisko; to isté sa vzťahuje aj na vysielanie politickej reklamy v rozhlasovom vysielaní kratšej ako 30 sekúnd.

27.Aké údaje mám uviesť, ak som si volebný leták alebo iný predmet mojej volebnej kampane vyrobil svojpomocne a distribuoval sám?

Kandidát uvedie ako objednávateľa aj ako dodávateľa seba.

28.Chcem zorganizovať stretnutie, na ktorom sa bude podávať guláš a malinovka. Ako mám označiť údaje o objednávateľovi a dodávateľovi?

Potraviny určené na okamžitú spotrebu, ktoré nie sú nositeľom žiadnej informácie, sa považujú za občerstvenie, a preto sa na nich neuvádzajú údaje o objednávateľovi a dodávateľovi.

29.Údaje ktorého dodávateľa mám uviesť na volebnom letáku, ak mám dodávateľov viac?

Dodávateľom sa rozumie subjekt, s ktorým kandidát ako objednávateľ uzatvoril napr. zmluvu o dodaní tovaru alebo služby, ktorá je predmetom volebnej kampane. Na predmete volebnej kampane sa uvádzajú len identifikačné údaje dodávateľa tovaru alebo služby a nie identifikačné údaje jeho subdodávateľov. Ak si však kandidát objednal tovary alebo služby u viacerých dodávateľov a ich výsledkom je jediný tovar alebo služba, musí uviesť identifikačné údaje všetkých dodávateľov.

30.Som povinný zabezpečiť, aby aj predmety volebnej kampane, ktoré som dostal do daru, obsahovali údaje o objednávateľovi a dodávateľovi?

Áno, v takomto prípade bude objednávateľom kandidát ako subjekt oprávnený na vedenie volebnej kampane a dodávateľom bude darca uvedeného predmetu.

31.Je potrebné odstrániť bilbordy, ktoré boli zverejnené ešte pred volebnou kampaňou?

Nie, nie je.

32.Musím niekomu vydokladovať svoje náklady? Ak áno, komu a dokedy?

Kandidát je povinný zverejniť na svojom webovom sídle správu o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň a zároveň ju doručiť Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky v listinnej podobe a v elektronickej podobe do 30 dní po vykonaní volieb, pričom je povinný vyhotoviť ju na tlačive, ktoré Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zverejní na svojom webovom sídle najneskôr v deň konania volieb.

33.Musím predložiť ministerstvu vnútra správu o vynaložených prostriedkoch na volebnú kampaň v listinnej aj v elektronickej podobe? Nepostačuje, ak ju zašlem iba elektronicky, podpísanú zaručeným elektronickým podpisom?

Kandidát je podľa zákona povinný predložiť Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky správu o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň v listinnej podobe, ako aj v elektronickej podobe zároveň.

34.Uvádzam do správy o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň aj peňažné dary, to znamená, finančné prostriedky, ktoré mi boli darované na osobitný účet?

Nie. Do správy o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň sa uvádzajú výdavky a nie príjmy.

35.Existuje vzor správy o vynaložených prostriedkoch?

Správu o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň je kandidát povinný vyhotoviť na tlačive, ktoré Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zverejní na svojom webovom sídle najneskôr v deň konania volieb.

36.Kde nájdem tlačivo na vyhotovenie svojej správy o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň?

Tlačivo vo formáte XLS a vo formáte PDF je zverejnené na konci tejto webovej stránky ako „Dokumenty na stiahnutie“.

37.Neviem otvoriť súbor na stiahnutie. Ako postupovať ďalej?

Tlačivo je zverejnené vo formáte „.xlsx“ ako aj vo formáte „.pdf“, a preto je potrebné mať nainštalovaný Microsoft Excel alebo Adobe Acrobat. Ak nie je možné ani týmto spôsobom otvoriť príslušné tlačivo, je potrebné požiadať o jeho zaslanie prostredníctvom e-mailu (TA.13G4@E2RF1@).

38.Musím predložiť ministerstvu vnútra správu o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň aj vtedy, keď som žiadnu volebnú kampaň neviedol?

Áno, v takomto prípade bude správa o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň obsahovať nulové položky.

39.Predkladám ministerstvu vnútra správu o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň zvlášť pre prvú kolo a zvlášť pre druhé kolo volieb?

Nie. Kandidát predkladá iba jednu správu o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň. To isté platí aj pre jednotlivé evidencie (kandidát ich vedie ako celok).

40.Musím predložiť ministerstvu vnútra aj výpisy z osobitného účtu, uzatvorené zmluvy a faktúry týkajúce sa mojej volebnej kampane?

Kandidát je povinný predložiť doklady a podať informáciu, vysvetlenie alebo poskytnúť iný údaj týkajúci sa jeho volebnej kampane iba vtedy, keď ho o to Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky požiada, a to do desiatich dní od doručenia žiadosti. Tým však nie je dotknutá povinnosť kandidáta predložiť správu o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň v zákonom ustanovenej lehote, a to bez potreby výzvy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

41.Čo ak nemám webové sídlo? Ako mám zverejniť náklady, ktoré som vynaložil na volebnú kampaň?

Za účelom splnenia tejto povinnosti je kandidát povinný zriadiť si svoje webové sídlo, na ktorom zverejní náklady vynaložené na volebnú kampaň.

42.Splním si povinnosť zverejniť náklady, ktoré som vynaložil na volebnú kampaň, ak ich zverejním na sociálnej sieti?

Nie. Kandidát je povinný zverejniť správu o nákladoch vynaložených na volebnú kampaň na svojom webovom sídle. Užívateľ sociálnej siete nie je vlastníkom jej webového sídla. Vlastné webové sídlo je však možné zriadiť aj prostredníctvom tzv. webhostingu, ktorý je mnohými prevádzkovateľmi poskytovaný zdarma, a to aj na neobmedzený čas. Zriadenie takejto webovej stránky je časovo nenáročné a nevyžaduje špeciálne technické zručnosti.

43.Splním si povinnosť zverejniť náklady, ktoré som vynaložil na volebnú kampaň, ak ich zverejním prostredníctvom nahratia na virtuálne úložisko (cloud)?

Nie, webová adresa musí byť verejne dostupná. Prístupnosť k nahratému dokumentu nemôže byť podmienená znalosťou priameho linku ani jeho zdieľaním.

44.Mám ešte iné povinnosti v súvislosti s vedením volebnej kampane?

Áno. Kandidát je povinný uchovávať doklady z evidencie nepeňažných darov a iných bezodplatných plnení  a z osobitnej evidencie o použití prostriedkov na volebnú kampaň najmenej 5 rokov od ukončenia volebnej kampane.

Kandidát je zároveň povinný na požiadanie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky predložiť doklady a podať informáciu, vysvetlenie alebo poskytnúť iný údaj týkajúci sa jeho volebnej kampane, a to do desiatich dní od doručenia žiadosti.

45.Môžem dostať pokutu za nesplnenie svojich povinností?

Áno, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky uloží kandidátovi pokutu od 2 000 eur do 30 000 eur, ak prekročí prípustnú sumu nákladov, ktoré môže vynaložiť na volebnú kampaň ako aj za nesplnenie ktorejkoľvek povinnosti, ktorá mu je ustanovená zákonom.

46.Komu a na akú adresu mám doručovať doklady a na koho a akou formou sa môžem obrátiť s ďalšími otázkami?

odbor volieb, referenda a politických strán

sekcia verejnej správy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Drieňová 22

826 86  Bratislava 29

***

S Vašimi ďalšími otázkami sa na nás môžete obrátiť
telefonicky (02/48592311) alebo e-mailom (TA.13G4@E2RF1@).