Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. december 2022, piatok
 

Aktuality

Na tejto stránke nájdu záujemcovia aktuálne informácie o Národnom projekte PRojekt Inklúzie v Materskej škole II. (NP PRIM II.)

Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity aj bežiace národné projekty (vrátane NP PRIM II.) už ako súčasť Úradu vlády SR

Od 15.júna 2021 nájdu záujemcovia všetky informácie súvisiace s USVRK ako aj s NP PRIM II. na  podstránke ÚSVRK na stánke Úradu vlády. Informácie k NP PRIM II. sú k dispozícii v časti Národné projekty. 

Informácie o pracovných príležitostiach v NP PRIM II už na stránke ÚV SR

30.7.2021 Záujemcovia a záujemkyne o pracovné pozície v inkluzívnych tímoch materských škôl zapojených do NP PRIM II. nájdu aktuálne pracovné ponuky už na podstránke ÚSVRK na stánke Úradu vlády.

Usmernenie k činnostiam inkluzívnych tímov v letných mesiacoch v NP PRIM II.

06.07.2021 Usmernenie (PDF, 636 kB)k výkonu inkluzívnych tímov v materských školách obsahuje príklady odporúčaných činností najmä v prípade nových zamestnancov inluzívnych tímov. 

Predkladanie prvých sumarizačných hárkov k paušálnemu príspevku k 15.05.2021

13.05.2021 V termínoch máj a november sa predkladajú hárky, kde užívatelia deklarujú výdavky zamerané na zvýšenie inkluzivity MŠ (nákup socializačných a kongitívnych pomôcok a i.), na desegregačné aktivity alebo na materiál či služby spojené s riešením dopadov pandémie na predprimárne vzdelávanie detí z MRK. Príklad vyplneného sumárneho hárku nájdu záujemcovia TU (XLSX, 58 kB).  

 

Informácia k prechodu USVRK z MV SR na ÚV SR k 01.06.2021

 12.05.2021 Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č.60 z 27.01.2021 prechádza pôsobnosť Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity (ďalej ÚSVRK) k termínu 01.06.2021 z Ministerstva vnútra SR na Úrad vlády SR. Táto organizačná zmena prinesie niekoľko úprav pre doterajšie postupy a procesy pri národných projektoch implementovaných ÚSVRK (vrátane NP PRIM). Od 01.06.2021 je potrebné zasielať všetku korešpondenciu súvisiacu s refundáciou výdavkov národných projektov na novú adresu: Úrad vlády Slovenskej republiky/Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (skratka NP), Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava. Je možné oneskorené uhradenie refundácií výdavkov obciam a mestám (oproti doterajšej praxi), avšak pri zachovaní lehoty stanovenej Zmluvou o spolupráci. Viac informácií u regionálnych koordinátorov (DOCX, 93 kB).

 

Aktualizácia Sprievodcu pre užívateľov NP PRIM k 25.03.2021

25.03.2021 Aktualizácia Sprievodcu sa týka najmä úpravy časti 5.3. (časť venovaná významu a využitiu paušálneho príspevku pre rozvoj inkluzívneho prostredia v MŠ) a dvoch príloh (01 a 16). Všetky aktuálne dokumenty sú k dispozícii v časti Základné dokumenty pre užívateľov NP PRIM II. (spolu s Archívom predchádzajúcich verzií).

Online informačné stretnutie Využitie a administrácia paušálnej sumy v MŠ v NP PRIM II.  

01.03.2021 Na základe viacerých podnetov zo zapojených obcí sa bude dňa 05.03.2021 o 9:00 konať online informačný seminár k paušálnemu príspevku pre materské školy zapojené do NP PRIM II. Na stretnutie bude využitá online aplikácia ZOOM. Stretnutie je otvorené pre riaditeľky MŚ (resp. koordinátorov inkluzívneho vzdelávania, ekonómky alebo iných zamestnancov zriaďovateľa, ktorí pripravujú finančné podklady pre refundáciu v NP PRIM II.) Pozvánka je distribuovaná prostredníctvom regionálnych koordinátorov a projektových manažérov. Počet účastníkov je limitovaný. Predpokladaná dĺžka trvania 1,5 - 2 hodiny. Získané podnety budú využité pre prípravu podrobnejšieho Usmernenia nad rámec existujúceho Sprievodcu pre užívateľov NP PRIM II.

Výstupy zo stretnutia: Prezentácia Význam, využitie a administrácia paušálnej sumy v MŠ v NP PRIM II (PDF, 852 kB)., Otázky a odpovede k využitiu a administrácii paušálneho príspevku v NP PRIM II (PDF, 337 kB). (FAQ)

Aktualizácia Usmernenia k výkonu činností inkluzívneho tímu v MŠ počas COVID-19

08.01.2021  Aktualizované usmernenie pre inkluzívne tímy (PDF, 370 kB)v MŠ zapojených do NP PRIM II. v súlade s dokumentami MŚVVaŠ SR a aktuálnou epidemickou situáciou. Oprávnenosť výdavkov a postupy pri monitoringu výkonu inkluzívnych tímov zostávajú nezmenené, rovnako ako aj formuláre príloh.

 

Možnosť doplnenia kvalifikácie pre pedagogických asistentov v Metodicko-pedagogickom centre v 2021

07.01.2021 V prvom štvrťroku 2021 otvárajú v MPC vzdelávanie v 16 schválených programoch vzdelávania a zrealizujú 143 odborných podujatí. Ponuka vzdelávania v schválených programoch a ponuka odborných podujatí bude zverejnená na webovej stránke MPC ( https://mpc-edu.sk/ponuka-vzdelavania). V roku 2021 zaradia do ponuky programy KVALIFIKAČNÉHO VZDELÁVANIA a v januári otvoria tri skupiny pre pedagogických asistentov a vychovávateľov: Základný modul doplňujúceho pedagogického štúdia pre vychovávateľov a pedagogických asistentov. Prihlasovanie na vzdelávanie bude možné až od 11. 1. 2021.

 

Usmernenie k výkonu činností inkluzívneho tímu v MŠ počas COVID-19 (druhá vlna) 

2.11.2020  Usmernenie pre inkluzívne tímy v MŠ zapojených do NP PRIM II. bližšie popisuje základné oprávnené činnosti  jednotlivých členov inkluzívnych tímov, priebeh a postup kontroly výkonu počas (možného) prerušenia vyučovania v MŠ a časť je venovaná aj oprávnenosti výdavkov a dodatočnej dokumentácii k ich preukazovaniu. Súčasťou Usmernenia (PDF, 369 kB) sú prílohy, ktoré je potrebné doložiť k žiadosti o refundáciu mzdy na mesačnej báze: Zoznam osôb (DOCX, 63 kB), Zoznam oprávnených úloh (DOCX, 64 kB) a Čestné vyhlásenie o neparticipácii na inej štátnej schéme (DOCX, 93 kB)pri refundácii požadovanej mzdy.

 

Spustenie Národného projektu PRIM II. od 01.11.2020 

02.11.2020 Národný projekt PRIM II. je oficiálne spustený. Zmluvy o spolupráci boli podpísané so 115 materskými školami. Tešíme sa na pokračovanie spolupráce ako aj na nové partnerstvá s ďalšími obcami a mestami.

 

Stav prípravy Zmlúv o spolupráci NP PRIM II.

14.10.2020 Na základe Vyhlásení o počte zapísaných detí z MRK v školskom roku 2020/2021 boli pripravené zmluvy pre jednotlivé obce a mestá, s presným uvedením počtu zamestnancov pre jednotlivé pozície na základe schváleného kľúčovania. Zmluvy sú aktuálne na podpise na vedení MV SR. Po podpise budú zaslané obciam a mestám, štatutárni zástupcovia zmluvy podpíšu a zverejnia bezodkladne na príslušnej stránke obce. Účinnosť Zmluvy je naskôr od 01.11.2020, preto je zverejnenie zmluvy potrebné zabezpčiť najneskôr 30. - 31.10.2020.

 

Oficiálna informácia o NP PRIM II. s najdôležitejšími zmenami

02.10.2020 Začiatko októbra 2020 bol obciam a mestám, zapojeným do NP PRIM I. (rovnako ako aj doteraz nezapojeným obciam) zaslaný list (PDF, 3 MB), ktorý informuje o najdôležitejších zmenách v NP PRIM II. Ide najmä o nárok MŠ na počty jednotlivých pozícií ako sú pedagogickí asistenti, odborní zamestnanci vrátane školských špec iálnych pedagógoov, rodičovskí asistenti a koordinátori inkluzívneho vzdelávania. V dokumente sa tiež prezentuje nový systém podpory inkluzívneho prostredia v MŠ prostredníctvom paušálneho príspevku namateriálne vybavenie a osvetové a desegregačné aktivity.

 

Návrh zmluvy o spolupráci NP PRIM II

30.09.2020 Návrh Zmluvy o spolupráci pri NP PRIM II. k 30.09.2020 (DOCX, 149 kB)pre informáciu a predbežné oboznámenie budúcich užívateľov NpPPRIM II.

 

Oficiálne schválenie NP PRIM II.

25.9.2020  Dňa 10.09.2020 bolo vydané Rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre NP PRIM II. Rozhodnutie (PDF, 365 kB) nadobudne účinnosť 28.09.2020. Oficiálny začiatok projektu je plánovaný na 1.11.2020 (bez prerušenia výkonu práce pedagogických asistentov, odborných zamestnancov a koordinátorov inkluzívneho vzdelávania v zapojených materských školách).

 

Odoslanie Žiadosti k NP PRIM

24.07.2020 Na základe vyzvania pre národný projekt bola vypracovaná a odoslaná Žiadosť o nenávratný finančný príspevok. Rozhodnutie bude vydané po hodnotení Žiadosti do konca augusta 2020. Rozhodnutie je podmienkou uzatvárania zmlúv o spolupráci s obcami a mestami zaradených v zozname 150 obcí. Na základe zmluvy o spolupráci môžu byť zamestnávaní pedagogickí asistenti a odborní zamestnanci v novom národnom projekte. Tešíme sa na spoluprácu.

 

Základné informácie o pripravovanom Národnom projekte PRIM II.

15.07.2020 Oproti NP PRIM I. nový projekt prináša niekoľko inovácií napr. zavedenie pozície rodičovský asistent, možnosť zabezpečenia materiálnych potrieb pre odstránenie bariér pre deti z MRK prostredníctvom paušálnych príspevkov  i. Viac informácií v dokumente Dobrá správa. (PDF, 617 kB)

 

Vyzvanie na predloženie Žiadosti o NFP pre NP PRIM II.

29.06.2020 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zverejnilo vyzvanie pre národný projekt Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II. NP PRIM II. - PRojekt Inklúzie v Materských školách s kódom OPLZNP-PO5-2020-1. Národný projekt je zameraný na vytváranie inkluzívneho prostredia v MŠ a podporné opatrenia zamerané na zlepšenie spolupráce s rodinami detí z MRK, ktoré navštevujú predprimárne vzdelávanie.