Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. október 2020, piatok
 

NP PRIM II. - informácie k schválenému projektu

Na tejto stránke nájdu záujemcovia aktuálne informácie o Národnom projekte PRojekt Inklúzie v Materskej škole II. (NP PRIM II.)

Sprievodca NP PRIM II. od 01.11.2020

23.10.2020 Sprievodca NP PRIM II. (PDF, 1 MB)  je základná riadiaca a metodická dokumentácia NP PRIM II. Prílohy Sprievodcu tvoria formuláre dokumentov a zoznamy kontaktov a oprávnených užívateľov. Pre pokračujúcich užívateľov z NP PRIM I. prinášame aj Sprievodcu NP PRIM II. so zaznamenanými zmenami (PDF, 1 MB).

Prílohy Sprievodcu NP PRIM II. na stiahnutie:
Príloha č. 1 - Zoznam kontaktov (DOCX, 93 kB)
Príloha č. 2 - Zoznam oprávnených užívateľov (PDF, 409 kB)
Príloha č. 3 - Menný zoznam zamestnancov (DOCX, 91 kB)
Príloha č. 4 - Žiadosť o finančnú náhradu osobných nákladov (XLSX, 434 kB)
Príloha č. 5 - Pracovný výkaz (XLSX, 144 kB)
Príloha č. 6 - Súhlas so spracovaním osobných údajov (DOCX, 93 kB)
Príloha č. 7 - Vyhlásenie o bankovom účte (IBAN) (DOCX, 92 kB)
Príloha č. 8 - Vyhlásenie o konflikte záujmov (DOCX, 89 kB)
Príloha č. 9 - Čestné vyhlásenie o pracovnom pomere (DOCX, 90 kB)
Príloha č. 10 - Pravidlá preferenčného zamestnávania Rómov (DOCX, 95 kB)
Príloha č. 11 - Plagát NP PRIM II (PDF, 294 kB)
Príloha č. 12 - Oznámenie o poverení
Príloha č. 13 - Vyhlásenie o novovytvorenom pracovnom mieste
(DOC, 181 kB)
Príloha č. 14 - Vyhlásenie o počte detí z MRK v MŠ (DOC, 185 kB)
Príloha č. 15 - Deklarácia k desegregácii (DOC, 178 kB)
Príloha č. 16 - Sumarizačný hárok pre paušálny príspevok  (XLSX, 85 kB)

Oznámenie na predkladanie žiadostí o zapojenie do NP PRIM II. od 01.11.2020

20.10.2020 Obce a mestá, ktoré neboli užívateľmi NP PRIM I. sa môžu zapojiť do NP PRIM II. podľa postupu popísaného v Oznámení (PDF, 460 kB) a jeho prílohách (ZIP, 603 kB). 

 

Stav prípravy Zmlúv o spolupráci NP PRIM II.

14.10.2020 Na základe Vyhlásení o počte zapísaných detí z MRK v školskom roku 2020/2021 boli pripravené zmluvy pre jednotlivé obce a mestá, s presným uvedením počtu zamestnancov pre jednotlivé pozície na základe schváleného kľúčovania. Zmluvy sú aktuálne na podpise na vedení MV SR. Po podpise budú zaslané obciam a mestám, štatutárni zástupcovia zmluvy podpíšu a zverejnia bezodkladne na príslušnej stránke obce. Účinnosť Zmluvy je naskôr od 01.11.2020, preto je zverejnenie zmluvy potrebné zabezpčiť najneskôr 30. - 31.10.2020.

 

Oficiálna informácia o NP PRIM II. s najdôležitejšími zmenami

02.10.2020 Začiatko októbra 2020 bol obciam a mestám, zapojeným do NP PRIM I. (rovnako ako aj doteraz nezapojeným obciam) zaslaný list (PDF, 3 MB), ktorý informuje o najdôležitejších zmenách v NP PRIM II. Ide najmä o nárok MŠ na počty jednotlivých pozícií ako sú pedagogickí asistenti, odborní zamestnanci vrátane školských špec iálnych pedagógoov, rodičovskí asistenti a koordinátori inkluzívneho vzdelávania. V dokumente sa tiež prezentuje nový systém podpory inkluzívneho prostredia v MŠ prostredníctvom paušálneho príspevku namateriálne vybavenie a osvetové a desegregačné aktivity.

 

Návrh zmluvy o spolupráci NP PRIM II

30.09.2020 Návrh Zmluvy o spolupráci pri NP PRIM II. k 30.09.2020 (DOCX, 149 kB)pre informáciu a predbežné oboznámenie budúcich užívateľov NpPPRIM II.

 

Oficiálne schválenie NP PRIM II.

25.9.2020  Dňa 10.09.2020 bolo vydané Rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre NP PRIM II. Rozhodnutie (PDF, 365 kB) nadobudne účinnosť 28.09.2020. Oficiálny začiatok projektu je plánovaný na 1.11.2020 (bez prerušenia výkonu práce pedagogických asistentov, odborných zamestnancov a koordinátorov inkluzívneho vzdelávania v zapojených materských školách).

 

Odoslanie Žiadosti k NP PRIM

24.07.2020 Na základe vyzvania pre národný projekt bola vypracovaná a odoslaná Žiadosť o nenávratný finančný príspevok. Rozhodnutie bude vydané po hodnotení Žiadosti do konca augusta 2020. Rozhodnutie je podmienkou uzatvárania zmlúv o spolupráci s obcami a mestami zaradených v zozname 150 obcí. Na základe zmluvy o spolupráci môžu byť zamestnávaní pedagogickí asistenti a odborní zamestnanci v novom národnom projekte. Tešíme sa na spoluprácu.

 

Základné informácie o pripravovanom Národnom projekte PRIM II.

15.07.2020 Oproti NP PRIM I. nový projekt prináša niekoľko inovácií napr. zavedenie pozície rodičovský asistent, možnosť zabezpečenia materiálnych potrieb pre odstránenie bariér pre deti z MRK prostredníctvom paušálnych príspevkov  i. Viac informácií v dokumente Dobrá správa. (PDF, 617 kB)

 

Vyzvanie na predloženie Žiadosti o NFP pre NP PRIM II.

29.06.2020 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zverejnilo vyzvanie pre národný projekt Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II. NP PRIM II. - PRojekt Inklúzie v Materských školách s kódom OPLZNP-PO5-2020-1. Národný projekt je zameraný na vytváranie inkluzívneho prostredia v MŠ a podporné opatrenia zamerané na zlepšenie spolupráce s rodinami detí z MRK, ktoré navštevujú predprimárne vzdelávanie.