Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. január 2021, sobota
 

Prístup k archívnym dokumentom Štátneho archívu v Banskej Bystrici

Všeobecné podmienky štúdia archívnych dokumentov

Archív umožňuje prístup k archívnym dokumentom všetkým záujemcom v zmysle zákona č. 395/2002 o archívoch a registratúrach a vyhlášky č. 628/2002 formou štúdia v bádateľni archívu, alebo vyhotovovaním odpisov, výpisov, potvrdení a kópií archívnych dokumentov.

Prístup k archívnym dokumentom formou štúdia

 • Štúdium archívnych dokumentov sa uskutočňuje v bádateľni archívu na základe písomnej žiadosti, ktorá sa podáva priamo v bádateľni archívu (vyplnením bádateľského listu (PDF, 136 kB)).
 • Vyplnenie bádateľského listu vyžaduje okrem iného aj doklad totožnosti (občiansky preukaz, cestovný doklad).
 • Po vyplnení bádateľského listu bádateľ dostane k dispozícii inventáre a iné archívne pomôcky, ktoré obsahujú informácie o archívnych fondoch.
 • V prípade záujmu už o konkrétne archívne dokumenty, bádateľ vyplní čitateľne žiadanku (PDF, 162 kB), ktorá obsahuje údaje -názov fondu, signatúra, číslo ukladacej jednotky, prípadne inventárne číslo. Všetky potrebné informácie k správnemu vyplneniu žiadanky poskytuje pracovníčka v bádateľni. Bádatelia si môžu objednať archívny materiál aj elektronickou poštou,
  ale vo vlastnom záujme bádateľa sa doporučuje objednávku vopred konzultovať s pracovníkom archívu.
 • Archívny materiál sa predkladá na počkanie len v niektorých prípadoch (prevažne ide o novší materiál), v ostatných prípadoch sa o lehote sprístupnenia materiálu bádateľ dohodne s pracovníčkou archívu. V osobitných prípadoch, daných zákonnými normami, môže riaditeľ obmedziť prístup k archívnym dokumentom. Presné pravidlá prístupu k archívnym dokumentom upravuje bádateľský poriadok.
 • Štúdium archívnych dokumentov je bezplatné (žiadosť o nahliadnutie do matrík sa spoplatňuje podľa položky 16 sadzobníka zákona č. 145/1995 Z.z. sumou 2,- € za každý zväzok matrík), ostatné vyžiadané služby sú spoplatnené (pozri cenník).  

Obmedzenie prístupu k archívnym dokumentom pri prístupe formou štúdia:  

 • Dokumenty, ktoré vznikli pred rokom 1526 a nie sú k nim vyhotovené študijné kópie
 • Poškodené archívne dokumenty
 • Nespracovaný archívny materiál

Štúdium cirkevných matrík (pátranie po predkoch, rodostromy, genealógie).

 • Matriky sú prístupné len na mikrofilmoch.
 • Vzhľadom na veľký počet záujemcov je potrebné sa objednať vopred, a to osobne, telefonicky, alebo prostredníctvom elektronickej pošty.
 • Štúdium matrík je spoplatnené podľa položky 16 sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – správny poplatok 2,- € sa vyrubuje za každý zväzok matrík. 

Prístup k archívnym dokumentom na základe písomnej žiadosti – poskytnutie správnej informácie

Odborná archívna knižnica


Poskytuje publikácie pracovníkom archívu a bádateľom, ktorí literatúru potrebujú pri štúdiu archívnych dokumentov. Knihy sa vypožičiavajú výlučne prezenčne. Podmienky štúdia knižných publikácií bližšie upravuje výpožičný poriadok knižnice. 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Každý bádateľ je povinný sa na štúdium vopred objednať, dohodnúť si konkrétny termín, ktorý musia následne schváliť pracovníci bádateľne.  Objednanie je možné výhradne e-mailom alebo telefonicky, prípadne prostredníctvom elektronického informačného systému ISEA.

V bádateľni môžu študovať naraz iba 4 osoby, tieto musia mať vlastné ochranné prostriedky (rúška, rukavice).

 

e-mail: archiv.bb@minv.sk          telefón: 048/4204301, 048/4204305