Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. január 2021, piatok
 

Prístup k dokumentom

Podmienky prístupu k archívnym dokumentom ustanovuje zákon č. 395/2002 Z.z. (úplné znenie 503/2007 Z.z.) a podmienky štúdia upravuje bádateľský poriadok štátneho archívu, ktorý je prístupný v bádateľni. Prístup k archívnemu materiálu je bezplatný, poplatky za správne úkony sa vyberajú v zmysle Zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Archív pripraví príslušné množstvo archívneho materiálu na štúdium v rámci svojich prevádzkových možností priamo pri osobnej návšteve bádateľa. Výnimkou je štúdium matrík, ktoré sa predkladajú na štúdium výlučne vo forme mikrofilmov. Vzhľadom na počet čítacích strojov v bádateľni je potrebné termín štúdia matrík vopred osobne, resp. telefonicky objednať. Na štúdium sa predkladajú prevažne archívne fondy, ktoré sú sprístupnené archívnou pomôckou. V súčasnosti je bádateľom k dispozícii 214 archívnych pomôcok Žiadateľ o vydanie správnej informácie môže archív navštíviť osobne, pričom priamo v bádateľni vypíše tlačivo žiadosti o poskytnutie správnej informácie, resp. za prítomnosti povereného pracovníka archívu vyhľadá príslušné podklady. Záujemca sa môže na archív obrátiť tiež písomne, faxom, resp. mailovou poštou. Návštevníci archívu môžu využívať služby knižnice archívu /knihy sa požičiavajú iba prezenčne na štúdium v bádateľni / a fotolaboratória. Môžu tiež vyžiadať xerokópiu archívneho dokumentu, resp. požiadať o vyhotovenie kópie klasickou fotografickou technikou, alebo digitálnou technikou (skenovaním alebo digitálnym fotoaparátom a uložením digitálneho záznamu na príslušný nosič CD, DVD, USB kľúč žiadateľa). Poplatok za uvedené služby stanovuje cenník. Na základe povolenia riaditeľa archívu a dodržania stanovených podmienok, môžu záujemcovia v bádateľni využívať aj vlastné reprografické zariadenia. Archív môže prenajímať svoje priestory najmä na jednorazové podujatia, ako sú schôdze, prednášky, premietanie filmov, koncerty a iné kultúrne a spoločenské podujatia. Je možné prenajať priestory aj na usporiadanie viacdenných výstav v čase, keď je archív otvorený pre verejnosť.