Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. január 2021, sobota
 

Služby pre verejnosť

Archív umožňuje prístup k archívnym dokumentom všetkým záujemcom v zmysle zákona č. 395/2002 o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov a   vyhlášky č. 628/2002 formou štúdia v bádateľni archívu, alebo vyhotovovaním odpisov, výpisov, potvrdení a kópií archívnych dokumentov.

Prístup k archívnym dokumentom formou štúdia

       Štúdium archívnych dokumentov sa uskutočňuje v bádateľni archívu na základe písomnej žiadosti, ktorá sa podáva priamo v bádateľni archívu vyplnením bádateľského listu (PDF, 196 kB).

       Vyplnenie bádateľského listu vyžaduje okrem iného aj doklad totožnosti (občiansky preukaz, cestovný doklad).

       Po vyplnení bádateľského listu bádateľ dostane k dispozícii inventáre a iné archívne pomôcky, ktoré obsahujú informácie o archívnych fondoch.

       V prípade záujmu už o konkrétne archívne dokumenty, bádateľ vyplní čitateľne žiadanku, ktorá obsahuje údaje -názov fondu, signatúra, číslo ukladacej jednotky, prípadne inventárne číslo. Všetky potrebné informácie k správnemu vyplneniu žiadanky poskytuje pracovníčka v bádateľni. Bádatelia si môžu objednať archívny materiál aj elektronickou poštou, ale vo vlastnom záujme bádateľa sa doporučuje objednávku vopred konzultovať s pracovníkom archívu.

       Archívny materiál sa predkladá na počkanie len v niektorých prípadoch (prevažne ide o novší materiál), v ostatných prípadoch sa o lehote sprístupnenia materiálu bádateľ dohodne s pracovníčkou archívu. V osobitných prípadoch, daných zákonnými normami, môže riaditeľ obmedziť prístup k archívnym dokumentom. Presné pravidlá prístupu k archívnym dokumentom upravuje bádateľský poriadok.

       Štúdium archívnych dokumentov je bezplatné (žiadosť o nahliadnutie do matrík sa spoplatňuje podľa položky 16 sadzobníka zákona č. 145/1995 Z.z. sumou 1,50 eura za každý zväzok matrík), ostatné vyžiadané služby sú spoplatnené (pozri cenník (PDF, 180 kB)).

Obmedzenie prístupu k archívnym dokumentom pri prístupe formou štúdia:

       Dokumenty, ktoré vznikli pred rokom 1526 a nie sú k nim vyhotovené študijné kópie

       Poškodené archívne dokumenty

       Nespracovaný archívny materiál

        

       Právo na prístup k archívnym  dokumentom sa  obmedzí, ak by mohla byť ohrozená bezpečnosť štátu, práva žijúcich osôb, mohlo by dôjsť k poškodeniu dokumentu alebo žiadateľ hrubo porušil bádateľský poriadok. Prístup k osobným údajom v archívnom  dokumente je možný až po uplynutí 90 rokov od vzniku záznamu alebo po predložení písomného súhlasu fyzickej osoby, ktorej sa údaje týkajú.

        

Štúdium štátnych matrík (pátranie po predkoch, rodostromy, genealógie).

       Štátne matriky (knihy narodení, manželstiev a úmrtí) sú v archíve uložené iba z rokov 1895-1906, vyššie ročníky matričných kníh sa nachádzajú na príslušnom matričnom úrade.

       Štúdium matrík je spoplatnené podľa položky 16 sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – správny poplatok 1,50 € (50,-Sk) sa vyrubuje za každý zväzok matrík.

Prístup k archívnym dokumentom na základe písomnej žiadosti – poskytnutie správnej informácie

       Správna informácia sa vydáva na základe písomnej žiadosti (PDF, 136 kB). Žiadateľ v žiadosti uvedie: meno a priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého a prechodného pobytu, druh a číslo preukazu totožnosti, údaje o požadovanom archívnom dokumente, ktoré sú mu známe, účel využitia, meno, priezvisko a adresu fyzickej osoby alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby na potreby, ktorej žiada o prístup k archívnym dokumentom a vyhlásenie, či je pôvodcom archívnych dokumentov, jeho právnym nástupcom alebo vlastníkom archívnych dokumentov. Písomné žiadosti archív vybavuje v lehote 30 dní.

       Pri vypracovávaní, spoplatňovaní, doručovaní potvrdení, výpisov a odpisov z archívnych dokumentov a kópií archívnych dokumentov a ďalej pri nazeraní do matriky a pri poskytovaní služieb archív postupuje v súlade so zákonom NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a Vestníka MV SR, čiastka 9/2003 (Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky o správnych informáciách a službách štátnych archívov zriadených Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, 17. január 2009, č. SVS-204-2008/00111) (PDF, 2 MB).

Odborná archívna knižnica

Poskytuje publikácie pracovníkom archívu a bádateľom, ktorí literatúru potrebujú pri štúdiu archívnych dokumentov. Knihy sa vypožičiavajú výlučne prezenčne. Podmienky štúdia knižných publikácií bližšie upravuje výpožičný poriadok knižnice.