Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. január 2021, piatok
 

Prístup k dokumentom

Prístup k archívnym dokumentom

Prístup k archívnym dokumentom upravuje zákon NR SR č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a vyhláška MV SR č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona.

Slovenský národný archív umožňuje prístup k archívnym dokumentom vyhotovovaním odpisov, výpisov, potvrdení a kópií archívnych dokumentov.

Prístup k archívnym dokumentom sa uskutočňuje na základe písomnej žiadosti. Žiadateľ v žiadosti uvedie: meno a priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého a prechodného pobytu, druh a číslo preukazu totožnosti, údaje o požadovanom archívnom dokumente, ktoré sú mu známe, účel využitia, meno, priezvisko a adresu fyzickej osoby alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby na potreby, ktorej žiada o prístup k archívnym dokumentom a vyhlásenie o tom či je pôvodcom archívnych dokumentov, jeho právnym nástupcom alebo vlastníkom archívnych dokumentov.

V Slovenskom národnom archíve je možné žiadať o vyhľadanie archívnych dokumentov a vyhotovenie potvrdení, alebo kópií archívnych dokumentov k reštitučným konaniam – prídely pôdy, konfiškácia majetku, znárodnenie majetku, o deportáciách a súpise Židov, o zajatí v zajateckých táboroch, o pobyte v táboroch nútených prác, ďalej potvrdenia o národnosti zo sčítania ľudu z roku 1930 – 1991 o štátnom občianstve.

Správne informácie archív vydáva za úhradu nákladov v súlade so zákonom NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a Vestníka MV SR, čiastka 9/2003 (opatrenie ministra vnútra SR o archívnych rešeršiach a správnych informáciách). Vzory žiadostí sú k dispozícií v podateľni archívu, prípadne sú prístupné na webovej stránke archívu www.civil.gov.sk/snarchiv. Žiadosti je možné zaslať elektronickou poštou archiv@sna.vs.sk. Archív poskytuje aj telefonické informácie na telefónnom čísle 00 421 2 67 298 237.

Žiadosťou o prístup je aj bádateľský list. Žiadateľ v ňom uvádza aj tému štúdia a vyhlásenie, že informácie z archívnych dokumentov použije len na účely uvedené v bádateľskom liste, ďalej uvedie názov archívneho fondu a názov a meno spracovateľa archívnej pomôcky, z ktorých získal informácie.

Archív má právo obmedziť prístup k archívnym dokumentom, ak by tým bola ohrozená bezpečnosť štátu, ohrozené práva a právom chránené záujmy žijúcich osôb, ak by hrozilo poškodenie archívnych dokumentov, ak žiadateľ hrubo porušil bádateľský poriadok a ak to určujú podmienky, za ktorých boli uložené v archíve.

Archív môže obmedziť prístup k tým archívnym dokumentom, ak nie sú odborne sprístupnené archívnou pomôckou. Bádateľská verejnosť môže využívať služby archívu v pracovných dňoch od pondelka do štvrtka v čase od 8.00 – 15.15 hod.

Prístup k archívnym dokumentom na základe písomných žiadostí

Slovenský národný archív prijíma od občanov a inštitúcií písomné žiadosti týkajúce sa výpisov, odpisov a rešerší z archívnych dokumentov.

Písomné žiadosti doručené osobne alebo poštou archív vybavuje v lehote 30 dní. Archív pri vybavovaní žiadostí môže iba potvrdiť a oznámiť údaje, ktoré zistil z archívnych dokumentov, prípadne môže odporúčať kontakt na iný archív alebo inštitúciu.

Správne informácie archív vydáva vo forme potvrdení, prípadne osvedčených xerokópií archívnych dokumentov, ktoré sú spoplatnené podľa sadzobníka správnych poplatkov tvoriaceho prílohu zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a opatrenia ministra vnútra SR č. SVS-2014-2008/00111 o správnych informáciách a službách štátnych archívoch zriadených Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky z 17. januára 2009.

Neosvedčené kópie archívnych dokumentov sú spoplatňované podľa cenníka za vyhotovenie reprografických prác, ktorý tvorí súčasť Opatrenia ministra vnútra SR č. SVS-2014-2008/00111 o správnych informáciách a službách štátnych archívoch zriadených Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky z 17. januára 2009.