Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. február 2020, utorok
 

Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce

Svajciarsko-slovenska spolupraca

Švajčiarska konfederácia má na základe bilaterálnej zmluvy s Európskou úniou (ďalej len „EÚ“) umožnený prístup na jednotný bezbariérový vnútorný trh EÚ a na základe toho prevzala záväzok vyjadriť formou peňažného príspevku podporu voči EÚ a osobitne jej 10 členským štátom, ktoré k EÚ pristúpili dňa 01.05.2004. Švajčiarska konfederácia sa zaviazala poskytnúť na päťročné obdobie záväzku a desaťročné obdobie vyplácania 1 miliardu švajčiarskych frankov. Podľa distribučného kľúča je pre Slovenskú republiku alokovaný objem finančných prostriedkov vo výške 66,866 mil. švajčiarskych frankov.

Tento príspevok je Slovenskej republike poskytovaný pod názvom Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce na zníženie hospodárskych a sociálnych rozdielov v rámci rozšírenej Európskej únie. V podmienkach Slovenskej republiky je tento program označovaný aj ako Švajčiarsky finančný mechanizmus.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky predložilo v rámci Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce dva projekty.

Projekt „Zlepšenie pripravenosti záchranných zložiek MV SR“ bol predložený v rámci oblasti zamerania Prevencia a manažment prírodných katastrof.

Cieľom projektu je zabezpečiť vyššiu bezpečnosti civilného obyvateľstva a jeho majetku prostredníctvom lepšej úrovne pripravenosti Slovenskej republiky v oblasti nasadzovania a riadenia síl a prostriedkov pri zásahoch v území postihnutom prírodnou alebo technologickou katastrofou. Projekt je realizovaný prostredníctvom troch komponentov. Cieľom komponentu 1 je vybudovanie a zriadenie medzinárodného špecializovaného výcvikového strediska služobných psov CANISPOL cvičených na výkon špeciálnych pachových prác, napr. vyhľadávanie zranených, zasypaných osôb, vyhľadávanie mŕtvol po živelných katastrofách a priemyselných haváriách ako ja poskytovanie kurzov pre záchranárskych psov a psovodov Slovenskej republiky, ktorí budú zaraďovaní do medzinárodného záchranárskeho modulu a vysielaní na zahraničné misie v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky.

Realizáciou komponentu 2 sa pre potreby kontrolných chemických laboratórií civilnej ochrany rezortu vnútra SR zabezpečímodernejšia technika a prístroje na meranie a identifikovanie nebezpečných chemických látok. Zabezpečí sa tým zvýšený počet identifikovaných nebezpečných chemických, rádioaktívnych a nukleárnych látok a zároveň aj skrátenie času potrebného na vykonanie ich analýzy. Komponent 3 je zameraný na efektívnejšiu činnosť Hasičského a záchranného zboru. Tento cieľ by mal byť naplnený vytvorením mobilného zázemia (mobilné veliteľsko-štábne vozidlo) priamo na mieste vzniku mimoriadnej udalosti, pre príjem rýchlejších opatrení priamo na mieste zásahu a tým eliminovať následky prírodných katastrof a technologických havárií. Realizácia tohto komponentu je okrem iného obohatená aj o špecializovaný výcvik príslušníkov HaZZ, s cieľom zvládať rôzne rizikové situácie v tuneloch cestnej a železničnej dopravy.

Na realizácii projektu sa budú podieľať aj dve partnerské inštitúcie zo Švajčiarskej konfederácie;Záchranársky útvar armády Švajčiarskej konfederácie (Kompetenzzentrum Veterinärdienst und Armeetiere, Kdo Armeehundwesen) sa bude podieľať na školiacich a výcvikových aktivitách v rámci výcviku služobných psov a psovodov (komponent 1) čím sa zabezpečí vyššia odborná pripravenosť slovenských frekventantov, ktorí budú následne realizovať pravidelné 12 týždňové školenia pre psovodov - záchranárov, zaraďovaných do záchranárskych modulov na území SR a do medzinárodných záchranárskych akcií.

Druhým partnerom projektu je NBC Laboratórium Spiez (Labor Spiez), ktoré bude participovať na odbornom školení pracovníkov kontrolných chemických laboratórií a civilnej ochrany v Nitre, Jasove a Slovenskej Ľupči. Školenie bude zamerané na nové metódy prognózovania šírenia nebezpečných látok v ovzduší, odberu a spracovania vzoriek alebo napr. aj na metódy rýchlej analýzy chemických a rádioaktívnych látok v poľných podmienkach.

Celkový rozpočet projektu je 3 754 629,- EUR z čoho nenávratný finančný príspevok predstavuje 3 123 926,- EUR. Zmluva o realizácii projektu č. 1552/2011 bola medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Úradom vlády Slovenskej republiky podpísaná dňa 03.10.2011.


Na základe Priameho zadania 2010-04 pre oblasť zamerania Posilnenie inštitúcií a kapacít pre boj proti korupcii a organizovanému zločinu predložilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky projekt „Rozšírenie informačného systému Policajného zboru ACHERON“.

Cieľom projektu je zlepšiť policajnú činnosť a zvýšiť úroveň pripravenosti Policajného zboru na boj proti organizovanej kriminalite, korupcii, závažnej ekonomickej trestnej činnosti a na boj proti bezpečnostným a teroristickým hrozbám vyplývajúcim z protiprávnych konaní s rádioaktívnymi a jadrovými materiálmi (RN materiály). Projekt je zložený z troch komponentov: cieľom komponentu 1 - Rozšírenie informačného systému ACHERON - je rozšírenie nasadenia informačného systému PZ ACHERON aj na pracovníkov mimo útvarov zapojených do prvej fázy nasadenia IS a zvýšenie počtu užívateľov na skôr zapojených pracoviskách PZ. Tým dôjde k zintenzívneniu práce na spracovávaných prípadoch a identifikovanie hlavných smerov pre ďalšie odhaľovanie a vyšetrovanie, koordinácia ľudských zdrojov v tomto procese a implementáciu Európskeho modelu kriminálneho spravodajstva (ECIM).

Realizáciou Komponentu 2 - Zefektívnenie analytickej činnosti Úradu boja proti korupcii P PZ, sa má zabezpečiť zvýšenie miery odhaľovania trestnej činnosti, zvýšenie efektivity konania v závažných korupčných a ekonomických prípadoch v pôsobnosti príslušného úradu P PZ.

Komponent 3 - Posilnenie kapacít PZ SR v boji proti hrozbám RN materiálov je zameraný na zlepšenie policajnej činnosti a zvýšenie úrovne pripravenosti PZ na boj proti bezpečnostným a teroristickým hrozbám vyplývajúcim z protiprávnych konaní s rádioaktívnymi a jadrovými materiálmi prostredníctvom nového IS ENVIRO ako aj špecializovaného vzdelávania policajtov a prokurátorov v oblasti RN materiálov.

Projekt bude realizovaný v spolupráci soSpolkovým policajným úradom Federálneho ministerstva pre spravodlivosť a políciu Švajčiarskej konfederácie a to v oblasti zberu, spracovania a vyhodnocovania informácií so zameraním na boj proti organizovanej kriminalite, know-how v oblasti kriminálnej analýzy.

Celková výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku predstavuje 3 171 543,- EUR. Zmluva o realizácii projektu č. 7/2012 bola medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Úradom vlády Slovenskej republiky podpísaná dňa 16.02.2012.