Prejdi na hlavný obsah Prejdi na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. február 2021, štvrtok
 

Prvé stretnutie riadiacej pracovnej skupiny k príprave, revízii a aktualizácii Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2030

[24.07.2020] Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity organizoval 22. 7. 2020 prvé zasadnutie Riadiacej pracovnej skupiny k príprave, revízii a aktualizácii Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2030. 

Do procesu prípravy novej stratégie sú zapojení zástupcovia ministerstiev, iných ústredných orgánov štátnej správy, samosprávy, akademickej obce a občianskej spoločnosti. Ich aktívne zapojenie zvýši kvalitu nového strategického dokumentu, ktorý bude reflektovať potreby obyvateľov v rómskych komunitách.

Stratégia je jednou z tematických základných podmienok pre čerpanie finančných zdrojov z fondov EÚ na integráciu Rómov v 5 kľúčových oblastiach – bývanie, vzdelávanie, zdravie, zamestnanosť a nediskrimininácia. Zároveň bude obsahovať aj prvky práce s verejnou mienkou a proti-rómskeho rasizmu.  Na základe uznesenia vlády SR č. 324/ 2019 je povinnosť zabezpečiť splnenie základných podmienok do 31. 12. 2020. Aj napriek tomu, že je to pomerne krátky čas, Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity robí všetko preto, aby bola táto základná podmienka splnená a aby bol zachovaný aj participatívny prístup jej prípravy. 

Počas stretnutia sme všetkých zapojených aktérov a aktérky informovali o procese prípravy a schvaľovania stratégie. Informovali sme ich aj o kritériách k splneniu tejto tematickej požiadavky. Podľa nich nová stratégia musí naplniť tieto kritéria: 

  1. opatrenia na urýchlenie integrácie Rómov, prevencia eliminácia segregácie, berúc do úvahy rodovú dimenziu a situáciu mladých Rómov, s určením východiskových hodnôt, merateľných míľnikov a cieľov
  2. opatrenia na monitorovanie, evalváciu a hodnotenie opatrení na integráciu Rómov
  3. opatrenia na mainstreaming Rómskej inklúzie na regionálnej a miestnej úrovni
  4. opatrenia zaručujúce, že dizajn, implementácia, monitorovanie a hodnotenie je v úzkej spolupráci s Rómskou občianskou spoločnosťou a inými relevantnými aktérmi, vrátane na regionálnej a miestnej úrovni. 

Pri príprave stratégie využijeme spoluprácu piatimi externými expertkami a expertom. Ich úlohou bude vecne garantovať jednotlivé témy, a aj facilitovať  naplánované procesy. Externými expertkami sú: pre oblasť vzdelávania Ing. Ingrid Kosová, PhD., pre oblasť nediskriminácie Mgr. Zuzana Havírová Balážová, pre oblasť bývania Ing. Slávka Mačáková,  pre oblasť zamestnanosti Mgr. Marcela Hajtmánková a expertom pre oblasť zdravia je MUDr. Tomáš Szalay. 

Celý proces prípravy novej stratégie je podporený z programu EÚ „Rights, Equality and Citizenship Programme 2014-2020” v rámci projektu s názvom “Rómske platformy”. 

V prípade otázok alebo návrhov môžete kontaktovať riaditeľa Odboru koncepcií a analýz ÚSVRK  - Juraja Kuruca, MA, mailom na adrese juraj.kuruc@minv.sk.

 

© 2021 Ministerstvo vnútra SR. Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems. Vyhlásenie o prístupnosti | Vyhlásenie o cookies (PDF, 398 kB)