Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. október 2021, štvrtok
 

Referenčný mechanizmus pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi

Národný referenčný mechanizmus a práva obetí obchodovania s ľuďmi  |  Program podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi  |  Štatistické informácie

Národný referenčný mechanizmus (PDF, 630 kB)

Národný referenčný mechanizmus (ďalej len „NRM“) predstavuje štruktúru spolupráce, v rámci ktorej si štátne orgány plnia svoju povinnosť ochraňovať ľudské práva obetí obchodovania s ľuďmi, pričom spolupracujú s neziskovým sektorom. Jeho aktualizovaná verzia bola spracovaná v roku 2020 Informačným centrom na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality a vzatá na vedomie Expertnou skupinou pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality uznesením č. 5/2020.

Základným  cieľom  NRM je zabezpečiť dodržiavanie ľudských práv obetí obchodovania s ľuďmi a poskytnúť im prístup k službám pomoci.

V jednotlivých krajinách môže byť štruktúra NRM rozdielna, pretože by mala byť individuálne prispôsobená charakteristickým prvkom a trendom obchodovania s ľuďmi v konkrétnej krajine a jej politickému, ekonomickému, sociálnemu a právnemu prostrediu. Mala by však byť nastavená tak, aby formalizovala spoluprácu (napr. prostredníctvom dohôd o porozumení/spolupráci) medzi štátnymi a mimovládnymi subjektmi v oblasti pomoci obetiam a definovala úlohy a zodpovednosť každého aktéra.

Na čele NRM stojí národný koordinátor, ktorý je vysokopostaveným vládnym predstaviteľom. Národným koordinátorom pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi v Slovenskej republike je určený štátny tajomník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Odporúčania pre národnú stratégiu a postupy týkajúce sa obetí obchodovania s ľuďmi pod jeho vedením tvorí skupina odborne vyššie postavených zástupcov vládnych inštitúcií a neziskových organizácií. V Slovenskej republike na tomto princípe pracuje Expertná skupina pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi, v ktorej majú zastúpenie úrad vlády Slovenskej republiky, jednotlivé ministerstvá, územná samospráva a mimovládne a medzinárodné organizácie.

NRM často zahŕňa ad hoc vytvorené multidisciplinárne pracovné skupiny, ktoré sa zaoberajú špecifickými oblasťami súvisiacimi s obeťami. Takto „inštitucionalizovaná“ forma spolupráce má byť zameraná na riadenie jednotlivých prípadov a má pokrývať všetky možné oblasti, vrátane identifikácie, asistencie, ochrany, účasti na právnom konaní a odškodňovaní, kompenzácie, návratu a sociálnej inklúzie obete obchodovania s ľuďmi v cieľovej, tranzitnej krajine alebo v krajine pôvodu.

Nevyhnutnou podmienkou fungovania mechanizmu NRM je schopnosť flexibilne reagovať v boji proti všetkým formám vykorisťovania, reagovať na individuálne okolnosti každého prípadu a potreby obete. Nemenej dôležitým sú schopnosť adaptovať sa na nové trendy v oblasti obchodovania s ľuďmi, reagovať na rodové záležitosti a neustále aktualizovať a vylepšovať nastavený systém prostredníctvom jeho monitoringu a testovania.

 NRM na Slovensku predstavujú:

  • Národný koordinátor pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi - štátny tajomník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
  • Zástupcovia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a ďalších určených orgánov štátnej správy a samosprávy
  • Expertná skupina pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi
  • Multidisciplinárne pracovné skupiny zamerané pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi 

V roku 2018, v súlade s úlohou č.3.2 b) Národného akčného plánu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2015 -2018 Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2015-2018, bol Informačným centrom na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v spolupráci s Národnou jednotkou boja proti nelegálnej migrácii úradu hraničnej a cudzineckej polície prezídia Policajného zboru SR, Generálneou prokuratúrou SR,  Ministerstvom spravodlivosti SR a  odbornou konzultáciou so Slovenskou katolíckou charitou, spracovaný Informačný leták o právach obetí obchodovania s ľuďmi počas trestného konania (PDF, 1 MB) . Leták je zároveň základnou pomôckou pri informovaní obetí obchodovania s ľuďmi, čo všetko môžu očakávať v priebehu trestného konania.

 Spolupracujúce mimovládne a medzinárodné organizácie:
- Medzinárodná organizácia pre migráciu IOM Bratislava
- Slovenská katolícka charita