Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. január 2021, pondelok
 

Regióny

Počet Rómov žijúcich na Slovensku je podľa sociografického mapingu (Atlasu rómskych komunít 2004) 320 tisíc. Z nich približne 60 percent žije integrovane v rozptyle medzi majoritnou populáciou. Zvyšných približne 40 percent žije v:

• mestských alebo obecných koncentráciách,
• osídleniach lokalizovaných na okraji obce/mesta, v osídleniach, ktoré sú od obce/mesta priestorovo vzdialené, alebo oddelené prírodnou alebo umelou bariérou (potok, železnica, cesta...).

V priebehu výskumu anketári navštívili 1 087 obcí alebo miest. V nich bolo identifikovaných 1 575 osídlení rôzneho typu, v ktorých žijú komunity majoritou vnímané ako rómske. V 772 obciach alebo mestách žijú tieto komunity integrovane v rozptyle medzi majoritnou populáciou. Zo všetkých osídlení môžeme považovať za segregované 149, to znamená, že tieto osídlenia sa nachádzajú na okraji alebo mimo obce/mesta. Anonymné štatistické zisťovanie bolo spravidla zamerané na zisťovanie počtu Rómov v rómskych osadách, ktorí trpia alebo sú ohrození určitou mierou sociálnej exklúzie a deprivácie. Bližšie informácie o charakteristike rómskych osídlení, obydlí a infraštruktúry v rómskych osídleniach v jednotlivých samosprávnych krajov nájdete v dokumentoch nižšie.