Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. december 2022, sobota
 

Register združení účastníkov pozemkových úprav

ZDRUŽENIE ÚČASTNÍKOV POZEMKOVÝCH ÚPRAV

V zmysle zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon“)  je združenie účastníkov právnickou osobou, ktoré vzniká na prvom zhromaždení účastníkov pozemkových úprav.

Najvyšším orgánom združenia účastníkov je zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav.

Výkonným orgánom združenia účastníkov je predstavenstvo, ktoré zastupuje združenie účastníkov v konaní o pozemkových úpravách. Členov predstavenstva volí zhromaždenie účastníkov. Zloženie predstavenstva musí zodpovedať zloženiu účastníkov. Predstavenstvo volí zo svojich členov predsedu predstavenstva, ktorého môže kedykoľvek odvolať.

Na činnosť združenia účastníkov dohliada Okresný úrad Prešov, Pozemkový a lesný odbor. Predstavenstvo zvolá zhromaždenie účastníkov, ak ho o to požiada jedna tretina účastníkov alebo Okresný úrad Prešov, Pozemkový a lesný odbor. Pozemkový a lesný odbor je vždy účastníkom zvolaného zhromaždenia. Funkcia člena predstavenstva je čestná. Vnútorné pomery združenia účastníkov upravia stanovy, ktoré schvaľuje zhromaždenie účastníkov. Združenie účastníkov zaniká uznesením zhromaždenia účastníkov po vybudovaní všetkých v projekte pozemkových úprav plánovaných spoločných zariadení a opatrení. Združenie účastníkov nevykonáva činnosti na účel podnikania a nadobudnutia zisku.

Združenie účastníkov pozemkových úprav (ďalej aj ako ZÚ) je vedené v zmysle § 24 ods. 9 zákona v registri združení účastníkov na Pozemkovom a lesnom odbore Okresného úradu Prešov. Do registra združenia účastníkov pozemkových úprav sa podľa § 24 ods. 10 zákona zapisujú tieto údaje a ich zmeny:

  • názov združenia účastníkov,
  • sídlo združenia účastníkov,
  • orgány združenia účastníkov,
  • dátum zápisu a výmazu,
  • dátum vzniku a zániku združenia.

 

Register združení účastníkov pozemkových úprav (PDF, 318 kB)