Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. marec 2023, sobota
 

Rómske platformy 2019

Informácie o projekte

Názov projektu: Roma Platforms 2019 / Rómske platformy 2019

Prijímateľ: Ministerstvo vnútra SR - Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity

Financovanie: Európska únia, program: Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020)

Výška grantu: 61 945, 51 EUR

Celkové náklady projektu: 65 205, 80 EUR

Doba realizácie projektu: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020

Projektový manažér: Michal Šľachta, e-mail: TA.13G4@SKUQSRA.RSUQG4@ 

 

Ciele projektu sú najmä:

 • uľahčovať dialóg so všetkými príslušnými zainteresovanými stranami s osobitným zameraním na rómsku mládež a Rómov z marginalizovaných komunít na miestnej, regionálnej a národnej úrovni a podporovať konzultačné procesy v oblasti navrhovania, vykonávania a monitorovania politík integrácie Rómov a politík pre mládež
 • identifikovať a komunikovať potreby marginalizovaných rómskych komunít na miestnej a regionálnej úrovni a identifikovať dostupné opatrenia a zdroje na uspokojenie týchto potrieb

Aktivity:

 • stretnutia regionálnych platforiem a tematické pracovné skupiny pre zainteresované strany na všetkých úrovniach
 • workshopy pre mladých Rómov
 • školenia pre mladých rómskych lídrov a líderky

Závery a výstupy: 

Tento projekt bol štvrtým projektom ÚVSRK realizovaným v rámci výziev pre národné rómske kontaktné body v Európe. Začatie regionálnych platforiem v roku 2016 a pokračovanie v ich realizácii v rokoch 2017 a 2018 prostredníctvom podpory v rámci výziev - JUST/2015/RDIS/AG/NRP2, REC-RDIS-NRCP-AG-2016 a REC-RDIS-NRCP-AG -2017, bolo veľmi dôležitým krokom na podporu činnosti Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Konzultačné procesy s predstaviteľmi Rómov a obzvlášť so zástupcami rómskej mládeže sa stali súčasťou našej pravidelnej práce po celý ten čas.

 

Hlavnými cieľmi projektu bolo 1.) uľahčiť dialóg so všetkými relevantnými zainteresovanými stranami, s osobitným zameraním na rómsku mládež a Rómov z marginalizovaných komunít na miestnej, regionálnej a národnej úrovni a podporovať konzultačné procesy v oblasti navrhovania, implementácie a monitorovania Politiky integrácie Rómov a politiky mládeže a 2.) identifikovať a komunikovať potreby marginalizovaných rómskych komunít na miestnej a regionálnej úrovni a identifikovať dostupné opatrenia a zdroje na uspokojenie týchto potrieb. Očakávanými výsledkami projektu boli 1) zvýšená účasť Rómov (vrátane mládeže a Rómov z marginalizovaných komunít) v konzultačných procesoch v oblasti rozvoja a implementácie politík integrácie Rómov a 2) lepšie šírenie informácií o existujúcich a plánovaných politikách a o implementácii stratégie.

 

Predchádzajúce projekty realizované úradom splnomocnenca počas posledných troch rokov priniesli zásadné informácie o mladých Rómoch a ich potrebách. Program osobného rozvoja s názvom Štartér (2015 - 2018) a všetky sprievodné aktivity vytvorili skupinu veľmi motivovaných mladých Rómov a Rómok. Zodpovednosťou nášho úradu je nestratiť dynamiku a využiť energiu a iniciatívy týchto mladých ľudí, ktorí môžu predstavovať silný vzor pre ostatných rómskych mládežníkov. Úrad splnomocnenca preto pokračoval v ďalšej podpore mladých rómskych lídrov. Rozvoj kompetencií prostredníctvom akreditovaných školení novej skupiny vedúcich rómskej mládeže pokračoval počas celého projektu.

 

Čo sme pri príprave projektu nikdy nečakali, bola situácia s globálnou pandémiou COVID-19. Pripravovali sme aktivity a niektoré z nich, ktoré sme mohli zorganizovať, ešte predtým, než začala byť situácia vážna. Ale v marci 2020 to bolo aj na Slovensku a museli sme sa s tým vysporiadať. Ústredný krízový štáb, ktorý je koordinačným orgánom vlády Slovenskej republiky pre riešenie krízových situácií mimo obdobia vojny a vojnového stavu s účinnosťou od 10. marca 2020, zakázal organizovanie a usporadúvanie hromadných akcií, športových, kultúrnych, sociálne alebo iné na 14 kalendárnych dní. Opatrenia na zabránenie vzniku a šíreniu prenosných chorôb COVID-19 boli vydané v súvislosti s nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie vo výskyte chorôb COVID-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2).

 

Pre väčšinu aktivít v projekte to bola veľká komplikácia. Obmedzenia sa menili takmer každý deň, prichádzali nové obmedzenia, nikto nebol schopný poskytnúť radu, či niečo zorganizovať alebo nie. Prijali sme predpisy hlavného zdravotného referenta Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorý odporučil neorganizovať žiadne akcie pre viac ako 6 osôb. Pre nás - všetky aktivity boli naplánované pre viac ako 6 ľudí. Preto sme museli odložiť alebo preložiť aktivity a sústrediť sa na tie, pri ktorých sme sa nemuseli stretnúť osobne. Niektoré sme zvládli, niektoré sme museli zrušiť a neboli sme schopní ich realizovať.

 

Z hlavných aktivít sme zrealizovali:

 • 5 regionálnych platforiem: regionálne platformy boli zamerané na všetky hlavné oblasti stratégie integrácie Rómov na jednom stretnutí (zdravie, vzdelávanie, zamestnanosť, bývanie, nediskriminácia). Účastníci boli väčšinou podobní ako na tematických stretnutiach pracovných skupín, ale na regionálnej platforme získali informácie zo širšieho pohľadu. Stretnutí sa zúčastnili aj tematickí experti, ktorí však väčšinou vysvetľovali a predstavovali svoju tému. Hlavným „vedúcim“ stretnutia bol facilitátor, ktorého úlohou bolo dostať nápady a názory účastníkov k téme a prostredníctvom participatívnych aktivít si vymeniť rôzne názory.
 • 5 tematických pracovných skupín: Tematické pracovné skupiny sú zamerané na tému stretnutia. Téma bola vždy jednou z hlavných oblastí stratégie integrácie Rómov (zdravie, vzdelávanie atď.). Na každom tematickom skupinovom stretnutí bol odborník na určitú tému.
 • 4 školenia pre mladých rómskych lídrov a líderky
 • pravidelné stretnutia poradného orgánu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity pre oblasť mládeže
 • 20 workshopov „Dielňa budúcnosti“ 
 • Analýza informácií zo stretnutí workshopov „Dielňa budúcnosti“

 

Ako sme písali vyššie, implementácia projektu bola silne ovplyvnená globálnou pandemickou situáciou a vládnymi obmedzeniami na Slovensku. Z tohto dôvodu sme niektoré činnosti nemohli realizovať. Z nášho pohľadu sme mali to šťastie, že sme zorganizovali najdôležitejšie aktivity a ako výsledok sme uviedli aj novú Stratégiu rovnosti, začlenenia a účasti Rómov do roku 2030, ktorá je založená na výsledkoch a komunikácii z regionálnych rómskych platforiem, tematických pracovných skupín a analýzy informácií zo stretnutí workshopov „Dielňa budúcnosti“. Vláda Slovenskej republiky schválila uznesením č. 181/2021 zo 7. apríla 2021 Stratégiu pre rovnosť, začlenenie a účasť Rómov do roku 2030 (ďalej len „stratégia 2030“). Tento rámcový strategický dokument je záväzkom vlády Slovenskej republiky (SR), ktorá definuje smerovanie verejných politík na úrovni priorít s cieľom dosiahnuť viditeľnú zmenu v oblasti rovnosti a inklúzie Rómov. Pravidelné európske a národné hodnotenia naďalej uvádzajú, že štyri prioritné oblasti - zamestnanosť, vzdelávanie, zdravie a bývanie - zostávajú kľúčové pre splnenie cieľov. Osobitný dôraz sa kladie na nediskrimináciu a zintenzívnenie intervencií v boji proti protirómskemu rasizmu.

eu emblem

Tieto aktivity sú financované z programu Európskej únie - Práva, rovnosť a občianstvo (2014 - 2020). These activities are funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020).