Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. február 2023, pondelok
 

Analýza potrieb špecifických cieľových skupín

V rámci hlavnej aktivity 1: Analýza stavu, potrieb a zahraničných skúseností s akreditáciou MNO bola nadefinovaná podaktivita 1.3 Analýza potrieb špecifických cieľových skupín. Zodpovedným partnerom za vypracovanie analýzy bolo CpF.

Cieľom podaktivity bolo identifikovať potreby troch špecifických skupín, aktérov využívania financií z verejných zdrojov:

  • poskytovateľ - verejná správa,
  • poskytovateľ - MNO - grantová nadácia,
  • prijímateľ - MNO.

Tieto potreby boli identifikované formou individuálnych a skupinových rozhovorov a stretnutí ako s poskytovateľmi tak s prijímateľmi verejných zdrojov. V prípade verejnej správy a grantových nadácií bolo cieľom overiť aj pripravenosť predstaviteľov verejnej správy využívať služby nadácií, príp. iných MNO pre administrovanie vyčlenených finančných prostriedkov na konkrétny, dopredu definovaný, verejnoprospešný účel ako aj pripravenosť nadácií na administráciu financií z týchto zdrojov.

V prípade MNO bolo cieľom zistiť, v čom vidia MNO výhody a nevýhody súčasného spôsobu preukazovania pripravenosti na realizáciu projektov z verejných prostriedkov ako aj zmapovať oblasti, v ktorých vidia potrebu nastaviť spoločné parametre overovania dôveryhodnosti MNO pre prijímanie verejných zdrojov.

Podaktivita pozostávala z nasledovných činností:

  1. päť pracovných stretnutí/workshopov v Bratislave s poskytovateľmi verejných zdrojov (realizované v spolupráci ÚSV ROS s PDCS) – výstup tu (PDF, 678 kB),
  2. individuálne rozhovory so zástupcami verejnej správy – poskytovateľmi verejných zdrojov, konkrétne zástupcovia ministerstiev ako RO, SORO, Platobného orgánu a i. (realizované v spolupráci ÚSV ROS, SOCIA) – výstup tu (PDF, 1 MB),
  3. individuálne rozhovory s predstaviteľmi nadácií (realizované SOCIA) – výstup tu (PDF, 668 kB),
  4. štyri stretnutia s prijímateľmi verejných zdrojov - predstaviteľmi MNO formou fokusových skupín (realizované PDCS) – výstup tu (PDF, 765 kB),
  5. deliberačné fórum - pohľad na transparentnosť MNO ako prijímateľov verejných zdrojov (realizované dodávateľsky) – výstup tu.

Na záver boli všetky získané poznatky (okrem deliberačného fóra) zhrnuté do výslednej sumárnej analýzy, ktorú si môžete prečítať tu (PDF, 4 MB).