Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. august 2020, utorok
 

Európske štrukturálne a investičné fondy

V období rokov 2014 až 2022 zostávajú fondy EÚ stále dôležitým zdrojom financií na Slovensku, ktoré ovplyvnia každú oblasť, či už ide o verejné služby, vedu a výskum, životné prostredie, sociálnu starostlivosť, kultúru, či výstavbu ciest a železníc.

Na Slovensku bude počas týchto deviatich rokov rozdelených viac ako 15 miliárd eur z európskeho rozpočtu. Občianska spoločnosť bude môcť užívať výsledky projektov financovaných z eurofondov, bude môcť žiadať o príspevky na realizáciu svojich aktivít a bude mať možnosť ovplyvniť ich investovanie na regionálnej a miestnej úrovni.

Na to je však potrebné, aby sa rozhodovanie o fondoch EÚ a ich nastavenie riadilo zásadami otvorenosti, transparentnosti a hospodárnosti. Ak chceme, aby sa eurofondy stali zdrojom pre kvalitné projekty mimovládnych neziskových organizácií, musia byť nastavené tak, aby možnosť uchádzať sa o ne nebola iba formálna.

S peniazmi prichádza aj riziko zneužitia, netransparentnosti, korupcie. Verejná kontrola je preto dôležitá súčasť eurofondovej témy. Zodpovedné orgány štátnej správy preto musia vytvoriť podmienky pre zmysluplné zapojenie sa občianskej spoločnosti do kontroly rozhodovania o fondoch EÚ vrátane včasného prístupu k informáciám.

Tieto veci sa neudejú automaticky bez aktívnej práce a prispenia samotných MNO. Na to však treba politickú podporu, dostatočné zázemie a kapacity.

Splnomocnenec vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti a jeho úrad preto sa už od roku 2011 aktívne angažujú v téme fondov EÚ.

Na tejto stránke nájdete užitočné informácie o fondoch EÚ, najdôležitejšie odkazy a dokumenty, ako aj aktuality a informácie o aktivitách splnomocnenca a úradu.