Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. január 2021, pondelok
 

Operačné programy - základné informácie

Rozdelenie finančných prostriedkov a zodpovedné ministerstvá

Operačný program

Riadiaci orgán

Pridelené finančné prostriedky

Výskum a inovácie

MŠVVŠ SR

2 266 776 537 €

Integrovaná infraštruktúra

MDVRR SR

3 966 645 373 €

Ľudské zdroje

MPSVR SR

2 204 983 517 €

Kvalita životného prostredia

MŽP SR

3 137 900 110 €

Integrovaný regionálny operačný program

MPRV SR

1 754 490 415 €

Efektívna verejná správa

MV SR

278 449 284 €

Technická pomoc

ÚV SR

159 071 912 €

Program rozvoja vidieka

MPRV SR

1 545 272 844 €

Rybné hospodárstvo

MPRV SR

15 785 000 €

Spolu:

15 329 374 992 €