Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 11. august 2020, utorok
 

Integrovaný regionálny operačný program

Integrovaný regionálny operačný program (IROP) má za cieľ investovať do zlepšenia kvality života, poskytovaných verejných služieb a do územného rozvoja na miestnej a regionálnej úrovni. Je zacielený primárne na obce a ich združenia, ako aj na VÚC, ale aj na podnikateľov. Aj MNO sú medzi oprávenými prijímateľmi.

Program podporí verejné služby vrátane sociálnych služieb, vzdelania a zdravotníctva, verejnú dopravu, cyklodopravu a zlepšovanie stavu životného prostredia.

IROP vyčlenil peniaze aj na stratégie, ktoré sú spravované na regionálnej a miestnej úrovni. Rozhodujú o nich regionálne partnerstvá koordinované krajskými úradmi a tzv. miestne akčné skupiny združujúce obce a iné miestne subjekty vrátane MNO.

Celková alokácia programu je 2,122 mld. EUR.

Alokácia na Regionálne integrované stratégie (RIÚS) je 1,258 mld. EUR.

Alokácia na Miestny rozvoj vedený komunitou (tzv. CLLD) je 100,6 mil. EUR.

Viac informácií

Dokument IROP

MNO a samosprávy ako prijímatelia v IROP (PDF, 381 kB)