Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. január 2021, piatok
 

Operačný program Kvalita životného prostredia

Operačný programKvalita životného prostredia (OPKŽP) sa zameriava na podporu udržateľného a efektívneho využívania prírodných zdrojov, zabezpečenie ochrany životného prostredia, aktívne prispôsobenie sa zmenám klímy a propagácia energetickej účinnosti a nízkouhlíkového hospodárstva.

Program sa zameria na štyri hlavné priority a to:

  • udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
  • prispôsobenie sa nepriaznivým vplyvom zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami
  • podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvnených zmenou klímy,
  • energeticky účinné nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých odvetviach (vrátane podpory využívanie obnoviteľných zdrojov energie).

Celková alokácia OPKŽP je 3,138 mld. EUR, čo je druhá najväčšia alokácia spomedzi slovenských operačných programov.

Program riadi Ministerstvo životného prostredia, spolu so Slovenskou Inovačnou a energetickou agentúrou (SIEA) a Slovenskou agentúrou životného prostredia (SAŽP).

Viac informácií

Dokument OPKŽP

MNO a samosprávy ako prijímatelia v OPKŽP (PDF, 269 kB)