Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. október 2019, streda
 

Ochrana osobných údajov

25. mája 2018 nadobudli účinnosť Nariadenie č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (General Data Protection Regulation, skratka GDPR) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V zmysle uvedených právnych predpisov je každý prevádzkovateľ povinný spracúvať osobné údaje zákonným spôsobom, t. j. akékoľvek nakladanie s osobnými údajmi musí byť založené na právnom základe. Jedným z takýchto právnych základov je súhlas dotknutej osoby.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov musí byť vyjadrený výslovne, jasne a zrozumiteľne a nesmie byť konkludentný. Súhlas môže byť udelený len na prevádzkovateľom dopredu určené účely spracúvania a musí byť uvedený rozsah spracúvaných osobných údajov a určená doba uchovávania osobných údajov.

Pokiaľ sa osobné údaje získajú od dotknutej osoby, je stanovená minimálna informačná povinnosť prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ musí dotknutú osobu okrem iného informovať najmä o:

  • svojej totožnosti a svojich kontaktných údajoch,
  • kontaktných údajoch prípadnej zodpovednej osoby,
  • účeloch spracúvania osobných údajov,
  • právnom základe spracúvania osobných údajov,
  • dobe uchovávania osobných údajov
  • právach dotknutej osoby

Všetky povinné informácie nájdete v tomto informačnom liste (PDF, 212 kB).

Každá dotknutá osoba môže svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu musí byť rovnako jednoduché, ako jeho poskytnutie.

Ak máte záujem udeliť nám svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov:

Ak máte záujem odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov: