Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. január 2021, sobota
 

Akčné plány Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti

Akčný plán Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2019 - 2020

Dňa 21. augusta 2019 schválila Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 360/2019 Akčný plán Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2019 - 2020. Akčný plán vychádza z dôležitého strategického dokumentu Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2020 – 2030 (ďalej len „koncepcia“). Jedná sa v poradí o tretí a zároveň posledný akčný plán k tejto koncepcii.

Základnými prioritami schváleného akčného plánu sú témy zamerané na:

 • meranie efektívnosti a účelnosti poskytovania verejných zdrojov formou dotácií,
 • podporu nových foriem participácie občanov na lokálnej, regionálnej a celoštátnej úrovni,
 • tvorbu nového systému princípu partnerstva a viacúrovňového riadenia v novom programovom období 2020+,
 • podporu aktívnych občanov a mimovládnych neziskových organizácií a otvoreného vládnutia,
 • rozvoj dobrovoľníctva vo verejnom a občianskom sektore.

Môžete si stiahnuť celý akčný plán. (PDF, 523 kB) O plnení jednotlivých úloh Vás budeme priebežne informovať.

Akčný plán Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2017-2018

Akčné plány Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na jednotlivé obdobia sú súčasťou Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku (ďalej len „Koncepcia“). Je to dokument, ktorý obsahuje základné východiská o stave občianskej spoločnosti na Slovensku, identifikuje priority jej rozvoja a zároveň poskytuje návrhy opatrení na zintenzívnenie spolupráce medzi orgánmi štátnej správy a občianskou spoločnosťou.

Vláda Slovenskej republiky schválila dňa 01. 03. 2017 Akčný plán Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku  na roky 2017 – 2018, v rámci ktorého chce riešiť tieto hlavné témy:

 • Dotačné programy rezortov
  • pripraviť návrh možných úprav
 • Financovanie MNO
  • vypracovať analýzu možností individuálneho darcovstva a nových foriem financovania MNO
  • pripraviť legislatívne návrhy týkajúce sa podpory individuálneho darcovstva
 • Definovať jednotnú klasifikáciu všeobecne prospešných aktivít a účelov MNO
 • Pripraviť nástroj na podporu partnerstva MNO pri monitorovaní EŠIF
 • Navrhnúť plán aktivít podporujúcich rozvoj participatívnej demokracie
 • Otvorený informačný systém MNO
  • zabezpečiť podmienky na vytvorenie OIS MNO
  • pripraviť návrh znenia potrebných legislatívnych úprav na poskytovanie údajov
  • pripraviť návrh znenia potrebných legislatívnych úprav na zavedenie OIS MNO
 • Dobrovoľníctvo
  • pripraviť a zaviesť koncepciu výchovy a vzdelávania k dobrovoľníctvu
 • Spolupráca ÚPSVaR s dobrovoľníckymi centrami
  • vypracovať návrh spolupráce úradov práce s dobrovoľníckymi centrami
 • Obhajoba verejného záujmu a stráženie demokracie
  • vytvoriť finančný mechanizmus na podporu watchdogových organizácií
 • Výskum neziskového sektora a občianskej spoločnosti
  • zrealizovať výskum v oblasti socio – ekonomického prínosu
  • zrealizovať výskum stavu a vývojových trendov občianskej spoločnosti
 • Podpora verejnej diskusie
  • pravidelné prezentovanie významných tém
 • Plnenie úloh akčného plánu 2017 – 2018
  • vytvoriť záverečné hodnotenie akčného plánu

Celý akčný plán aj s danými úlohami, subjektmi zodpovednými za plnenie a termínmi spolu s uznesením vlády SR si môžete prečítať tu. O plnení jednotlivých úloh Vás budeme priebežne informovať.

Akčný plán Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2012 - 2013

Dňa 22. 02. 2012 bol prijatý uznesením č. 68/2012 Akčný plán Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2012 – 2013 (ďalej len „AP KROS 2012-2013“). Jeho hlavnými témami sú:

 • Účasť MNO na plnení úloh verejnej správy a zadefinovanie oblastí spolupráce
 • Podpora aktívnych občanov a otvorené vládnutie
 • Podpora verejnej diskusie o závažných otázkach spoločnosti

Celé znenie akčného plánu aj s jeho jednotlivými úlohami. (PDF, 230 kB)

Bližšie informácie o plnení a výstupoch AP KROS na roky 2012 - 2013.