Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. máj 2022, sobota
 

Národný projekt Participácia II

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) v súlade so schválením pokračovania národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík 2 na 16. riadnom zasadnutí monitorovacieho výboru pre operačný program Efektívna verejná správa dňa 28.5.2019, pripravuje Žiadosť o NFP.

ProjektPodpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík 2 predstavuje prirodzené a plynulé pokračovanie národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík 1 (NP PARTI), ktorý sa realizoval od apríla 2017 do júna 2020. Bol zameraný na analýzu súčasného stavu participácie verejnosti / zainteresovaných skupín na tvorbe verejných politík. Sústredil sa na analýzu „detských chorôb“ participatívneho procesu tvorby verejných politík na všetkých úrovniach verejnej správy na Slovensku, ale aj výskumu stavu, možností, vplyvu a prínosov participácie na rôzne aspekty života. 

Pokračovanie národného projektu je realizované pod rovnakým názvom Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík II. je postavený na zisteniach a identifikovaných problémoch, ktoré je potrebné v predmetnej oblasti riešiť, ako aj na ďalšej práci s výstupmi z NP PARTI I. a ich využití v praxi verejnej správy, MNO, akademickom sektora v rámci ich cielenej distribúcie a diseminácia.

Projekt je naplánovaný od júna 2020 do júna 2023 a jeho hlavná téma je budovanie kapacít pre oblasť účasti verejnosti a participatívnu tvorbu verejných politík. Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík II. je pripravovaný ako jedna komplexná aktivita.

 

HLAVNÁ TÉMA PROJEKTU

Monitoring a hodnotenie participatívnej tvorby verejných politík na rôznych úrovniach verejnej správy, výskumná a analytická činnosť na NP PARTI I. priniesla zistenia, že proces zavádzania princípu partnerstva, spolupráce a participácie do praxe verejnej správy je hlavne postupný - evolučný proces, ktorý je postavený na vzájomnom učení, zavádzaní inovatívnych opatrení do praxe verejnej správy, vyhodnocovaní a priebežnom zapracovávaní dobrých/zlých skúseností z praxe do ďalších procesov zapájania verejnosti do tvorby politík.

Treba si uvedomiť a kriticky priznať, že participácia a participatívny proces tvorby verejných politík sa nachádza v prvej fáze svojho vývoja a udomácňovania v prostredí slovenskej verejnej správy na všetkých úrovniach. Projektom chceme podporiť budovanie dôvery občana v  inštitúcie v previazaní na realizáciu a monitorovanie inštitucionálnych reforiem, zameraných na demokratizáciu rozhodovania, posilnenie transparentnosti rozhodovania, zodpovednosti a zapájanie verejnosti do tvorby verejných politík.

Kľúčom k reálnej zmene je postupné a cielené budovanie kapacít nielen v prostredí verejnej správy, ale aj na strane občianskej spoločnosti a neorganizovanej verejnosti/občana. Z vyššie uvedených dôvodov je budovanie kapacít hlavnou témou predkladaného projektu, ktoré je v projekte nadizajnované ako niekoľkoročný proces (36 mesiacov), ktorý je zameraný na ŠTYRI PRIORITNÉ OBLASTI:

 • PILOTNÁ SCHÉMA - zavádzanie inovatívnych opatrení do praxe
 • VZÁJOMNÉ UČENIE – zabezpečenie prístupu k informáciám a vzdelávaniu
 • ANALYTIKA A VÝSKUM - rozhodnutia postavené na dátach
 • LEGISLATÍVA A PRÁVNY RÁMEC – opatrenia na podporu participácie   

 

ŠPECIFICKÉ CIELE  / PRIORITNÉ OBLASTI

1/ PILOTNÁ SCHÉMA - ZAVÁDZANIE INOVATÍVNYCH OPATRENÍ DO PRAXE

 • špecifický cieľ 1: budovanie kapacít verejnej správy, podpora participatívnej tvorby verejných politík a rozvoj verejných služieb v partnerstvách a vzájomnom dialógu VS, MNO a verejnosti/občanov formou pilotných schém participatívnej tvorby verejných politík (štátna správa, regionálna územná samospráva a miestna územná samospráva), zameraných na zavádzanie inovatívnych opatrení na podporu participácie do praxe verejnej správy

2/ VZÁJOMNÉ UČENIE – ZABEZPEČENIE PRÍSTUPU K INFORMÁCIÁM A VZDELÁVANIU

 • špecifický cieľ 2: zvyšovanie proparticipatívnych postojov, zručností a vedomostí na strane pracovníkov VS, občanov a MNO v oblasti participatívnej tvorby verejných politík s využitím pestrého „na mieru šitého“ mixu školiacich činností, vzdelávacích metód, informačno – komunikačných formátov a pilotnej schémy transfer dobrej praxe z NP PARTI

3/ ANALYTIKA A VÝSKUM - ROZHODNUTIA POSTAVENÉ NA DÁTACH

 • špecifický cieľ 3: zlepšenie podmienok pre tvorbu verejných politík na participatívnom princípe formou pokračovania analytickej činnosti a priebežných výskumných aktivít (pri ich rozšírení o nové témy a zadania s cieľom reagovať na spoločenskú objednávku a výzvy),

4/ LEGISLATÍVA A PRÁVNY RÁMEC – OPATRENIA NA PODPORU PARTICIPÁCIE  

 • špecifický cieľ 4: monitoring a hodnotenie opatrení zavedených do praxe, tvorba nových legislatívnych návrhov na podporu participácie a presadzovanie navrhnutých opatrení z NP PARTI na podporu participácie

 

ŠTRUKTÚRA PROJEKTU

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík II. je plánovaný ako jedna komplexná aktivita. Hlavná aktivita má názov Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík. Je vnútorne členená na praktickú a teoretickú časť a štyri podaktivity:

PRAKTICKÁ ČASŤ

 • PILOTNÁ SCHÉMA - zavádzanie inovatívnych opatrení do praxe
 • VZÁJOMNÉ UČENIE – zabezpečenie prístupu k informáciám a vzdelávaniu

TEORETICKÁ ČASŤ

 • ANALYTIKA A VÝSKUM - rozhodnutia postavené na dátach
 • LEGISLATÍVA A PRÁVNY RÁMEC – opatrenia na podporu participácie