Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. január 2021, piatok
 

Otvorené dáta

Vláda SR sa vo svojom Programovom vyhlásení (PVV) zaviazala, že bude zvyšovať transparentnosť verejnej správy a sprístupňovať verejné informácie vo forme otvorených dát. Ambíciou tohto kroku je podporovať hospodárstvo založené na dátach a tým stimulovať podnikateľské prostredie.

Koncept otvorených dát vychádza z predpokladu, že ústredné orgány štátnej správy zhromažďujú a  spravujú obrovské  množstvo verejných dát v rôznych oblastiach, napr. doprava, kultúra, financovanie, veda a výskum, počasie, životné prostredie, geografické dáta či rôzne štatistiky. Využitie tejto množiny verejných informácií na komerčné alebo nekomerčné účely v podobe vývoja rôznych aplikácií je možné, ak sa zabezpečí ich zverejňovanie vo formáte otvorených dát (v strojovo spracovateľnej forme). Zverejňovanie otvorených dát sa týka len verejných dát a teda nie takých, ktoré sú kategorizované ako prísne tajné, tajné, dôverné, vyhradené, citlivé, osobné, vyhradené, chránené. Za otvorené dáta nepovažujeme tie dáta, ku ktorým sa vzťahujú právne predpisy, ktoré neumožňujú ich zverejnenie, napr. zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Pristúpením SR do Iniciatívy pre otvorené vládnutie sa vláda SR zaviazala zverejňovať informácie vo forme otvorených dát a tým podporovať vývoj aplikácií postavených na verejných dátach. Zavedenie a spustenie portálu otvorených dát v SR - www.data.gov.sk patrí medzi najväčšie úspechy, ktoré sa podarilo dosiahnuť v rámci implementácie Akčného plánu OGP 2012 – 2013. (PDF, 386 kB)

V období implementácie Akčného plánu OGP 2015 (PDF, 864 kB) došlo k podpore zverejňovania otvorených dát tak z legislatívneho hľadiska ako aj z technického. Transponovaním smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2003/98/ES zo 17. novembra 2003 o opakovanom použití informácií verejného sektora do zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. januára 2016 sa vytvoril predpoklad na proaktívne, ale aj pasívne (na základe žiadosti) zverejňovanie otvorených dát povinnými osobami. Implementáciou projektu Úradu vlády SR e-demokracia a otvorená vláda SR sa vytvorila kvalitná technická infraštruktúra na podporu zverejňovania otvorených dát ústredných orgánov štátnej správy.

V najbližšom období je z hľadiska systematickej podpory zverejňovania a využívania otvorených dát verejnej správy nutné iniciovať vznik analýzy, na základe ktorej by bola vyčíslená trhová hodnota a ekonomický potenciál otvorených dát na Slovensku vrátane analýzy úspory verejných zdrojov tak, ako je to špecifikované v Akčnom pláne OGP pre roky 2017 - 2019. (PDF, 905 kB)


Štandardy na sprístupňovanie dátových zdrojov