Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. október 2020, štvrtok
 

Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na rok 2015

V nadväznosti na prvý Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie, na roky 2012 – 2013, (PDF, 386 kB) Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti vypracoval v poradí 2. akčný plán.

Prevažná časť návrhu akčného plánu vznikala koncom roka 2013 za pomoci konzultácií širokého spektra organizácií a pracovných skupín. Prebehla tiež široká diskusia v regiónoch Slovenska so zástupcami mimovládnych neziskových organizácií a do materiálu boli zapracované aj pripomienky jednotlivých rezortov.

Proces záverečného pripomienkovania a schvaľovania materiálu bol posunutý z dôvodu neobsadenia pozície splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (v období november 2013 až november 2014).

Akčný plán bol predložený na rokovanie vlády SR, ktorá ho schválila uznesením vlády SR č. 59 zo dňa 11. februára 2015.

Témy a úlohy akčného plánu nadväzujú na ukončený plán z rokov 2012 – 2013:

1. otvorené informácie – portál otvorených dát a webová aplikácia pre európske štrukturálne a investičné fondy, Finančný mechanizmus EHP, Nórsky finančný mechanizmus, Švajčiarsky finančný mechanizmus a dotačné schémy zo štátneho rozpočtu SR,

2. vláda otvorená pre dialóg – verejné politiky a elektronická hromadná žiadosť.

Pridané boli dve nové témy otvorené vzdelávanieotvorená justícia:

3. otvorené vzdelávanie – mapovanie a analýza aktuálnej situácie a navrhnutie opatrení na jej zlepšenie v témach otvorené vzdelávacie zdroje a otvorený prístup k výsledkom vedy a výskumu

4. otvorená justícia – hodnotenie práce sudcov, zverejňovanie súdnych rozhodnutí a zverejnenie zoznamu prokurátorov.

Časový harmonogram pre plnenie úloh akčného plánu vychádza z termínov, stanovených medzinárodnou Iniciatívou pre otvorené vládnutie. Z neho vyplynul Slovenskej republike záväzok pripraviť a implementovať 2. akčný plán na časové obdobie rokov 2014 - 2015.

Akčný plán bol vyhodnotený po skončení plnenia úloh v hodnotiacej správe (PDF, 1 MB). Na ňu nadviaže vypracovanie nezávislej hodnotiacej správy, ktorej vznik iniciuje centrála Iniciatívy pre otvorené vládnutie prostredníctvom nezávislého experta.