Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. september 2020, utorok
 

Realizácia úloh Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na rok 2015

Tvorba AP 2015  |  Realizácia AP 2015  |  Výstupy z AP 2015

:


Nezávislá hodnotiaca správa k implementácii Akčného plánu OGP 2015 dostupná na pripomienkovanie
19. 05. 2017

Iniciatíva pre otvorené vládnutie (OGP) hodnotila prostredníctvom Nezávislého hodnotiaceho mechanizmu (orig. Independent Reporting Mechanism) plnenie jednotlivých úloh Akčného plánu OGP na roky 2015, ku ktorému sa Slovenská republika zaviazala Uznesením vlády SR č. 59 zo dňa 11. februára 2015...

Schválené Legislatívne pravidlá vlády
05. 05. 2016

Vláda SR dňa 04. 05. 2016 na svojom 6. rokovaní schválila Legislatívne pravidlá vlády SR. V rámci povinných náležitostí návrhu právneho predpisu má predkladateľ povinnosť vypracovať tzv. Správu o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu (Príloha č. 4 Legislatívnych pravidiel vlády), ktorú...

Hodnotiaca správa k implementácii Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na rok 2015 schválená
07. 04. 2016

Dňa 17.03.2016 bola na 11. zasadnutí Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie schválená Hodnotiaca správa k implementácii Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na rok 2015. Schválené znenie hodnotiacej správy si viete prečítať TU. Hodnotiaca správa k  implementáciibude...

Verejná diskusia – Hodnotiaca správa k implementácii Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na rok 2015
16. 02. 2016

ÚSV ROS zastrešuje tvorbu a koordináciu Akčných plánov Iniciatívy pre otvorené vládnutie (z angl. Open Government Partnership, ďalej len „OGP“). Dňa 11. februára 2015 predložil Splnomocnenec vlády SR na rokovanie vlády SR Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na rok 2015 (ďalej len „AP...

Zoznam prokurátorov zverejnený
01. 02. 2016

Generálna prokuratúra na svojom web sídle prvýkrát od vzniku samostatnej Slovenskej republiky zverejnila menný zoznam prokurátorov. K umožneniu jeho zverejnenia prispel najmä tlak občianskej spoločnosti, ktorej sa naším prostredníctvom podarilo presadiť úlohu „Pripraviť legislatívny návrh, ktorý...

Uskutočnili sa prvé pracovné stretnutia k hodnoteniu a tvorbe Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie
28. 01. 2016

Úrad splnomocnenca  vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ďalej len „ÚSV ROS“) zriadil pracovné skupiny, ktoré participujú na hodnotení implementácie Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na rok 2015 a zároveň sa podieľajú na formulácii nových záväzkov Akčného plánu OGP na...

Schválený Zákon o tvorbe právnych predpisov
23. 11. 2015

Národná rada SR dňa 18.11.2015 schválila Zákon o tvorbe právnych predpisov, ktorý umožní väčšiu mieru participácie verejnosti na tvorbe zákonov a iných všeobecne záväzných predpisov. V rámci medzirezortného pripomienkového konania podal splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej...

Akčný plán 2015 Iniciatívy pre otvorené vládnutie – verejné politiky
24. 02. 2015

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ďalej len „úrad splnomocnenca“) vypracoval v poradí druhý Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie v SR na rok 2015 (ďalej len „akčný plán“), ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 59/2015 dňa 11. februára 2015....

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]