Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2020, utorok
 

Akčný plán 2015 Iniciatívy pre otvorené vládnutie – verejné politiky

Tvorba AP 2015  |  Realizácia AP 2015  |  Výstupy z AP 2015
24. 02. 2015

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ďalej len „úrad splnomocnenca“) vypracoval v poradí druhý Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie v SR na rok 2015 (ďalej len „akčný plán“), ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 59/2015 dňa 11. februára 2015. Záväzky formulované v akčnom pláne vychádzajú z predchádzajúceho akčného plánu, pričom pokračujeme v nastavených procesoch a v prioritných témach. Vznikal participatívne, do konzultácií sa zapojilo široké množstvo organizácií.

Jednou z kapitol akčného plánu je tradične „Vláda otvorená pre dialóg“. Jej cieľom je posilniť a prehĺbiť existujúci mechanizmus spolupráce medzi organizáciami štátnej správy a občianskou spoločnosťou. Úrad splnomocnenca bude spolupracovať s obidvoma stranami pri identifikácii verejných politík a partnerov na spoluprácu z občianskej spoločnosti, pričom je otvorený poskytovať odbornú asistenciu pre obe strany zainteresované do participatívneho dialógu v procese tvorby verejných politík. Zároveň bude plniť funkciu odborného garanta pri vzdelávacích workshopov pre zamestnancov štátnej správy. Na záver bude mapovať a  vyhodnocovať kvalitu participatívnych procesov. .

Znenie jednotlivých úloh kapitoly „Vláda otvorená pre dialóg“ je nasledovné:

  • 22. Identifikovať aspoň jednu verejnú politiku na každom rezorte, ktorá bude vytvorená participatívnym spôsobom. (Okrem MŽP SR. MPSVaR SR, MZV SR)
  • 23. Zrealizovať workshopy, zamerané na tému zapájania verejnosti do tvorby verejných politík, pre zamestnancov štátnej správy, ktorí budú zodpovední za identifikáciu a následné vytvorenie verejnej politiky participatívnym spôsobom.
  • 24.Participatívnym spôsobom s občianskou verejnosťou vytvoriť vybranú verejnú politiku a pripraviť podmienky na jej implementáciu.
  • 25. Vytvoriť kritériá pre hodnotenie participatívnych procesov tvorby a implementácie verejných politík.
  • 26. Vyhodnotiť tvorbu a implementáciu vybraných verejných politík zrealizovaných participatívnym spôsobom.
  • 27. Zmapovať súčasné legislatívne prostredia vo vzťahu k zapájaniu verejnosti do tvorby verejných politík a navrhnúť jeho úpravy.

V súčasnosti Úrad splnomocnenca pracuje na naplnení úlohy č. 22. O priebehu ďalších úloh Vás budeme priebežne informovať. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte zodpovednú osobu Mgr. Ivetu Ferčíkovú telefonicky (02 / 509 44 985) alebo e-mailom (iveta.fercikova@minv.sk).
Tešíme sa na spoluprácu.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]