Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. august 2020, utorok
 

Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017-2019

V nadväznosti na druhý Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie, na rok 2015 (PDF, 864 kB), Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti vypracoval v poradí 3. akčný plán.

Na tvorbe Akčného plánu OGP 2016 – 2019 sa podieľalo široké spektrum zainteresovaných aktérov - zástupcovia štátnej správy, samosprávy, mimovládnych neziskových organizácií, akademickej obce, ako aj komerčnej sféry. Materiál bol konzultovaný nielen so zainteresovanými aktérmi, no i so širokou verejnosťou v rámci série regionálnych workshopov v Košiciach, Banskej Bystrici a Bratislave v marci 2016.

V termíne od 6. - 20. septembra 2016 bol akčný plán predložený do medzirezortného pripomienkového konania . Po zapracovaní pripomienok bol akčný plán prezentovaný širokej verejnosti  počas týždňa od 17. do 20. októbra 2016 na workshope „Open Government Week“ (PDF, 2 MB).

Akčný plán bol predložený na rokovanie vlády SR, ktorá ho schválila svojím uznesením č. 104 zo dňa 1. marca 2017.

Témy a úlohy akčného plánu nadväzujú na ukončený plán na rok 2015 a ďalej ho rozvíjajú:

1. Otvorené informácie – portál otvorených dát, otvorené API, otvorený softvér, modul dotačných schém, centrálny register zmlúv, register konečných užívateľov výhod,

2. Otvorené vzdelávanie a otvorená veda – otvorené vzdelávacie zdroje a otvorený prístup k výsledkom výskumu a vývoja,

3. Vláda otvorená pre dialóg - participácia na tvorbe verejných politík,

4. Otvorená justícia – hodnotenie práce sudcov, zverejňovanie súdnych rozhodnutí, prístup k spravodlivosti, výberové a disciplinárne konania sudcov a prokurátorov.

Úlohy akčného plánu budú implementované do konca roku 2019. Za ich implementáciu sú zodpovedné najmä orgány ústrednej štátnej správy, cieľom však je zapojiť aj aktérov občianskej spoločnosti, ako z neziskového, tak i komerčného sektora a z akademickej obce.

Všetky užitočné informácie o Akčnom pláne OGP 2017-2019, výstupoch, výsledkoch, plánovaných udalostiach a i. zverejňujeme aj na užívateľsky prístupnej platforme Trello na tomto odkaze.