Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. december 2019, pondelok
 

Podpora vodozádržných opatrení z eurofondov: spolupráca Envirorezortu a expertov z MNO mení prípravu výziev

19. 12. 2017

Ministerstvo životného prostredia v súčasnosti pracuje na eurofondovej výzve na podporu vodozádržných opatrení v obciach a mestách na Slovensku. Cieľom opatrení je prispôsobiť prostredie v slovenských obciach a mestách tak, aby dokázali lepšie reagovať na dôsledky zmeny klímy. Zamerané majú byť hlavne na zlepšenie kvality ovzdušia a zvýšenie schopnosti prostredia zachytávať a efektívne využívať dažďovú vodu, ktorá  ovplyvňuje kvalitu ovzdušia, prašnosť aj teplotu vzduchu, ako aj kvalitu zelene v zastavenom území.

Pretože vodozádržné opatrenia budú z fondov EÚ podporené po prvý krát, nastavenie podmienok podpory výrazne ovplyvní kvalitu a efektívnosť podporených projektov. Práve preto sa experti z mimovládnych neziskových organizácií (MNO) zapojení do projektu Partnerstvo dohodli s ministerstvom na spolupráci pri jej príprave, čím vznikol priestor pre zapájanie neštátnych aktérov do tvorby výzvy.

Čas a kapacity vložené do nastavenia výzvy sa v ideálnom prípade odzrkadlia v dobre informovaných uchádzačoch o podporu, ktorí pripravia kvalitné projektové zámery a žiadosti o finančný príspevok, a budú schopní efektívne projekty zrealizovať.

Ministerstvo životného prostredia ako prvý krok zriadilo pracovnú skupinu pre tvorbu výzvy pod svojím monitorovacím výborom, čím proces participatívnej tvorby výzvy oficiálne ukotvilo. Do skupiny mali členovia monitorovacieho výboru možnosť nominovať zástupcov nielen z rezortu životného prostredia, čím sa otvorila aj prvotná diskusia o podobe výzvy.

Na prvom stretnutí  dňa 6. novembra 2017 členovia pracovnej skupiny určili otázky, ktoré je potrebné bližšie možným uchádzačom bližšie vysvetliť - napríklad k výške príspevku, podporovaným aktivitám, kritériám na výber projektov. Naši experti následne zorganizovali k týmto otázkam dve pracovné stretnutia pre verejnosť – konzultácie v Bratislave (13. novembra 2017) a vo Zvolene (15. novembra 2017). Boli určené pre  všetkých (samosprávy, zástupcovia akademických inštitúcii, mimovládne organizácie), ktorí už realizovali, alebo chcú realizovať opatrenia týkajúce sa adaptácie na negatívne dôsledky zmeny klímy v urbanizovanom prostredí.  

Cieľom konzultácií bolo prediskutovať niektoré otvorené otázky, na ktoré potrebujú členovia pracovnej skupiny (a teda aj riadiaci orgán pre OP KŽP) získať široké spektrum názorov a spätnú väzbu. V Bratislave sa účastníci venovali najmä výberu konkrétnych typov opatrení, ktoré sú účinné v intenzívne zastavanom území na zadržanie zrážkovej vody. Vo Zvolene sa diskutovalo najviac o tom, ako preukázať účinnosť opatrení, ktoré majú najvyšší potenciál prispieť ku adaptácii na zmeny klímy.

Výsledky diskusií sme spracovali a odovzdali ako podklad ministerstvu životného prostredia. V nasledujúcich dňoch prebehne finálna fáza diskusie o podmienkach výzvy opäť na pôde pracovnej skupiny.

Tento proces je jedným z príkladov, ako môže ministerstvo zodpovedné za operačný program fondov EÚ postupovať, ak chce získať pohľad budúcich žiadateľov o podporu, ako aj expertnú oponentúru svojich návrhov podmienok výzvy. Život výzvy budeme ďalej sledovať a budeme vás informovať o výsledkoch spolupráce a o finálnych podmienkach pre podporu.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]