Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 12. november 2019, utorok
 

Zapájanie relevantných aktérov do prípravy eurofondových výziev: práca za stolom nestačí

25. 10. 2017

Pri našich stretnutiach s ministerstvami, ktoré riadia eurofondové operačné programy, sme sa stretli s otázkou, či zapojenie možných prijímateľov európskych peňazí do diskusie o podmienkach podpory nie je konfliktom záujmov.

Participácia na príprave eurofondových výziev však nemôže byť iba o pracovných skupinách na pôde ministerstiev. Pokiaľ by sme pozvali pár zástupcov z radov možných prijímateľov a dali im za úlohu nastaviť si výzvu, bol by to konflikt záujmov. Ministerstvá musia jasne oddeliť právomoc rozhodnúť o podmienkach výzvy od diskusií o tom, ako by mala vyzerať. Preto riešením nie je iba zriadenie pracovných skupín, ale naozajstné otvorenie tvorby výziev.

Navrhujeme preto ministerstvám, aby išli „do terénu“ a aby sa stretli s ľuďmi, ktorých plánujú podporiť. Na to, aby získali užitočné informácie, ktoré im pomôžu nastaviť podmienky podpory, je viacero nástrojov. Základom je vytvorenie priestoru na diskusiu o tom, čo sa má podporiť, a akým spôsobom fungujú v praxi organizácie, či firmy v tejto oblasti. Potrebné informácie sa dajú získať rôznymi spôsobmi tak, aby boli zapojení všetci relevantní aktéri - či už workshopmi, prezentáciami, dotazníkovými prieskumami alebo rozhovormi. Rovnako dôležité je však aj informovať o tom, že sa konzultácie konajú. Preto ministerstvám radíme, aby neobmedzovali svoje informačné aktivity iba na už hotové výzvy, ale aby komunikovali aj o tom, že výzvy idú pripravovať a pozývali záujemcov do diskusie.

Vložený čas a námaha sa odrazí v lepšie nastavených podmienkach, ktoré budú odzrkadľovať potreby tých, pre ktorých sú určené. Navyše, zapojenie relevantných aktérov bude viesť k príprave kvalitnejších projektov.

V súčasnosti v rámci Projektu Partnerstvo pomáhame viacerým ministerstvám s vytváraním priestoru pre zber informácií od možných prijímateľov podpory z eurofondov prostredia. Ministerstvo životného prostredia pripravuje výzvu na adaptáciu miest a obcí na dôsledky zmeny klímy. Ministerstvo hospodárstva rozbieha prípravu výziev v oblasti sociálnych inovácií a alternatívnych foriem podnikania. Ministerstvo vnútra musí nastaviť výzvu pre sociálne podnikanie v prostredí marginalizovaných rómskych komunít. Ministerstvo školstva chce podporiť celoživotné vzdelávanie. Vo všetkých oblastiach je žiadúce sprostredkovať kontakt medzi štátom a organizáciami, ktoré plánuje z fondov EÚ podporiť.

O tom, či sa nám darí vytvárať nový priestor pre dialóg so štátom vás budeme pravidelne informovať.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]