Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. február 2019, Streda
 

Z denníkov analytiky - Júl 2018

11. 07. 2018

Príprava a spustenie zberu dát III

Už v mesiaci apríl sme začali prípravné práce k aktivite s názvom zber dát III vyhlásením výzvy na predkladanie prihlášok na pozíciu výskumník/výskumníčka.V júni sme na základe podkladov od 55 záujemcov a záujemkýň o pozíciu a po osobných rozhovoroch v rámci užšieho výberu vybrali tri výborné spolupracovníčky.

Podstatou aktivity je získať dáta potrebné pre spracovanie príkladov dobrej praxe, teda pozitívnych príkladov participatívnej tvorby verejných politík na úrovni štátu v podobe desiatich prípadových štúdií. Hodnotnými však budú aj dáta, ktoré nám odkryjú dôvody prečo sa napriek úsiliu nie vždy darí naplniť pravidlá zapájania verejnosti do tvorby verejných politík, čo by napomohlo lepšiemu, kvalitnejšiemu a zmysluplnejšiemu naplneniu ideí otvoreného vládnutia v procesoch tvorby verejných politík. Tieto dáta však budeme z dôvodu nevyhnutnej otvorenosti respondentov anonymizovať. Spracované dáta budú použití v rôznych výstupoch NP participácia (analýzy, odporúčania, metodiky), môžu byť využité aj pri plnení ďalších úloh úradu.  

Ako množina politík boli zvolené politiky identifikované v rámci napĺňania Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017-2019, ktoré sú zverejnené na tomto mieste

Z uvedeného zoznamu sme vybrali deväť politík, ktoré budú predmetom aktivít v rámci zberu dát III, desiata politika bude doplnená aj na základe získaných prvotných výstupov zo zberu dát.

Realizácia zberu dát III. bude prebiehať od júla 2018 kontinuálne, podľa toho, ako budú jednotlivé participatívne procesy ukončované a finálne návrhy politík predkladané do legislatívneho procesu.


Nadväzujeme spoluprácu s odborníkmi pre vzdelávanie žiakov a študentov v téme participácia

Dňa 10.07.2018 sa na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti uskutočnilo stretnutie so zástupcami Inštitútu pre aktívne občianstvo – Jankou Feherpataky Kuzmovou a Miškou Lehrhauptovou, ktoré nám budú pomáhať s tvorbou „trénerských nôt“. Trénerské noty budú slúžiť pedagógom ako usmernenie pri realizácii zážitkového a neformálneho občianskeho vzdelávania v rámci pilotného ročníka participatívneho rozpočtovania na stredných školách v Trenčianskom samosprávnom kraji.

Nasledujúci deň, 11.07.2018, sme cestovali na stretnutie do Prahy so zástupcami spoločnosti D21, ktorí majú bohaté skúsenosti so zapájaním občanov do rozhodovania. Špeciálne metodické postupy a hlasovaciu aplikáciu vyvinuli na realizáciu školského participatívneho rozpočtovania pre školy, učiteľov, žiakov a študentov. Jeho absolvovaním získavajú žiaci a študenti kompetencie meniť svoje okolie a rozvíjajú svoje organizačné, komunikačné a prezentačné schopnosti. Učitelia zapájajú deti do prospešných aktivít, zlepšujú atmosféru a klímu v škole. Škola zistí, čo žiaci chcú a nad čím premýšľajú a prispieva k vzájomnej otvorenej komunikácií so žiakmi a ich rodičmi.

D21 Praha

Nechceme vidieť participatívnu demokraciu napadnutú chorobami, ktorými trpí zastupiteľská demokracia

V rámci globálneho summitu Iniciatívy pre otvorené vládnutie, ktorý sa konal v gruzínskom Tbilisi od 17. – 19. júla 2018, sme sa zúčastnili špeciálneho workshopu, ktorý sa venoval téme zavádzania participatívnych rozpočtov (PR) v praxi samosprávy. Panelová diskusia sa zamerala na rozmanitosť prístupov, existujúcich modelov participatívnych rozpočtov. V paneli, ktorý moderovala Kristina Reinsalu, ktorá je v súčastnosti riaditeľkou programu e-demokracie na estónskej Akadémii elektronickej správy, sa predstavili: Miguel Arana Catania, riaditeľ oddelenia pre participáciu občanov, mestský úrad Madrid, Španielsko; Liia Hänni, senior expertka na e-demokraciu, e-Governance Academy, Estónsko; Dmytro Khutkyy, výskumný pracovník, politický výskum zameraný na IT komunikáciu s občanom, otvorenú správu a inštitucionálne zmeny (jeho poslaním je rozšírenie schopností, zvýšenie motivácie a posilnenie inštitúcií pre posilnenie postavenia ľudí na celom svete) Ukrajina; José Manuel Ribeiro, starosta mesta Valongo, Portugalsko. Diskusia kládla dôraz na prezentáciu príklady PR v členských štátoch EÚ, jej kandidátskych krajinách, ale v rámci diskusie zazneli zaujímavé príspevky z implementácie PR Kene a Gruzínska. Cieľom stretnutia bolo zdieľať rôzne skúsenosti s implementáciou participatívnych rozpočtov a prediskutovať potenciálne prispôsobenie v závislosti od možností prostredia, do ktorého bol participatívny rozpočet vložený. Hlavné otázky panelu smerovali k témam:

  • ako iniciovať a vypracovať správny PR model pre vašu miestnu vládu,
  • faktory a aktéri, ktorí prispievajú k zavedeniu a implementácii PR,
  • tipy na rozvoj PR vo vašej samospráve: kroky, ktoré je potrebné urobiť pri spracovaní vášho modelu PR,
  • bariéry PR a očakávané úlohy pri iniciovaní a implementácii PR,
  • zdieľanie vedomostí o medzinárodných praktikách PR.

Základným východiskom pre zavedenie participatívneho rozpočtu je politická vôľa a záujem samosprávy (mesta, obce, mestskej časti). Účasť samosprávy je základnou podmienkou realizácie PR. Samospráva je bezpečnou platformou, ktorá vytvára podmienky a nastavuje pravidlá hry. Participatívny rozpočet nemôže byť majetkom mimovládnych organizácií, pretože dôležité sú kompetencie, peniaze a participačný proces s konkrétnymi výsledkami, ktoré napĺňajú predstavy ľudí o zvyšovaní kvality života v meste.

Dôraz sa musí klásť na uskutočniteľnosť procesu, ktorý otvára priestor verejnosti na celom procese spolurozhodovania a zavádzania nových riešení do života samosprávy. Je potrebné zamerať sa nielen na uskutočniteľnosť krokov v externom prostredí mimo úradu, ale aj uskutočniteľnosť procesov vo vnútri úradu. Proces môže zlyhať na zdanlivo banálnom probléme, ktorým je nastavenie myslenia zamestnancov obecného alebo mestského úradu - napríklad na neochote konkrétnych oddelení participovať na nevyhnutých zmenách a projektoch, či nejasné majetkové vzťahy, nevysporiadanosť pozemkov, konflikt v kompetenčnom zákone (realizované kroky a opatrenia sú v kompetencii iného subjektu verejnej správy, nie mesta atď). Proces participatívneho rozpočtovania otvára diskusiu o postupnosti a realizácii konkrétnych krokov navrhnutých v projektoch, ktoré iniciovali občania. Realizácia projektov sa musí nastaviť za účasti všetkých zamestnancov úradu. Myslieť si, že participatívny rozpočet je agendou povereného zamestnanca, maličkého oddelenia, či špecializovaného útvaru o dvoch ľuďoch, je začiatočníckou chybou. Participatívny rozpočet sa týka úradu ako takého a často naštartuje zmeny v organizácii samosprávy, v hodnotení uskutočniteľnosti navrhnutých krokov, ako aj v nastavení procesu kontroly realizácie konkrétnych projektov. To, čo je na participatívnom rozpočtovaní na všetkých úrovniach fascinujúce je, že proces zásadne redefinuje stratégiu účasti verejnosti na riešení vecí verejných a zvyšovaní kvality života. Proces otvára nové kanály pre komunikáciu samosprávy s občanom, ako aj komunikáciu občanov navzájom bez účasti samosprávy (ľudia organizujúci sami seba, vznik nových komunít), občana a verejnosť vťahuje do verejného života a vychováva ho k aktívnej participácii a aktívnemu občianstvu.

Participatívny rozpočet núti zástupcov samosprávy, volených predstaviteľov, ale hlavne občanov začať premýšľať inak o verejných záležitostiach, o verejných zdrojoch, peniazoch, o ľuďoch na okraji, o verejných službách, o zmenách, o problémoch úradu, pretože participatívny rozpočet dáva veľkú moc ľuďom – občanom. Participatívny rozpočet otvára veľkú tému, ktorou je konflikt medzi reprezentatívnou a  participatívnou demokraciou, ktorá vkladá moc a právo rozhodovať do rúk občanom, nie poslancom a voleným zástupcom. Musíme ale dávať pozor, aby participatívnu demokraciu nenapadli choroby, ktorými trpí zastupiteľská demokracia. Demokracia nie je stav, ale cesta. Musíme byť ostražitý, aby sme fixáciou zastupiteľskej demokracie nezničili demokraciu ako takú. Pretože strach zo straty moci a straty možnosti rozhodovať o peniazoch a verejných financiách je na strane volených zástupcov veľký.  

 

Tbilisi

Postojový dotazník k participácii poputuje do štátnej správy

V mesiaci júl 2018 na základe konzultácií so zamestnancami ÚSV ROS prebehla finalizácia prípravy distribúcie postojového dotazníka na úrovni štátnej správy. Jeho cieľom je skúmať vzťah štátnych zamestnancov k participácii a zapájaniu verejnosti do tvorby verejných politík. Daniel Klimovský prezentoval význam a cieľ postojového dotazníka na zasadnutí Rady vlády MNO (26. júna 2018). Následne bol obsah dotazníka po prehodnotení niektorých častí modifikovaný tak, aby bol zrozumiteľný nielen akademickej obci, ale tiež bežným úradníkom. Odstránené z neho tiež boli sporné, či zmätočne pôsobiace formulácie a doplnený bol o niekoľko definícií používaných pojmov. V mesiaci júl 2018 bola posledným krokom príprava elektronickej verzie dotazníka tak, aby bola možná jeho distribúcia v priebehu augusta 2018.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]