Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2020, utorok
 

Rozhodnutia

Rozhodnutie  o odvolaní proti rozhodnutiu OÚ Námestovo, pozemkového a lesného odboru, č. OÚ-NO-PLO-2019/000564 z 18. 01. 2019, ktorým zmenil obvod PJPÚ v k. ú. Podbiel, okres Tvrdošín, zverejnené dňa 22.9.2020 (PDF, 2 MB)

Rozhodnutie OU-ZA-OOP4-2020/024638-2/CHO, zverejené dňa 1.6.2020 (PDF, 2 MB)

Rozhodnutie  o odvolaní Melánie Ponyiczkej proti rozhodnutiu OÚ PLO Čadca, č. OÚ-CA-PLO1-2020/000106-022 zo dňa 14. 02. 2020, ktorým povolil JPÚ v k. ú. Turzovka, lokalita „Bukovina_1, zverejnené dňa 20.05.2020 (PDF, 599 kB)

Rozhodnutie  o odvolaní Melánie Ponyiczkej proti rozhodnutiu OÚ PLO Čadca, č. OÚ-CA-PLO1-2020/000105-014 zo dňa 14. 02. 2020, ktorým povolil JPÚ v k. ú. Turzovka, lokalita „Bukovina_2, zverejnené dňa 20.05.2020 (PDF, 601 kB)

Rozhodnutie  o ustanovení opatrovníka pre JUDr. Editu Eckertovú v konaní o proteste prokurátora proti rozhodnutiu  OU-NO-PLO -2019/000304/dam/7 zo dňa 16. 06. 2016, zverejnené dňa 30.04.2020 (PDF, 601 kB)

Rozhodnutie OU-ZA-OOP3-2020/015935-002, zverejnené dňa 27.04.2020 (PDF, 2 MB)

Rozhodnutie OU-ZA-OOP3-2020/000099-008, zverejnené dňa 20.03.2020 (PDF, 215 kB)

Rozhodnutie o podaní odvolania ktoré podalo Združenie domových samospráv, Námestie SNP 13/B, P.O.BOX 218, 841 01 Bratislava proti rozhodnutiu Okresného úradu Liptovský Mikuláš, odboru starostlivosti o životné prostredie,úseku štátnej vodnej správy, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš, číslo: OU-LM-OSZPŠVS-2019/000368-16/Mk zo dňa 16.08.2019, zverejnené dňa 29.11.2019 (PDF, 695 kB)

Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, odboru opravných prostriedkov č. OU-ZA-OOP4-2019/037271-04/CVI vo veci odvolania proti rozhodnutiu Okresného úradu Žilina, pozemkového a lesného odboru č. OU-ZA-PLO-2019/026466/KUB zo dňa 03.07.2019 o poverení vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v PR Nesluša, zverejnené dňa 02.10.2019 (PDF, 3 MB)

Rozhodnutie o povolení zmeny PSL pre LC Dubeň ( Kuruc3 )  zverejnené dňa 12.8.2019 (PDF, 3 MB)

Rozhodnutie vo veci odvolania, ktoré podal Ing. Jozef Mičic, Pomocná 4, 010 03 Žilina - Považský Chlmec voči rozhodnutiu Okresného úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina, č.: OU-ZA-OSZP3-2018/031637-005/Bra zo dňa 09.11.2018, zverejnené dňa 31.07.2019 (PDF, 292 kB)

Oznámenie o začatí konania o povolení zmeny PSL pre LC Dubeň k.ú. Bánová  ( Kuruc III. ), zverejnené dňa 11.7.2019 (PDF, 451 kB)

Rozhodnutie o povolení zmeny PSL pre LC Námestovo ( Stancik ), Zverejnené dňa 14.06.2019 (PDF, 1 MB)

Rozhodnutie OU-ZA-OOP6-2017/021356-3/SUR, zverejnené dňa 14.06.2019 (PDF, 123 kB)

Rozhodnutie o odvolaniach proti rozhodnutiu OÚ-RK-PLO-2019/000763-13K zo dňa 14.1.2019,  zverejnené dňa 31.05.2019 (PDF, 3 MB)

Rozhodnutie  o odvolaní Jozefa a Kataríny Litvákovcov proti rozhodnutiu OÚ Námestovo, pozemkového a lesného odboru, č. OÚ-NO-PLO-2019/000564 z 18. 01. 2019, ktorým povolil JPÚ v k. ú. Podbiel, okres Tvrdošín, zverejnené dňa 22.05.2019 (PDF, 994 kB)

Rozhodnutie  o odvolaní JUDr. M.Bachynca proti rozhodnutiu OÚ Námestovo, pozemkového a lesného odboru, č. OÚ-NO-PLO-2019/000564 z 18. 01. 2019, ktorým povolil JPÚ v k. ú. Podbiel, okres Tvrdošín, zverejnené dňa 22.05.2019 (PDF, 908 kB)

Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, odbor opravných prostriedkov, referát cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OÚ-ZA-OOP1-2019/009212/Zan zo dňa 24.01.2019 zverejnené dňa 29.1.2019 (PDF, 2 MB).

Rozhodnutie  o odvolaní účastníkov jednoduchých pozemkových úprav, proti rozhodnutiu OÚ Ružomberok, pozemkový a lesný odbor, č. PÚ-2018/000996/13O-ZOPJPÚ-01 zo dňa 5.6.2018, ktorým rozhodol o zmene obvodu PJPÚ Ružomberok – Hríby v k.ú. Ružomberok, lokalita Černová Hríby, zverejnené dňa 05.09.2018 (PDF, 831 kB)

Rozhodnutie  o odvolaní účastníkov jednoduchých pozemkových úprav, proti rozhodnutiu OÚ Dolný Kubín, pozemkového a lesného odboru, č. OÚ-DK-PLO-2017/003273-pov. JPU zo dňa 31.8.2017, ktorým povolil JPÚ v k.ú. Horná Lehota, lokalita „Pod Stráň“, okres Dolný Kubín zverejnené dňa 30.10.2017 (PDF, 537 kB)