Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2020, utorok
 

Sadzobník správnych poplatkov organizačného odboru

 Druh úkonu  Výška poplatku 
v eurách
 Vydanie výpisu, odpisu alebo písomnej informácie z registratúrnych záznamov, za každú aj začatú stranu v hodnote       2
 Osvedčenie výpisov a odpisov (fotokópii) z registratúrnych záznamov v hodnote      4