Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2020, utorok
 

Sadzobník správnych poplatkov

SADZOBNÍK SPRÁVNYCH POPLATKOV
 
Správne poplatky vyberané za úkony v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov
 
 
Všeobecná časť
 
Oslobodenie od poplatkov v zmysle § 4 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkov
 
1.   Od poplatkov sú oslobodené tieto právnické osoby a fyzické osoby:
a)  štátne orgány, obce, vyššie územné celky a rozpočtové organizácie, s výnimkou
položky 10 a 11 sadzobníka správnych poplatkov, ak tento zákon neustanovuje inak, 
b)  Slovenský pozemkový fond pri úkonoch a konaniach, ktoré vykonáva v mene
Slovenskej republiky, s výnimkou položky 10 a 11 sadzobníka správnych poplatkov,
ak tento zákon neustanovuje inak, 
c)  diplomatickí zástupcovia poverení v Slovenskej republike, konzuli z povolania a
ďalšie osoby, ktoré podľa medzinárodného práva požívajú výsady a imunitu za
predpokladu, že je zaručená vzájomnosť.
 
2.  Od poplatkov sú okrem osôb uvedených v odseku 1 oslobodené aj súdy, prokuratúra,
orgány činné v trestnom konaní notári pri výkone činnosti súdneho komisára podľa
osobitného predpisu,  exekútori pri výkone exekúcie podľa osobitného predpisu,
Slovenský Červený kríž pri plnení úloh podľa osobitného predpisu a právnická osoba so
100 % majetkovou účasťou štátu na účely preverenia údajov poskytnutých osobami,
ktoré boli zaradené do programu poskytovania pomoci štátu občanom, ktorí stratili
schopnosť splácať úver na bývanie v dôsledku hospodárskej krízy.  
 
3.  Od poplatkov sú oslobodené úkony súvisiace s vykonávaním všeobecne záväzných
právnych predpisov
a)   o sociálnom zabezpečení vrátane dôchodkového zabezpečenia a nemocenského                                                   
poistenia (zabezpečenia), štátnych sociálnych dávok a sociálnej pomoci, 
b)  o priestupkoch, 
c)   o slobodnom prístupe k informáciám.
 
4.  Od poplatkov sú oslobodené úkony a konania vykonané a uskutočnené v dôsledku
živelnej pohromy.
 
5.  Od poplatkov sú ďalej oslobodené úkony, o ktorých tak určuje medzinárodná zmluva
alebo medzinárodná dohoda, ktorými je Slovenská republika viazaná.
 
 
Odbor organizačný
 
Položka 2
 
a)   vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných
záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove s
výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí, za každú
aj začatú stranu .................................................................................................................. 1,50 €
 
c)  osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných
záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj
začatú stranu v slovenskom jazyku .................................................................................... 1,50 €
     v cudzom jazyku .. ............................................................................................................. 3, 00 €
 
 
Odbor všeobecnej vnútornej správy
 
Položka 2
 
c) Osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných
záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za
každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku .......................................................................... 1, 50 €
v cudzom jazyku ..................................................................................................................... 3, 00 €
 
Položka 3
 
1. Osvedčenie
a) podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis ............................................... 1 ,50 €
b) odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu, za každý odtlačok a za každý podpis...... 5, 00 €
c) podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín
(apostilla).............................................................................................................................. 10, 00 €
 
Položka 19
 
Zmena
a)  hanlivého alebo neosobného mena alebo hanlivého priezviska....................................... 3, 00 €
b) priezviska maloletých detí............................................................................................... 33, 00 €
c)  mena alebo priezviska v ostatných prípadoch............................................................... 100, 00 €
 
Položka 36
Zápis
b)  verejnej zbierky do registra verejnej zbierky vykonávanej v územnom obvode okresného
úradu ................................................................................................................................5,00 €
c)   predĺženia vykonávania verejnej zbierky do registra verejných zbierok ....................    10 €
 
 
Odbor živnostenského podnikania
 
Položka 148
 
a) Vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení
     1. na každú voľnú živnosť ................................................................................................... 5,00 €
     2. na každú remeselnú živnosť alebo každú viazanú živnosť............................................ 15,00 € 
   
b) Výpis z verejnej časti živnostenského registra za jedného podnikateľa ............................. 3,00 €
 
c) Vydanie prehľadu údajov zapísaných v živnostenskom registri .......................................... 3,00 €
 
d) Vydanie náhradného osvedčenia o živnostenskom oprávnení náhradou za stratené, zničené,
poškodené alebo odcudzené osvedčenie o živnostenskom oprávnení ............................. 6,00 €
 
e) Vydanie povolenia na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej
prevádzkarni ........................................................................................................................... 6,00 €
 
f) Za vykonanie zmien v osvedčení o živnostenskom oprávnení ............................................ 3,00 €
 
g) Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti alebo o zmene doby pozastavenia
prevádzkovania živnosti ......................................................................................................... 4,00 €
 
i) Vydanie dokladu o povahe a dĺžke praxe
1
........................................................................... 6,00 €
 
l) Vydanie potvrdenia o tom, že v živnostenskom registri nie je zápis .................................. 3,00 €
 
m) Za prevod listinných dokumentov do elektronickej podoby za každých začatých 15 strán 5,00€
 
n) Vydanie dokladu o tom, že poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia nie je
obmedzené alebo zakázané
2
 ............................................................................................. 3,00 €
 
o)Vydanie výpisu z Obchodného registra SR .......................................................................... 4,00 €
 
p) Vydanie kópie dokumentu, alebo časti dokumentu z Registra účtovných  závierok ...........0,33 €
                                                                                                               1 strana, minimálne 1,50 €
 
Poznámky:
1. Na poplatok podľa písmena f) nemá vplyv počet osvedčení o živnostenskom oprávnení, na
ktorých sa zmena vyznačí, ani počet súčasne vyznačených zmien.
 
2. Za zmenu adresy bydliska, miesta podnikania alebo sídla vyznačenú v dôsledku premenovania
názvov obcí a ulíc alebo zmenu dokladov o živnostenskom oprávnení a údajov v nich uvedených
vyplývajúcu z právnych zmien podmienok živnostenského podnikania sa poplatok nevyberie. 
 
3. Poplatok podľa písmena a) bodu 1 písm. b), c), f), l) a n) sa nevyberie, ak sa úkony vykonávajú
na základe podania predloženého elektronickými prostriedkami a podpísaného elektronickým
podpisom podľa osobitného zákona
3
.
 
 
 
 
                                                
1
 § 66b ods. 4 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní(živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov
2
  §  66b  ods.4  zákona  č.  455/1991  Zb.  o živnostenskom  podnikaní  (živnostenský  zákon)  v znení  neskorších
predpisov,  §  4  ods.  2  písm.  b)  zákona  č.  293/2007  Z.z.  o uznávaní  odborných  kvalifikácií  v znení  zákona  č.
560/2008 Z.z.
3
 Zákon č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
redpisov.
Odbor starostlivosti o životné prostredie
 
Všeobecná časť
 
Položka 1
 
Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho
konania na orgáne štátnej správy, ak tento podáva     
1. fyzická osoba ...........................................................................................................................16, 50 € 
2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie...........................................165, 50 €
 
Poznámky
 Poplatok zaplatený podľa tejto položky sa vráti, ak sa obnova konania povolí alebo ak sa 
podnetu na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania vyhovelo v plnom rozsahu.   
 
 
Úsek Ochrany vody
 
Položka 60
 
Žiadosť o
d)3  stavebné  povolenie  alebo  na  zmeny  dokončených  stavieb  a  na  zmeny  stavieb  pred
dokončením na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m
2
, malé čistiarne odpadových vôd,
jazierka ..................................................................................................................................30,00 €
d)5  stavebné  povolenie  alebo  na  zmeny  dokončených  stavieb  a  na  zmeny  stavieb  pred
dokončením na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény,
sklady .....................................................................................................................................30,00 €
e)3  stavebné  povolenie  alebo  na  zmeny  dokončených  stavieb  a  na  zmeny  stavieb  pred
dokončením na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m
2
, malé čistiarne odpadových vôd,
jazierka ..................................................................................................................................50,00 €
f)  stavebné  povolenie  alebo  na  zmeny  dokončených  stavieb  a  na  zmeny  stavieb  pred
dokončením na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením podľa
písmen d) a e) ........................................................................................................................20,00 €
g)  stavebné  povolenie  alebo  na  zmeny  dokončených  stavieb  a  na  zmeny  stavieb  pred
dokončením na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny
stavieb  pred  dokončením  pri  predpokladanom  rozpočtovom  náklade  do  50  000  eur
vrátane.................................................................................................................................100,00 €
stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením
na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred
dokončením  pri  predpokladanom  rozpočtovom  náklade  do  50  000  eur  do  100 000  vrátane
..............................................................................................................................................200,00 €
 
Položka 60a
 
Žiadosť o
a) predĺženie platnosti stavebného povolenia 
   1 pre právnickú osobu.......................................................................................................100,00 €
   2 pre fyzickú osobu..............................................................................................................30,00 €
c)Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác
   1 pre právnickú osobu.........................................................................................................30,00 €
   2 pre fyzickú osobu..............................................................................................................10,00 €
g) Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby...............................................................10,00 €
 
Položka 62
 
a)2 Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby (poplatok sa vyberá za každý objekt)
       pre právnickú  osobu........................................................................................................50,00 €
       pre fyzickú  osobu ............................................................................................................20,00 €
 
Položka 62 a
 
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia 
d)3 na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m
2
, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka
................................................................................................................................................20,00 €
e)3 na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m
2
, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka
................................................................................................................................................30,00 €
f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e)........................................................20,00 €
g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom
rozpočtovom náklade do 50 000 eur vrátane........................................................................60,00 €
h) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom
rozpočtovom náklade nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane...........................................120,00 €
i)  na  ostatné  neuvedené  stavby  a  na  zmeny  týchto  dokončených  stavieb  pri  predpokladanom
rozpočtovom náklade od 100 000 eur do 500 000 eur vrátane...........................................250,00 €
 
 Úsek Ochrany ovzdušia
 
Položka 162
 
Vydanie súhlasu
w)na zmenu používaných palív a surovín v stacionárnych zdrojoch znečisťovania ovzdušia...5,00 €
x) na zmenu technológie zariadení zdrojov znečisťovania ovzdušia .......................................5,00 €
y) na zmenu užívania zdrojov znečisťovania ovzdušia .............................................................5,00 €
z) na prevádzku stacionárnych zdrojov po vykonaných zmenách ...........................................5,00 € 
aa) Vydanie rozhodnutia na inštaláciu technologických celkov zdrojov znečisťovania ovzdušia, na
ich  zmeny,  na  ich  uvedenie  do  prevádzky,  ak  ich  povoľovanie  nepodlieha  stavebnému
konaniu .................................................................................................................................30,00 €
 
Úsek Odpadového hospodárstva
 
Položka 162
 
Žiadosť 
a)  o  udelenie  súhlasu  na  prevádzkovanie  zariadenia  na  zneškodňovanie  odpadov
38)
okrem
spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov § 7 ods. 1 písm. a) ...................11,00 €
b) o udelenie súhlasu na zneškodňovanie odpadov,
38)
 na ktoré nebol daný súhlas podľa písm. a),
okrem zneškodňovania odpadov v spaľovniach a v zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov § 7
ods. 1 písm. b) .......................................................................................................................11,00 €
c) o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov
38)
okrem spaľovní
odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov § 7 ods. 1 písm. c) ..................................11,00 €
d)o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov,
38)
ak ide o zariadenie, na
prevádzku ktorého nebol daný súhlas podľa písm. a) a c) § 7 ods. 1 písm. d) .......................11,00 €
e)  o  udelenie  súhlasu  na  zmenu  a  rekonštrukcie  zariadení  na  zhodnocovanie  odpadov,
zneškodňovanie odpadov a zber odpadov alebo ich častí, na ktorých prevádzkovanie sa vydáva
súhlas, ak majú vplyv na nakladanie s odpadmi v zariadení
38)
§ 7 ods. 1 písm. e) .................11,00 €
f) o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi
38)
§ 7 ods. 1 písm. g) ...........11,00 €
g) o udelenie súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov
38)
§ 7 ods. 1 písm. g) .................11,00 €
 
h)  o  udelenie  súhlasu  na  vydanie  prevádzkového  poriadku  zariadenia  na  zneškodňovanie
odpadov a zariadenia na zhodnocovanie nebezpečných odpadov
38)
§ 7 ods. 1 písm. f) .......11,00 €
k)  o  udelenie  súhlasu  na  zhromažďovanie  odpadov  držiteľom  odpadu  bez  predchádzajúceho
triedenia,
38)
 ak vzhľadom na následný spôsob ich zhodnocovania alebo zneškodňovania nie je
triedenie a oddelené zhromažďovanie možné alebo účelné § 7 ods. 1 písm. j) ....................11,00 €
l) o udelenie súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej
následné monitorovanie
38)
§ 7 ods. 1 písm. k) ..................................................................................................................11,00 €
m) o udelenie súhlasu na zber a spracovanie starých vozidiel
38)
§ 7 ods. 1 písm. l) ..............11,00 €
p) o schválenie programu odpadového hospodárstva pôvodcu odpadu  -  kompet. podľa § 71
písm. e) ..................................................................................................................................11,00 €
s) o zmenu udelených súhlasov podľa písmen a), c), d), f), g), h), i) a m) a žiadosť o predĺženie
vydaného súhlasu podľa písmena f) ........................................................................................4,00 €
 
38) Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
  
Úsek Ochrany prírody a krajiny
 
Položka 160
 
Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa osobitného zákona
36p)
    
1. fyzická osoba .....................................................................................................................10,00 €
2. Právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí 
s podanou žiadosťou ............................................................................................................100,00€
 
Poznámky:
 
Oslobodenie 
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené múzeá s prírodovedným zameraním a verejné
vysoké školy.
 2.  Od  poplatku  za  podanie  žiadosti  na  vydanie  súhlasu  na  prieskum  a  výskum  osobitne
chránených  častí  prírody  a  krajiny  a  od  poplatku  za  podanie  žiadosti  na  činnosť  súvisiacu  s
vykonávaním výskumu a prieskumu sú oslobodení žiaci a študenti stredných škôl a vysokých škôl
po  predložení  potvrdenia  o  návšteve  školy,  ak  vykonávajú  výskum  a  prieskum  osobitne
chránených častí prírody a krajiny v záujme ochrany prírody a krajiny. 
3.  Od  poplatku  podľa  tejto  položky  sú  oslobodení  žiadatelia,  ak  nimi  podaná  žiadosť  súvisí 
s odstraňovaním stromov a krov v ochranných pásmach podľa osobitných predpisov.
37)
  
36p) Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
Katastrálny odbor
 
•  Položka 2 a) zákona č.  145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení - Vyhotovenie
odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie      z úradných kníh, úradných záznamov,
evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej  úschove, za každú aj
začatú stranu.......................................................................................................................1,50 €
 
•  Položka  10  písmena    a)  1.,  2.,  3.,  4.  zákona  č.    145/1995  Z.  z.  o  správnych  poplatkoch  v
platnom znení - vydanie výpisu z katastra nehnuteľností, za každých aj začatých 20 parciel, 20
stavieb,  20  bytov  alebo  nebytových  priestorov  v  rámci  jedného  výpisu,
atď...................................................................................................................................... 8,00 €
 
•  Položka 10 písmena  b) zákona č.  145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení -
Vydanie  kópie  originálu  listu  vlastníctva,  kópie  pozemkovoknižnej  vložky  alebo  bývalého
pozemkového  katastra,  za  každých  aj  začatých  20  parciel,  20  stavieb,  20  bytov  alebo
nebytových priestorov....................................................................................................... 8,00 €
 
•  Položka 10 písmena c) zákona č.  145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení -
Vydanie  druhého  a  ďalšieho  rovnopisu  verejných  listín  uvedených  v  písmenách  a)  a  b)...
........................................................................................................................3,00 €
 
•  Položka 10 písmena d) zákona č.  145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení -
Vydanie  grafickej  identifikácie  parciel,  za  každých  aj  začatých  20  identifikovaných  parciel
zobrazených na liste formátu A4 v mierke mapy na informatívne účely...........................15,00 €
 
•  Položka 10 písmena e) zákona č.  145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení -
Poskytnutie  katastrálneho  operátu  alebo  iného  operátu  preukazujúceho  vlastnícke  právo  k
nehnuteľnosti  na  nahliadnutie  žiadateľovi  s  možnosťou  vyhotovenia  výpisu  náčrtu  alebo
poskytnutie informácie z katastra nehnuteľností, za každých aj začatých 20 parciel, 20 stavieb,
20  bytov  alebo  nebytových  priestorov  v  rámci  jedného  katastrálneho
územia..................................................................................................................3,00 €
 
•  Položka 10 písmena f) zákona č.  145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení -
Poskytnutie  informácií  zo  súboru  popisných  informácií  katastra  nehnuteľností  a  zo  súboru
geodetických informácií katastra nehnuteľností na vyhotovenie vytyčovacieho náčrtu v rámci
jedného katastrálneho územia..........................................................................................17,00 €
 
•  Položka 10 písmena g) zákona č.  145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení -
Poskytnutie  informácií  z  katastrálneho  operátu  na  zisťovanie  údajov  pre  likvidáciu
obchodných  spoločností,  dražby,  bankové  subjekty,  v  rámci  jedného  katastrálneho
územia.................................................................................................................................7,00 €
 
•  Položka 10 písmena h) zákona č.  145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení -
Overenie  štyroch  vyhotovení  geometrického  plánu  vrátane  poskytnutých
informácií...........................................................................................................................27,00 €
 
•  Položka 10 písmena i) zákona č.  145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení -
Overenie ďalších troch vyhotovení geometrického plánu..................................................7,00 €
 
•  Položka 10 písmena j) zákona č.  145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení -
Vydanie kópie geometrického plánu, za každých aj začatých päť strán formátu A4.........8,00 €
 
•  Položka 11 písmena a) zákona č.  145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení -
Návrh  na  začatie  konania  o  povolení  vkladu  práva  k  nehnuteľnosti  do  katastra
nehnuteľností....................................................................................................................66,00 €
 
•  Položka 11 písmena b) zákona č.  145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení -
Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností
podaný elektronicky..........................................................................................................33,00 € 
 
•  Položka 11 splnomocnenie 1. zákona č.  145/1995 Z.  z. o správnych poplatkoch v platnom
znení - Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky vo výške 266 eura, ak účastník
konania  pri  doručení  návrhu  na  vklad  do  katastra  nehnuteľností  žiada  rozhodnúť  o  vklade
urýchlene do 15 dní.........................................................................................................266,00 €
 
•  Položka 11 splnomocnenie 2. zákona č.  145/1995 Z.  z. o správnych poplatkoch v platnom
znení  -  Správny  orgán  vyberie  poplatok  podľa  tejto  položky  vo  výške  133  eur,  ak  účastník
konania podal návrh na vklad do katastra elektronicky..................................................133,00 €
 
•  Položka 11 splnomocnenie 3. zákona č.  145/1995 Z.  z. o správnych poplatkoch v platnom
znení  -  Správny  orgán  vyberie  poplatok  podľa  tejto  položky  znížený  o  15  eur,  ak  účastník
konania o vklade práva podal oznámenie podľa § 30 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej
republiky  č.  162/1995  Z.  z.  o  katastri  nehnuteľností  a  o  zápise  vlastníckych  a  iných  práv  k
nehnuteľnostiam  (katastrálny  zákon)  znení  neskorších  predpisov  bez  ohľadu  na  počet
právnych úkonov, ktoré sú uvedené v oznámení..............................................................51,00 €
 
•  Položka 01 z časti 84.4 podľa ponukového cenníka geodetických a kartografických výkonov -
Vydanie geodetických údajov bodov základného polohového bodového poľa a nivelačných
údajov bodov základného výškového bodového poľa. ( MJ - bod) .....................................2,32 €
 
•  Položka 02 z časti 84.4 podľa ponukového cenníka geodetických a kartografických výkonov -
Vydanie geodetických údajov bodov podrobného polohového bodového poľa a nivelačných
údajov bodov podrobného výškového bodového poľa. (MJ -
bod).....................................................................................................................................1,32 €
 
•  Položka 03 z časti 84.4 podľa ponukového cenníka geodetických a kartografických výkonov -
Vydanie  zoznamu  súradníc  bodov  základného  polohového  bodového  poľa.  (MJ  -
bod).....................................................................................................................................1,32 €
 
•  Položka 04 z časti 84.4 podľa ponukového cenníka geodetických a kartografických výkonov -
Vydanie  zoznamu  súradníc  bodov  podrobného  polohového  bodového  poľa.  (MJ  -
bod).....................................................................................................................................0,33 €
 
•  Položka 05 z časti 84.4 podľa ponukového cenníka geodetických a kartografických výkonov -
Vydanie  zoznamu  súradníc  podrobných  polohopisných  bodov.  (MJ  -
bod).....................................................................................................................................0,16 €
 
•  Položka 06 z časti 84.4 podľa ponukového cenníka geodetických a kartografických výkonov -
Poskytovanie údajov zo súboru geodetických informácii KN na technických nosičoch (výrezy
zo súborov KNxxxxxx.vgi, UOxxxxxx.vgi, BJxxxxxx.vgi). (MJ – 100 bodov) .........................3,31 €
 
•  Položka 01 z časti 84.32 podľa ponukového cenníka geodetických a kartografických výkonov -
Hromadné poskytovanie údajov z AIS GKK z SPI KN na technických nosičoch .................99,58 €
 
•  Položka 02 z časti 84.32 podľa ponukového cenníka geodetických a kartografických výkonov -
Hromadné poskytovanie údajov z AIS GKK  SGI KN na technických nosičoch ..................99,58 €
 
•  Položka 03 z časti 84.32 podľa ponukového cenníka geodetických a kartografických výkonov -
Hromadné poskytovanie údajov zo SPI KN ako súpis nehnuteľností, alebo súpis vlastníkov a
iných oprávnených osôb, alebo neštandardné výstupné zostavy (§ 20 písm. b) Vyhlášky ÚGKK
SR č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva katastrálny zákon) .............................................33,19 € 
 
•  Položka 04 z časti 84.32 podľa ponukového cenníka geodetických a kartografických výkonov -
Vyhľadanie údajov z SPI KN podľa vlastníka alebo inej oprávnenej osoby v rámci okresu. (MJ -
okres)...................................................................................................................................9,95 €
 
•  Položka 05 z časti 84.32 podľa ponukového cenníka geodetických a kartografických výkonov -
Vyhľadávanie údajov zo skoršieho operátu alebo iného operátu súvisiaceho s KN podľa
vlastníka alebo inej oprávnenej osoby, alebo podľa parcely. (MJ - k. ú. ) ..........................3,31 €
 
•  Položka 06 z časti 84.32 podľa ponukového cenníka geodetických a kartografických výkonov -
Porovnanie  zhodnosti  údajov  doterajšieho  stavu  výkazu  výmer  geometrického  plánu  s 
platnými údajmi KN. (MJ - 20 parciel)..................................................................................3,31 €
 
•  Položka 07 z časti 84.32 podľa ponukového cenníka geodetických a kartografických výkonov -
Poskytovanie  rastrových  súborov  katastrálnych  máp,  alebo  máp  určeného  operátu.  (MJ  -
ML).......................................................................................................................................3,31 €
 
•  Položka 01 z časti 82.11 podľa ponukového cenníka geodetických a kartografických výkonov -
Zapožičanie máp KN. (MJ - ML).......................................................................................... 4,97 €
 
Položka 02 z časti 82.11 podľa ponukového cenníka geodetických a kartografických výkonov -
Účasť pracovníka SK pri zapožičaní máp z KN. (MJ