Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. október 2020, piatok
 

Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií

S a d z o b n í k

úhrad za materiál  a služby použité pri sprístupňovaní informácií

podľa § 21 zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám      a o zmene a doplnení niektorých zákonov( zákon o slobode informácií).

 

1) Bezplatne sa poskytujú informácie:

     a) faxom,

     b) telefonicky,

     c) elektronickou poštou.

 

2) Odpovede  na  žiadosti o informácie, ktorých  náklady spojené  s vyhotovením a odoslaním

môže žiadateľ uhradiť poštovou poukážkou, bankovým prevodom alebo v hotovosti do pokladne obvodného úradu.

 

3) Rozhodnutia o odmietnutí sprístupnenia informácie sa posielajú doporučene.

 

4) Náklady spojené s odoslaním informácie sa spravujú aktuálnym cenníkom poštových

služieb.

 

5) Náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie:

     a) za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A4...................................        0,06 eura,

     b) za vyhotovenie obojstrannej informácie formátu A4....................................       0,12 eura,

     c) za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A3...................................        0,10 eura,

     d) za vyhotovenie obojstrannej informácie formátu A3....................................       0,18 eura,

     e) za tlač jednej strany informácie formátu A4..................................................      0,15 eura,

     f) za jeden kus diskety 3,5 s obálkou................................................................  0,82 eura

     g) za jeden kus CD ROM s obálkou..................................................................   0,40 eura,

     h) za jeden kus DVD nosič s obálkou................................................................ 1,20 eura,

     i)  za obálku formátu A6malá.............................................................................    0,07 eura,

     j)  za obálku formátu A5stredná.........................................................................   0,05 eura,

     k) za obálku formátu A4veľká............................................................................   0,06 eura,

     l)  za obálku s doručenkou.................................................................................. 0,04 eura.

             

6)Tento sadzobník bol spracovaný v zmysle Vyhlášky Ministerstva financií SR č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií, podľa zák. č. 211/2000 Z. z. zákon o slobode informácií.

 

7)Tento sadzobník nadobúda účinnosť dňom 17.10.2011

                                                                                                                                    

                                                                                  

 

                                                                                               Ing. Katarína  Miškovičová

                                                                                                               prednostka