Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2020, utorok
 

sadzobník za podané informácie

Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií

Článok  1


(1)  Úhradu  poplatku  určí  vecne  príslušný  odbor,  ktorý  informáciu  poskytuje  podľa
sadzobníka. Žiadateľovi oznámi bezodkladne vhodným spôsobom predpísanú sumu na úhradu
nákladov, spojených s poskytnutím informácie a spôsob jej zaplatenia.

(2)  Úhrada  sa  vyžiada  v hotovosti  do  pokladne,  zaslaním  poštovej  poukážky  alebo
bezhotovostným prevodom na účet v banke. Pri zasielaní informácie poštou je možné použiť
ako spôsob úhrady dobierku ak sa tak so žiadateľom o informáciu dohodlo. Prijatie úhrady
v hotovosti sa vykoná do pokladne okresného úradu. 

(3)  Informácia  sa    žiadateľovi  poskytne  alebo  odošle  až  po  predložení  dokladu  o
zaplatení predpísanej sumy, okrem prípadu, uvedeného v ods. 2 druhá veta tohto článku. 
 

Článok 2


Sadzobník úhrad nákladov za sprístupnenie informácií podľa § 21 ods. 1 zákona NR SR č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov:
1.  Náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie

a)  1 strana  čierno-biela – A4             0,02 EUR
           za vyhotovenie obojstranného č-b listu formátu A4      0,03 EUR
       (Farebné rozmnožovanie sa na okresnom úrade nevykonáva z technických dôvodov)
  1 strana čieno-biela – A3            0,04 EUR
           za vyhotovenie obojstranného č-b listu formátu A3      0,06 EUR

b)  Informácia poskytnutá na 3,5 HDD diskete                            0,65 EUR
            Informácia poskytnutá na 1 ks CD ROM         1,66 EUR

c)  obálka formát A6               0,02 EUR
            obálka formát A5               0,03 EUR
            obálka formát A4               0,07 EUR

d)  náklady spojené s odoslaním informácie podľa aktuálneho cenníka poštových služieb

2.  Informácie zasielané e-mailom, faxom a telefonicky sú poskytované bezplatne.

3.  Bezplatne  sú  poskytované  informácie,  u ktorých  náklady  spojené  s vyhotovením
a zaslaním informácie sumárne neprekročia 6,64 eura.

4.  Žiadateľovi,  ktorý  predloží  notárom  overenú  kópiu  preukazu  občana  s  ťažkým
zdravotným postihnutím s vyznačením, že ide o zrakovo alebo sluchovo postihnutú osobu,
sa informácie poskytujú bezplatne aj v prípade, ak náklady spojené s vyhotovením kópie a
odoslaním informácie sumárne prekročia sumu 6,64 EUR.