Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. január 2021, nedeľa
 

O nás

>>História archívu<<

Štátny archív v Košiciach je štátnym archívom Slovenskej republiky s regionálnou územnou pôsobnosťou s pracoviskami Archív Michalovce, Archív Rožňava, Archív Spišská Nová Ves a Archív Trebišov. Jeho úlohou je preberať, ochraňovať, spracovávať a sprístupňovať archívne dokumenty, pochádzajúce najmä z činnosti orgánov štátnej správy a samosprávy, univerzít a právnických osôb so sídlami v jeho územnom obvode a umožniť k nim prístup verejnosti. Archív taktiež metodicky usmerňuje správu registratúry orgánov, organizácií a právnických osôb Košického kraja a vykonáva nad nimi štátny odborný dozor.

V oblasti predarchívnej starostlivosti archív vykonáva štátny odborný dozor pri správe vedenia odbornej správy záznamov, poskytuje inštruktážnu činnosť a metodickú pomoc pri tvorbe a schvaľovaní registratúrnych poriadkov a plánov a vo vyraďovacích konaniach posudzuje dokumentárnu hodnotu registratúrnych záznamov.

V súčasnosti archív uchováva 1 679 archívnych fondov a zbierok od 15. storočia až po súčasnosť s rozsahom 9 458 bm. Ťažiskové archívne fondy predstavujú fondy župnej a mestskej správy: Abovská župa, Turnianska župa, Abovsko-turnianska župa, Košická župa, banské mestečká. Regionálny rozmer dejín verejnej a súdnej správy, hospodárstva, politiky, školstva, kultúry a spolkového života dokumentujú rôznorodé archívne fondy inštitúcií, rodov a panstiev a osobné fondy. Demografický a genealogický výskum umožňuje zbierka matrík piatich náboženských komunít do roku 1895, štátne matriky Košíc a okresu Košice-okolie z rokov 1895 – 1906 a elaboráty sčítania obyvateľstva obcí Abovsko-turnianskej župy z roku 1857. Knižnica Štátneho archívu v Košiciach plní funkciu neverejnej špecializovanej knižnice pre pracovníkov archívu a bádateľov s počtom vyše 21 700 knižných titulov a odborných časopisov.
 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy