Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. január 2021, piatok
 

O nás

Okresný archív v Michalovciach bol zriadený v roku 1954 po vydaní vládneho nariadenia č. 29/1954 zo dňa 7. mája 1954, ktorým bol daný základ pre vytvorenie jednotnej organizácie archívnictva. Plnil funkciu obvodného archívu, do jeho pôsobnosti patrili i bývalé okresy Sobrance a Veľké Kapušany. Obvodným archivárom bol p. Zoltán Juhász, ktorý ho viedol až do roku 1960. Od roku 1955 navštevoval aj obce okresu Snina, hlavne MNV ale i ONV v Snine. Vykonával vyraďovanie písomností na týchto úradoch, odborno - archívne prehliadky. Bolo potrebné začínať takmer od začiatku, od prieskumu spisovní a sústreďovania písom¬ností okresných úradov, notárskych úradov i písomností NV. Archív sa nachádzal v pivničnej miestnosti, neboli ani kartóny, ani priestory. V situačnej správe z októbra 1955 sa konštatuje, že v pivničnej miestnosti – archíve sa vôbec nedá pracovať pre veľkú zimu. Archivár pracoval na poschodí v podateľni spolu s ďalšími pracovníkmi. V roku 1955 bol archív v Michalovciach poverený i vykonávaním archívnych prác v bývalom okrese Sobrance. V roku 1960 bol v rámci územnej reorganizácie zriadený nový správny celok - okres Michalovce, do ktorého sa včlenili bývalé okresy Sobrance a časť okresu Vranov nad Topľou. V rokoch 1961 až 1973 vykonával funkciu vedúceho archívu p. Anton Štrbáň. V roku 1960 mal archív 125 fondov, v roku 1974 už patrilo do jeho starostlivosti 413 archívnych fondov v rozsahu 1720 b. m. Po od¬chode p. Antona Štrbáňa do dôchodku bol vedením archívu poverený p. Pavel Bednárik. Podstatnú zmenu pre situáciu nášho archívu znamenal rok 1975. Bol významným medzníkom nielen pre slovenské archívnictvo. Zákon SNR č. 149/1975 Zb. o archívnictve okrem zásadných zmien v organizácii a činnosti archívov ustálil i nový názov - Štátny okresný archív.  Koncom roka 1975 nastúpil do funkcie riaditeľa ŠOKA p. Pavol Valko. Využil všetky svoje skúsenosti, aby pre archív zabezpečil dôstojné podmienky pre prácu a fungovanie. V roku 1977 padlo rozhodnutie o výstavbe účelovej budovy a v roku 1983 sa archív presťahoval do novostavby. Objekt archívu je jednopodlažný, skladá sa z dvoch častí: administratívnej časti a depotov. V administratívnej časti na prízemí je umiestnená knižnica, pracovňa, triediareň. a trezorová miestnosť. Na poschodí sa nachádza riaditeľňa, pracovne, badateľňa, študovňa, tmavá komora. Archívne depoty tvoria druhú časť budovy. Celkový rozsah fondov je cca 2630 b. m. archívnych dokumentov.
Pavol Valko riadil archív až do odchodu na dôchodok v júni 1990.

Súčasný stav a názov archívu. MV SR, Štátny archív v Košiciach, pracovisko Archív Michalovce
Archív je pracoviskom Štátneho archívu v Košiciach, je odborné zariadenie zriadené pre zabezpečovanie ustanovení zákona 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach V súčasnosti má archív štyroch odborných pracovníkov - Mgr. Valéria Molnárová - vedúca, Alica Sotáková - zástupkyňa riaditeľky, Milica Ondo-Eštoková, Gabriela Širochmanová  a Gustáv Soták pracovník zaradený vo verejnej službe.
Z archívnych fondov sa podľa klasifikačnej schémy najviac využívajú fondy zaradené do skupiny : A. štátna moc, správa a samospráva. Z nich hlavne fond Okresný úrad Michalovce, Obvodné notárske úrady, v ktorých sú zaradené i štátne matriky za obdobie rokov 1895 – 1906, fondy obvodných úradov NV, fondy ONV Michalovce, ONV Sobrance, MsNV Michalovce,  MsNV Sobrance, MsNV Strážske, fondy MNV z okresu Michalovce a Sobrance. E. Hospodárstvo – fondy podnikov, F. Družstevníctvo – fondy JRD, spotrebných a výrobných družstiev.  H. Veda, kultúra a osveta – fondy knižnice, múzea, osvetových zariadení. I. Školstvo – fondy základných a stredných škôl, umeleckých škôl.  J. Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť – fond nemocnice.