DOLOŽKA

finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov a vplyvov na zamestnanosť a podnikateľské prostredie

 

a)         Odhad dopadov na verejné financie

 

Predložený materiál má finančný dopad na štátny rozpočet. Na základe úlohy vyplývajúcej z bodu B.3. z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 842 zo dňa 3. októbra 2007 bola jednotlivým rezortom uložená úloha vypracovať rozbor finančných výdavkov potrebných na realizáciu nových úloh súvisiacich s plnením kritérií členstva Slovenskej republiky v schengenskom priestore a zabezpečiť finančné výdavky spojené s implementáciou týchto úloh v rámci rozpočtových kapitol príslušných rezortov vrátane identifikácie nástrojov zahraničnej pomoci, z ktorých možno zabezpečiť financovanie/spolufinancovanie nových úloh súvisiacich s plnením kritérií členstva Slovenskej republiky v schengenskom priestore.

Realizácia opatrení Schengenského akčného plánu Slovenskej republiky na roky 2008 – 2009 v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky Slovenskej republiky predpokladá vynaloženie finančných prostriedkov v celkovej sume 9 393 000,- Sk (z toho v roku 2008 vo výške 2 974 000,- Sk, v roku 2009 vo výške 3 125 000,- Sk a v roku 2010 vo výške 3 294 000,- Sk).

Realizácia opatrení Schengenského akčného plánu Slovenskej republiky na roky 2008 – 2010 v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky predpokladá vynaloženie finančných prostriedkov v celkovej sume 755 202 000,- Sk (z toho v roku 2008 vo výške
271 704 000,- Sk, v roku 2009 vo výške 250 795 000,- Sk a v roku 2010 vo výške 232 703 000,- Sk).

.Realizácia opatrení Schengenského akčného plánu Slovenskej republiky na roky 2008 – 2009 v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky predpokladá vynaloženie finančných prostriedkov v celkovej sume 530 373 000,- Sk (z toho v roku 2008 vo výške
363 439 000,- Sk a v roku 2009 vo výške 166 934 000,- Sk).

Realizácia opatrení Schengenského akčného plánu Slovenskej republiky na roky 2008 – 2009 v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky predpokladá vynaloženie finančných prostriedkov v celkovej sume 175 000 000,- Sk.

Výška zahraničnej pomoci bez spolufinancovania zo štátneho rozpočtu SR predstavuje v rokoch 2008, 2009 a 2010 sumu 121 875 000,- Sk (z toho v roku 2008 vo výške
23 250 000,- Sk, v roku 2009 vo výške 55 125 000,- Sk a v roku 2010 vo výške 46 500 000,- Sk).

Celkové finančné náklady na realizáciu opatrení Schengenského akčného plánu v rokoch 2008, 2009 a 2010 predstavujú sumu 1 591 843,- Sk (z toho v roku 2008 vo výške
836 367 000,- Sk, v roku 2009 vo výške 475 979 000,- Sk a v roku 2010 vo výške
279 497 000,- Sk).

.

 

 

b)        Odhad dopadov na obyvateľov, podnikateľskú sféru

 

Realizácia opatrení SAP si vyžiada vyčlenenie finančných prostriedkov Letiskom Poprad – Tatry, a.s. na výstavbu nového príletového terminálu na letisku Poprad – Tatry, ktorý zabezpečí oddelenie toku cestujúcich v rámci schengenského priestoru od osôb cestujúcich v rámci mimoschengenského priestoru a na prebudovanie súčasného príletového terminálu na odletový terminál (po spustení prevádzky nového príletového terminálu).

 

c)        Odhad dopadov na environmentálne vplyvy

 

Realizácia opatrení SAP nemá zásadný vplyv na životné prostredie.

 

d)        Odhad dopadov na zamestnanosť

 

Realizácia opatrení SAP si vyžiada vytvorenie 4 nových miest na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.