Návrh Komuniké

 

 

 

            Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa ................ 2008 prerokovala a schválila návrh Schengenského akčného plánu Slovenskej republiky na roky 2008 – 2009.