MINISTERSTVO VNÚTRA

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Číslo:

 

Materiál na rokovanie

vlády Slovenskej republiky

 

 

 

 

 

 

 

 

Schengenský akčný plán Slovenskej republiky na roky 2008 – 2009

 

 

Podnet:

       Obsah materiálu:

 

Bod B.2. a B.3. uznesenia vlády SR č. 842
zo dňa 3. októbra 2007 k správe o činnosti splnomocnenca vlády SR pre zabezpečenie vstupu SR do schengenského priestoru

1.      Návrh uznesenia vlády  SR

2.      Predkladacia správa

3.      Materiál

4.      Prílohy

5.      Návrh komuniké

6.      Doložka finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov a vplyvov na zamestnanosť a podnikateľské prostredie

 

 

 

 

 

Predkladajú:

 

Robert KALIŇÁK

podpredseda vlády

a minister vnútra SR

 

Jozef BUČEK

štátny tajomník

Ministerstva vnútra SR

a splnomocnenec vlády SR

pre zabezpečenie vstupu  SR

do schengenského priestoru

 

 

 

Bratislava 14. februára 2008