Predkladacia správa

 

Návrh Schengenského akčného plánu Slovenskej republiky na roky 2008 – 2009 sa predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky na základe úlohy vyplývajúcej z bodu B.2. a B.3 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 842 zo dňa 3. októbra 2007 k správe o činnosti splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre zabezpečenie vstupu Slovenskej republiky do schengenského priestoru.

Vstupom do schengenského priestoru preberá Slovenská republika záväzok, ktorým je podieľanie sa na ochraňovaní spoločného priestoru bezpečnosti, slobody a spravodlivosti. Na tento účel musí plniť nové úlohy, ktoré sú založené najmä na zabezpečení vysokého štandardu vykonávania kontroly na svojich vonkajších hraniciach, rozvoja efektívnej policajnej spolupráce, spoločného postupu v oblasti uplatňovania vízovej politiky a migrácie, justičnej spolupráce a spolupráce v oblasti boja proti drogám. Veľmi dôležitým nástrojom na plnenie týchto úloh je zabezpečenie funkčnosti a používania Schengenského informačného systému a zabezpečenie ochrany osobných údajov (tzv. kompenzačné opatrenia).

Predložený návrh Schengenského akčného plánu Slovenskej republiky na roky 2008 - 2009 identifikuje hlavné opatrenia, ktoré je potrebné prijať v nasledujúcich rokoch 2008 a 2009 v oblasti uplatňovania schengenského acquis a schengenských štandardov. Tieto opatrenia sú prehľadne spracované v implementačných tabuľkách podľa jednotlivých oblastí uplatňovania schengenského acquis a schengenských štandardov.

Predložený materiál má finančný dopad na štátny rozpočet. Na základe úlohy vyplývajúcej z bodu B.3. z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 842 zo dňa 3. októbra 2007 bola jednotlivým rezortom uložená úloha vypracovať rozbor finančných výdavkov potrebných na realizáciu nových úloh súvisiacich s plnením kritérií členstva Slovenskej republiky v schengenskom priestore a zabezpečiť finančné výdavky spojené s implementáciou týchto úloh v rámci rozpočtových kapitol príslušných rezortov vrátane identifikácie nástrojov zahraničnej pomoci, z ktorých možno zabezpečiť financovanie/spolufinancovanie nových úloh súvisiacich s plnením kritérií členstva Slovenskej republiky v schengenskom priestore.

Výška finančných prostriedkov, ktorú je potrebné vynaložiť na realizáciu opatrení Schengenského akčného plánu Slovenskej republiky na roky 2008 – 2009 je uvedená v doložke finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov a vplyvov na zamestnanosť a podnikateľské prostredie.

Dopad na zamestnanosť je vyjadrený vytvorením 4 nových miest na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky v rokoch 2008 a 2009.