Príloha č. 2

Celkový prehľad schengenského acquis

 

1.   Zoznam ustanovení Schengenského acquis, ako je zahrnuté do rámca Európskej únie, a aktov na ňom založených alebo inak s ním súvisiacich, ktoré sú od pristúpenia záväzné  a uplatniteľné v nových členských štátoch (článok 3 ods. 1 aktu o pristúpení)

 

-        Dohoda medzi vládami štátov Hospodárskej únie Beneluxu, Spolkovej republiky Nemecko a Francúzskej republiky o postupnom odstraňovaní kontrol na ich spoločných hraniciach zo 14. júna 1985;

-        nasledujúce ustanovenia dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 o postupnom odstraňovaní kontrol na spoločných hraniciach, podpísaného v Schengene 19. júna 1990, jeho záverečný akt a spoločné vyhlásenia v znení zmenenom a doplnenom určitými aktmi uvedenými v odseku 7:

-        článok 1 v takom rozsahu, v akom sa týka ustanovení tohto odseku; články 3 až 7 okrem článku 5 ods. 1 písm. d); článok 13; články 26 a 27; článok 39; články 44 až 59; články 61 až 63; články 64 až 69; články 71 až 73; články 75 a 76; článok 82; článok 91; články 92 až 119; články 126 až 130 v takom rozsahu, v akom sa týkajú ustanovení tohto odseku, a článok 136,

-        spoločné vyhlásenia 1 a 3 záverečného aktu;

-        SCH/Com-ex (93) 10 rozhodnutie Výkonného výboru zo 14. decembra 1993 o vyhláseniach ministrov a štátnych tajomníkov;

-        SCH/Com-ex (93) 14 rozhodnutie Výkonného výboru zo 14. decembra 1993 o zlepšovaní praktickej súdnej spolupráce pri boji proti protiprávnemu obchodovaniu s omamnými látkami;

-        SCH/Com-ex (94) 16 rev rozhodnutie Výkonného výboru z 21. novembra 1994 o nadobúdaní spoločných vstupných a výstupných pečiatok;

-        SCH/Com-ex (94) 28 rev rozhodnutie Výkonného výboru z 22. decembra 1994 o osvedčení na prepravu omamných látok a psychotropných látok ustanovenom v článku 75;

-        SCH/Com-ex (94) 29 rev 2 rozhodnutie Výkonného výboru z 22. decembra 1994 o uvedení dohovoru z 19. júna 1990, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, do platnosti;

-        SCH/Com-ex (95) 21 rozhodnutie Výkonného výboru z 20. decembra 1995 o rýchlejšej výmene štatistických a konkrétnych údajov o prípadných ťažkostiach na vonkajších hraniciach medzi štátmi schengenského priestoru;

-        SCH/Com-ex (97) 35 15.12.1997 | Zmena a doplnok k nariadeniam o financiách C. SIS;

-        SCH/Com-ex (98) 1 rev 2 rozhodnutie Výkonného výboru z 21. apríla 1998 o činnosti task force, pokiaľ sa týka ustanovení odseku 2;

-        SCH/Com-ex (98) 26 def rozhodnutie Výkonného výboru zo 16. septembra 1998, ktorým sa zriaďuje Stály výbor pre hodnotenie a vykonávanie Schengenského acquis;

-        SCH/Com-ex (98) 37 def 2 rozhodnutie Výkonného výboru z 27. októbra 1998 o prijatí opatrení na boj proti protiprávnemu prisťahovalectvu, pokiaľ sa týka ustanovení odseku 2;

-        SCH/Com-ex (98) 51 rev 3 rozhodnutie Výkonného výboru zo 16. decembra 1998 o cezhraničnej policajnej spolupráci v oblasti prevencie a objasňovania trestnej činnosti;

-        SCH/Com-ex (98) 52 rozhodnutie Výkonného výboru zo 16. decembra 1998 o príručke o cezhraničnej policajnej spolupráci;

-        SCH/Com-ex (98) 57 rozhodnutie Výkonného výboru zo 16. decembra 1998 o zavedení jednotného tlačiva, ktorým sa preukazuje pozvanie, zabezpečenie úhrady nákladov na pobyt a ubytovanie;

-        SCH/Com-ex (98) 59 rev rozhodnutie Výkonného výboru zo 16. decembra 1998 o koordinovanom rozmiestnení poradcov pre pravosť dokladov;

-        SCH/Com-ex (99) 1 rev 2 rozhodnutie Výkonného výboru z 28. apríla 1999 o situácii v oblasti omamných látok;

-        SCH/Com-ex (99) 6 rozhodnutie Výkonného výboru z 28. apríla 1999 o Schengenskom acquis týkajúcom sa telekomunikácií;

-        SCH/Com-ex (99) 7 rev 2 rozhodnutie Výkonného výboru z 28. apríla 1999 o styčných úradníkoch;

-        SCH/Com-ex (99) 8 rev 2 rozhodnutie Výkonného výboru z 28. apríla 1999 o všeobecných zásadách odmeňovania informátorov;

-        SCH/Com-ex (99) 10 rozhodnutie Výkonného výboru z 28. apríla 1999 o nelegálnom obchodovaní so strelnými zbraňami;

-        SCH/Com-ex (99) 13 rozhodnutie Výkonného výboru z 28. apríla 1999 o konečnej verzii spoločnej príručky a spoločných konzulárnych pokynov:

-        prílohy 1 až 3, 7, 8 a 15 spoločných konzulárnych pokynov;

-        SCH/Com-ex (99) 18 rozhodnutie Výkonného výboru z 28. apríla 1999 o zlepšovaní policajnej spolupráce v oblasti prevencie a objasňovania trestnej činnosti;

-        SCH/Com-ex (96) Decl 5 18.4.1996 - Definícia pojmu cudzinec;

-        SCH/Com-ex (96) decl 6 rev 2 vyhlásenie Výkonného výboru z 26. júna 1996 o extradícii;

-        SCH/Com-ex (97) decl 13 rev 2 vyhlásenie Výkonného výboru z 9. februára 1998 o únosoch maloletých;

-        SCH/Com-ex (99) Decl 2 Rev 28.4.1999 - Štruktúra SIS;

-        SCH/C (98) 117 rozhodnutie Ústrednej skupiny z 27. októbra 1998 o prijatí opatrení na boj proti protiprávnemu prisťahovalectvu;

-        SCH/C (99) 25 rozhodnutie Ústrednej skupiny z 22. marca 1999 o všeobecných zásadách odmeňovania informátorov;

-        nariadenie Rady (ES) č. 1683/95 z 29. mája 1995, ktorým sa stanovuje jednotný formát víz (Ú. v. ES L 164, 14. 7. 1995, s. 1);

-        rozhodnutie Rady 1999/307/ES z 1. mája 1999, ktorým sa podrobne upravuje integrácia Schengenského sekretariátu do Generálneho sekretariátu Rady (Ú. v. ES L 119, 7. 5 1999, s. 49);

-        rozhodnutie Rady 1999/435/ES z 20. mája 1999 o určení Schengenského acquis na účely stanovenia právneho základu pre všetky ustanovenia alebo rozhodnutia, ktoré tvoria toto acquis, v súlade s ustanoveniami Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva a Zmluvy o Európskej únii (Ú. v. ES L 176, 10. 7. 1999, s. 1);

-        rozhodnutie Rady 1999/436/ES z 20. mája 1999, ktorým sa v súlade s príslušnými ustanoveniami Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva a Zmluvy o Európskej únii stanovuje právny základ pre všetky ustanovenia alebo rozhodnutia, ktoré tvoria Schengenské acquis (Ú. v. ES L 176, 10. 7. 1999, s. 17);

-        rozhodnutie Rady 1999/437/ES zo 17. mája 1999 o určitých vykonávacích predpisoch k Dohode uzavretej medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o pridružení týchto dvoch štátov pri vykonávaní, uplatňovaní a vývoji Schengenského acquis (Ú. v. ES L 176, 10. 7. 1999, s. 31);

-        rozhodnutie Rady 1999/848/ES z 13. decembra 1999 o úplnom uplatňovaní Schengenského acquis v Grécku (Ú. v. ES L 327, 21. 12. 1999, s. 58);

-        rozhodnutie Rady 2000/265/ES z 27. marca 2000, ktorým sa stanovuje finančné nariadenie upravujúce rozpočtové hľadiská správy vykonávané námestníkom generálneho tajomníka Rady pre zmluvy, ktoré uzaviera v zastúpení niektorých členských štátov, a ktoré sa týkajú riadenia a fungovania komunikačnej infraštruktúry pre schengenské prostredie („Sisnet“) (Ú.v. ES L85, 6.4.2000, s.12-20);

-        rozhodnutie Rady 2000/365/ES z 29. mája 2000 o požiadavke Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach Schengenského acquis (Ú. v. ES L 131, 1. 6. 2000, s. 43);

-        rozhodnutie Rady 2000/586/SVV z 28. septembra 2000, ktorým sa ustanovuje postup zmeny a doplnenia článku 40 ods. 4 a 5, článku 41 ods. 7 a článku 65 ods. 2 Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 o postupnom odstraňovaní kontrol na spoločných hraniciach (Ú. v. ES L 248, 3. 10. 2000, s. 1);

-        rozhodnutie Rady 2000/777/ES z 1. decembra 2000 o uplatňovaní Schengenského acquis v Dánsku, Fínsku a vo Švédsku, na Islande a v Nórsku (Ú. v. ES L 309, 9. 10. 2000, s. 24);

-        nariadenie Rady (ES) č. 539/2001 z 15. marca 2001, ktorým sa ustanovuje zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia byť pri prechode vonkajších hraníc držiteľmi víz, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Ú. v. ES L 81, 21. 3. 2001, s. 1);

-        nariadenie Rady č. 789/2001/ES z 24. apríla 2001, ktorým sa Rade vyhradzujú vykonávacie právomoci vo vzťahu k určitým podrobným ustanoveniam a praktickým postupom pri preverovaní žiadostí o víza (Ú. v. ES L 116, 26. 4. 2001, s. 2);

-        rozhodnutie Rady 2001/329/ES z 24. apríla 2001, ktorým sa aktualizuje časť VI a prílohy 3, 6 a 13 spoločných konzulárnych pokynov a prílohy 5a, 6a a 8 spoločnej príručky (Ú. v. ES L 116, 36. 4. 2001, s. 32), pokiaľ sa týka prílohy 3 spoločných konzulárnych pokynov a prílohy 5(a) spoločnej príručky; (spoločná príručka bola zrušená nariadením 2006R0562);

-        smernica Rady 2001/51/ES z 28. júna 2001, ktorým sa dopĺňajú ustanovenia článku 26 dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 (Ú. v. ES L 187, 10. 7. 2001, s. 45);

-        nariadenie Rady (ES) č. 2414/2001 zo 7. decembra 2001, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 539/2001, ktorým sa ustanovuje zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia byť pri prechode vonkajších hraníc členských štátov držiteľmi víz, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Ú. v. ES L 327, 12. 12. 2001, s. 1);

-        nariadenie Rady (ES) č. 333/2002 z 18. februára 2002 o jednotnom vzore tlačiva na pripojenie víza vydaného členskými štátmi osobám, ktoré sú držiteľmi cestovných dokladov, ktoré nie sú uznané štátom vystavujúcim tlačivo (Ú. v. ES L 53, 23. 2. 2002, s. 4);

-        nariadenie Rady (ES) č. 334/2002 z 18. februára 2002, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1683/95, ktorým sa stanovuje jednotný formát víz (Ú. v. ES L 53, 23. 2. 2002, s. 7);

-        rozhodnutie Rady 2002/192/ES z 28. februára 2002 o požiadavke Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach Schengenského acquis (Ú. v. ES L 64, 7. 3. 2002, s. 20);

-        nariadenie Rady (ES) č. 1030/2002 z 13. júna 2002, ktorým sa stanovuje jednotný formát povolení na pobyt pre štátnych príslušníkov tretích štátov (Ú. v. ES L 157, 15. 6. 2002, s. 1);

-        rámcové rozhodnutie Rady 2002/946/SVV z 28. novembra 2002 o posilnení trestnoprávneho rámca v boji proti napomáhaniu nepovoleného vstupu, prechodu alebo pobytu (Ú. v. ES L 328, 5. 12. 2002, s. 1);

-        smernica Rady 2002/90/ES z 28. novembra 2002, ktorou sa definuje pomoc pri nepovolenom vstupe, prechode a pobyte (Ú. v. ES L 328, 5. 12. 2002, s. 17);

-        smernica Rady 2003/110/EC z 25. novembra 2003 o pomoci v prípadoch tranzitu pre účely vyhostenia leteckou cestou;

-        rozhodnutie Rady 2003/170/SVV z 27. februára 2003 o spoločnom využívaní styčných dôstojníkov vysielaných do zahraničia orgánmi členských štátov činnými v trestnom konaní (Ú. V. EÚ L 67, 12.3.2003, s.27);

-        nariadenie Rady (ES) č. 453/2003 zo 6. marca 2003, ktorým sa mení s dopĺňa nariadenie (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Ú.v. EÚ L069, 13.3.2003, s.10-11);

-        rozhodnutie Rady 2003/725/SVV z 2. októbra 2003, ktorým sa menia a dopĺňajú ustanovenia článku 40 ods. 1 a ods. 7 Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 o postupnom odstraňovaní kontrol na spoločných hraniciach (Ú. V. EÚ L 260, 11.10.2003, s. 37);

-        nariadenie Rady č. 377/2004 z 19. februára 2004 týkajúce sa zriadenia systému pre imigračných dôstojníkov, (Ú.v. EÚ L 064 , 02.03.2004, s. 1 – 4);

-        smernica Rady 2004/82/EC z 29. apríla 2004 o povinnosti dopravcov poskytovať údaje o cestujúcich;

-        rozhodnutie Rady 2004/512/ES z 8. júna 2004, ktorým sa vytvára vízový informačný systém (VIS);

-        rozhodnutie Rady č.2004/849/ES z 25. októbra 2004 o podpise v mene Európskej únie a o predbežnom vykonávaní niektorých ustanovení Dohody medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis;

-        nariadenie Rady č. 871/2004 z 29. apríla 2004 týkajúce sa zavedenia nových funkcií pre Schengenský Informačný Systém, vrátane boja proti terorizmu, (Ú.v. EÚ L162, 30.4.2004., s.29-31);

-        nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 z 26. októbra 2004 o zriadení Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie;

-        nariadenie Rady (ES) č. 2252/2004 z 13. decembra 2004 o normách pre bezpečnostné znaky a biometriu v pasoch a cestovných dokladoch vydávaných členskými štátmi (Ú. V. EÚ L 385, 29.12.2004, s. 1);

-        rozhodnutie Rady 2005/211/SVV z 24. februára 2005 o zavedení niektorých nových funkcií pre Schengenský informačný systém vrátane boja proti terorizmu;

-        rozhodnutie Rady 2005/267/ ES zo 16. marca 2005 o zriadení bezpečnej webovej informačnej a koordinačnej siete pre služby riadenia migrácie členských štátov;

-        rozhodnutie Rady 2005/358/ES z 26. apríla 2005 o určení sídla Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie;

-        nariadenie Rady (ES) č. 851/2005 z 2. júna 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti, pokiaľ ide o mechanizmus reciprocity;

-        nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1160/2005 zo 6. júla 2005, ktorým sa mení a dopĺňa Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 o postupnom zrušení kontrol na spoločných hraniciach, pokiaľ ide o prístup služieb členských štátov zodpovedných za vydávanie osvedčení o registrácii vozidiel k Schengenskému informačnému systému;

-        rozhodnutie Komisie 2006/648/ES z 22.9.2006, ktorým sa ustanovujú technické špecifikácie noriem pre biometrické znaky súvisiace s vývojom vízového informačného systému (Ú. v. EÚ L 267, 27.9.2006, s. 41);

-        nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) 562/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) okrem prvej vety článku 1 a hlavy III nariadenia;

-        informácie podľa nariadenia Rady (ES) č. 539/2001 z 15. marca 2001 uvádzajúceho zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Ú. v. EÚ C 311, 19.12.2006, s. 16 – 30);

-        rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady 895/2006/ES z 14. júna 2006, ktorým sa zavádza zjednodušený režim kontroly osôb na vonkajších hraniciach založený na tom, že Česká republika, Estónsko, Cyprus, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Poľsko, Slovinsko, Slovensko, na účely tranzitu cez ich územia jednostranne uznávajú niektoré doklady za rovnocenné s ich vnútroštátnymi vízami (Ú. v. EÚ L 167, 20.6. 2006, s.1);

-        rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady 896/2006/ES z 14. júna 2006 ktorým sa zavádza zjednodušený režim kontroly osôb na vonkajších hraniciach založený na tom, že členské štáty, na účely tranzitu cez ich územie, jednostranne uznávajú niektoré povolenia na pobyt vydané Švajčiarskom a Lichtenštajnskom (Ú. v. EÚ L 167, 20.6. 2006, s. 8);

-        oznámenia členských štátov podľa článku 5 rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 895/2006 (1) zo 14. júna 2006, ktorým sa zavádza zjednodušený režim kontroly osôb na vonkajších hraniciach založený na tom, že Česká republika, Estónsko, Cyprus, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Poľsko, Slovinsko a Slovensko na účely tranzitu cez ich územia jednostranne uznávajú niektoré doklady za rovnocenné s ich vnútroštátnymi vízami a podľa článku 4 rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 896/2006 (2) zo 14. júna 2006, ktorým sa zavádza  zjednodušený režim kontroly osôb na vonkajších hraniciach založený na tom, že členské štáty na účely tranzitu cez ich územie jednostranne uznávajú niektoré povolenia na pobyt vydané Švajčiarskom a Lichtenštajnskom (2006/C 251/06) (Ú. v. EÚ C 251, 17.10.2006, s. 20);

-        nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1931/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú pravidlá malého pohraničného styku na vonkajších pozemných hraniciach členských štátov a ktorým sa menia a dopĺňajú ustanovenia Schengenského dohovoru (Ú. v. EÚ  L 405, 20.12.2006, s. 1);

-        nariadenie Rady (ES) č. 1932/2006 z 21. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Ú. v. EÚ L 405, 30.12. 2006, s. 23);

-        nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1986/2006 z 20. decembra 2006, ktoré sa týka prístupu útvarov zodpovedných za vydávanie osvedčení o evidencii vozidiel v členských štátoch do Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II) (Ú. v. EÚ  L 381, 28.12.2006, s. 1);

-        nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)č. 1987/2006 z 20. decembra 2006 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II) (Ú.v. EÚ  L381, 28.12.2006, s. 7);

-        rozhodnutie Rady 2007/340/ES z 19. apríla 2007 o uzatvorení Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Ruskou federáciou o zjednodušení postupu pri vydávaní krátkodobých víz (Ú. v. EÚ L 129, 17.5. 2007, s. 25);

-        nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa ustanovuje mechanizmus na zriadenie rýchlych pohraničných zásahových tímov a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004, pokiaľ ide o tento mechanizmus, a ktorým sa regulujú úlohy a právomoci prizvaných príslušníkov pohraničnej stráže (Ú.v EÚ L199, 31.7.2007, s. 30);

-        rozhodnutie Rady 2007/471/ES z 12. júna 2007 o uplatňovaní ustanovení schengenského acquis týkajúcich sa Schengenského informačného systému v Českej republike, Estónskej republike, Lotyšskej republike, Litovskej republike, Maďarskej republike, Maltskej republike, Poľskej republike, Slovinskej republike a Slovenskej republike (Ú.v. EÚ L179, 7.7.2007, s. 46);

-        rozhodnutie Rady 2007/533/SVV z 12. júna 2007 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II)  (Ú.v. EÚ L 205, 7.8.2007, s.63);

-        rozhodnutie Rady 2007/801/ES zo 6. decembra 2007 o úplnom uplatňovaní ustanovení schengenského acquis v Českej republike, Estónskej republike, Lotyšskej republike, Litovskej republike, Maďarskej republike, Maltskej republike, Poľskej republike, Slovinskej republike a Slovenskej republike (Ú. v. EÚ L 323, 8.12.2007, s. 34);

-        rozhodnutie Rady 2007/866/ES zo 6. decembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa časť 1 dokumentu Schengenská konzultačná sieť (technické špecifikácie) (Ú. v. EÚ L 340, 22.12.2007, s. 92).


2.   Zoznam ustanovení Schengenského acquis, ako je zahrnuté do rámca Európskej únie, a aktov na ňom založených alebo inak s ním súvisiacich, ktoré sú od pristúpenia záväzné ale uplatniteľné v nových členských štátoch až na základe rozhodnutia Rady prijatého po overení v súlade s platným schengenským hodnotiacim postupom a po porade s Európskym parlamentom (čl.3 ods.2 aktu o pristúpení)

 

-        Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 o postupnom odstraňovaní kontrol na spoločných hraniciach, podpísaného v Schengene 19. júna 1990, okrem ustanovení, ktoré  sa stali záväzné pre SR dňom vstupu  do Európskej únie (okrem článkov uvedených v prvej kategórii schengenského acquis):

-        článok 1, pokiaľ sa vzťahuje na ustanovenia tohto odseku, články 9 až 12, články 14 až 25 s výnimkou článku 19 ods. 2, články 40 až 43 a články 126 až 130, pokiaľ sa vzťahujú na ustanovenia tohto odseku, Schengenského dohovoru zmeneného a doplneného určitými aktmi uvedenými v bode 2 písm. c);

-        rozhodnutie Výkonného výboru zo 14. decembra 1993 o predĺžení doby platnosti jednotných víz (SCH/Com-ex (93) 21);

-        rozhodnutie Výkonného výboru z 14. decembra 1993 o spoločných zásadách pre zrušenie, vyhlásenie neplatnosti alebo skrátenie dĺžky platnosti jednotných víz (SCH/Com-ex (93) 24);

-        rozhodnutie Výkonného výboru z 21. novembra 1994 o zavedení elektronického spôsobu konzultácií s ústrednými orgánmi uvedenými v článku 17 ods. 2 dohovoru (SCH/Com-ex (94) 15 rev.);

-        rozhodnutie Výkonného výboru z 22. decembra 1994 o výmene štatistických informácií o vydávaní jednotných víz (SCH/Com-ex (94) 25);

-        rozhodnutie Výkonného výboru z 5. mája 1995 o spoločnej vízovej politike. rozhodnutie uvedené v zápisnici zo zasadania Výkonného výboru konaného v Bruseli 28. apríla 1995 (SCH/Com-ex (95) PV 1 rev.);

-        rozhodnutie Výkonného výboru z 27. júna 1996 o zásadách vydávania schengenských víz v súlade s článkom 30 ods. 1 písm. a) Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda (SCH/Com-ex (96) 13 rev. 1);

-        rozhodnutie Výkonného výboru z 15. decembra 1997 o hlavných zásadách, ktoré sa týkajú dôkazných prostriedkov a indícií v rámci readmisných dohôd medzi schengenskými štátmi (SCH/Com-ex (97) 39 rev.);

-        rozhodnutie Výkonného výboru z 21. apríla 1998 o výmene štatistiky vydaných víz (SCH/Com-ex (98) 12);

-        rozhodnutie Výkonného výboru z 23. júna 1998 o opatreniach, ktoré sa majú prijať vo vzťahu k štátom spôsobujúcim problémy pri vydávaní dokladov požadovaných na vyhostenie zo schengenského územia (SCH/Com-ex (98) 18 rev.);

-        rozhodnutie Výkonného výboru z 23. júna 1998 o povoleniach na pobyt v Monegasque (SCH/Com-ex (98) 19);

-        rozhodnutie Výkonného výboru z 23. júna 1998 o označovaní pasov žiadateľov o víza pečiatkou (SCH/Com-ex (98) 21);

-        rozhodnutie Výkonného výboru z 23. júna 1998 o všeobecnej záchytnej klauzule, ktorá má zahrňovať celé technické schengenské acquis (SCH/Com-ex (98) 29 rev.);

-        rozhodnutie Výkonného výboru zo 16. decembra 1998 týkajúce sa zostavovania príručky dokladov, ktorým je možné udeliť víza (SCH/Com-ex (98) 56);

-        rozhodnutie Výkonného výboru zo 16. decembra 1998 ohľadom Príručky o cezhraničnej policajnej spolupráci (SCH/Com-ex (98) 52);

-        rozhodnutie Výkonného výboru z 28. apríla 1999 o záväznej verzii Spoločnej príručky a Spoločných konzulárnych pokynov (SCH/Com-ex (99) 13), pokiaľ sa vzťahuje na ustanovenia Spoločných konzulárnych pokynov, ktoré ešte nie sú uplatniteľné na základe Aktu o pristúpení z roku 2003;

-        rozhodnutie Výkonného výboru z 28. apríla 1999 o vytvorení príručky o dokladoch, do ktorých je možné vyznačiť vízum (SCH/Com-ex (99) 14);

-        rozhodnutie Rady č. 2000/645/ES zo 17. októbra 2000, ktorým sa opravuje Schengenské acquis uvedené v rozhodnutí Schengenského výkonného výboru SCH/Com-ex(94)15 rev. (Ú.v. EÚ, L272, 25.10.2000, s. 24-25);

-        nariadenie Rady (ES) č.1091/2001 z 28. mája 2001 o voľnom pohybe s vízami pre dlhodobý pobyt (Ú.v. ES L150, 6.6.2001, s.4-5);

-        Smernica Rady 2001/40/ES z 28. mája 2001 o vzájomnom uznávaní rozhodnutí o vyhostení štátnych príslušníkov tretích krajín;

-        rozhodnutie Rady č. 2001/420/EC z 28. mája 2001 o prispôsobení častí V a VI a prílohy 13 Spoločných konzulárnych pokynov pre víza a prílohy 6a Spoločnej príručky vo vzťahu k vízam pre dlhodobý pobyt platným súbežne s vízami pre krátkodobý pobyt (Ú.v. ES L150, 6.6.2001, s.47-48);

-        rozhodnutie Rady 2002/44/EC z 28. decembra 2001, ktorým sa  mení a dopĺňa časť VII a príloha 12 Spoločných konzulárnych pokynov a príloha 14a Spoločnej príručky (Ú.v. EÚ L20, 23.1.2002, s.5-6);

-        rozhodnutie Rady č. 2002/354/ES z 25. apríla 2002 o úprave časti III a vytvorení prílohy 16 Spoločnej konzulárnej príručky, (Ú.v. EÚ L123, 9.5.2002, s.50-52);

-        rozhodnutie Rady 2002/585/ES z 12. júla 2002 o prispôsobení časti III a časti VIII Spoločnej konzulárnej príručky (Ú.v. EÚ L187, 16.7.2002, s.44-47);

-        rozhodnutie Rady 2002/586/ES z 12. júla 2002 o zmene a doplnení časti IV Spoločnej konzulárnej príručky (Ú.v. EÚ L187, 16.7.2002, s.48-49);

-        nariadenie Rady (ES) č. 415/2003 z 27. februára 2003 o udeľovaní víz na hraniciach vrátane udeľovania týchto víz námorníkom na  ceste (Ú.v. EÚ L064, 7.3.2003, s.1-8);

-        nariadenie Rady (ES) č.693/2003 zo 14. apríla 2003 zavádzajúca špeciálne doklady umožňujúce tranzit cez cestné a železničné hraničné priechody (FTD a FRTD) a doplňujúca Spoločnú konzulárnu príručku a Spoločný manuál; (Ú.v. EÚ L099, 17.4.2003, 8-14);

-        rozhodnutie Rady č. 2003/454/ES z 13. júna 2003, ktorým sa mení a dopĺňa príloha 12 Spoločných konzulárnych smerníc a príloha 14a Spoločnej príručky o vízových poplatkoch, (Ú.v. EÚ, L152, 20.6.2003, s.82-83);

-        rozhodnutie Rady 2003/585/ES z 28. júla 2003, ktorým sa mení a dopĺňa zoznam A prílohy 2 Spoločných konzulárnych pokynov a zoznam A prílohy 5 Spoločnej príručky o vízovej povinnosti pre držiteľov pakistanských diplomatických cestovných dokladov, (Ú.v. EÚ, L198, 6.8.2003, s.15-16);

-        rozhodnutie Rady 2003/586/ES z 28. júla 2003, ktorým sa mení a dopĺňa časť I prílohy 3 k Spoločným konzulárnym pokynom a časť I prílohy 5a k Spoločnej príručke pre štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí potrebujú letiskové tranzitné víza, (Ú.v. EÚ, L98, 6.8.2003, s.15-16);

-        rozhodnutie Rady 2003/725/SVV z 2. októbra 2003, ktorým sa menia a dopĺňajú ustanovenia článku 40 ods. 1 a ods. 7 Dohovoru o vykonávaní Schengenskej dohody zo 14. júna 1985 o postupnom zrušení kontrol na spoločných hraniciach, (Ú.v. EÚ, L260, 11.10.2003, s.37-38);

-        rozhodnutie Rady 2004/14/ES,z 22. decembra 2003, ktorým sa mení a dopĺňa tretí pododsek (Základné kritériá skúmania žiadostí) častí V Spoločných konzulárnych pokynov (Ú.v. EÚ, L005, 19.1.2004, 74-75);

-        rozhodnutie Rady 2004/15/ES z 22. decembra 2003, ktorým sa mení a dopĺňa bod 1.2 časti II Spoločných konzulárnych pokynov a ktorým sa vyhotovuje nová príloha k nim,(Ú.v. EÚ, L005, 9.1.2004, 76-77);

-        rozhodnutie Rady 2004/17/ES z 22. decembra 2003, ktorým sa mení a dopĺňa časť V bod 1.4 Spoločných konzulárnych pokynov a časť I bod 4.2 Spoločnej príručky, pokiaľ ide o začlenenie požiadavky cestovného zdravotného poistenia ako jedného z podporných dokladov na poskytnutie jednotného vstupného víza), (Ú.v. EÚ, L005, 79-80);

-        rozhodnutie Rady č. 2004/573/ES z 29. apríla 2004 týkajúce sa organizácie spoločných letov za účelom vyhostenia príslušníkov tretích štátov, ktorí podliehajú individuálnym opatreniam vyhostenia z výsostného územia dvoch alebo viacerých členských štátov;

-        odporúčanie 2005/761/ES Európskeho parlamentu a Rady z 28. septembra 2005 o uľahčení vydávania jednotných krátkodobých víz členskými štátmi výskumným pracovníkom z tretích krajín, ktorí sa pohybujú v Spoločenstve s cieľom uskutočňovať vedecký výskum (Ú. v. EÚ L 289. 3.11.2005, s. 23);

-        prvá veta článku 1 a hlava III nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) 562/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc);

-        rozhodnutie Rady 2006/440/ES z 1. júna 2006, ktorým sa mení a dopĺňa príloha 12 k Spoločným konzulárnym pokynom a príloha 14a k Spoločnej príručke o účtovaných poplatkoch, ktoré zodpovedajú administratívnym nákladom na  spracovanie žiadostí o vízum (Ú. v. EÚ  L 175, 29. 6. 2006, s. 77);

-        články 4(b) a 9(c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1931/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú pravidlá malého pohraničného styku na vonkajších pozemných hraniciach členských štátov a ktorým sa menia a dopĺňajú ustanovenia Schengenského dohovoru (Ú. v. EÚ  L 405, 20.12.2006, s. 1);

-        rozhodnutie Rady 2006/684/ES z 5. októbra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa zoznam A prílohy 2 k Spoločným konzulárnym predpisom o vízovej požiadavke pre držiteľov indonézskych diplomatických a služobných pasov (Ú. V. EÚ L 280, 12.10.2006, s. 29 – 30);

-        rozhodnutie Rady 2007/519/ES zo 16. júla 2007, ktorým sa mení a dopĺňa časť 2 dokumentu Schengenská konzultačná sieť (technické špecifikácie) (Ú.v. EÚ L192, 24.7.2007, s. 26).