UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č.

z ............................. februára 2008

 

k návrhu Schengenského akčného plánu Slovenskej republiky

na roky  2008 – 2009

 

 

 

Číslo materiálu:

    /2008

Predkladateľ:

podpredseda vlády a minister vnútra

štátny tajomník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre zabezpečenie vstupu Slovenskej republiky do schengenského priestoru

 

 

 

VLÁDA

 

A. schvaľuje

 

A.1.                 návrh Schengenského akčného plánu Slovenskej republiky na roky             2008 – 2009;

 

 

B. ukladá

 

podpredsedovi vlády a ministrovi vnútra

 

B.1.                      predložiť na rokovanie vlády Slovenskej republiky správu o plnení opatrení vyplývajúcich zo Schengenského akčného plánu Slovenskej republiky na roky 2008 – 2009 za rok 2008;

 

                         do 28. februára 2009

 


podpredsedovi vlády a ministrovi vnútra

podpredsedovi vlády a ministrovi spravodlivosti

ministrovi zahraničných vecí

ministrovi financií

ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií

vedúcemu Úradu vlády SR

predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov SR

 

B.2.                 zabezpečiť plnenie opatrení vyplývajúcich zo Schengenského akčného plánu Slovenskej republiky na roky 2008 – 2009 v rámci svojej pôsobnosti;

 

                        priebežne

 

B.3.                 uplatniť si finančné prostriedky na realizáciu úloh vyplývajúcich Slovenskej republike zo schengenského acquis vrátane využitia nástrojov zahraničnej pomoci;

 

                        každoročne pri predkladaní podkladov do návrhu štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

 

B.4.                 zabezpečiť účelové vyčlenenie finančných prostriedkov na realizáciu úloh vyplývajúcich Slovenskej republike zo schengenského acquis v rámci rozpisu rozpočtu kapitol jednotlivých rezortov na príslušný rok;

 

                        priebežne

 

 

podpredsedovi vlády a ministrovi spravodlivosti

ministrovi zahraničných vecí

ministrovi financií

ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií

vedúcemu Úradu vlády SR

predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov SR

 

B.5.                 zabezpečiť vyhodnotenie plnenia opatrení vyplývajúcich zo Schengenského akčného plánu Slovenskej republiky na roky 2008 – 2009 v rámci svojej pôsobnosti a odpočet ich plnenia predložiť podpredsedovi vlády a ministrovi vnútra;

 

                        do 15. januára 2009

 

 


C. odporúča

 

generálnemu prokurátorovi

 

C.1.                 zabezpečovať plnenie úloh a opatrení vyplývajúcich zo Schengenského akčného plánu Slovenskej republiky v rámci svojej pôsobnosti;

 

                        priebežne

 

C.2.                 uplatniť si finančné prostriedky na realizáciu úloh vyplývajúcich Slovenskej republike zo schengenského acquis vrátane využitia nástrojov zahraničnej pomoci;

 

                        každoročne pri predkladaní podkladov do návrhu štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

 

C.3.                 zabezpečiť účelové vyčlenenie finančných prostriedkov na realizáciu úloh vyplývajúcich Slovenskej republike zo schengenského acquis v rámci rozpisu rozpočtu kapitol jednotlivých rezortov na príslušný rok;

 

                        priebežne

 

D. zrušuje

 

D.1.                 úlohy B.2., B.3. a B.4. z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 264 zo 14. marca 2007.

 

 

 

Vykonajú:      podpredseda vlády a minister vnútra

                        podpredseda vlády a minister spravodlivosti

                        minister zahraničných vecí

                        minister financií

                        minister dopravy, pôšt a telekomunikácií

                        vedúci Úradu vlády SR

                        predseda Úradu na ochranu osobných údajov SR

 

 

Na vedomie:   generálny prokurátor