SCHENGENSKÝ AKČNÝ PLÁN SLOVENSKEJ REPUBLIKY

NA ROKY 2008 – 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Február 2008


Obsah

 

Úvod. 5

1. Všeobecná časť. 6

1.1.   Implementácia schengenského acquis v SR.. 6

1.2.   Hodnotenie prevzatia schengenského acquis SR.. 7

1.3.   Vstup SR do schengenského priestoru. 10

1.4.   Úlohy vyplývajúce zo schengenského acquis na obdobie rokov 2008 – 2009. 11

2. Osobitná časť. 14

2.1.   Riadenie hraníc. 14

2.1.1.    Prekračovanie vnútorných hraníc. 14

2.1.2.    Kontrola vonkajších hraníc. 15

2.2.   Víza  21

2.2.1.    Spoločná vízová politika. 21

2.2.2.    Udeľovanie víz. 22

2.2.3.    Víza z obmedzenou územnou platnosťou. 26

2.2.4.    Zastúpenie. 26

2.2.5.    Spolupráca, výmena informácií a štatistík. 27

2.2.6.    Vízové poplatky. 28

2.2.7.    Vízový informačný systém.. 28

2.3.   Bezpečnosť dokladov a biometria. 30

2.4.   Migrácia. 31

2.4.1.    Podmienky pohybu cudzincov. 31

2.4.2.    Vyhostenie/deportovanie štátnych príslušníkov tretích krajín. 31

2.5.   Medzinárodná policajná spolupráca. 33

2.5.1.    Cezhraničná policajná spolupráca. 33

2.5.2.    Výmena styčných dôstojníkov. 34

2.6.   Justičná spolupráca. 36

2.7.   Boj proti drogám.. 37

2.8.   Prevádzka a použitie Schengenského informačného systému. 38

2.9.   Ochrana osobných údajov a vnútroštátny úrad na ochranu údajov. 41

2.10. Vzdelávanie. 42

2.10.1.  Policajné vzdelávanie. 42

2.10.2.  Justičné vzdelávanie. 52

2.10.3.  Vzdelávanie colníkov. 53

2.10.4.  Vzdelávanie konzulárnych úradníkov. 53

2.10.5.  Vzdelávanie zamestnancov Úradu na ochranu osobných údajov SR.. 53

2.11. Schengenský dohovor - všeobecne. 55

Záver. 56

Príloha 1

Príloha 2Úvod

Voľný pohyb osôb v rámci jednotného priestoru, ktorý Európska únia (ďalej len „EÚ“) budovala od svojho vzniku je uznávaný ako základné právo jeho občana. Hoci voľný pohyb osôb bol zakotvený už v Zmluve o európskom hospodárskom spoločenstve, presadenie tohto princípu cez zrušenie kontrol na spoločných vnútorných hraniciach bolo oveľa ťažšie ako zavedenie princípov pre voľný pohyb kapitálu, výrobkov a služieb. S právom voľného pohybu osôb po EÚ sa pôvodne uvažovalo iba pre pracujúcu populáciu, pretože nebolo možné dosiahnuť vytvorenie jednotného trhu pri pretrvávaní obmedzenia mobility pracovnej sily.

Prvým významným krokom na uskutočnenie základného práva občana EÚ na voľný pohyb bolo podpísanie Schengenskej dohody v roku 1985 medzi štátmi Hospodárskej únie Beneluxu, Spolkovej republiky Nemecko a Francúzskej republiky. Po Schengenskej dohode nasledovalo podpísanie Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 uzatvorená medzi vládami štátov Hospodárskej únie Beneluxu, Nemeckej spolkovej republiky a Francúzskej republiky o postupnom odstraňovaní kontrol na ich spoločných hraniciach“,[1]) ktorý bol opätovne podpísaný v Schengene dňa 19. júna 1990 (ďalej len „Schengenský dohovor“). Až nadobudnutím platnosti Schengenského dohovoru (1995) bolo dosiahnuté úplné zrušenie hraničných kontrol na spoločných hraniciach, kedy osoby nachádzajúce sa v schengenskom priestore mohli tieto hranice prekračovať na ktoromkoľvek mieste bez toho, aby boli podrobované akýmkoľvek kontrolám.

Dôležitosť a vôľa jednotného postupu štátov EÚ v oblasti voľného pohybu osôb bola vyjadrená aj podpisom Amsterdamskej zmluvy, kedy bola celá oblasť schengenského acquis, týkajúca sa prekračovania hraníc, začlenená do „I. piliera“ EÚ tzv. schengenským protokolom.

Slovenská republika (ďalej len „SR“) sa už počas rokovaní o vstupe do EÚ zaviazala prevziať a uplatňovať celé schengenské acquis, čo bolo nakoniec vyjadrené v Zmluve o pristúpení z roku 2003.

Celý proces prípravy na prevzatie schengenského acquis sa však začal oveľa skôr, a to už v roku 2001 schválením „Schengenského akčného plánu SR“ (ďalej len „SAP“).[2]) SAP vo svojom pôvodnom obsahu vychádzal zo štvorstupňového modelu ochrany hraníc s analýzou schengenského acquis týkajúceho sa ustanovení Schengenského dohovoru.

Schválením „Správy o činnosti splnomocnenca vlády SR pre zabezpečenie vstupu SR do schengenského priestoru“[3]) bola okrem iného zrušená úloha každoročne predkladať aktualizované znenie súčasne platného SAP a zároveň uložená úloha predložiť nový SAP, ktorý bude zodpovedať obsahu plnenia kritérií vyplývajúcich SR z členstva v schengenskom priestore.

Cieľom spracovania tohto materiálu je pokračovať v plnení opatrení vyplývajúcich zo schengenského acquis a jeho štandardov. Vstup do schengenského priestoru dňa 21. decembra 2007 a zrušenie vykonávania kontrol na vnútorných hraniciach SR neznamená ukončenie plnenia úloh SR v oblasti implementácie schengenského acquis a jeho štandardov. Práve naopak, po zrušení kontrol na vnútorných hraniciach musí SR zabezpečiť plnenie tzv. kompenzačných opatrení. Predkladaný materiál vo svojom obsahu identifikuje hlavné opatrenia, ktoré je potrebné prijať v rokoch 2008 a 2009 v oblasti uplatňovania schengenského acquis a schengenských štandardov. Obsahuje aj opatrenia z Akčného plánu pre zabezpečenie vstupu SR do schengenského priestoru,[4]) ktoré k 19. decembru 2007 neboli splnené. Tieto opatrenia sú prehľadne spracované v tabuľkách podľa jednotlivých oblastí uplatňovania schengenského acquis a schengenských štandardov a sú uvedené v 2. časti tohto materiálu.


1. Všeobecná časť

 

1.1.    Implementácia schengenského acquis v SR

 

Plnoprávnym členom EÚ sa SR stala dňom 1. mája 2004 na základe Zmluvy o pristúpení podpísanej v Aténach 16. apríla 2003 medzi kandidátskymi a členskými krajinami.

Pred samotným vstupom SR do spoločenstva štátov EÚ sa konalo referendum, v ktorom sa občania SR vyjadrili, že si želajú vstup SR do EÚ. Viac ako 92 % občanov, ktorí sa zúčastnili referenda, hlasovalo za vstup SR do EÚ.

            Na to, aby mohla SR vstúpiť do EÚ musela splniť viacero požiadaviek, ktoré boli rozdelené podľa jednotlivých oblastí do viacerých kapitol. Za týmto účelom sa viedli tzv. „vyjednávacie rokovania“ medzi vládou SR a Európskou komisiou. Oblasť spravodlivosti a vnútra bola uvedená v kapitole č. 24, ktorú SR úspešne splnila. V rámci spravodlivosti a vnútra bola oblasť schengenského acquis zverená do gescie Ministerstva vnútra SR (ďalej len „MV SR“).

Pred vstupom do EÚ musela SR prijať a aplikovať schengenské acquis uvedené v prílohe č. 1 Aktu o pristúpení. Táto oblasť sa týka najmä oblasti vykonávania hraničnej kontroly osôb na vonkajších hraniciach, ktoré musela SR začať plne aplikovať už odo dňa vstupu do EÚ a je vyjadrená v čl. 3 Aktu o pristúpení. Oblasť týkajúca sa spoločnej vízovej politiky, SIS a zrušenia hraničných kontrol na vnútorných hraniciach bola zaradená do tzv. „II. kategórie schengenského acquis“ a je uvedená čl. 3 ods. 2 Aktu o pristúpení.

             Na zabezpečenie včasnej pripravenosti SR prijať a aplikovať schengenské acquis bol vládou SR v roku 2001 schválený SAP. Gestorom SAP je MV SR a jeho hlavnou úlohou je zabezpečiť koordináciu medzi všetkými dotknutými ministerstvami a ústrednými orgánmi štátnej správy podieľajúcimi sa na opatreniach prijatia schengenského acquis.

            Prvým míľnikom pre SR bolo zabezpečenie implementácie a aplikácie schengenského acquis a schengenských štandardov ku dňu vstupu do EÚ. Aj keď nedošlo k zrušeniu hraničných kontrol na vnútorných hraniciach, tieto boli prekračované v zjednodušenom postupe. Cestujúci, ktorí prekračovali tieto hranice, boli zastavovaní iba raz, pričom sa vykonávala spoločná kontrola hraničnými orgánmi SR a hraničnými orgánmi susedného členského štátu. Občania členských štátov EÚ neboli podrobovaní previerkam v informačných systémoch Policajného zboru (ďalej len „PZ“). Uvedeným dňom bolo zároveň ukončené vykonávanie colnej kontroly colnou správou. Dňom vstupu SR do EÚ sa začali vykonávať aj niektoré ustanovenia schengenského acquis, týkajúce sa policajnej a justičnej spolupráce, spolupráce v oblasti boja proti drogám a spolupráce v oblasti strelných zbraní a streliva.

            Druhým významným krokom pre SR bolo zabezpečenie implementácie a aplikácie schengenského acquis II. kategórie, čo znamená jej plnohodnotné začlenenie sa do jednotného schengenského priestoru. Na dosiahnutie tohto cieľa bolo potrebné vynaložiť nemalé úsilie až na úrovni prijatia viacerých opatrení vládou SR. Výsledkom tohto procesu je pozitívne hodnotenie pripravenosti SR na vstup do schengenského priestoru zo strany hodnotiacich komisií.

Uvedený niekoľkoročný proces bol koordinovaný prostredníctvom spracovania SAP, ktorý bol každoročne vyhodnocovaný a schvaľovaný vládou SR. Pri jeho vyhodnocovaní sa vždy kontroloval stav aplikácie a implementácie schengenského acquis všetkými dotknutými subjektami a zároveň sa dopĺňali nové úlohy a opatrenia, ktoré bolo potrebné prijať na ďalšie obdobie. V rámci hodnotenia aplikácie a implementácie schengenského acquis bol prijímaný celý komplex legislatívnych, nelegislatívnych, inštitucionálnych, organizačných a iných opatrení vyplývajúcich SR z prípravy a začlenenia sa do schengenského priestoru.


1.2.    Hodnotenie prevzatia schengenského acquis SR

 

Na hodnotenie úrovne správnej a úplnej aplikácie schengenského acquis jednotlivými členskými štátmi bola v roku 1998 Výkonným výborom zriadená „Stála komisia na hodnotenie a implementáciu schengenského acquis“ (ďalej len „Evaluačná komisia“). Za obdobie pôsobnosti Evaluačnej komisie bolo hodnotených už aj viacero z pôvodných 15 štátov, ktoré stáli na počiatku vytvorenia schengenského priestoru.

Evaluačná komisia pri hodnotení posudzuje najmä úroveň implementácie a aplikácie platného schengenského acquis a schengenských štandardov zo strany členských štátov. Hodnotenie sa vykonáva v oblasti tzv. „pozemných, vzdušných a morských hraníc, policajnej spolupráce, ochrany osobných údajov, víz, Schengenského informačného systému (ďalej len „SIS“) a úradu SIRENE“.

SR ako jeden z desiatich nových členských štátov EÚ prehlásením ministra vnútra SR zo dňa 20. decembra 2004 deklarovala svoju pripravenosť na začatie procesu hodnotenia splnenia požiadaviek pre uplatňovanie schengenského acquis a schengenských štandardov potrebných pre integráciu SR do schengenského priestoru.

Proces schengenského hodnotenia SR začal 20. decembra 2005 prezentáciou jednotlivých inštitúcií a dotknutých útvarov na zasadnutí pracovnej skupiny Rady EÚ pre schengenské hodnotenie (ďalej len „pracovná skupina SCHEVAL“) v Bruseli.

Podľa stanoveného harmonogramu sa v SR v roku 2006 uskutočnili návštevy schengenských hodnotiacich komisií pre oblasť ochrany osobných údajov (30. januára – 3. februára 2006), policajnej spolupráce (27. – 31. marca 2006), vzdušných hraníc (11. – 14. mája 2006), víz (zastupiteľský úrad SR v Kyjeve 26. júna 2006 a zastupiteľský úrad SR v Belehrade 20. septembra 2006) a pozemných hraníc (9. – 13. októbra 2006).

Z jednotlivých hodnotení vypracovali experti správy popisujúce aktuálny stav implementácie schengenského acquis a schengenských štandardov a odporúčania na odstránenie zistených nedostatkov. Tieto správy konštatovali, že SR sa na proces implementácie schengenského acquis a schengenských štandardov v niektorých oblastiach nepripravovala systematicky. Do časového sklzu sa dostalo najmä verejné obstarávanie na komplexné zabezpečenie ochrany vonkajšej pozemnej hranice s Ukrajinou, čoho dôsledkom bolo značné omeškanie stavebných prác, inštalácií potrebných monitorovacích, kontrolných a informačných systémov a nákupu potrebnej mobilnej techniky a zariadení.

Pozitívne boli výsledky hodnotenia SR pre vízovú oblasť. Osobitne bola vyzdvihnutá oblasť organizácie vízových pracovísk, poskytovanie informácií a školenie personálu. Návrh správy bol schválený na zasadnutí pracovnej skupiny SCHEVAL v dňoch 4. a 5. decembra 2006 s konštatáciou, že SR je pripravená v plnom rozsahu uplatňovať Spoločné konzulárne pravidlá pre diplomatické misie a konzulárne úrady. Pozitívne bola hodnotená aj oblasť policajnej spolupráce. Hodnotiaca komisia konštatovala, že SR je pripravená v plnom rozsahu uplatňovať schengenské acquis v oblasti policajnej spolupráce a preto nie je potrebné vykonať opätovnú návštevu.

Na základe negatívnych záverov z niektorých správ hodnotiacich komisií a po ich podrobnej analýze s cieľom zabezpečiť koordinovaný prístup a postup štátnych orgánov pri plnení podmienok SR pre vstup do schengenského priestoru bolo prijatých viacero dôležitých opatrení.

Uznesením vlády SR č. 981 z 29. novembra 2006 bol vymenovaný za splnomocnenca vlády SR pre zabezpečenie vstupu SR do schengenského priestoru štátny tajomník MV SR Jozef Buček. Týmto uznesením bol zároveň schválený koordinačný mechanizmus činností splnomocnenca vlády SR pre zabezpečenie vstupu SR do schengenského priestoru a jeho poradné orgány.

Štatútom splnomocnenca vlády SR pre zabezpečenie vstupu SR do schengenského priestoru bola zriadená medzirezortná skupina, 7 pracovných skupín pre jednotlivé oblasti schengenskej spolupráce (pracovná skupina pre ochranu osobných údajov; policajnú spoluprácu; vzdušné hranice; činnosť zastupiteľských úradov SR v Kyjeve a Belehrade vrátane vízovej agendy; pozemné hranice; SIS a Národnú ústredňu SIRENE a pre legislatívu, medzinárodné zmluvy a zahraničné styky) a expertná skupina pre policajné vzdelávanie.

Vzhľadom na nepriaznivé závery z niektorých správ o hodnotení pripravenosti SR na prevzatie schengenského acquis a schengenských štandardov Rada EÚ pre spravodlivosť a vnútorné veci na svojom zasadnutí v dňoch 4. a 5. decembra 2006 schválila harmonogram opätovných návštev (tzv. revisits) schengenských hodnotiacich komisií pre oblasť ochrany osobných údajov (20. – 22. marca 2007), pozemnú hranicu (17. – 22. júna 2007), vzdušnú hranicu (1. až 3. septembra 2007) a prvej riadnej návštevy pre hodnotenie SIS a Národnej ústredne SIRENE (25. – 30. septembra 2007).

Následne vláda SR schválila uznesením č. 264 zo 14. marca 2007 „Akčný plán pre zabezpečenie vstupu SR do schengenského priestoru“ predložený splnomocnencom vlády SR pre zabezpečenie vstupu SR do schengenského priestoru, v ktorom bolo definovaných celkovo 189 opatrení na splnenie odporúčaní schengenských hodnotiacich komisií, s určením termínov ich plnenia a gestorov zodpovedných za ich splnenie. Zaviedol sa systém pravidelného odpočtu plnenia opatrení, ktorý je v pravidelných intervaloch predkladaný vláde SR a pracovnej skupine SCHEVAL.

V priebehu opätovnej návštevy schengenskej hodnotiacej komisie v oblasti ochrany osobných údajov SR deklarovala, že z 13 odporúčaní bolo 11 ku dňu hodnotenia splnených a 2 odporúčania, ktorých charakter si vyžaduje priebežné plnenie až do vstupu SR do schengenského priestoru sa priebežne plnia. Hodnotiaca správa schengenskej hodnotiacej komisie bola schválená na zasadnutí pracovnej skupiny SCHEVAL konanom 27. apríla 2007 s konštatovaním, že SR splnila požiadavky schengenského acquis v oblasti ochrany osobných údajov.

Počas opätovnej návštevy schengenskej hodnotiacej komisie v oblasti ochrany pozemnej hranice SR prezentovala prijatie celého radu opatrení prijatých na základe odporúčaní zo správy z prvého hodnotenia. Významným pozitívom bola prezentácia budovania systému technickej a fyzickej ochrany štátnej hranice SR s Ukrajinou. Na zasadnutí pracovnej skupiny SCHEVAL konanom 16. júla 2007 bol vedúcim expertom hodnotiacej komisie pre opätovné hodnotenie pozemných hraníc SR prezentovaný návrh hodnotiacej správy. V obsiahlom vystúpení podrobne informoval o značnom pokroku, ktorý SR dosiahla vo všetkých hodnotených bodoch, pričom v niektorých aspektoch sa dokonca dostala do pozície tvorcu nových parametrov tzv. „najlepšej praxe“. Návrh správy bol schválený na zasadnutí pracovnej skupiny SCHEVAL konanom v dňoch 25. – 26. októbra 2007 s konštatovaním, že SR spĺňa požiadavky schengenského acquis v oblasti vykonávania hraničných kontrol a hraničného dozoru.

Opätovná návšteva schengenskej hodnotiacej komisie v oblasti ochrany vzdušných hraníc sa uskutočnila na letisku M. R. Štefánika Bratislava. SR prezentovala splnenie všetkých 26 opatrení týkajúcich sa letiska M. R. Štefánika Bratislava. Hodnotiaca komisia vysoko ocenila dosiahnutý pokrok a vyzvala k pokračovaniu najmä v oblasti skvalitňovania jazykovej úrovne policajtov vykonávajúcich hraničné kontroly. Hodnotiaca komisia konštatovala, že hraničné kontroly na letisku M. R. Štefánika Bratislava sú vykonávané v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi zo schengenského acquis. Návrh správy bol schválený na zasadnutí pracovnej skupiny SCHEVAL konanom v dňoch 25. – 26. októbra 2007.

V priebehu návštevy schengenskej hodnotiacej komisie v oblasti SIS a Národnej ústredne SIRENE (25. – 30. septembra 2007) hodnotiaci výbor skonštatoval, že SR má veľmi dobre premyslenú a vysoko vyvinutú infraštruktúru informačných technológií a veľmi dobre vybavené a riadené výpočtové strediská. Koncoví užívatelia sú dobre preškolení a pripravení. Centrálnu lustračnú konzolu používajú všetci koncoví užívatelia a táto aplikácia sa javí byť veľmi nápomocná. V súlade s plánom postupného pripájania na Centrálnu lustračnú konzolu na rôznych úrovniach v rámci MV SR bol tak operačným strediskám PZ, ako aj hraničnej polícii udelený prístup v septembri 2007. Základné útvary PZ budú pripojené do konca decembra 2007. Testovanie aplikácie Centrálnej lustračnej konzoly pre externých koncových používateľov (colná správa a železničná polícia) sa spustilo v októbri 2007. Priamy prístup pre účely lustrácie sa predpokladá do konca decembra 2007. Návrh správy o hodnotení SIS a Národnej ústredne SIRENE bol schválený na zasadnutí pracovnej skupiny SCHEVAL konanom v dňoch 25. – 26. októbra 2007.

 


1.3.    Vstup SR do schengenského priestoru

 

Rada EÚ pre spravodlivosť a vnútorné veci (ďalej len „Rada JHA“) na svojom zasadnutí dňa 8. novembra 2007 dospela k záveru, že deväť nových členských štátov EÚ splnilo podmienky vo všetkých oblastiach uplatňovania schengenského acquis.

Na základe záverov zo správ schengenských hodnotiacich komisií v oblastiach pozemných, vzdušných a morských hraníc, policajnej spolupráce, ochrany osobných údajov, víz, SIS a Národnej ústredne SIRENE a po odporúčaní parlamentu EÚ prijala Rada JHA na svojom zasadnutí dňa 6. decembra 2007 „Rozhodnutie o úplnom uplatňovaní schengenského acquis v Českej republike, Estónskej republike, Lotyšskej republike, Litovskej republike, Maďarskej republike, Maltskej republike, Poľskej republike, Slovinskej republike a SR“ (2007/801/ES).[5]) Rada JHA prijala uvedené rozhodnutie na základe článku 3 ods. 2 Aktu o pristúpení z roku 2003.

Po splnení všetkých vyššie uvedených podmienok mohol byť stanovený dátum úplného uplatňovania schengenského acquis vyššie uvedenými členskými štátmi EÚ, teda aj SR, to znamená dátum od ktorého majú byť zrušené kontroly na vnútorných hraniciach.

Ustanovenia schengenského acquis uvedené v prílohe I rozhodnutia Rady č. 2007/801/ES sa od 21. decembra 2007 vzťahujú na deväť nových členských štátov vo vzájomných vzťahoch medzi týmito štátmi a v ich vzťahoch s Belgickým kráľovstvom, Dánskym kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Helénskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Portugalskou republikou, Fínskou republikou a Švédskym kráľovstvom, ako aj Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom. Týmto dňom sa pre SR skončilo delenie implementácie schengenského acquis na I. a II. kategóriu.

Podľa vyššie uvedeného rozhodnutia boli dňom 21. decembra 2007 zrušené kontroly na vnútorných hraniciach deviatich nových členských štátov EÚ. Zrušenie kontrol osôb na vnútorných vzdušných hraniciach sa bude uplatňovať až od 30. marca 2008. Posun termínu zrušenia kontrol na vnútorných vzdušných hraniciach súvisí zo zmenou zimného letového poriadku na letný letový poriadok. Od 21. decembra 2007 boli zrušené všetky obmedzenia, týkajúce sa využívania SIS dotknutými členskými štátmi.

Na vykonanie rozhodnutia Rady č. 2007/801/ES vydal minister vnútra SR rozkaz č. 39 z 20. decembra 2007, ktorým uložil všetkým príslušníkom PZ služobne zaradeným na oddeleniach hraničnej polície PZ dňom 21. decembra 2007 od 0000 hod ukončiť vykonávanie hraničnej kontroly na hraničných priechodoch a vykonávanie hraničného dozoru na štátnej hranici SR s Českou republikou, Maďarskou republikou, Poľskou republikou a Rakúskou republikou. Týmto rozkazom im zároveň uložil povinnosť plniť nové úlohy, ktoré vyplývajú SR z jej plnoprávneho členstva v schengenskom priestore.

 


1.4.    Úlohy vyplývajúce zo schengenského acquis na obdobie rokov 2008 – 2009

 

Vstup nového štátu do schengenského priestoru je spájaný najmä s jej najviditeľnejším výsledkom, a to je zrušenie kontrol na vnútorných hraniciach, ktoré môžu osoby prekračovať bez toho, aby boli podrobované hraničným kontrolám. Avšak zrušenie kontrol na vnútorných hraniciach schengenského priestoru neznamená pre novo pristupujúci členský štát ukončenie plnenia úloh a vykonávania opatrení vyplývajúcich zo schengenského acquis a jeho štandardov.

Práve naopak vstupom do schengenského priestoru preberá novo pristupujúci štát obrovský záväzok, ktorým je podieľanie sa na ochraňovaní spoločného priestoru bezpečnosti, slobody a spravodlivosti. Na tento účel musí plniť nové úlohy (tzv. kompenzačné opatrenia), ktoré sú založené najmä na zabezpečení vysokého štandardu vykonávania kontroly na svojich vonkajších hraniciach, rozvoja efektívnej policajnej spolupráce, spoločného postupu v oblasti uplatňovania vízovej politiky a migrácie, justičnej spolupráce a spolupráce v oblasti boja proti drogám. Veľmi dôležitým nástrojom na plnenie týchto úloh je zabezpečenie funkčnosti a používania SIS a zabezpečenie ochrany osobných údajov.

V 2. časti tohto materiálu sú uvedené všetky opatrenia, ktoré je potrebné prijať v nasledujúcich rokoch 2008 – 2009 v oblasti aplikácie schengenského acquis a jeho štandardov. Opatrenia boli identifikované na základe podrobnej analýzy, vykonanej jednotlivými subjektami, do ktorých pôsobnosti predmetná problematika schengenského acquis spadá. Predkladaný materiál obsahuje aj výpočet opatrení, ktoré sú uvedené v Národnom pláne riadenia ochrany štátnych hraníc,[6]) Akčnom pláne pre zabezpečenie vstupu SR do schengenského priestoru a Národnom pláne boja proti drogám v SR na roky 2005 – 2008,[7]) čo sa môže zdať ako určitá duplicita. Úlohou a cieľom SAP je však vyjadriť v jednom materiáli výpočet všetkých opatrení, ktoré je nevyhnutné prijať v konkrétnej oblasti schengenského acquis s prípadným odkazom, že niektoré opatrenia sú rozpracované v iných materiáloch, ktoré podrobne popisujú postup a metódy na dosiahnutie požadovaného stavu a taktiež ich finančné zabezpečenie.

Naopak na vykonanie niektorých opatrení je ešte potrebné spracovať samostatné materiály, ktoré budú predložené na schválenie vláde SR spolu s ich finančným zabezpečením. Takýmto materiálom bude napr. „Projekt odstraňovania dopravných prekážok na cestných priechodoch na vnútorných hraniciach SR“, ktorý bude podrobne popisovať realizáciu jednotlivých etáp v rámci tohto projektu.

Predložený materiál má finančný dopad na štátny rozpočet SR. Na základe úlohy vyplývajúcej z bodu B.3. z uznesenia vlády SR č. 842 zo dňa 3. októbra 2007 bola jednotlivým rezortom uložená úloha vypracovať rozbor finančných výdavkov potrebných na realizáciu nových úloh súvisiacich s plnením kritérií členstva SR v schengenskom priestore a zabezpečiť finančné výdavky spojené s implementáciou týchto úloh v rámci rozpočtových kapitol príslušných rezortov vrátane identifikácie nástrojov zahraničnej pomoci. K materiálu je pripojená aj doložka finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov a vplyvov na zamestnanosť a podnikateľské prostredie.

V oblasti riadenia hraníc bude potrebné zabezpečiť postupné odstraňovanie dopravných prekážok na cestných priechodoch na vnútorných hraniciach SR. Tieto opatrenia budú musieť byť vykonávané v koordinácii medzi viacerými príslušnými rezortmi štátnej správy a samosprávy. Odstraňovanie dopravných prekážok z dôvodu značných finančných nákladov je rozdelené do niekoľkých etáp s ukončením až v roku 2010. Podľa čl. 22 Kódexu schengenských hraníc majú členské štáty prijať opatrenia na zabezpečenie priestorov na kontroly v prípade prijatia rozhodnutia o dočasnom obnovení kontroly vnútorných hraníc.

V roku 2008 bude potrebné zabezpečiť reorganizáciu základných útvarov služby hraničnej polície, ktoré plnili úlohy na úseku kontroly vnútorných hraníc do ich zrušenia. Pôjde o súbor opatrení zahŕňajúci zrušenie oddelení hraničnej polície PZ a ich začlenenie do existujúcich organizačných štruktúr krajských riaditeľstiev PZ. Dodržiavanie podmienok oprávnenosti pobytu na území SR a odhaľovanie nelegálnej migrácie budú zabezpečovať predovšetkým oddelenia cudzineckej polície PZ.

Významným nástrojom rozvoja medzinárodnej policajnej spolupráce na vnútorných hraniciach je aj činnosť spoločných kontaktných pracovísk. V budúcnosti je možné ich rozšírenie aj o iné služby PZ, prípadne iné orgány štátnej správy (napr. colnú správu).

V oblasti kontroly vonkajších hraníc je potrebné pokračovať v budovaní systému technickej a fyzickej ochrany štátnej hranice SR s Ukrajinou. V súvislosti s neustálym nárastom objemu leteckej dopravy bude potrebné pristúpiť k rozširovaniu vybavovacích terminálov na existujúcich medzinárodných letiskách SR za podmienky zabezpečenia fyzického oddelenia toku osôb cestujúcich v rámci mimoschengenského priestoru od osôb cestujúcich v rámci schengenského priestoru. Na základe záverov zo správ hodnotiacich komisií je potrebné venovať osobitnú pozornosť najmä jazykovému vzdelávaniu policajtov vykonávajúcich hraničnú kontrolu, vzdelávaniu v oblasti odhaľovania falošných a pozmenených cestovných dokladov, profilovania cestujúcich a vykonávania analýzy rizík. Na účely realizácie rozvoja prihraničného územia na úseku štátnej hranice SR s Ukrajinou je potrebné pripraviť spracovanie návrhu Zmluvy medzi SR a Ukrajinou o malom pohraničnom styku.

Zosúladenie vízovej politiky a vydávanie jednotných schengenských víz je ďalšou dôležitou úlohou, ktorú SR postupne zavádza do svojej praxe, nakoľko táto oblasť tvorí ako prvú, tak aj druhú kategóriu schengenského acquis. V porovnaní s opatreniami, ktoré SR prijala vstupom do EÚ, sú zmeny súvisiace so vstupom do schengenského priestoru zamerané najmä na postupy pri udeľovaní jednotných víz. Do vstupu SR do schengenského priestoru je potrebné ešte zabezpečiť integritu udeľovania víz na konzulátoch SR v zahraničí na takej úrovni, aby bol dodržaný stanovený postup v každom štádiu vízového procesu.

Medzi úlohy v oblasti materiálno-technického zabezpečenia patrí najmä vybudovanie národného Vízového informačného systému, ktorý bude súčasťou pripravovaného vízového systému na úrovni EÚ. Národný Vízový informačný systém má byť dobudovaný do marca 2008. Na centrálnej úrovni sa jeho spustenie predpokladá v máji 2009.

Začatie vydávania nových cestovných pasov SR s jedným biometrickým prvkom (tvárové zobrazenie) od 1. januára 2008 a biometrických diplomatických a služobných pasov od 1. marca 2008 je jednou z nových úloh pre SR. Zavedenie druhého biometrického prvku (odtlačku prstov) závisí od termínu schválenia špecifikácie na kompatibilné čítacie zariadenia zamerané na ich identifikáciu zo strany Európskej komisie. Konečným termínom zavedenia druhého biometrického prvku je jún 2009. Biometria bude v tomto prípade vkladaná do čipu. Vydávanie cestovných pasov SR bude centralizované v Národnom personalizačnom centre. Čísla pre cestovné pasy budú prideľované nie sériovo, ale na náhodnej báze.

Po zrušení kontrol na vnútorných hraniciach SR bude potrebné zvýšiť úroveň spolupráce v otázkach riadenia legálnej migrácie a boja proti nelegálnej migrácii. Ide najmä o využívanie inštitútov pomoci v prípadoch vyhosťovania štátnych príslušníkov tretích krajín leteckou cestou a vzájomného uznávania vyhostení medzi členskými štátmi

Pre obdobie rokov 2008 až 2009 bude z hľadiska medzinárodnej policajnej spolupráce potrebné, aby sa SR prostredníctvom svojich zástupcov aktívne zapájala do schengenských hodnotiacich misií nových členských štátov EÚ, ktoré sa uchádzajú o vstup do schengenského priestoru a to z dôvodu získavania informácií o štátoch pripravujúcich sa na vstup do schengenského priestoru ako aj získavania skúseností o vnútorných hodnotiacich mechanizmoch týchto hodnotiacich misií. Okrem uvedených aktivít bude potrebné sa zapájať do twinningových aktivít so štátmi, ktoré majú ambíciu vstúpiť v budúcnosti do EÚ.

V oblasti justičnej spolupráce Ministerstvo spravodlivosti SR (ďalej len „MS SR“) považuje v súvislosti s plnením úloh SAP v rokoch 2008 – 2009 vykonať jazykové korigendum Schengenského dohovoru, nakoľko jeho ustanovenia sú priamo aplikovateľné a súčasný slovenský preklad je nezrozumiteľný a zmätočný. V tejto súvislosti je MS SR pripravené poskytnúť potrebnú súčinnosť gestorovi, ktorým je MV SR, predovšetkým v častiach patriacich do pôsobnosti ministerstva. MS SR bude v sledovanom období rovnako venovať zvýšenú pozornosť riadnej aplikácii zákona č. 403/2004 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze v súvislosti s novými zmenami reagujúcimi na vstup SR do schengenského priestoru.

Boj proti drogám na európskej úrovni vychádza s Protidrogového akčného plánu EÚ na roky 2005 – 2008, ktorým je SR viazaná. Medzi hlavné úlohy vyplývajúce z Protidrogového akčného plánu EÚ na roky 2005 – 2008, patrí aj úloha zameraná na zber údajov pri zneužívaní informačných technológií pre páchanie drogovej trestnej činnosti a pri zneužívaní prekurzorov. V podmienkach MV SR je oblasť boja proti drogám spracovaná v „Národnom pláne boja proti drogám v SR na roky 2005 – 2008“.

V oblasti SIS a Národnej ústredne SIRENE bude najdôležitejšie pokračovať v prípravách na spustenie prevádzky SIS druhej generácie (SIS II). Je potrebné naďalej intenzívne pokračovať v budovaní Národného komunikačného rozhrania pre SIS II v súlade s finálnym riešením a funkcionalitou centrálneho systému SIS II. V rámci uvedeného bude nevyhnutné pripraviť kategórie údajov pre SIS II a ich migráciu zo SISone4all do SIS II. Na zabezpečenie prevádzky vnútroštátneho systému SIS II sa musia prijať tomu zodpovedajúce personálne a materiálno-technické opatrenia. Pred samotným spustením SIS II bude potrebné zabezpečiť školenie osôb, ktoré budú mať prístup k údajom zo SIS II a zrealizovať informačnú kampaň.

Hlavné úlohy na obdobie rokov 2008 – 2009 v oblasti ochrany osobných údajov budú zamerané najmä na vykonávanie monitorovania a dozoru zákonného spracovávania osobných údajov v SIS. Dotknutými útvarmi v tejto oblasti sú najmä Úrad medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia PZ, Úrad hraničnej a cudzineckej polície (ďalej len „ÚHCP“) MV SR a jemu podriadené útvary na hraničných priechodoch a zastupiteľské úrady SR v tretích krajinách.

Ďalšou oblasťou bude vybavovanie sťažností dotknutých osôb, ktorých údaje sú spracúvané v SIS, a to aj v spolupráci s dozornými orgánmi ostatných členských štátov schengenského priestoru. Úrad na ochranu osobných údajov SR (ďalej len „ÚOOÚ SR“) sa bude aktívne podieľať na spracovávaní stanovísk a pripomienok k otázkam implementácie európskej legislatívy týkajúcej sa SIS II ako aj na príprave vykonávacích predpisov a manuálov pre prevádzkovateľa národnej časti SIS a jej užívateľov. Na to, aby ÚOOÚ SR mohol plniť vyššie uvedené úlohy, je nevyhnutné pristúpiť k jeho personálnemu posilneniu.

Na základe odporúčaní záverov schengenských hodnotiacich misií v roku 2006 a 2007 bude potrebné venovať zvýšené úsilie v oblasti ďalšieho policajného vzdelávania, osobitne v jazykovej príprave policajtov vykonávajúcich hraničnú kontrolu na vonkajších hraniciach schengenského priestoru. V roku 2008 bude potrebné uviesť do života schválenú koncepciu ďalšieho policajného vzdelávania v rezorte MV SR v súlade s prezentáciami uvedenými počas hodnotenia pozemnej a vzdušnej hranice v roku 2007. Vzdelávanie bude ďalej realizované aj prostredníctvom európskych inštitúcií, akými sú Európska policajná akadémia (CEPOL) a Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach Európskej únie (FRONTEX) a pod.

 


2. Osobitná časť

 

2.1.    Riadenie hraníc

 

2.1.1.   Prekračovanie vnútorných hraníc

 

1. Relevantné acquis:

2.1.1.1.    Prvá veta čl. 1 a hlava III nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (Ú. v. EÚ L 105, 13. 4. 2006, s.1).

2. Navrhované opatrenia (L/I/IT/R), gestor implementácie a termín implementácie:

Opatrenie č. 1

Odstrániť dopravné prekážky na cestných priechodoch na vnútorných hraniciach. Realizácia tejto úlohy je rozdelená do troch etáp na roky 2008, 2009 a 2010.

Gestor: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (ďalej len „MDPaT SR“), Ministerstvo financií SR (ďalej len „MF SR“), MV SR

Termín splnenia: do 31. 12. 2009 realizovať prvé dve etapy

Opatrenie č. 2

Zabezpečiť priestory a telekomunikačnú infraštruktúru na cestných priechodoch na vnútornej hranici pre prípad dočasného obnovenia kontrol na vnútorných hraniciach.

Gestor: MV SR

Termín splnenia: do 31. 12. 2009

Opatrenie č. 3

Spracovať typové plány pre účel možnosti dočasného obnovenia kontrol na vnútorných hraniciach.

Gestor: MV SR

Termín splnenia: do 31. 12. 2008

Opatrenie č. 4

Zabezpečiť pre útvary cudzineckej polície technické prostriedky na plnenie úloh v oblasti kontroly dodržiavania podmienok pobytu cudzincov na území SR, ako jedného zo štátov schengenského priestoru.

Gestor: MV SR

Termín splnenia: do 31. 12. 2008

Opatrenie č. 5

Prijať potrebné organizačné a personálne opatrenia na zrušenie oddelení hraničnej polície PZ a ich začlenenie do existujúcich organizačných štruktúr krajských riaditeľstiev PZ.

Gestor: MV SR

Termín splnenia: do 31.12.2008

3. Aktuálny stav plnenia (slovne) a vyhodnotenia plnenia opatrení:

K opatreniu č. 1 a 2

V mesiacoch august a september 2007 bola vykonaná obhliadka cestných hraničných priechodov na vnútorných hraniciach. Počas obhliadky boli identifikované opatrenia potrebné na odstránenie dopravných prekážok na jednotlivých hraničných priechodoch, vrátane predbežného vyčíslenia nákladov. Príslušné orgány (vlastníci objektov a správcovia cestných komunikácií) vypracujú projekty na odstránenie dopravných prekážok. Na vykonanie tohto opatrenia bude spracovaný osobitný materiál (s predložením na schválenie vláde SR), ktorý bude podrobne upravovať realizáciu jednotlivých etáp spolu s finančným zabezpečením.

K opatreniu č. 3

Realizácia tohto opatrenia si nevyžaduje vynaložiť veľké náklady a bude financovaná z prevádzkového rozpočtu MV SR.

 

2.1.2.   Kontrola vonkajších hraníc

 

1. Relevantné acquis:

2.1.2.1.    Nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 z 26. októbra 2004 o zriadení Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov EÚ (Ú. v. EÚ L 349, 25. 11. 2004, s.1).

2. Navrhované opatrenia (L/I/IT/R), gestor implementácie a termín implementácie:

Opatrenie č. 6

Aktívne sa zapojiť do spoločných operácií organizovaných agentúrou FRONTEX pre oblasť pozemných a vzdušných hraníc.

Gestor: MV SR

Termín splnenia: 2008 – 2009

Opatrenie č. 7

Aktívne spolupracovať s agentúrou FRONTEX v situáciách vyžadujúcich technickú a operačnú pomoc pri kontrole vonkajších hraníc.

Gestor: MV SR

Termín splnenia: 2008 – 2009

3. Aktuálny stav plnenia (slovne) a vyhodnotenia plnenia opatrení:

K opatreniu č. 6 a 7

Realizácia týchto opatrení a zabezpečenie finančných prostriedkov sú rozpracované v Národnom pláne riadenia ochrany štátnych hraníc SR. Celkové finančné náklady na realizáciu týchto úloh budú refundované do výšky 80 % agentúrou FRONTEX.

 

1. Relevantné acquis:

2.1.2.2.    Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) 562/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (Ú. v. EÚ L 105, 13. 4. 2006, s.1) – okrem prvej vety článku 1 a hlavy III nariadenia.

2. Navrhované opatrenia (L/I/IT/R), gestor implementácie a termín implementácie:

Opatrenie č. 8

Zriadiť rozpočtovú organizáciu ÚHCP MV SR.

Gestor: MV SR

Termín splnenia: do 31. 12. 2008

Opatrenie č. 9

Zabezpečiť finančné prostriedky na prevádzku systému technickej a fyzickej ochrany štátnej hranice SR s Ukrajinou.

Gestor: MV SR

Termín splnenia: 2008 – 2009

Opatrenie č. 10

Zabezpečiť zakúpenie software umožňujúceho komunikáciu mobilných zariadení v sieti MVNET.

Gestor: MV SR

Termín splnenia: do 31. 12. 2008

Opatrenie č. 11

Zabezpečiť zariadenie REDAT a obmenu výpočtovej a telekomunikačnej techniky pre operačné stredisko Centra analýzy a strategického riadenia ÚHCP MV SR, ktoré má celoslovenskú pôsobnosť.

Gestor: MV SR

Termín splnenia: do 31. 12. 2009

Opatrenie č. 12

Vybaviť kontaktné body (FPO) zriadené na OHK PZ Vyšné Nemecké a OHK PZ Bratislava Ružinov - letisko novou technikou na plnenie úloh vyplývajúcich zo schengenského acquis.

Gestor: MV SR

Termín splnenia: do 31. 12. 2008

Opatrenie č. 13

Realizovať výstavbu 32 kompletov virtuálneho plotu v severnej časti úseku štátnej hranice SR s Ukrajinou.

Gestor: MV SR

Termín splnenia: 2008 – 2009

Opatrenie č. 14

Realizovať nákup 6 súprav detektorov systému RALEN (tzv. KUFOR) pre 6 OHK PZ (Zboj, Ulič, Ubľa, Poďhoroď, Petrovce, Vyšné Nemecké) za účelom zabezpečenia zvýšenia účinnosti ochrany štátnej hranice SR do vybudovania požadovaného množstva súprav virtuálneho plotu v severnej časti úseku.

Gestor: MV SR

Termín splnenia: do 31. 12. 2008

Opatrenie č. 15

Dobudovať zvýšenie obvodovej ochrany všetkých 10 objektov na štátnej hranici s Ukrajinou (všetky OHK PZ a RHP Sobrance).

Gestor: MV SR

Termín splnenia: do 31. 12. 2008

Opatrenie č. 16

Vybudovať analytický a informačný systém slúžiaci na odhaľovanie a dokumentovanie trestnej činnosti spojenej s nelegálnou migráciou, prevádzačstvom a inou trestnou činnosťou.

Gestor: MV SR

Termín splnenia: do 31. 12. 2009

Opatrenie č. 17

Pokračovať s vykonávaním monitorovacích letov vrtuľníkmi na zvýšenie účinnosti ochrany štátnej hranice SR s Ukrajinou (podľa Zmluvy o dielo č. SE-236/OVO-2007).

Gestor: MV SR

Termín splnenia: 2008 – 2009

Opatrenie č. 18

Zabezpečiť výdavky na dopravné, poistenie, servis a údržbu automobilovej techniky dodanej v máji 2007 na základné útvary na štátnej hranici SR s Ukrajinou.

Gestor: MV SR

Termín splnenia: 2008 – 2009

Opatrenie č. 19

Spevniť prístupové a zásahové cesty na štátnej hranici SR s Ukrajinou z dôvodov zvýšenia účinnosti zásahov na štátnej hranici (66 km - valcovaný makadam).

Gestor: MV SR

Termín splnenia: 2008 – 2009

Opatrenie č. 20

Zabezpečiť technické prostriedky na odhaľovanie falošných a pozmenených cestovných dokladov a spracovávanie odborných vyjadrení.

Gestor: MV SR

Termín splnenia: do 31. 12. 2009

Opatrenie č. 21

Zabezpečiť uzatvorenie Zmluvy medzi SR a Ukrajinou o spolupráci pri kontrole osôb, tovarov a dopravných prostriedkov pri prechode štátnej hranice.

Gestor: MV SR, Ministerstvo zahraničných vecí SR (ďalej len „MZV SR“), MF SR

Termín splnenia: 30. 6. 2008

Opatrenie č. 22

Prehodnotiť sumy finančných prostriedkov na pokrytie nákladov spojených s pobytom cudzinca na území SR, ktorý nie je občanom SR alebo jeho rodinným príslušníkom vzhľadom k ročnej inflácii a v prípade potreby určenie novej sumy.

Gestor: MV SR

Termín splnenia: každoročne do 31. 12. kalendárneho roka

Opatrenie č. 23

Zaslať Komisii EÚ informácie, resp. údaje podľa čl. 8 ods. 4, čl. 13 ods. 5 Kódexu schengenských hraníc.

Gestor: MV SR

Termín splnenia: každoročne do 15. 1. kalendárneho roka

Opatrenie č. 24

Zaslať Komisii EÚ aktualizované údaje podľa čl. 34 ods. 1 písm. a), b) a c) Kódexu schengenských hraníc.

Gestor: MV SR

Termín splnenia: každoročne do 15. 1. kalendárneho roka

Opatrenie č. 25

Zabezpečiť výstavbu nového príletového terminálu na letisku Poprad - Tatry, ktorý zabezpečí oddelenie toku osôb cestujúcich v rámci schengenského priestoru od osôb cestujúcich v rámci mimoschengenského priestoru.

Gestor: MDPaT SR

Termín splnenia: do 31. 3. 2008

Opatrenie č. 26

Po spustení prevádzky v novom príletovom termináli na letisku Poprad - Tatry zabezpečiť prebudovanie súčasného príletového terminálu na odletový terminál. Vybudovaním druhého odletového terminálu sa zabezpečí oddelenie toku osôb cestujúcich v rámci schengenského priestoru od osôb cestujúcich v rámci mimoschengenského priestoru.

Gestor: MDPaT SR

Termín splnenia: do 31. 8. 2008

Opatrenie č. 27

Zabezpečiť rekonštrukciu cestného hraničného priechodu Ubľa.

Gestor: MF SR

Termín splnenia: do 31. 12. 2009

Opatrenie č. 28

Zabezpečiť výstavbu colného priechodu Čierna nad Tisou.

Gestor: MF SR

Termín splnenia: do 31. 12. 2009

Opatrenie č. 29

Zabezpečiť výstavbu dvoch skladových priestorov pre zaistené nebezpečné materiály, ktoré boli nezákonne dovezené na územie SR cez vonkajšiu hranicu.

Gestor: MF SR

Termín splnenia: do 31. 12. 2009

Opatrenie č. 30

Zabezpečiť dopravné prostriedky, materiálno-technické vybavenie a výpočtovú techniku pre zabezpečenie výkonu colnej kontroly na vonkajšej hranici.

Gestor: MF SR

Termín splnenia: do 31. 12. 2009

3. Aktuálny stav plnenia (slovne) a vyhodnotenia plnenia opatrení:

K opatreniu č. 8 až 15, 18 až 21

Realizácia týchto opatrení a zabezpečenie finančných prostriedkov sú rozpracované v Národnom pláne riadenia ochrany štátnych hraníc SR.

K opatreniu č. 25 a 26.

Realizácia stavebných úprav bude zabezpečená Letiskom Poprad – Tatry, a.s.

 

1. Relevantné acquis:

2.1.2.3.    Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1931/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú pravidlá malého pohraničného styku na vonkajších pozemných hraniciach členských štátov a ktorým sa menia a dopĺňajú ustanovenia Schengenského dohovoru (Ú. v. EÚ L 405, 20. 12. 2006, s.1).

2. Navrhované opatrenia (L/I/IT/R), gestor implementácie a termín implementácie:

Opatrenie č. 31

Prijať nevyhnutné opatrenia v súvislosti s podpísaním návrhu Zmluvy medzi SR a Ukrajinou o malom pohraničnom styku.

Gestor: MV SR, MZV SR,

Termín splnenia: do 30. 6. 2008

Opatrenie č. 32

Prijať nevyhnutné opatrenia na prijímanie žiadostí o vydanie povolenia na malý pohraničný styk.

Gestor: MZV SR

Termín splnenia: do nadobudnutia účinnosti Zmluvy medzi SR a Ukrajinou o malom pohraničnom styku

Opatrenie č. 33

Zabezpečiť vydávanie povolení na malý pohraničný styk.

Gestor: MV SR

Termín splnenia: do nadobudnutia účinnosti Zmluvy medzi SR a Ukrajinou o malom pohraničnom styku

Opatrenie č. 34

Zaslať návrh Zmluvy medzi SR a Ukrajinou o malom pohraničnom styku Komisii EÚ za účelom posúdenia zlučiteľnosti zmluvy s nariadením.

Termín splnenia: po ukončení expertných rokovaní

Gestor: MV SR

Opatrenie č. 35

Zaslať text Zmluvy medzi SR a Ukrajinou o malom pohraničnom styku Komisii EÚ za účelom jej zverejnenia v Úradnom vestníku EÚ.

Gestor: MV SR

Termín splnenia: po podpísaní zmluvy

3. Aktuálny stav plnenia (slovne) a vyhodnotenia plnenia opatrení:

 

 

1. Relevantné acquis:

2.1.2.4.    Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa ustanovuje mechanizmus na zriadenie rýchlych pohraničných zásahových tímov a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004, pokiaľ ide o tento mechanizmus, a ktorým sa regulujú úlohy a právomoci prizvaných príslušníkov pohraničnej stráže (Ú. v. EÚ L 199, 31. 7. 2007, s. 30).

2. Navrhované opatrenia (L/I/IT/R), gestor implementácie a termín implementácie:

Opatrenie č. 36

Zabezpečiť dostatočný počet príslušníkov PZ pre nasadenie do rýchlych pohraničných zásahových tímov (tzv. národná rezerva).

Gestor: MV SR

Termín splnenia: 2008 – 2009

Opatrenie č. 37

Zabezpečiť odborné a jazykové vzdelávanie príslušníkov PZ určených pre nasadenie do rýchlych pohraničných zásahových tímov.

Gestor: MV SR

Termín splnenia: 2008 – 2009

3. Aktuálny stav plnenia (slovne) a vyhodnotenia plnenia opatrení:

K opatreniu č. 36

V súčasnosti je vytvorená národná rezerva v počte 15 policajtov.

K opatreniu č. 37

6 vybraní policajti absolvovali špecializovaný jazykový kurz z anglického jazyka na Akadémii PZ v Bratislave. Odborná príprava bola zabezpečená vyslaním policajtov na odbornú stáž na základné útvary hraničnej polície v podriadenosti RHP Sobrance.

ÚHCP MV SR zabezpečuje ďalšiu jazykovú prípravu v spolupráci so Strednou odbornou školou PZ Košice a v roku 2008 zabezpečí odbornú prípravu ďalších členov národnej rezervy.

Ďalšia jazyková a odborná príprava bude zabezpečená agentúrou Frontex v roku 2008 – 2009.


2.2.    Víza

 

2.2.1.   Spoločná vízová politika

 

1. Relevantné acquis:

2.2.1.1.    Nariadenie Rady č. 789/2001/ES z 24. apríla 2001, ktorým sa Rade vyhradzujú vykonávacie právomoci vo vzťahu k určitým podrobným ustanoveniam a praktickým postupom pri preverovaní žiadostí o víza (Ú. v. ES L 116, 26. 4. 2001, s. 2).

2. Navrhované opatrenia (L/I/IT/R), gestor implementácie a termín implementácie:

Opatrenie č. 38

Aktualizovať informácie uvedené za SR v prílohách Spoločných konzulárnych pokynov, týkajúcich sa víz pre diplomatické misie a konzulárne úrady.

Gestor: MZV SR, MV SR

Termín splnenia: 2008 – 2009

Opatrenie č. 39

Informovať ostatné členské štáty EÚ v prípade plánov SR na začatie rokovaní o oslobodení od vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov (príloha 2 A a príloha 2 B Spoločných konzulárnych pokynov) alebo v prípade plánov na zavedenie povinnosti letiskových tranzitných víz (príloha 3 II).

Gestor: MV SR

Termín splnenia: 2008 – 2009

3. Aktuálny stav plnenia (slovne) a vyhodnotenia plnenia opatrení:

 

 

1. Relevantné acquis:

2.2.1.2.    Informácie podľa nariadenia Rady (ES) č. 539/2001 z 15. marca 2001 uvádzajúceho zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Ú. v. EÚ C 311, 19. 12. 2006, s. 16 – 30).

2. Navrhované opatrenia (L/I/IT/R), gestor implementácie a termín implementácie:

Opatrenie č. 40

Aktualizovať informácie podľa nariadenia Rady (ES) č. 539/2001.

Gestor: MZV SR, MV SR

Termín splnenia: 2008 – 2009

3. Aktuálny stav plnenia (slovne) a vyhodnotenia plnenia opatrení:

 

 

1. Relevantné acquis:

2.2.1.3.    Rozhodnutie Výkonného výboru z 28. apríla 1999 o záväznej verzii Spoločnej príručky a Spoločných konzulárnych pokynov (SCH/Com-ex (99) 13), pokiaľ sa vzťahuje na ustanovenia Spoločných konzulárnych pokynov, ktoré ešte nie sú uplatniteľné na základe Aktu o pristúpení z roku 2003.

2. Navrhované opatrenia (L/I/IT/R), gestor implementácie a termín implementácie:

Opatrenie č. 41

Uplatňovať v praxi pravidlá Spoločných konzulárnych pokynov pri udeľovaní jednotných schengenských víz a národných víz SR. O uplatňovaní tohto rozhodnutia spracovať stručnú správu pri vyhodnocovaní SAP k 31. 12. 2008.

Gestor: MZV SR, MV SR

Termín splnenia: do 31. 12. 2008

3. Aktuálny stav plnenia (slovne) a vyhodnotenia plnenia opatrení:

 

 

2.2.2.   Udeľovanie víz

 

1. Relevantné acquis:

2.2.2.1.    Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 o postupnom odstraňovaní kontrol na spoločných hraniciach, podpísaný v Schengene 19. júna 1990, jeho záverečný akt a spoločné vyhlásenia:

                  – článok 12, 14, 15 a 17.

2. Navrhované opatrenia (L/I/IT/R), gestor implementácie a termín implementácie:

Opatrenie č. 42

Zabezpečiť realizáciu stavebných úprav súvisiacich s ochranou vízových pracovísk na ZÚ SR v zahraničí.

Gestor: MZV SR

Termín splnenia: do 31. 12. 2008

Opatrenie č. 43

Zabezpečiť ochranu vízových pracovísk na ZÚ SR v zahraničí, výdavky na údržbu zabezpečovacích systémov, strážne služby a pod.

Gestor: MZV SR

Termín splnenia: do 31. 12. 2008

Opatrenie č. 44

Prijať opatrenia na dobudovanie pasívnej bezpečnosti objektu na ZÚ SR v Belehrade.

Gestor: MZV SR

Termín splnenia: do 31. 3. 2008

Opatrenie č. 45

Prehodnotiť organizáciu práce v súvislosti so zavedením vízových poplatkov.

Gestor: MZV SR

Termín splnenia: do 31. 3. 2008

Opatrenie č. 46

Zvýšiť počet pracovníkov o 1 tabuľkové miesto na oddelení centrálneho vízového orgánu oddelenia cudzineckej polície ÚHCP MV SR.

Gestor: MV SR

Termín splnenia: do 31. 3. 2008

Opatrenie č. 47

Aktualizovať informácie týkajúce sa vízovej povinnosti štátnych príslušníkov tretích krajín a udeľovania víz na internetových stránkach MV SR a MZV SR prístupných pre verejnosť.

Gestor: MZV SR, MV SR

Termín splnenia: 2008 – 2009

3. Aktuálny stav plnenia (slovne) a vyhodnotenia plnenia opatrení:

K opatreniu č. 46

Akčný plán pre zabezpečenie vstupu SR do schengenského priestoru (uznesenie vlády SR č. 264 zo dňa 14. marca 2007) v opatrení č. 77 uvádza zriadenie centrálneho vízového orgánu na odbore cudzineckej polície ÚHCP MV SR v zložení 15 + 1. Dňa 1. mája 2007 bolo zriadené oddelenie centrálneho vízového orgánu s počtom tabuľkových miest 14 + 1, čím bolo opatrenie splnené čiastočne.

 

1. Relevantné acquis:

2.2.2.2.    Rozhodnutie Výkonného výboru zo 14. decembra 1993 o predĺžení doby platnosti jednotných víz (SCH/Com-ex (93) 21).

2. Navrhované opatrenia (L/I/IT/R), gestor implementácie a termín implementácie:

Opatrenie č. 48

Uplatňovať ustanovenia rozhodnutia o predĺžení doby platnosti jednotných víz. O uplatňovaní tohto rozhodnutia spracovať stručnú správu pri vyhodnocovaní SAP k 31. 12. 2008 a k 31. 12. 2009.

Gestor: MV SR

Termín splnenia: 2008 – 2009

3. Aktuálny stav plnenia (slovne) a vyhodnotenia plnenia opatrení:

K opatreniu č. 48

SR v súčasnosti udeľuje tolerovaný pobyt v prípade, že pobyt osoby sa z dôvodov uvedených v zákone o pobyte cudzincov predĺži, alebo vycestovanie nie je možné. Je však potrebné postupovať podľa tohto rozhodnutia a predĺžiť vízum podľa uvedených podmienok.

 

1. Relevantné acquis:

2.2.2.3.    Rozhodnutie Výkonného výboru zo 14. decembra 1993 o spoločných zásadách pre zrušenie, vyhlásenie neplatnosti alebo skrátenie dĺžky platnosti jednotných víz (SCH/Com-ex (93) 24).

2. Navrhované opatrenia (L/I/IT/R), gestor implementácie a termín implementácie:

Opatrenie č. 49

Uplatňovať postup zrušenia, anulovania a skrátenia platnosti víza SR útvarmi MV SR. O uplatňovaní tohto rozhodnutia spracovať stručnú správu pri vyhodnocovaní SAP k 31. 12. 2008.

Gestor: MV SR

Termín splnenia: do 31. 12. 2008

3. Aktuálny stav plnenia (slovne) a vyhodnotenia plnenia opatrení:

 

 

1. Relevantné acquis:

2.2.2.4.    Rozhodnutie Výkonného výboru z 23. júna 1998 o označovaní pasov žiadateľov o víza pečiatkou (SCH/Com-ex (98) 21).

2. Navrhované opatrenia (L/I/IT/R), gestor implementácie a termín implementácie:

Opatrenie č. 50

Zaviesť prax používania primajúcej pečiatky do pasu žiadateľa o vízum SR. O uplatňovaní tohto rozhodnutia spracovať stručnú správu pri vyhodnocovaní SAP k 31. 12. 2008.

Gestor: MZV SR

Termín splnenia: do 31. 12. 2008

3. Aktuálny stav plnenia (slovne) a vyhodnotenia plnenia opatrení:

 

 

1. Relevantné acquis:

2.2.2.5.    Rozhodnutie Rady č. 2001/420/EC z 28. mája 2001 o prispôsobení častí V a VI a prílohy 13 Spoločných konzulárnych pokynov pre víza a prílohy 6a Spoločnej príručky vo vzťahu k vízam pre dlhodobý pobyt platným súbežne s vízami pre krátkodobý pobyt (Ú. v. ES L 150,
6. 6. 2001, s. 47).

2. Navrhované opatrenia (L/I/IT/R), gestor implementácie a termín implementácie:

Opatrenie č. 51

Povinne konzultovať udelenie víza s inými členskými štátmi EÚ u štátnych príslušníkov tretích krajín uvedených v prílohe 5B Spoločných konzulárnych pokynov v prípade, ak žiadajú o udelenie jednotného víza a víz D + C. O uplatňovaní tohto rozhodnutia spracovať stručnú správu pri vyhodnocovaní SAP k 31. 12. 2008.

Gestor: MZV SR, MV SR

Termín splnenia: do 31. 12. 2008

Opatrenie č. 52

Zabezpečiť vypĺňanie vízovej nálepky podľa požiadaviek uvedených v rozhodnutí. O uplatňovaní tohto rozhodnutia spracovať stručnú správu pri vyhodnocovaní SAP k 31. 12. 2008.

Gestor: MZV SR

Termín splnenia: do 31. 12. 2008

3. Aktuálny stav plnenia (slovne) a vyhodnotenia plnenia opatrení:

 

 

1. Relevantné acquis:

2.2.2.6.    Rozhodnutie Rady č. 2002/354/ES z 25. apríla 2002 o úprave časti III a vytvorení prílohy 16 Spoločnej konzulárnej príručky (Ú. v. EÚ
L 123, 9. 5. 2002, s. 50-52).

2. Navrhované opatrenia (L/I/IT/R), gestor implementácie a termín implementácie:

Opatrenie č. 53

Používať aktuálne tlačivo – žiadosť o udelenie schengenského víza. O uplatňovaní tohto rozhodnutia spracovať stručnú správu pri vyhodnocovaní SAP k 31. 12. 2008.

Gestor: MV SR, MZV SR

Termín splnenia: do 31. 12. 2008

3. Aktuálny stav plnenia (slovne) a vyhodnotenia plnenia opatrení:

 

 

1. Relevantné acquis:

 2.2.2.7.      Rozhodnutie Rady 2003/585/ES z 28. júla 2003, ktorým sa mení a dopĺňa zoznam A prílohy 2 Spoločných konzulárnych pokynov a zoznam A prílohy 5 Spoločnej príručky o vízovej povinnosti pre držiteľov pakistanských diplomatických cestovných dokladov, (Ú. v. EÚ, L 198, 6. 8. 2003, s. 15-16).

2. Navrhované opatrenia (L/I/IT/R), gestor implementácie a termín implementácie:

Opatrenie č. 54

Aktualizovať informácie uvedené za SR v prílohách Spoločných konzulárnych pokynov a zaviesť mechanizmus na zapracovanie zmien, ktoré sú priebežne oznamované členskými štátmi EÚ do dokumentov prístupných užívateľom MV SR a MZV SR.

Gestor: MZV SR, MV SR

Termín splnenia: 2008 – 2009

3. Aktuálny stav plnenia (slovne) a vyhodnotenia plnenia opatrení:

K opatreniu č. 54

Prílohy Spoločných konzulárnych pokynov týkajúcich sa víz pre diplomatické misie a konzulárne úrady sú pravidelne menené členskými štátmi EÚ. V tomto prípade sa príloha 2 Spoločných konzulárnych pokynov týka bezvízových vstupov pre vybrané kategórie cestovných dokladov, t. j. Grécko vyníma držiteľov diplomatických pasov Pakistanu z povinnosti byť držiteľmi víza pri vstupe na územie Grécka. Nakoľko k zmene prílohy 2 Spoločných konzulárnych pokynov dochádza veľmi často, členské štáty tieto informácie oznamujú formou dokumentov vydávaných Generálnym sekretariátom Rady EÚ. Všetky tieto priebežne oznamované zmeny k všetkým prílohám Spoločných konzulárnych pokynov je potrebné zapracovávať do informácií prístupných v elektronickej podobe útvarom hraničnej a cudzineckej polície a konzulárnym úradom.

 

1. Relevantné acquis:

2.2.2.8.    Rozhodnutie Rady 2002/586/ES z 12. júla 2002 o zmene a doplnení časti VI Spoločnej konzulárnej príručky.

                  (Ú. v. EÚ L 187, 16. 7. 2002, s. 48-49).

2. Navrhované opatrenia (L/I/IT/R), gestor implementácie a termín implementácie:

Opatrenie č. 55

Udeľovať vízum na samostatný formulár v prípade, že cestovný doklad nie je uznaný za doklad oprávňujúci na vstup. O uplatňovaní tohto rozhodnutia spracovať stručnú správu pri vyhodnocovaní SAP k 31. 12. 2008 a k 31. 12. 2009.

Gestor: MZV SR, MV SR

Termín splnenia: 2008 – 2009

3. Aktuálny stav plnenia (slovne) a vyhodnotenia plnenia opatrení:

 

 

1. Relevantné acquis:

2.2.2.9.    Nariadenie Rady (ES) č. 415/2003 z 27. februára 2003 o udeľovaní víz na hraniciach vrátane udeľovania týchto víz námorníkom na ceste;

                  (Ú. v. EÚ L 064, 7. 3. 2003, s. 1-8).

2. Navrhované opatrenia (L/I/IT/R), gestor implementácie a termín implementácie:

Opatrenie č. 56

Zabezpečiť udeľovanie víz na hraničnom priechode podľa pravidiel stanovených nariadením Rady (ES) č. 415/2003. O uplatňovaní tohto rozhodnutia spracovať stručnú správu pri vyhodnocovaní SAP k 31. 12. 2008 a k 31. 12. 2009.

Gestor: MV SR

Termín splnenia: 2008 – 2009

3. Aktuálny stav plnenia (slovne) a vyhodnotenia plnenia opatrení:

 

 

1. Relevantné acquis:

2.2.2.10.  Rozhodnutie Rady 2004/14/ES z 22. decembra 2003, ktorým sa mení a dopĺňa tretí pododsek (Základné kritériá skúmania žiadostí) častí V Spoločných konzulárnych pokynov (Ú. v. EÚ, L 005, 19. 1. 2004, s. 74-75).

2. Navrhované opatrenia (L/I/IT/R), gestor implementácie a termín implementácie:

Opatrenie č. 57

Pri rozhodovaní o vízových žiadostiach brať do úvahy potencionálne migračné riziko žiadateľa o vízum, zamerať sa na zisťovanie účelu cesty napr. aj prostredníctvom vykonávania pohovoru so žiadateľom o vízum alebo vyžiadaním ďalších podporných dokladov. O uplatňovaní tohto rozhodnutia spracovať stručnú správu pri vyhodnocovaní SAP k 31. 12. 2008.

Gestor: MZV SR

Termín splnenia: do 31. 12. 2008

3. Aktuálny stav plnenia (slovne) a vyhodnotenia plnenia opatrení:

 

 

2.2.3.   Víza z obmedzenou územnou platnosťou

 

1. Relevantné acquis:

2.2.3.1.    Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 o postupnom odstraňovaní kontrol na spoločných hraniciach, podpísaný v Schengene 19. júna 1990, jeho záverečný akt a spoločné vyhlásenia:

                  – článok 16.

2. Navrhované opatrenia (L/I/IT/R), gestor implementácie a termín implementácie:

Opatrenie č. 58

Udeľovať víza s obmedzenou územnou platnosťou v prípade, ak nie sú splnené všetky podmienky pre vstup. O uplatňovaní tohto rozhodnutia spracovať stručnú správu pri vyhodnocovaní SAP k 31. 12. 2008 a k 31. 12. 2009.

Gestor: MZV SR, MV SR

Termín splnenia: 2008 – 2009

3. Aktuálny stav plnenia (slovne) a vyhodnotenia plnenia opatrení:

 

 

2.2.4.   Zastúpenie

 

1. Relevantné acquis:

2.2.4.1.    Rozhodnutie Výkonného výboru z 27. júna 1996 o zásadách vydávania schengenských víz v súlade s článkom 30 ods. 1 písm. a) Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda (SCH/Com-ex (96) 13 rev. 1).

2. Navrhované opatrenia (L/I/IT/R), gestor implementácie a termín implementácie:

Opatrenie č. 59

V prípade rozhodnutia SR udeľovať víza v zastúpení podľa podmienok stanovených týmto rozhodnutím. O uplatňovaní tohto rozhodnutia spracovať stručnú správu pri vyhodnocovaní SAP k 31. 12. 2008 a k 31. 12. 2009.

Gestor: MZV SR

Termín splnenia: 2008 – 2009

3. Aktuálny stav plnenia (slovne) a vyhodnotenia plnenia opatrení:

 

 

2.2.5.   Spolupráca, výmena informácií a štatistík

 

1. Relevantné acquis:

2.2.5.1.    Rozhodnutie Výkonného výboru z 21. novembra 1994 o zavedení elektronického spôsobu konzultácií s ústrednými orgánmi uvedenými v článku 17 ods. 2 dohovoru (SCH/Com-ex (94) 15 rev.).

2. Navrhované opatrenia (L/I/IT/R), gestor implementácie a termín implementácie:

Opatrenie č. 60

Pri udeľovaní víz vykonávať konzultácie medzi diplomatickými misiami a konzulárnymi úradmi SR a MV SR a medzi orgánmi členských štátov EÚ a MV SR využitím konzultačnej siete VISION. O uplatňovaní tohto rozhodnutia spracovať stručnú správu pri vyhodnocovaní SAP k 31. 12. 2008 a k 31. 12. 2009.

Gestor: MZV SR, MV SR

Termín splnenia: 2008 – 2009

3. Aktuálny stav plnenia (slovne) a vyhodnotenia plnenia opatrení:

 

 

1. Relevantné acquis:

2.2.5.2.    Rozhodnutie Výkonného výboru z 21. apríla 1998 o výmene štatistiky vydaných víz (SCH/Com-ex (98) 12).

2. Navrhované opatrenia (L/I/IT/R), gestor implementácie a termín implementácie:

Opatrenie č. 61

Poskytovať štatistické údaje podľa požiadaviek uvedených v rozhodnutí, t. j.:

a) víza vydané diplomatickou misiou a konzulárnym úradom,

b) víza vydané na hraničnom priechode,

c) víza s obmedzenou územnou platnosťou,

d) víza vydané po konzultácii s ústrednými orgánmi iných zmluvných strán.

O uplatňovaní tohto rozhodnutia spracovať stručnú správu pri vyhodnocovaní SAP k 31. 12. 2008 a k 31. 12. 2009.

Gestor: MZV SR, MV SR

Termín splnenia: 2008 – 2009

3. Aktuálny stav plnenia (slovne) a vyhodnotenia plnenia opatrení:

K opatreniu č. 61

SR (MZV SR) poskytuje štatistické údaje o udelených vízach na zastupiteľských úradoch SR v zahraničí Generálnemu sekretariátu Rady EÚ od roku 2005. Doposiaľ neboli zasielané informácie o počte víz udelených na hraničných priechodoch.

 

 

 

2.2.6.   Vízové poplatky

 

1. Relevantné acquis:

2.2.6.1.    Rozhodnutie Rady 2002/44/EC z 28. decembra 2001, ktorým sa mení a dopĺňa časť VII a príloha 12 Spoločných konzulárnych pokynov a príloha 14a Spoločnej príručky (Ú. v. EÚ L 20, 23. 1. 2002, s. 5-6).

2. Navrhované opatrenia (L/I/IT/R), gestor implementácie a termín implementácie:

Opatrenie č. 62

Uplatňovať vyberanie správneho poplatku v menách uvedených v rozhodnutí podľa stanovených podmienok. O uplatňovaní tohto rozhodnutia spracovať stručnú správu pri vyhodnocovaní SAP k 31. 12. 2008 a k 31. 12. 2009.

Gestor: MZV SR, MV SR

Termín splnenia: 2008 – 2009

3. Aktuálny stav plnenia (slovne) a vyhodnotenia plnenia opatrení:

 

 

2.2.7.   Vízový informačný systém

 

1. Relevantné acquis:

2.2.7.1.    Rozhodnutie Rady 2004/512/ES z 8. júna 2004, ktorým sa vytvára vízový informačný systém (VIS).

2. Navrhované opatrenia (L/I/IT/R), gestor implementácie a termín implementácie:

Opatrenie č. 63

Dobudovať národný Vízový informačný systém (VIS) a jeho prepojenie na VIS budovaný Komisiou EÚ.

Gestor: MZV SR, MV SR

Termín splnenia:  do 31. 3. 2008 (národný VIS)

                                do 31. 5. 2009 (VIS)

Opatrenie č. 64

Zabezpečiť podporu systému VIS, hot-line, legislatívna podpora.

Gestor: MZV SR

Termín splnenia: do 31. 12. 2008

Opatrenie č. 65

Implementovať druhý biometrický prvok (odtlačky prstov) do VIS, aplikačné zmeny VIS.

Gestor: MZV SR

Termín splnenia: do 31. 12. 2008

Opatrenie č. 66

Vybudovať komunikačné linky pre VIS.

Gestor: MZV SR

Termín splnenia: do 31. 12. 2008

3. Aktuálny stav plnenia (slovne) a vyhodnotenia plnenia opatrení:

K opatreniu č. 63

Financovanie tohto opatrenia je zahrnuté v spoločnej položke finančných nákladov na budovania systému SIS II, uvedeného v opatrení č. 92.

 

1. Relevantné acquis:

2.2.7.2.    Rozhodnutie Komisie 2006/648/ES z 22. 9. 2006, ktorým sa ustanovujú technické špecifikácie noriem pre biometrické znaky súvisiace s vývojom vízového informačného systému (Ú. v. EÚ L 267, 27. 9. 2006, s. 41).

2. Navrhované opatrenia (L/I/IT/R), gestor implementácie a termín implementácie:

Opatrenie č. 67

Aplikovať stanovené technické požiadavky na biometrické prvky pri budovaní VIS na národnej úrovni a zabezpečiť ich kompatibilitu pri prenose do VIS.

Gestor: MZV SR, MV SR

Termín splnenia: do spustenia VIS

Opatrenie č. 68

Zabezpečiť technické prostriedky potrebné na snímanie a následnú kontrolu biometrických znakov držiteľov víz uložených vo VIS.

Gestor: MZV SR, MV SR

Termín splnenia: do spustenia VIS

3. Aktuálny stav plnenia (slovne) a vyhodnotenia plnenia opatrení:

 

 

 


2.3.    Bezpečnosť dokladov a biometria

 

1. Relevantné acquis:

2.3.1.        Rozhodnutie Výkonného výboru z 28. apríla 1999 o vytvorení príručky o dokladoch, do ktorých je možné vyznačiť vízum (SCH/Com-ex (99) 14).

2. Navrhované opatrenia (L/I/IT/R), gestor implementácie a termín implementácie:

Opatrenie č. 69

Priebežne aktualizovať príručku dokladov, do ktorých je možné udeliť víza SR a informácie za všetky štáty schengenského priestoru sprístupniť útvarom hraničnej a cudzineckej polície a konzulárnym úradom.

Gestor: MV SR, MZV SR

Termín splnenia: 2008 – 2009

3. Aktuálny stav plnenia (slovne) a vyhodnotenia plnenia opatrení:

K opatreniu č. 69

Posledná aktualizácia príručky dokladov za SR bola vykonaná k 15. 9. 2007

 

 


2.4.    Migrácia

 

2.4.1.   Podmienky pohybu cudzincov

 

1. Relevantné acquis:

2.4.1.1.    Nariadenie Rady (ES) č. 1091/2001 z 28. mája 2001 o voľnom pohybe s vízami pre dlhodobý pobyt (Ú. v. ES L 150, 6. 6. 2001, s. 4-5).

2. Navrhované opatrenia (L/I/IT/R), gestor implementácie a termín implementácie:

Opatrenie č. 70

Uplatňovať ustanovenia nariadenia v oblasti udeľovania víz typu D + C a k platnosti dlhodobých víz na tranzit a pobyt. O uplatňovaní tohto rozhodnutia spracovať stručnú správu pri vyhodnocovaní SAP k 31. 12. 2008 a k 31. 12. 2009.

Gestor: MV SR

Termín splnenia: 2008 – 2009

3. Aktuálny stav plnenia (slovne) a vyhodnotenia plnenia opatrení:

 

 

2.4.2.   Vyhostenie/deportovanie štátnych príslušníkov tretích krajín

 

1. Relevantné acquis:

2.4.2.1.    Rozhodnutie Rady 2005/267/ ES zo 16. marca 2005 o zriadení bezpečnej webovej informačnej a koordinačnej siete pre služby riadenia migrácie členských štátov (Ú. v. EÚ L 83, 1. 4. 2005, s. 48).

2. Navrhované opatrenia (L/I/IT/R), gestor implementácie a termín implementácie:

Opatrenie č. 71

Vybudovať na ÚHCP MV SR spoločné kontaktné a koordinačné pracovisko na zabezpečenie koordinácie činností medzinárodnej spolupráce a výmeny informácií v systéme ICONet.

Gestor: MV SR

Termín splnenia: do 31. 12. 2008

3. Aktuálny stav plnenia (slovne) a vyhodnotenia plnenia opatrení:

K opatreniu č. 71

Vzhľadom k súčasným materiálnym a personálnym podmienkam plní úlohy v rámci ICONetu Centrum analýzy a strategického riadenia ÚHCP MV SR.

Zriadenie kontaktného a koordinačného pracoviska na zabezpečenie medzinárodnej spolupráce a výmeny informácií cez sieť ICONet sa predpokladá v rámci druhej etapy organizačných zmien na ÚHCP MV SR. Finančné prostriedky na zriadenie tohto pracoviska sú vyčlenené v Národnom pláne riadenia ochrany štátnych hraníc SR.

 

1. Relevantné acquis:

2.4.2.2.    Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007 z 11. júla 2007 o štatistike Spoločenstva o migrácii a medzinárodnej ochrane, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 311/76 o zostavovaní štatistík zahraničných pracovníkov.

2. Navrhované opatrenia (L/I/IT/R), gestor implementácie a termín implementácie:

Opatrenie č. 72

Vybudovať nový informačný systém „demig“.

Gestor: MV SR

Termín splnenia: do 31. 12. 2008

Opatrenie č. 73

Spracovať, resp. novelizovať interné predpisy v pôsobnosti MV SR na vykonávanie tohto nariadenia.

Gestor: MV SR

Termín splnenia: do 31. 12. 2008

3. Aktuálny stav plnenia (slovne) a vyhodnotenia plnenia opatrení:

 

 

1. Relevantné acquis:

2.4.2.3.    Rozhodnutie Výkonného výboru z 23. júna 1998 o opatreniach, ktoré sa majú prijať vo vzťahu k štátom spôsobujúcim problémy pri vydávaní dokladov požadovaných na vyhostenie zo schengenského územia (SCH/Com-ex (98) 18 rev.).

2. Navrhované opatrenia (L/I/IT/R), gestor implementácie a termín implementácie:

Opatrenie č. 74

Postupovať podľa tohto rozhodnutia v prípade, že tretí štát nespolupracuje pri udeľovaní náhradných cestovných dokladov. O uplatňovaní tohto rozhodnutia spracovať stručnú správu pri vyhodnocovaní SAP k 31. 12. 2008 a k 31. 12. 2009.

Gestor: MV SR

Termín splnenia: 2008 – 2009

3. Aktuálny stav plnenia (slovne) a vyhodnotenia plnenia opatrení:

 

 

1. Relevantné acquis:

2.4.2.4.    Rozhodnutie Rady č. 2004/573/ES z 29. apríla 2004 týkajúce sa organizácie spoločných letov za účelom vyhostenia príslušníkov tretích štátov, ktorí podliehajú individuálnym opatreniam vyhostenia z výsostného územia dvoch alebo viacerých členských štátov (Ú. v. EÚ
L 201, 6. 8. 2004, s. 5).

2. Navrhované opatrenia (L/I/IT/R), gestor implementácie a termín implementácie:

Opatrenie č. 75

Využívať spoločné lety pre účely vyhostenia štátnych príslušníkov tretej krajiny. O uplatňovaní tohto rozhodnutia spracovať stručnú správu pri vyhodnocovaní SAP k 31. 12. 2008 a k 31. 12. 2009.

Gestor: MV SR

Termín splnenia: 2008 – 2009

3. Aktuálny stav plnenia (slovne) a vyhodnotenia plnenia opatrení:

 

 

 

2.5.    Medzinárodná policajná spolupráca

 

2.5.1.   Cezhraničná policajná spolupráca

 

1. Relevantné acquis:

2.5.1.1.    Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 o postupnom odstraňovaní kontrol na spoločných hraniciach, podpísaný v Schengene 19. júna 1990, jeho záverečný akt a spoločné vyhlásenia

                  – článok 39,

                  – články 44 až 47.

2. Navrhované opatrenia (L/I/IT/R), gestor implementácie a termín implementácie:

Opatrenie č. 76

Zabezpečiť proces výmeny informácií so zahraničím. O uplatňovaní týchto ustanovení spracovať stručnú správu pri vyhodnocovaní SAP k 31. 12. 2008 a k 31. 12. 2009.

Gestor: MV SR

Termín splnenia: 2008 – 2009

Opatrenie č. 77

Zaviesť v súlade s Haagskym programom Európsky model kriminálneho spravodajstva s cieľom jeho spustenia v roku 2008.

Gestor: MV SR

Termín splnenia: 30. 6. 2008

Opatrenie č. 78

Legislatívne doriešiť doplnenie Zmluvy medzi SR a Poľskou republikou o spolupráci v boji proti trestnej činnosti a spolupráci na prihraničných územiach o inštitút cezhraničného prenasledovania.

Gestor: MV SR v spolupráci s MS SR a Generálna prokuratúra SR (ďalej len „GP SR“)

Termín splnenia: 30. 6. 2008

3. Aktuálny stav plnenia (slovne) a vyhodnotenia plnenia opatrení:

 

 

1. Relevantné acquis:

2.5.1.2.    SCH/Com-ex (98) 59 rev rozhodnutie Výkonného výboru zo 16. decembra 1998 o koordinovanom rozmiestnení poradcov pre pravosť dokladov.

2. Navrhované opatrenia (L/I/IT/R), gestor implementácie a termín implementácie:

Opatrenie č. 79

Vyslať podľa potreby vyplývajúcej z analýzy prípadov zneužívania cestovných dokladov a víz poradcov pre doklady na zastupiteľských úradoch SR v tretích štátoch. O uplatňovaní tohto rozhodnutia spracovať stručnú správu pri vyhodnocovaní SAP k 31. 12. 2008 a k 31. 12. 2009.

Gestor: MV SR

Termín splnenia: 2008 – 2009

3. Aktuálny stav plnenia (slovne) a vyhodnotenia plnenia opatrení:

 

 

2.5.2.   Výmena styčných dôstojníkov

 

1. Relevantné acquis:

2.5.2.1.    SCH/Com-ex (99) 7 rev 2 rozhodnutie Výkonného výboru z 28. apríla 1999 o styčných úradníkoch.

2. Navrhované opatrenia (L/I/IT/R), gestor implementácie a termín implementácie:

Opatrenie č. 80

Postupne implementovať do pripravovaných alebo do už platných zmlúv o medzinárodnej policajnej spolupráci medzi SR a príslušnou krajinou inštitút vzájomnej výmeny styčných dôstojníkov. O uplatňovaní tohto rozhodnutia spracovať stručnú správu pri vyhodnocovaní SAP k 31. 12. 2008 a k 31. 12. 2009.

Gestor: MV SR

Termín splnenia: 2008 – 2009

3. Aktuálny stav plnenia (slovne) a vyhodnotenia plnenia opatrení:

K opatreniu č. 80

Do súčasnosti boli podpísané bilaterálne dohody upravujúce výmenu styčných dôstojníkov SR s nasledovnými štátmi:

·         Poľskou republikou (Zmluva medzi SR a Poľskou republikou o spolupráci v boji proti trestnej činnosti a spolupráci pri pohraničných územiach),

·         Českou republikou (Zmluva medzi SR a Českou republikou o spolupráci v boji proti trestnej činnosti, pri ochrane verejného poriadku a pri ochrane štátnych hraníc),

·         Maďarskou republikou (Dohoda medzi SR a Maďarskou republikou o spolupráci pri predchádzaní cezhraničnej trestnej činnosti a v boji proti organizovanému zločinu),

·         Rakúskou republikou (Zmluva medzi SR a Rakúskou republikou o policajnej spolupráci),

·         Holandským kráľovstvom (Zmluva medzi SR a Európskym policajným úradom o spolupráci).

Vysielanie styčných dôstojníkov na základe výmeny listov medzi rezortnými ministrami vnútra s odvolaním sa na príslušné zmluvy upravujúce rôzne formy medzinárodnej policajnej spolupráce. SR má uzatvorené obdobné zmluvy s nasledovnými krajinami: Ukrajina, Rusko, Bulharsko, Rumunsko, Taliansko, Srbsko a Čierna Hora, Chorvátsko.

Zatiaľ nebol ukončený proces podpisu a ratifikácie zmluvy o policajnej spolupráci so Srbskou republikou a Čiernohorskou republikou. V štádiu spracovania je zmluva medzi SR a Moldavskom a medzi SR a Albánskom. Absentuje zmluvná základňa k policajnej spolupráci s Macedónskom.

 

1. Relevantné acquis:

2.5.2.2.    Nariadenie Rady č. 377/2004 z 19. februára 2004 týkajúce sa zriadenia systému pre imigračných dôstojníkov, (Ú. v. EÚ L 064 , 2. 3. 2004, s. 1-4).

2. Navrhované opatrenia (L/I/IT/R), gestor implementácie a termín implementácie:

Opatrenie č. 81

Vyslať imigračného styčného dôstojníka do krajiny pôvodu alebo tranzitu nelegálnej migrácie (Moldavsko, Ukrajina) v súlade s „Koncepciou vysielania imigračných styčných dôstojníkov a plnenie ich úloh v krajinách pôvodu nelegálnej migrácie“.

Gestor: MV SR

Termín splnenia: 2009 (2 osoby)

3. Aktuálny stav plnenia (slovne) a vyhodnotenia plnenia opatrení:

K opatreniu č. 81

Finančné prostriedky na realizáciu tohto opatrenia sú vyčlenené v Národnom pláne riadenia ochrany štátnych hraníc SR.

 

1. Relevantné acquis:

2.5.2.3.    Rozhodnutie Rady 2003/170/SVV z 27. februára 2003 o spoločnom využívaní styčných dôstojníkov vysielaných do zahraničia orgánmi členských štátov činnými v trestnom konaní (Ú. V. EÚ L 67, 12. 3. 2003, s. 27)

2. Navrhované opatrenia (L/I/IT/R), gestor implementácie a termín implementácie:

Opatrenie č. 82

Spracovať a schváliť návrh nového nariadenia o policajných pridelencoch a policajných styčných dôstojníkoch.

Gestor: MV SR

Termín splnenia: do 30. 6. 2008

3. Aktuálny stav plnenia (slovne) a vyhodnotenia plnenia opatrení:

 

 


 

2.6.    Justičná spolupráca

 

1. Relevantné acquis:

2.6.1.        Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 o postupnom odstraňovaní kontrol na spoločných hraniciach, podpísaný v Schengene 19. júna 1990

                  – čl. 48 až 53 (článok 50 zrušený protokolom 42001A1121(01)).

2. Navrhované opatrenia (L/I/IT/R), gestor implementácie a termín implementácie:

Opatrenie č. 83

Spracovať a vydať príručku pre sudcov a prokurátorov „Justičná spolupráca v trestných veciach – právny styk s cudzinou“.

Gestor: MS SR, GP SR

Termín splnenia: do 31. 12. 2008

Opatrenie č. 84

Spracovať a vydať príručku pre sudcov a prokurátorov „Judikatúra Európskeho súdneho dvora k otázkam justičnej spolupráce v trestných veciach“.

Gestor: MS SR, GP SR

Termín splnenia: do 31. 12. 2008

3. Aktuálny stav plnenia (slovne) a vyhodnotenia plnenia opatrení:

 

 


2.7.    Boj proti drogám

 

1. Relevantné acquis:

2.7.1.        Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 o postupnom odstraňovaní kontrol na spoločných hraniciach, podpísaný v Schengene 19. júna 1990

                  – čl. 71 až 73.

2. Navrhované opatrenia (L/I/IT/R), gestor implementácie a termín implementácie:

Opatrenie č. 85

Vybudovať a personálne posilniť v spolupráci s Colným riaditeľstvom SR protidrogové oddelenia na vstupných bodoch do SR, t. j. na letisku M. R. Štefánika Bratislava, letisku Košice, letisku Poprad – Tatry, letisku Sliač, letisku Žilina a v prístave Bratislava.

Gestor: MV SR, MF SR

Termín splnenia: do 31. 12. 2009

Opatrenie č. 86

Vypracovať nové metódy a postupy v boji proti drogovej trestnej činnosti.

Gestor: MV SR

Termín splnenia: do 31. 12. 2008

3. Aktuálny stav plnenia (slovne) a vyhodnotenia plnenia opatrení:

K opatreniu č. 85

Finančné prostriedky na realizáciu tohto opatrenia sú vyčlenené v Národnom pláne boja proti drogám v SR na roky 2005 – 2008.

 

1. Relevantné acquis:

2.7.2.        SCH/Com-ex (99) 1 rev 2 rozhodnutie Výkonného výboru z 28. apríla 1999 o situácii v oblasti omamných látok.

2. Navrhované opatrenia (L/I/IT/R), gestor implementácie a termín implementácie:

Opatrenie č. 87

Každoročne spracovať správu o stave drogových závislostí v SR a zaslať Európskemu monitorovaciemu centru pre drogy a drogové závislosti podľa Rozhodnutia Rady EÚ 2005/387/SVV z 10.5.2005 o výmene informácií, hodnotení rizika a kontrole nových psychoaktívnych látok.

Gestor: MV SR

Termín splnenia: 2008 - 2009

3. Aktuálny stav plnenia (slovne) a vyhodnotenia plnenia opatrení:

 


2.8.    Prevádzka a použitie Schengenského informačného systému

 

1. Relevantné acquis:

2.8.1.        Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 o postupnom odstraňovaní kontrol na spoločných hraniciach, podpísaný v Schengene 19. júna 1990

                  – článok 64,

                  – články 92 až 119.

2. Navrhované opatrenia (L/I/IT/R), gestor implementácie a termín implementácie:

Opatrenie č. 88

Vykonať konzultačné, monitorovacie, kontrolné a inšpekčné činnosti v národnom SIS a Národnej ústredni SIRENE, ako aj na pracoviskách Prezídia PZ zabezpečujúcich vstupné údaje do národného SIS, na ÚHCP MV SR, na hraničných priechodoch na vonkajšej hranici.

Zodpovedný : ÚOOÚ SR

Termín splnenia: 2008 – 2009

Opatrenie č. 89

Zabezpečiť priamy prístup plánovaných koncových používateľov k údajom zo SIS.

Gestor: MV SR

Termín splnenia: do 31. 3. 2008

Opatrenie č. 90

Zosúladiť zloženie údajov v policajných informačných systémoch (PATROS, INO, MONITORING, PATRDOC, PATRZBRANE, PATRMV) s kategorizáciou údajov v SIS.

Gestor: MV SR

Termín splnenia: do 31. 3. 2008

Opatrenie č. 91

Dobudovať investičný zámer – III. etapa rekonštrukcie budovy Úradu medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia PZ na Budyšínskej č. 2 s cieľom vytvoriť priestorové a technologické zázemie pre pracovisko SIRENE a oddelenie národného SIS.

Gestor: MV SR

Termín splnenia: do 30. 4. 2008

3. Aktuálny stav plnenia (slovne) a vyhodnotenia plnenia opatrení:

 

 

1. Relevantné acquis:

2.8.2.        Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1986/2006 z 20. decembra 2006, ktoré sa týka prístupu útvarov zodpovedných za vydávanie osvedčení o evidencii vozidiel v členských štátoch do Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II) (Ú. v. EÚ L 381, 28. 12. 2006, s. 1).

2. Navrhované opatrenia (L/I/IT/R), gestor implementácie a termín implementácie:

Opatrenie č. 92

Dokončiť projekt budovania NG SIS II (vnútroštátny systém národného SIS II a SIRENE) v súlade s finálnym riešením a funkcionalitou centrálneho systému SIS II.

Gestor: MV SR

Termín splnenia: do 31. 12. 2008

Opatrenie č. 93

Zriadiť orgán („úrad národný SIS II“), ktorý má centrálnu zodpovednosť za vnútroštátny systém národný SIS II.

Gestor: MV SR

Termín splnenia: do 31. 12. 2008

Opatrenie č. 94

Prispôsobiť personálne a technické vybavenie Národnej ústredne SIRENE podľa požiadaviek vyplývajúcich z realizácie projektu NG SIS II.

Gestor: MV SR

Termín splnenia: do 31. 12. 2008

Opatrenie č. 95

Aktualizovať harmonizáciu zdrojových informačných systémov pre národný SIS II v súlade s finálnym riešením centrálneho systému SIS II.

Gestor: MV SR

Termín splnenia: do 31. 12. 2008

3. Aktuálny stav plnenia (slovne) a vyhodnotenia plnenia opatrení:

 

 

1. Relevantné acquis:

2.8.3.        Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1987/2006 z 20. decembra 2006 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II) (Ú. v. EÚ L 381, 28. 12. 2006, s. 7).

2. Navrhované opatrenia (L/I/IT/R), gestor implementácie a termín implementácie:

Opatrenie č. 96

Prijať zákon o SIS.

Gestor: MV SR, MS SR, GP SR, MZV SR, MDPaT SR, MF SR, ÚOOÚ SR

Termín splnenia: do 31. 12. 2008

3. Aktuálny stav plnenia (slovne) a vyhodnotenia plnenia opatrení:

 

 

 

1. Relevantné acquis:

2.8.4.        Rozhodnutie Rady 2007/519/ES zo 16. júla 2007, ktorým sa mení a dopĺňa časť 2 dokumentu Schengenská konzultačná sieť (technické špecifikácie) (Ú. v. EÚ L 192, 24. 7. 2007, s. 26).

2. Navrhované opatrenia (L/I/IT/R), gestor implementácie a termín implementácie:

Opatrenie č. 97

Vyznačiť informáciu o tom, že osoba je rodinným príslušníkom občana členského štátu Európskeho hospodárskeho priestoru podľa smernice 2004/38/ES v informačných systémoch používaných pri udeľovaní víza. O uplatňovaní tohto rozhodnutia spracovať stručnú správu pri vyhodnocovaní SAP k 31. 12. 2008 a k 31. 12. 2009.

Gestor: MZV SR, MV SR

Termín splnenia: 2008 – 2009

3. Aktuálny stav plnenia (slovne) a vyhodnotenia plnenia opatrení:

 

 


2.9.    Ochrana osobných údajov a vnútroštátny úrad na ochranu údajov

 

1. Relevantné acquis:

2.9.1.        Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 o postupnom odstraňovaní kontrol na spoločných hraniciach, podpísaný v Schengene 19. júna 1990

                  – články 126 až 130.

2. Navrhované opatrenia (L/I/IT/R), gestor implementácie a termín implementácie:

Opatrenie č. 98

Vykonať nezávislú kontrolu so zameraním sa na dodržiavanie ustanovení Schengenského dohovoru podľa čl. 126 a 127 na príslušných pracoviskách MV SR.

Gestor: ÚOOÚ SR

Termín splnenia: 2008 – 2009

Opatrenie č. 99

Vytvorenie 4 nových pracovných miest na ÚOOÚ SR

Gestor: ÚOOÚ SR

Termín splnenia: do 31. 3. 2008

Opatrenie č. 100

Poskytnúť MV SR a MZV SR konzultácie pri príprave webových stránok z dôvodu informovania verejnosti o postupe pri uplatňovaní práv dotknutých osôb v súvislosti s ochranou osobných údajov, zhromažďovaním a spracúvaním osobných údajov občanov v SIS II.

Gestor: ÚOOÚ SR, MZV SR, MV SR

Termín splnenia: 2008 – 2009

3. Aktuálny stav plnenia (slovne) a vyhodnotenia plnenia opatrení:

 

 


2.10. Vzdelávanie

 

2.10.1. Policajné vzdelávanie

 

1. Relevantné acquis:

2.10.1.1.  Rozhodnutie Rady 2005/681/JHA o zriadení Európskej policajnej akadémie (CEPOL) (Ú. v. EÚ L 256, 1. 10. 2005, s. 63).

2. Navrhované opatrenia (L/I/IT/R), gestor implementácie a termín implementácie:

Opatrenie č. 101

Predložiť podpredsedovi vlády a ministrovi vnútra nomináciu na menovanie zástupcu SR v správnej rade CEPOL-u.

Gestor: MV SR

Termín splnenia: do 31. 3. 2008

Opatrenie č. 102

Menovať zástupcov SR pre činnosť vo výboroch a pracovných skupinách CEPOL-u.

Gestor: MV SR

Termín splnenia: do 31. 3. 2008

Opatrenie č. 103

Zabezpečiť organizačne a finančne účasť zástupcov SR (zahraničné služobné/pracovné cesty) na všetkých vzdelávacích aktivitách CEPOL-u v roku 2008 (spolu 98 kurzov).

Gestor: MV SR

Termín splnenia: 2008

Opatrenie č. 104

Dobudovať Národné kontaktné pracovisko CEPOL SR na plnenie úloh vyplývajúcich SR z členstva v CEPOL-e.

Gestor: MV SR

Termín splnenia: do 30. 6. 2008

Opatrenie č. 105

Predložiť sekretariátu CEPOL-u finančný rozpočet a predbežné zameranie aktivít, organizovaných SR v roku 2008.

Gestor: MV SR

Termín splnenia: do 31. 3. 2008

Opatrenie č. 106

Zabezpečiť organizačne, obsahovo, finančne a protokolárne 3 hlavné kurzy na území SR pre expertov z ostatných členských štátov.

Gestor: MV SR

Termín splnenia: 2008

Opatrenie č. 107

Určiť expertov za SR pre vyslanie na prípravné stretnutia a kurzy v príslušnom členskom štáte pre účely plnenia úlohy spoluorganizátora a podporného členského štátu, ktorým bude SR.

Gestor: MV SR

Termín splnenia: 2008

Opatrenie č. 108

Podpísať za SR „Prístupovú dohodu“ v roku 2008 k programu AGIS, týkajúcu sa mobility policajných expertov pre účely vytvorenia európskej databázy expertov pre jednotlivé policajné činnosti a menovať národného koordinátora AGIS za SR.

Gestor: MV SR

Termín splnenia: 30. 6. 2008

Opatrenie č. 109

Menovať národného koordinátora pre spoločné učebné osnovy na Akadémii PZ v Bratislave, v pôsobnosti ktorého bude plniť úlohy v oblasti harmonizácie spoločného policajného vzdelávania v EÚ (podľa učebných osnov pre jednotlivé študijné odbory vypracovaných pracovnými skupinami CEPOL-u) v spolupráci s centrom policajného vzdelávania MV SR, vrátane zabezpečenia koordinácie medzi Akadémiou PZ v Bratislave a strednými odbornými školami PZ.

Gestor: MV SR

Termín splnenia: 2008

Opatrenie č. 110

Zapojiť SR do systému elektronického vzdelávania vyšších policajných dôstojníkov na národnej úrovni formou počítačových školiacich programov vypracovaných CEPOL-om vrátane umožnenia prístupu k diskusnej platforme.

Gestor: MV SR

Termín splnenia: 2008 resp. po sprevádzkovaní systému

Opatrenie č. 111

Iniciovať na základe dohôd o spolupráci medzi orgánmi a inštitúciami EÚ (CEPOL-EUROPOL, CEPOL-FRONTEX, CEPOL-EUROJUST a CEPOL-OLAF) rokovania s príslušnými zástupcami uvedených orgánov a inštitúcií EÚ na území SR s cieľom koordinácie a spoločného postupu pri zabezpečovaní vzdelávacích aktivít na rok 2009 a implementácii jednotného systému policajného vzdelávania (Join Polica Education System) pod gesciou CEPOL-u.

Gestor: MV SR

Termín splnenia: 2008

Opatrenie č. 112

Iniciovať rokovania na rezortnej a mimorezortnej úrovni s cieľom prípravy priorít policajného vzdelávania na rok 2010.

Gestor: MV SR

Termín splnenia: do 31. 10. 2008

Opatrenie č. 113

Vypracovať plán finančných požiadaviek na zabezpečenie vzdelávacích aktivít na rok 2009.

Gestor: MV SR

Termín splnenia: do 30. 6. 2008

Opatrenie č. 114

Distribuovať zoznam vzdelávacích aktivít CEPOL-u na rok 2009 na útvary MV SR a vyžiadať nominácie pre zabezpečenie účasti SR na týchto vzdelávacích aktivitách .

Gestor: MV SR

Termín splnenia: do 31. 11. 2008

Opatrenie č. 115

Zabezpečiť za SR plnenie prevzatých úloh CEPOL-u vo vzťahu k záverom bolonského procesu.

Gestor: MV SR

Termín splnenia: 2008 – 2009

3. Aktuálny stav plnenia (slovne) a vyhodnotenia plnenia opatrení:

 

4. Poznámka

K opatreniu č. 102

Výbormi a pracovnými skupinami CEPOL-u sú:

·         4 výbory, a to programový, finančný, strategický, veda a výskum (z toho veda a výskum imperatívne pre SR na roky 2008 – 2009),

·         2 pracovné skupiny, a to pre analýzu a hodnotenie vzdelávacích aktivít a pre finančné kompenzácie členským štátom.

K opatreniu č. 103

V roku 2008 budú prebiehať kurzy v nasledovných oblastiach:

·         policajná spolupráca:

·         európske policajné systémy,

·         policajná spolupráca a Europol,

·         policajná spolupráca a Schengen,

·         policajná spolupráca a Prümská dohoda,

·         európske policajné a justičné systémy,

·         kriminalita vo všeobecnosti:

·         kriminalistické spravodajstvo a posúdenie miery rizika,

·         zločinecké trendy v Európe,

·         prevencia kriminality,

·         cezhraničná kriminalita:

·         spoločné vyšetrovacie tímy,

·         boj proti terorizmu,

·         zneužívanie detí,

·         obchodovanie s ľudskými bytosťami a nelegálna migrácia,

·         nútená práca a sexuálne zneužívanie,

·         drogová stratégia,

·         počítačová kriminalita,

·         obchodovanie s umeleckými dielami,

·         environmentálna kriminalita,

·         ekonomická a finančná kriminalita:

·         finančný vyšetrovatelia, podvody, konfiškácia,

·         ekonomická a finančná kriminalita,

·         falšovanie EUR-a,

·         pranie peňazí,

·         špecifická kriminalita:

·         medzinárodné aspekty a skúsenosti s domácim násilím,

·         forenzná veda v oblasti boja proti terorizmu,

·         cestná kriminalita,

·         dopravná bezpečnosť,

·         verejný poriadok:

·         verejný poriadok a zvládnutie davu,

·         chuligánstvo,

·         bezpečnosť počas summitov,

·         riadenie a manažment:

·         kurz riadenia pre vysokých policajných dôstojníkov,

·         katastrofy veľkého rozsahu,

·         zmeny v spoločnosti EÚ,

·         ľudské práva a policajná etika,

·         prevencia korupcie,

·         civilné aspekty krízového manažmentu a policajné misie:

·         civilné aspekty krízového manažmentu,

·         strategické plánovanie policajných misií,

·         nové iniciatívy a priority:

·         ochrana svedka,

·         medzinárodné obchodovanie so zbraňami,

·         spoločné učebné osnovy v rámci EÚ,

·         veda a výskum,

·         jazykové kurzy,

·         administratíva CEPOL-u.

K opatreniu č. 104

Národné kontaktné pracovisko pozostáva zo:

·         zástupcu členského štátu v správnej rade CEPOL-u s mandátom hlasujúceho člena, ktorý je zároveň vedúcim národného tímu CEPOL-u príslušného členského štátu a nasledovných pozícií:

·         národný kontaktný pracovník,

·         národný koordinátor pre kurzy,

·         národný koordinátor AGIS pre mobilitu policajných expertov.

Národné kontaktné pracovisko CEPOL musí plniť najmä nasledovné úlohy:

·         zabezpečovať účasť zástupcov SR / MV SR v správnej rade CEPOL-u, v ktorej sa prostredníctvom tohto zástupcu schvaľuje/presadzuje/navrhuje zameranie činnosti CEPOL-u v súlade s požiadavkami SR / MV SR,

·         zabezpečovať účasť zástupcov SR / MV SR v 4 pracovných výboroch CEPOL-u (strategický, programový, finančný podľa potreby a imperatívne pre vedu a výskum),

·         zabezpečovať účasť zástupcov SR / MV SR a expertov v pracovných skupinách CEPOL-u (napr. pracovná skupina pre analýzu a hodnotenie vzdelávacích aktivít a pracovná skupina pre finančné kompenzácie pre členské štáty,

·         zabezpečovať plánovanie a predkladanie plánu finančných požiadaviek SR / MV SR vo vzťahu k sekretariátu CEPOL-u,

·         zabezpečovať rezortnú a medzirezortnú koordináciu vzdelávacích projektov CEPOL-u (medzirezortná: MS SR, MZV SR, Colné riaditeľstvo SR, GP SR, ...),

·         vysielať expertov – policajných dôstojníkov za SR / MV SR na vzdelávacie aktivity organizované v členských štátoch EÚ,

·         implementovať spoločné učebné osnovy na vzdelávacích inštitúciách SR v súlade so závermi bolonského procesu s cieľom harmonizácie najvyššieho policajného vzdelávania v Európe – koordinátor pre vedu a vzdelávanie,

·         zabezpečovať na území SR aktivity vedy a výskumu v oblasti boja proti trestnej činnosti, prevencii trestnej činnosti, podpore zákona a poriadku – koordinátor pre spoločné učebné osoby,

·         zabezpečovať zavedenie systému elektronického vzdelávania policajných dôstojníkov na národnej úrovni – po jeho sprevádzkovaní,

·         zabezpečovať mobilitu expertov pre jednotlivé policajné činnosti v rámci členských štátov EÚ s cieľom vytvorenia celoeurópskej databázy expertov prostredníctvom programu AGIS financovaného a monitorovaného Komisiou EÚ,

·         pripravovať podkladové materiály a stanoviská k problematike CEPOL-u pre zasadnutia PS, CATS, COREPER Rady EÚ.

K opatreniu č. 106

Národné kontaktné pracovisko CEPOL SR zabezpečí v roku 2008 kurzy v nasledovných oblastiach:

·         boj proti drogám v EÚ s vyžiadaním súčinnosti OCTA a EUROPOL a za účasti podporných členských štátov EÚ: Česká republika a Grécko,

·         ekonomická a finančná kriminalita – finanční vyšetrovatelia s vyžiadaním súčinnosti EUROPOL a za podpory členských štátov EÚ: Portugalsko a Taliansko,

·         ľudské práva a etika – za účasti podporných členských štátov EÚ: Francúzsko a Nemecko vrátane zorganizovania prípravných stretnutí min. 12 týždňov pred konaním kurzu ku všetkým kurzom a za účasti všetkých participujúcich členských štátov a orgánov a inštitúcií EÚ vrátane nominácie manažéra kurzu za SR (špeciálne určený pre pedagogických pracovníkov „train the trainers“).

K opatreniu č. 107

SR bude v roku 2008 spoluorganizátorom a podporným členským štátom v nasledovných témach:

·         pašovanie drog – organizátor Grécko,

·         konfiškácia majetku – organizátor Írsko,

·         environmentálna kriminalita – organizátor Španielsko,

·         bezpečnosť na cestách – organizátor Cyprus,

·         tvorba učebných osnov pre oblasť ľudských práv a policajnej etiky – organizátor Nemecko,

·         harmonizácia európskych policajných vzdelávacích systémov – organizátor Grécko.

K opatreniu č. 115

Prevzatými úlohami CEPOL-u vo vzťahu k záverom bolonskému procesu sú:

·         zabezpečiť prostredníctvom koordinátora pre spoločné učebné osnovy spoluprácu s policajnými univerzitami a vzdelávacími inštitúciami, ktoré sa venujú príprave vyšších policajných dôstojníkov a vedecko-výskumnej činnosti,

·         preorientovať a racionalizovať učebné osnovy v zmysle orientácie na obsah a v snahe vyhnúť sa častým nedorozumeniam; bolonský proces nemá ambíciu organizovať vyučovanie viac menej s rovnakým zameraním a rovnakým časovým orientovaním,

·         aplikovať v spolupráci s koordinátorom pre spoločné učebné osnovy koncepty a nástroje, ktoré sa orientujú vo vyučovacom procese na študentov a zakomponovať spätnú väzbu do vyučovacieho procesu vrátane zavedenia určitých modulov pri vytváraní učebných osnov (napr. poradenstvo pre študentov formou profesionálnych návrhov, tipov a rád od svojich pedagógov, aby boli schopní sami si navrhnúť svoju akademickú kariéru a aby sa vyučovací proces stal pre nich flexibilnejším, samoštúdium ako súčasť učebných osnov),

·         realizovať vzdelávanie orientované na problémovej báze a problémovo orientované vzdelávanie,

·         aplikovať dištančné štúdium s využitím moderných technológií (Internet) formami e-learning-u a e-campus-u v akademickom prostredí,

·         zaviesť spätnú väzbu vo vzdelávacom procese, ako aj hodnotenie adekvátnych výstupov zo vzdelávacieho procesu s cieľom zjednodušiť čitateľnosť a porovnateľnosť diplomov a titulov,

·         implementovať modularizáciu štúdia a študijných programov,

·         vytvoriť prepojenie medzi ECTS a dodatkom k diplomom založenom na pochopení ich pedagogickej relevantnosti,

·         vytvoriť priestor pre organizovanie vzdelávacieho priestoru pre európsku dimenziu a realizáciu kľúčových hodnôt v rámci európskej dimenzie formou tzv. networking-u, výmeny skúseností a vedomostí v rámci Európy.

 

1. Relevantné acquis:

2.10.1.2.  Nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 z 26. októbra 2004 o zriadení Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov EÚ (FRONTEX, Ú. v. EÚ L 349, 25. 11. 2004, s.1).

2. Navrhované opatrenia (L/I/IT/R), gestor implementácie a termín implementácie:

Opatrenie č. 116

Implementovať Spoločný základný študijný program (Common Core Curriculum, ďalej len „CCC“).

Gestor: MV SR

Termín splnenia: 2008 – 2009

Opatrenie č. 117

Zabezpečiť úlohy vyplývajúce z koordinácie vzdelávacej činnosti FRONTEX-u zamerané na jednotné uplatňovanie schengenského acquis týkajúceho sa kontrol na vonkajších hraniciach EÚ a odsunu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú v členských štátoch EÚ.

Gestor: MV SR

Termín splnenia: 2008 – 2009

Opatrenie č. 118

Vytvoriť systém na monitorovanie implementácie CCC.

Gestor: MV SR

Termín splnenia: 2008 – 2009

Opatrenie č. 119

Usporiadať Európsky vzdelávací deň 2008.

Gestor: MV SR

Termín splnenia: 2008

Opatrenie č. 120

Pokračovať v špeciálnom vzdelávaní o falošných a pozmenených dokladoch.

Gestor: MV SR

Termín splnenia: 2008 – 2009

Opatrenie č. 121

Zriadiť spoločný výbor expertov v spolupráci s príslušnými skupinami pre falošné a pozmenené doklady – základná a pokročilá úroveň.

Gestor: MV SR

Termín splnenia: 2008 – 2009

Opatrenie č. 122

Pokračovať v školeniach RABIT.

Gestor: MV SR

Termín splnenia: 2008 – 2009

Opatrenie č. 123

Organizačne a finančne zabezpečiť účasť zástupcov SR na vzdelávacích aktivitách FRONTEX-u v roku 2008 (114 aktivít).

Gestor: MV SR

Termín splnenia: 2008

3. Aktuálny stav plnenia (slovne) a vyhodnotenia plnenia opatrení:

 

 

4. Poznámky

K opatreniu č. 123

V rámci FRONTEX-u sa v roku 2008 uskutočnia aktivity v nasledovných oblastiach:

·         15 konferencií a viacnásobných školení o implementácii CCC,

·         2 monitorovacie konferencie s partnerskými univerzitami,

·         3 semináre pre koordinátorov školení FRONTEX-u (vo februári, v júni a v októbri),

·         až do 20 vzdelávacích kurzov pre členov RABIT/FJST,

·         12 jazykových kurzov,

·         4 vzdelávacie kurzy o výrobcoch falzifikovaných dokumentov,

·         3 stretnutia výboru špecialistov pre falzifikované dokumenty,

·         4 konferencie o partnerskom vzdelávaní,

·         4 konferencie o príprave univerzitných štúdií pre hraničné stráže (univerzitná sieť),

·         2 univerzitné štúdie (Monitorovací systém CCC),

·         5 vzdelávacích kurzov pre stredný manažment,

·         2 vzdelávacie kurzy pre vrcholový manažment,

·         20 vzdelávacích kurzov o pátraní po ukradnutých vozidlách,

·         16 školení pre vrtuľníkové jednotky hraničnej stráže vrátane vyhodnotenia účasti zástupcov SR / MV SR na vzdelávacích aktivitách FRONTEX-u v súlade so zadanými merateľnými ukazovateľmi:

·         počet vyškolených pracovníkov,

·         počet uskutočnených vzdelávacích aktivít,

·         aktualizácia vzdelávacích aktivít o falzifikovaných dokumentoch prostredníctvom údajov o biometrii,

·         uskutočnenie vzdelávacích aktivít v stanovenom termíne.

 

1. Relevantné acquis:

2.10.1.3.  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) 562/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (Ú. v. EÚ L 105, 13. 4. 2006, s.1) – okrem prvej vety článku 1 a hlavy III nariadenia.

2. Navrhované opatrenia (L/I/IT/R), gestor implementácie a termín implementácie:

Opatrenie č. 124

Vytvoriť organizačnú štruktúru na úseku policajného vzdelávania v súlade Koncepciou ďalšieho policajného vzdelávania v pôsobnosti MV SR, ktorá bola prezentovaná hodnotiacim komisárom v rámci opätovných schengenských hodnotiacich misií pre pozemné hranice v dňoch 17. 6. 207 – 22. 6. 2007 a vzdušné hranice v dňoch 1. 9. – 3. 9. 2007 a odovzdaná pracovnej skupine SCHEVAL.

Gestor: MV SR

Termín splnenia: 2008

Opatrenie č. 125

Vydať interný predpis upravujúci ďalšie policajné vzdelávanie v pôsobnosti MV SR, ktorý bude zahŕňať odborné i jazykové vzdelávanie.

Gestor: MV SR

Termín splnenia: 31. 3. 2008

Opatrenie č. 126

Uskutočniť školenia operátorov a personálu v informačných systémoch VISION a VIS.

Gestor: MV SR

Termín splnenia: 2008 – 2009

Opatrenie č. 127

Prehodnotiť kariérny postup v podmienkach PZ a vybudovať ho v súlade s princípmi, požiadavkami a kritériami definovanými orgánmi a inštitúciami EÚ a ďalšími medzinárodnými organizáciami zohľadňujúc aktuálne potreby policajnej praxe a špecifiká na národnej úrovni.

Gestor: MV SR

Termín splnenia: 2008 – 2009

Opatrenie č. 128

Zabezpečiť rozvoj bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce v oblasti vzdelávania.

Gestor: MV SR

Termín splnenia: 2008 – 2009

Opatrenie č. 129

Zabezpečiť implementáciu ročného projektu č. DP 428/06-I/32-2.1 v znení dodatku č. 1 Rozvoj komunikačných zručností príslušníkov PZ pôsobiacich v bratislavskom samosprávnom kraji pri práci s verejnosťou realizovaného z Európskeho sociálneho fondu.

Gestor: MV SR

Termín splnenia: 2008 – 2009

Opatrenie č. 130

Zabezpečiť implementáciu ročného projektu č. DP 429/06-I/32-2.1 v znení dodatku č. 1 Komplexné vzdelávanie príslušníkov PZ pôsobiacich v bratislavskom samosprávnom kraji v oblasti schengenskej problematiky realizovaného z Európskeho sociálneho fondu.

Gestor: MV SR

Termín splnenia: 2008 – 2009

Opatrenie č. 131

Zabezpečiť implementáciu ročného projektu jazykového vzdelávania pre príslušníkov PZ Riaditeľstva hraničnej polície Sobrance realizovaného z Fondu pre vonkajšej hranice.

Gestor: MV SR

Termín splnenia: 2008 – 2009

Opatrenie č. 132

Zabezpečiť špecializované školenia pre oblasť odhaľovania falošných a pozmenených cestovných dokladov a odhaľovania odcudzených motorových vozidiel.

Gestor: MV SR

Termín splnenia: 2008 – 2009

Opatrenie č. 133

Zabezpečiť špecializované školenia pre oblasť profilovania osôb prekračujúcich štátnu hranicu, analýzy rizík nelegálnej migrácie a inej cezhraničnej trestnej činnosti.

Gestor: MV SR

Termín splnenia: 2008 – 2009

Opatrenie č. 134

Zabezpečiť špecializované školenia pre oblasť aplikácie ustanovení Kódexu schengenských hraníc, Schengenskej príručky a ostatných relevantných predpisov týkajúcich sa kontroly hraníc.

Gestor: MV SR

Termín splnenia: 2008 – 2009

Opatrenie č. 135

Vykonať školenia pre leteckých dopravcov prevádzkujúcich lety z tretích krajín na územie SR o cestovných dokladoch a vízach, ktoré musia predložiť štátni príslušníci tretej krajiny pri vstupe s cieľom eliminácie nelegálnej migrácie. Využívať inštitút povinnosti zasielania zoznamu cestujúcich leteckými dopravcami prevádzkujúcimi lety z tretích krajín.

Gestor: MV SR

Termín splnenia: 2008 – 2009

Opatrenie č. 136

Zabezpečiť školenie osôb, ktoré majú prístup k údajom zo SIS II.

Gestor: MV SR, MS SR, GP SR, MZV SR, MDPaT SR, MF SR, ÚOOÚ SR

Termín splnenia: do 31. 12. 2008

Opatrenie č. 137

Zabezpečiť školenie osôb, ktoré majú prístup k údajom VIS.

Gestor: MV SR

Termín splnenia: do 31. 12. 2008

3. Aktuálny stav plnenia (slovne) a vyhodnotenia plnenia opatrení:

 

 

1. Relevantné acquis:

2.10.1.4.  Spoločné prehlásenie o spolupráci v rámci Stredoeurópskej policajnej akadémie (SEPA), podpísané v Budapešti dňa 22. mája 2001 (Rakúsko, Nemecko, Švajčiarsko, Maďarsko, Poľsko, Slovinsko, Slovensko a Česká republika).

2. Navrhované opatrenia (L/I/IT/R), gestor implementácie a termín implementácie:

Opatrenie č. 138

Zabezpečiť účasť zástupcov SR v orgánoch SEPA.

Gestor: MV SR

Termín splnenia: 2008

Opatrenie č. 139

Zabezpečiť organizačne, finančne a protokolárne vzdelávacie aktivity SEPA, konané na území SR v roku 2008.

Gestor: MV SR

Termín splnenia: 2008

Opatrenie č. 140

Zabezpečiť organizačne a finančne účasť zástupcov SR na vzdelávacích aktivitách SEPA v jej členských štátoch.

Gestor: MV SR

Termín splnenia: 2008

3. Aktuálny stav plnenia (slovne) a vyhodnotenia plnenia opatrení:

 

4. Poznámky

K opatreniu č. 138

Orgánmi SEPA sú:

·         predstavenstvo (2-krát ročne),

·         kuratórium (1-krát ročne),

·         programové výbory (2-krát ročne),

·         redakčný výbor (2-krát ročne),

·         výbor pre elektronické vzdelávanie (1 – 2-krát ročne).

K opatreniu č. 139

V roku 2008 sa uskutočnia nasledovné aktivity:

·         vzdelávací týždeň hlavného kurzu SEPA 2008 pre kriminálnu políciu v dňoch 27. 4. – 2. 5. 2008,

·         vzdelávací týždeň 14. špeciálneho kurzu pre integrovanú bezpečnosť hraníc v spolupráci s Maďarskou republikou v dňoch 28. 9. – 4. 10. 2008,

·         odborný seminár v spolupráci s Českou republikou na tému „Špecifikácia obetí a páchateľov trestných činov proti a vo vnútri etnických skupín“ v dňoch 7. 9. – 12. 9. 2008,

·         odborný seminár na tému „Medzinárodná spolupráca pri zabezpečovaní bezpečnosti vnútorných a vonkajších schengenských hraníc“ v dňoch 3. 11. – 6. 11. 2008.

 

2.10.2. Justičné vzdelávanie

 

1. Relevantné acquis:

2.10.2.1.  Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 o postupnom odstraňovaní kontrol na spoločných hraniciach, podpísaný v Schengene 19. júna 1990

                  – čl. 48 až 53 (článok 50 zrušený protokolom 42001A1121(01)).

2. Navrhované opatrenia (L/I/IT/R), gestor implementácie a termín implementácie:

Opatrenie č. 141

Zabezpečiť špeciálne školenia, odborné semináre, konferencie a kurzy v oblasti justičnej spolupráce pre sudcov a zamestnancov MS SR.

Gestor: MS SR, GP SR

Termín splnenia: do 31. 12. 2008

Opatrenie č. 142

Zabezpečiť odborné jazykové kurzy pre sudcov, vyšších súdnych úradníkov a zamestnancov MS SR.

Gestor: MS SR, GP SR

Termín splnenia: do 31. 12. 2008

3. Aktuálny stav plnenia (slovne) a vyhodnotenia plnenia opatrení:

 

 

2.10.3. Vzdelávanie colníkov

 

1. Relevantné acquis:

2.10.3.1.  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) 562/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (Ú. v. EÚ L 105, 13. 4. 2006, s. 1) – okrem prvej vety článku 1 a hlavy III nariadenia.

2. Navrhované opatrenia (L/I/IT/R), gestor implementácie a termín implementácie:

Opatrenie č. 143

Zabezpečiť odborné jazykové vzdelávanie pre colníkov colnej služby vykonávajúcich colnú kontrolu na vonkajších hraniciach.

Gestor: MF SR

Termín splnenia: 2008 – 2009

Opatrenie č. 144

Zabezpečiť špecifické školenia v oblasti odberu vzoriek a protikorupčného tréningu pre colníkov colnej služby vykonávajúcich colnú kontrolu na vonkajších hraniciach.

Gestor: MF SR

Termín splnenia: 2008 – 2009

3. Aktuálny stav plnenia (slovne) a vyhodnotenia plnenia opatrení:

 

 

2.10.4. Vzdelávanie konzulárnych úradníkov

 

1. Relevantné acquis:

2.10.4.1.  Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 o postupnom odstraňovaní kontrol na spoločných hraniciach, podpísaný v Schengene 19. júna 1990, jeho záverečný akt a spoločné vyhlásenia:

                  – článok 12, 14, 15 a 17.

2. Navrhované opatrenia (L/I/IT/R), gestor implementácie a termín implementácie:

Opatrenie č. 145

Zabezpečiť školenia konzulov v oblasti odhaľovania falošných a pozmenených cestovných dokladov a pod.

Gestor: MZV SR

Termín splnenia: do 31. 12. 2008

Opatrenie č. 146

Zabezpečiť školenie osôb, ktoré majú prístup k údajom VIS.

Gestor: MV SR

Termín splnenia: do 31. 12. 2008

 

2.10.5. Vzdelávanie zamestnancov Úradu na ochranu osobných údajov SR

 

1. Relevantné acquis:

2.10.5.1.  Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 o postupnom odstraňovaní kontrol na spoločných hraniciach, podpísaný v Schengene 19. júna 1990

                  – články 126 až 130.

2. Navrhované opatrenia (L/I/IT/R), gestor implementácie a termín implementácie:

Opatrenie č. 147

Zabezpečiť pracovné stáže zamestnancov ÚOOÚ SR v centrále SIS v Štrasburgu, v centrále VIS v Luxemburgu a v centrále CIS v Bruseli, vykonanie kontroly informačných systémov na zastupiteľských úradoch SR v zahraničí.

Gestor: ÚOOÚ SR

Termín splnenia: 2008 – 2009

 


2.11.  Schengenský dohovor – všeobecne

 

1. Relevantné acquis:

2.11.1.     Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 o postupnom odstraňovaní kontrol na spoločných hraniciach, podpísaný v Schengene 19. júna 1990.

2. Navrhované opatrenia (L/I/IT/R), gestor implementácie a termín implementácie:

Opatrenie č. 148

Vypracovať korigendum k Schengenskému dohovoru.

Gestor: MV SR, spolugestor: MS SR, MZV SR, MF SR, MDPaT SR, ÚOOÚ SR, GP SR

Termín splnenia: do 31. 12. 2008

Opatrenie č. 149

Spracovať príručku k Schengenskému dohovoru, ktorá bude obsahovať všetky dokumenty, ktoré menia alebo nahrádzajú ustanovenia tohto dohovoru.

Gestor: MV SR, spolugestor: MS SR, MZV SR, MF SR, MDPaT SR, ÚOOÚ SR, GP SR

Termín splnenia: do 31. 12. 2008

3. Aktuálny stav plnenia (slovne) a vyhodnotenia plnenia opatrení:

 

 


Záver

 

Vstup SR do schengenského priestoru neznamená ukončenie plnenia úloh vyplývajúcich zo schengenského acquis a schengenských štandardov, ale práve naopak ďalšie zintenzívnenie schengenskej spolupráce s ostatnými členskými štátmi na úseku ochrany spoločného priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti.

Na základe výsledkov zo záverov hodnotiacich komisií na aplikáciu schengenského acquis môžeme konštatovať, že SR sa môže v niektorých oblastiach dokonca stať lídrom (tzv. „best practises“). Takouto oblasťou v súčasnosti nesporne je budovanie systému fyzickej a technickej ochrany štátnej hranice SR s Ukrajinou, ktorý je založený na najmodernejších poznatkoch vedy a techniky v oblasti odhaľovania prípadov neoprávneného prekračovania štátnej hranice.

Vstupom SR do spoločného schengenského priestoru padla aj posledná bariéra rozdeľujúca štáty EÚ na tzv. štáty prvej a druhej kategórie. Pre SR je to obrovská a výzva a zároveň záväzok byť rovnoprávnym a plnohodnotným partnerom pre ostatné štáty schengenského priestoru.

Spracovaný materiál vo svojom obsahu identifikuje jednotlivé opatrenia, ktoré je potrebné prijať v rokoch 2008 – 2009, z čoho vyplýva potreba vynaložiť nemalé úsilie na dosiahnutie stanovených cieľov zo strany zainteresovaných subjektov. Do konca februára 2009 bude vykonané prvé vyhodnotenie SAP so zameraním na odpočet plnenia stanovených úloh.

 

 [1])  Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 239 z 22. septembra 2000

[2])  SAP schválený uznesením vlády SR č. 836 z 5. septembra 2001

[3])  Uznesenie vlády SR č. 842 z 3. októbra 2007

[4])  Akčný plán pre zabezpečenie vstupu SR do schengenského priestoru schválený uznesením vlády SR č. 264 zo dňa
14. marca 2007

 

[5]) Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 323 z 8. decembra 2007

[6])  Národný plán riadenia ochrany štátnych hraníc SR schválený uznesením vlády SR č. 465 zo dňa 30. mája 2007

[7])  Národný plán boja proti drogám v SR na roky 2005 – 2008 schválený uznesením vlády SR č. 289 z 15. apríla 2004