Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. január 2019, Utorok
 

Schválené reformné zámery

Hodnotiaca komisia na posudzovanie reformných zámerov (HK) obdrží reformné zámery (RZ) po tom, ako predkladatelia odsúhlasia ich predloženie. Riadiaci orgán (RO) zabezpečí distribúciu podkladov na zasadnutie HK. V prípade, že HK na svojom zasadnutí schváli predložený reformný zámer (RZ), je daný RZ zverejnený na webe OPEVS v časti „Schválené“.

Prvé zasadnutie hodnotiacej komisie sa uskutočnilo 13. júna 2016. Spomedzi siedmich prerokovaných reformných zámerov bolo 5 schválených a 2 boli vrátené predkladateľom na dopracovanie.

Druhé zasadnutie hodnotiacej komisie sa uskutočnilo 14. júla 2016. Všetkých päť prerokovaných zámerov komisia schválila.

Tretie zasadnutie hodnotiacej komisie sa uskutočnilo 24. augusta 2016. Všetky tri prerokované zámery komisia schválila.

Štvrté zasadnutie hodnotiacej komisie sa uskutočnilo 21. decembra 2016. Všetkých deväť prerokovaných zámerov komisia schválila.

Piate zasadnutie hodnotiacej komisie sa uskutočnilo 25. apríla 2017. Komisia schválila päť prerokovaných reformných zámerov.

Šieste zasadnutie hodnotiacej komisie sa uskutočnilo 20. júla 2017. Komisia schválila 12 prerokovaných reformných zámerov, jeden vrátila predkladateľovi na dopracovanie a jeden zamietla.

Siedme zasadnutie hodnotiacej komisie sa uskutočnilo 18. decembra 2017. Komisia schválila 5 prerokovaných reformných zámerov, jeden vrátila predkladateľovi na dopracovanie.

Ôsme zasadnutie hodnotiacej komisie sa uskutočnilo 12. marca 2018. Komisia schválila 6 prerokovaných reformných zámerov, jeden vrátila predkladateľovi na dopracovanie.

Deviate zasadnutie hodnotiacej komisie sa uskutočnilo 21. mája 2018. Komisia schválila 7 prerokovaných reformných zámerov.

Zoznam schválených reformných zámerov (PDF, 698 kB)

 

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Výsledky hlasovania 1. HK 13.06.2016 (257,4 kB) pdf
01.RZ-Meranie efektívnosti (1,0 MB) pdf
03.RZ-Ďalšie vzdelávanie zamestnancov verejnej správy (1,0 MB) pdf
04.RZ-MV SR-MF SR-Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov (1,0 MB) pdf
05.RZ-MF SR-Hodnotenie efektívnosti verejných výdavkov (1,0 MB) pdf
06.RZ-MV SR-Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám (1,0 MB) pdf
Výsledky hlasovania 2. HK 14.07.2016 (268,4 kB) pdf
08.RZ-MV SR-Optimalizácia procesov vo verejnej správe-verzia 2 (1,0 MB) pdf
09.RZ-MV SR-Podpora partnerstva a dialógu (1,2 MB) pdf
10.RZ-MS SR-Zefektívnenie súdneho systému (1,0 MB) pdf
11.RZ-MS SR-Posilnenie a dobudovanie kapacít v oblasti poskytovania právnej pomoci (1,0 MB) pdf
12.RZ-MS SR-Zlepšenie podnikateľského prostredia a odbremenenie súdneho systému (1,0 MB) pdf
Výsledky hlasovania 3. HK 24.08.2016 (244,8 kB) pdf
13.RZ-ÚV SR-Zefektívnenie a modernizácia riadenia ľudských zdrojov v štátnej správe (1,1 MB) pdf
14.RZ-MS SR-Vzdelávanie zamestnancov rezortu spravodlivosti a získavanie odborných znalostí (934,3 kB) pdf
16.RZ-JA-Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov (1,1 MB) pdf
Vysledky hlasovania 4. HK 21.12.2016 (136,3 kB) pdf
17.RZ-ŠÚ SR-Reforma zberu a spracovania štatistických údajov vo verejnej správe (984,8 kB) pdf
18.RZ-MF SR-Hodnotenie efektívnosti verejných výdavkov (revízia výdavkov) (930,0 kB) pdf
19.RZ-MH SR-Optimalizácia procesu posudzovania vplyvov (RIA) (1,0 MB) pdf
20.RZ-ÚVO-Budovanie proklientsky orientovaného Úradu pre verejné obstarávanie (1,1 MB) pdf
21.RZ-MF SR-Unifikácia a optimalizácia ekonomických procesov štátu a implementácia Centrálneho ekonomického systému (1,0 MB) pdf
22.RZ-NKÚ-Budovanie a rozvoj analytických kapacít - Hodnota za peniaze (1,1 MB) pdf
23.RZ-ÚPVII-Vybudovanie intervenčnej logiky strategického plánovania v ústredných orgánoch štátnej správy (916,3 kB) pdf
24.RZ-RÚ-Modernizácia riadenia ľudských zdrojov Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (1,0 MB) pdf
25.RZ-NBÚ-Elektronické služby Národného bezpečnostného úradu (949,4 kB) pdf
Výsledky hlasovania 5. HK 25.04.2017 (132,1 kB) pdf
26.RZ-MV SR-Riadenie procesov a dát pre OÚ, PZ a HaZZ (1,4 MB) pdf
27.RZ-MV SR-Centrálne komponenty správneho konania VS (1,3 MB) pdf
28.RZ-MV SR-Digitálne pracovne prostredie zamestnanca klientskeho centra (1,3 MB) pdf
29.RZ-SBA-Projekt vytvorenia analytickej jednotky pre RIA a MSP test-Centrum lepšej regulácie (996,4 kB) pdf
30.RZ-MDaV SR-Kvalitné a efektívne riadenie výstavby (1,1 MB) pdf
Výsledky hlasovania 6. HK 20.07.2017 (188,1 kB) pdf
31.RZ-SVS-Podpora medzinárodnej spolupráce zameranej na posilnenie výmeny skúseností a príkladov dobrej praxe medzi krajinami EÚ a OECD v oblasti reformy verejnej správy (1,2 MB) pdf
32.RZ-SP-Efektívne služby Sociálnej poisťovne v oblasti sociálneho poistenia (1,3 MB) pdf
33.RZ-MZ SR-Lepšia regulácia-kvalitnejšie a udržateľné zdravotníctvo (1,2 MB) pdf
34.RZ-MZ SR-Transformácia vnútorných procesov a zefektívnenie správy podriadených organizácií MZ SR (1,2 MB) pdf
35.RZ-MZ SR-e-Zdravie-Zabezpečenie dostupnosti a rozšírenie služieb elektronického zdravotníctva (1,2 MB) pdf
36.RZ-PÚ-Reformný zámer Pamiatkového úradu SR (oblasť Pamiatkový informačný systém) (1,4 MB) pdf
37.RZ-ÚNMSSR-Podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy (1,2 MB) pdf
38.RZ-ZVJS-Komplexné zvýšenie kvality procesov v podmienkach Zboru väzenskej a justičnej stráže (1,8 MB) pdf
39.RZ-ÚSVROS-SITB MV SR-Register mimovládnych neziskových organizácií a Otvorený informačný systém mimovládnych neziskových organizácií (1,4 MB) pdf
40.RZ-ÚPVII-Koncepčné budovanie digitálnej a inovatívnej verejnej správy (1,3 MB) pdf
41.RZ-FS SR-Zefektívnenie správy daní a cla (1,3 MB) pdf
42.RZ-ZMOS-Modernizácia miestnej územnej samosprávy (1,2 MB) pdf
Výsledky hlasovania 7. HK 18.12.2017 (136,7 kB) pdf
45.RZ-SŠHR SR-Efektívna správa štátnych hmotných rezerv (1,2 MB) pdf
46.RZ-ÚSVROS-Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti (1,3 MB) pdf
48.RZ-NASES-Zvyšovanie úžitkovej hodnoty digitálnych služieb pre občanov, podnikateľov a inštitúcie (1,4 MB) pdf
49.RZ-ÚPVII-Koncepčné budovanie digitálnej a inovatívnej VS (1,4 MB) pdf
50.RZ-MZ SR-Zlepšenie procesov verejného zdravotníctva a nové elektronické služby Úradov verejného zdravotníctva v SR (1,4 MB) pdf
Výsledky hlasovania 8. HK 12.03.2018 (139,8 kB) pdf
51.RZ-MPSVaR SR-Optimalizácia procesov Národého inšpektorátu práce (1,2 MB) pdf
52.RZ-MŠVVaŠ-Zefektívnenie procesov a realizácie služieb v oblasti regionálneho školstva a uznávanie dokladov o vzdelaní a uznávanie odborných kvalifikácií zo zahraničia (1,3 MB) pdf
53.RZ-NSSR-Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky-Zefektívnenie činnosti (1,2 MB) pdf
54.RZ-ÚVO-Budovanie Inštitútu verejného obstarávania (1,1 MB) pdf
55.RZ-NASES-Transparentné rozhodovanie vo verejnej správe – fáza I (1,4 MB) pdf
57.RZ-APZ-Systematická podpora v boji proti prejavom extrémizmu a šíreniu propagandy v Slovenskej republike (1,2 MB) pdf
Výsledky hlasovania 9. HK 21.05.2018 (56,6 kB) pdf
58.RZ-SP-Zvýšenie efektivity práce zamestnancov (1,2 MB) pdf
59.RZ-MS SR-Podpora mediácie ako alternatíveho riešenia sporov (1,3 MB) pdf
60.RZ-MPRV SR-Optimalizácia procesov a tvorby politík MPRV SR (1,2 MB) pdf
61.RZ-MZ SR-Lepšie riadenie zdravotníctva na základe dát (1,0 MB) pdf
62.RZ-RÚ-Posilnenie výkonu regulácie a štátneho dohľadu (1,3 MB) pdf
63.RZ-MDaV SR-Zlepšenie verejných politík v oblasti dopravy (1,3 MB) pdf
64.RZ-ÚPVII-Modernizácia procesov riadenia a zníženie administratívnej záťaže (1,1 MB) pdf
Výsledky hlasovania - 10. HK 24.09.2018 (131,5 kB) pdf