Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 11. december 2018, Utorok
 

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP

Dopytovo orientované výzvy pre mimovládne neziskové organizácie:

Občianska informovanosť a participácia

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP - celé územie SR (OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-4) - 1. kolo (PDF, 347 kB)

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP - rozvinutejší región SR (OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-6) - 1. kolo (PDF, 333 kB)

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP - menej rozvinutý región SR (OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-5) - 1. kolo (PDF, 360 kB)

Tvorba lepšej verejnej politiky

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP - celé územie SR (OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-1) - 1. kolo (PDF, 358 kB)

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP - rozvinutejší región SR (OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-3) - 1.kolo (PDF, 216 kB)

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP -menej rozvinutý región SR (OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-2) - 1.kolo (PDF, 361 kB)

 

Zoznam schválených ŽoNFP - národné projekty (PDF, 179 kB)

Zoznam schválených ŽoNFP - technická pomoc (PDF, 146 kB)

 

Informácia o ďalších krokoch súvisiacich s prípravou a podpísaním Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (v prípade dopytovo-orientovaných výziev pre MNO).

Rozhodnutia o schválení Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku sú zo strany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre operačný program Efektívna verejná správa (ďalej len „RO pre OP EVS“) zasielané žiadateľom poštovou prepravou. Každý žiadateľ je následne povinný v súlade s § 25 ods. 4 zákona č. 292/2014 Z.z. poskytovateľovi poskytnúť súčinnosť v rozsahu potrebnom na uzavretie Zmluvy o poskytnutí NFP.

Popri oficiálnom Rozhodnutí o schválení Žiadosti o NFP sú jednotliví žiadatelia priamo kontaktovaní (emailom a telefonicky) projektovými manažérmi RO pre OP EVS s konkrétnymi inštrukciami, ako ďalej postupovať pri uzatváraní Zmluvy o poskytnutí NFP.

Okrem konkrétnych informácií a požiadaviek na úpravu súvisiacich s prípravou Zmluvy o poskytnutí NFP daného žiadateľa obdržia žiadatelia aj všeobecnú informáciu o potrebe zabezpečenia nasledujúcich dokumentov potrebných pre prípravu Zmluvy o poskytnutí NFP:

•             Podpisové vzory - 1x originál s úradne overenou pravosťou podpisu,

•             Plnomocenstvo - 1x originál s úradne overenou pravosťou podpisu (nepovinné; potrebné doručiť v prípade relevantnosti),

•             Identifikácia systému platieb a účtov,

•             Originál alebo úradne overená fotokópia zmluvy/zmlúv o zriadení účtu/účtov v zmysle predloženej  Identifikácie systému platieb a účtov (v prípade, ak už nebola predložená v rámci predkladania Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku).

V záujme efektívnej prípravy Zmluvy o poskytnutí NFP môžu žiadatelia, ktorých žiadosť o NFP bola schválená, začať s prípravou vyššie uvedených dokumentov ešte pred tým, ako obdržia emailovú komunikáciu od RO OP EVS. Pri príprave týchto dokumentov musia žiadatelia použiť vzory uvedené na tejto stránke.