Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. január 2019, Piatok
 

Sekcia kontroly a inšpekčnej služby MV SR

 

logo SKIS MV SRSekcia kontroly a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky je samostatný útvar Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, výlučne podriadený ministrovi vnútra Slovenskej republiky, nezávislý od riadenia a štruktúr polície, ktorý plní úlohy na úseku kontroly a inšpekčnej služby.

 • na úseku kontroly je najmä gestorom vnútorného kontrolného systému, vybavovania sťažností  a petícií v pôsobnosti MV SR.
 • na úseku inšpekčnej služby odhaľuje a vyšetruje trestnú činnosť príslušníkov Policajného zboru.

Chcete oznámiť informácie o protiprávnom konaní príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, príslušníkov Horskej záchrannej služby alebo zamestnancov MV SR, ktoré budú využité pri plnení úloh sekcie kontroly a inšpekčnej služby MV SR? Môžete tak urobiť viacerými spôsobmi:

 • písomne na adresu: 
  Ministerstvo vnútra SR
  sekcia kontroly a inšpekčnej služby
  Pribinova 2, 812 72 Bratislava
 • osobne na ktoromkoľvek organizačnom celku sekcie kontroly a inšpekčnej služby MV SR,
  alebo na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru
 • telefonicky na tel. číslach sekcie kontroly a inšpekčnej služby MV SR uvedených v kontaktoch, alebo na tel. čísle 158
 • prostredníctvom elektronického formulára

Upozornenie. Podnety podané telefonicky alebo prostredníctvom elektronického formulára nenahrádzajú podania, ktoré je potrebné podľa osobitných právnych predpisov podať, resp. potvrdiť osobne ústne do zápisnice alebo písomne - napr. sťažnosť alebo trestné oznámenie.

Vybavovanie podaní
Typ podania Sťažnosť na príslušníkov PZ, príslušníkov HaZZ, príslušníkov HZS, zamestnancov v pôsobnosti MV SR alebo na postup útvarov v pôsobnosti MV SR Trestné oznámenie na príslušníka Policajného zboru
Zákonná úprava Podávanie a vybavovanie sťažností upravuje zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v platnom znení. Sťažnosť musí byť písomná a možno ju podať v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe Podávanie a vybavovanie trestných oznámení upravuje zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov
Ako postupovať

písomne na adresu:

Ministerstvo vnútra SR
sekcia kontroly a inšpekčnej služby
Pribinova 2, 812 72 Bratislava

alebo na adresu útvaru, proti ktorému sťažnosť smeruje

písomne na adresu:

Ministerstvo vnútra SR
sekcia kontroly a inšpekčnej služby
Pribinova 2, 812 72 Bratislava

 

Sťažnosť podaná v elektronickej podobe musí byť sťažovateľom autorizovaná podľa § 23 ods. 1 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v platnom znení, to neplatí, ak sťažnosť bola odoslaná prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa podľa § 19 zákona č. 305/2013 Z. z.. Ak sťažnosť podaná v elektronickej podobe nie je autorizovaná podľa osobitného predpisu, ani  odoslaná prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa, sťažovateľ  ju musí do piatich pracovných dní od jej podania potvrdiť, a to vlastnoručným podpisom, jej autorizáciou podľa osobitného predpisu alebo jej odoslaním prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa, inak sa sťažnosť odloží.

Sťažnosť v elektronickej podobe možno podať:
1.) prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy, podaním odoslaným Ministerstvu vnútra SR (Všeobecná agenda),
2.) na  e-mailovú adresu skis@minv.sk (sťažnosti na útvary MV SR), alebo oksppz@minv.sk (sťažnosti na útvary Policajného zboru).

osobne ústne do zápisnice

na ktoromkoľvek odbore inšpekčnej služby úradu inšpekčnej služby sekcie kontroly a inšpekčnej služby MV SR,

alebo na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru

Vecná príslušnosť úrad kontroly sekcie kontroly a inšpekčnej služby MV SR
odbor kontroly prezídia Policajného zboru
útvary kontroly krajských riaditeľstiev Policajného zboru
prezídium Hasičského a záchranného zboru
krajské riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru
sekcia verejnej správy MV SR
úrad inšpekčnej služby sekcie kontroly a inšpekčnej služby MV SR

 

Kontakty:

Sekcia kontroly a inšpekčnej služby MV SR

Mlynské Nivy 61, 821 05 Bratislava 2
Telefón 0961 0 43851
Fax 0961 0 43859

Generálny riaditeľ sekcie kontroly a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

plk. JUDr. Adrián Szabó
Telefón 0961 0 43850
Fax 0961 0 43859

adresa pre poštové zásielky

Pribinova 2 , 812 72 Bratislava

 

Zverejňované informácie:

V zmysle plnenia úlohy B.7 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 403/2015 k návrhu Akčného plánu na posilnenie Slovenskej republiky ako právneho štátu "zabezpečovať prístup verejnosti k výsledkom z inšpekčných a kontrolných činností a informovať ju o vydaných rozhodnutiach" sú v nasledujúcom dokumente zverejnené počty vybraných rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní na úrade inšpekčnej služby sekcie kontroly a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorými boli ukončené veci vedené na úseku trestného konania, ako aj počty vybavovaných sťažností a petícií, vykonávaných vnútorných, ekonomických a finančných kontrol na úrade kontroly sekcie kontroly a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky: tabuľky (pdf) a to za obdobie od začiatku roka 2015 do konca septembra 2015.

V zmysle plnenia tejto úlohy sú zverejňované aj nižšie uvedené správy a informácie: