Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 12. júl 2024, piatok
Verejná správa
 

Otázky a odpovede týkajúce sa vedenia volebnej kampane POLITICKOU STRANOU


Najčastejšie otázky
týkajúce sa vedenia volebnej kampane politickou stranou
vo voľbách do orgánov samosprávy obcí
a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov,
ktoré sa konajú v rovnaký deň a v rovnakom čase


Je výška nákladov na volebnú kampaň limitovaná?

Áno, politická strana môže na volebnú kampaň vynaložiť najviac 1 500 000 eur.

Podali sme kandidátnu listinu ako koalícia. Aký máme limit?

Každá politická strana vedie volebnú kampaň osobitne, a to bez ohľadu na to, že je súčasťou koalície. To znamená, že každá politická strana tvoriaca koalíciu môže na volebnú kampaň vynaložiť najviac 1 500 000 eur. Zároveň platí, že každá politická strana tvoriaca koalíciu musí mať zriadený osobitný platobný účet (ak bude na volebnú kampaň vynakladať finančné prostriedky) a rovnako sa na ňu vzťahujú všetky ostatné povinnosti podľa zákona o volebnej kampani.


Podali sme kandidátnu listinu pre voľby do orgánov samosprávy obcí a zároveň aj pre voľby do orgánov samosprávnych krajov. Musíme minúť pre každé voľby jednotlivo max. 750 000 eur alebo môžeme v jedných voľbách minúť aj viac?

Nie, limit 1 500 000 eur je možné minúť na náklady ľubovoľne, t. j. bez ohľadu na výšku nákladov pre jednotlivé voľby.


Podali sme kandidátnu listinu iba pre jedny voľby. Aký máme limit?

V spojených voľbách môže politická strana na volebnú kampaň vynaložiť najviac 1 500 000 eur bez ohľadu na to, či podala kandidátnu listinu pre jedny voľby, alebo pre obe.


Máme iba jedného kandidáta. Aký máme limit?

Politická strana má v týchto voľbách vždy (za akýchkoľvek okolností) limit nákladov vo výške max. 1 500 000 eur.


Môžeme propagovať aj takého kandidáta, ktorý kandiduje na našej kandidátnej listine, ale vedie si volebnú kampaň aj sám?

Áno, politická strana môže viesť volebnú kampaň v prospech svojho kandidáta aj v prípade, ak si takýto kandidát vedie volebnú kampaň zároveň aj sám.


Čo všetko musíme započítať do svojich výdavkov?

Do limitu nákladov politickej strany sa okrem nákladov vynaložených na volebnú kampaň započítavajú aj:

 • náklady vynaložené na propagáciu politickej strany v čase začínajúcom 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb,
 • rozdiel medzi cenou daru alebo iného bezodplatného plnenia uvedenou v zmluve a cenou obvyklou.

Za finančné prostriedky na volebnú kampaň sa považujú všetky náklady vynaložené na úhradu predmetov volebnej kampane, ktoré boli zverejnené v čase volebnej kampane. Pre korektné rozlíšenie nákladov vynaložených na propagáciu politickej strany v čase začínajúcom 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb a nákladov vynaložených na volebnú kampaň preto nie je rozhodujúci deň úhrady týchto nákladov, ale deň zverejnenia predmetov volebnej kampane, vykonania prieskumu verejnej mienky, vykonania reklamnej alebo propagačnej akcie a pod.


Môžu si kandidáti, uvedení na kandidátnej listine politickej strany, financovať (viesť) volebnú kampaň sami?

Áno, môžu.


Musíme započítať do limitu nákladov aj výdavky, ktoré vynaložia naši kandidáti, ktorí si budú viesť kampaň sami?

Nie, politická strana si do nákladov na volebnú kampaň započítava iba svoje náklady.


Musíme započítať do limitu nákladov nejaké výdavky, ak si vyrobíme volebné letáky sami?

Áno, v takomto prípade si politická strana do nákladov vynaložených na volebnú kampaň započíta sumu skutočných, ňou vynaložených nákladov na výrobu týchto volebných  letákov alebo ak je zistenie skutočnej sumy spojené s neprimeranými ťažkosťami, politická strana si do svojich nákladov započíta sumu obvyklých nákladov na výrobu takýchto volebných letákov.

Môžeme prijať dar alebo iné bezodplatné plnenie od hocikoho?

Nie. Nakoľko na finančné prostriedky vedené na osobitnom platobnom účte politickej strany sa vzťahujú aj ustanovenia osobitného predpisu, platí, že podľa zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov nemôže politická strana prijať dar ani bezodplatné plnenie od:

 • štátu, Slovenského pozemkového fondu, obce alebo vyššieho územného celku,
 • právnických osôb, ktorých zriaďovateľom alebo zakladateľom je štát, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok,
 • právnických osôb, v ktorých má majetkovú účasť štát, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok,
 • občianskych združení, nadácií, neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, neinvestičných fondov, záujmových združení právnických osôb, združení obcí a organizácií s medzinárodným prvkom,
 • verejnoprávnych inštitúcií a iných právnických osôb zriadených zákonom,
 • fyzickej osoby, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
 • právnickej osoby, ktorá má sídlo v zahraničí,
 • fyzickej osoby alebo právnickej osoby, o ktorej nevie uviesť identifikačné údaje darcu alebo identifikačné údaje zmluvnej strany, ktorá poskytla iné bezodplatné plnenie,
 • európskej strany a európskej nadácie.


Musíme mať zriadený špeciálny účet, ak chceme viesť volebnú kampaň?

Áno, ak bude politická strana vynakladať na svoju volebnú kampaň finančné prostriedky, tieto musí viesť na osobitnom platobnom účte vedenom v banke alebo pobočke zahraničnej banky. Údaje na osobitnom platobnom účte musia byť bezplatne, diaľkovo a nepretržite prístupné tretím osobám a musia zobrazovať prehľad platobných transakcií v rozsahu údajov o sume, dátume zaúčtovania, mene a priezvisku alebo názve platiteľa ako aj príjemcu, texte účtovného zápisu a variabilnom symbole.

Osobitným platobným účtom nie je akýkoľvek platobný účet, ale platobný účet, ktorý možno vyhľadať na webovej stránke príslušnej banky, patrí konkrétnej osobe a ktokoľvek (verejnosť) má prístup k prehľadu platobných transakcií zrealizovaných na tomto účte. Tento špecifický typ osobitného platobného účtu banka označuje spravidla ako „transparentný účet“.


Podali sme kandidátnu listinu do volieb do orgánov samosprávy obcí a zároveň aj do volieb do orgánov samosprávnych krajov. Musíme mať 2 transparentné účty?

Nie, politická strana môže mať za účelom vedenia volebnej kampane v týchto voľbách zriadený iba jeden osobitný platobný účet.


Máme ešte zriadený osobitný účet, ktorý sme využívali v predchádzajúcich voľbách. Môžeme ho použiť aj v týchto voľbách?

Nie, politická strana si musí zriadiť nový osobitný platobný účet.


Vzťahujú sa na pravidlá financovania a hospodárenia politickej strany v súvislosti s vedením volebnej kampane aj iné osobitné predpisy?

Áno, na finančné prostriedky vedené na osobitnom platobnom účte sa vzťahujú ustanovenia § 22 až 24 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (ustanovenia o príjmoch, daroch a iných bezodplatných plneniach, ako aj o zákaze prijatia daru a iného bezodplatného plnenia).


Akým spôsobom je možné uviesť do platobnej transakcie meno a priezvisko platiteľa, ak je ním politická strana?

Pri odchádzajúcej platbe z osobitného platobného účtu sa za názov platiteľa považuje názov (pomenovanie) osobitného platobného účtu. Ako názov osobitného platobného účtu je preto potrebné pri jeho zriadení uviesť názov politickej strany.


Dokedy najneskôr musíme mať zriadený osobitný účet?

Politická strana si musí zriadiť osobitný platobný účet najneskôr v deň, keď bude musieť vykonať prvú platbu na úhradu nákladov volebnej kampane.


Máme povinnosť oznámiť ministerstvu vnútra skutočnosť, že sme si zriadili osobitný účet?

Áno, politická strana je povinná oznámiť Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky adresu webového sídla jej osobitného platobného účtu v listinnej podobe alebo elektronickej podobe (napr. e-mailom), a to bezodkladne po jeho zriadení.

Adresou webového sídla osobitného platobného účtu sa rozumie odkaz na webovú stránku (t. j. priamy link), na ktorej je zverejnený prehľad platobných transakcií osobitného platobného účtu politickej strany.


Môžeme na osobitný účet vložiť finančné prostriedky aj v hotovosti?

Nie, na osobitný platobný účet môže politická strana vkladať finančné prostriedky výlučne prevodom z iného účtu. Rovnako platí, že politická strana môže prijať peňažný dar od inej osoby na svoj osobitný platobný účet, len ak bol poukázaný prevodom z iného účtu.


Je v súlade so zákonom, ak nám iná osoba poukáže finančné prostriedky na osobitný účet prostredníctvom poštového poukazu na pošte?

Nie, nie je. Prostredníctvom poštového poukazu poskytuje darca finančné prostriedky v hotovosti Slovenskej pošte, a. s., ktorá následne tieto finančné prostriedky prevedie zo svojho účtu na osobitný platobný účet politickej strany. Slovenská pošta, a. s. je teda iba sprostredkovateľom vkladu týchto finančných prostriedkov na osobitný platobný účet politickej strany a nie darcom, ktorým podľa zákona ani byť nemôže. V takomto prípade by z výpisu z osobitného platobného účtu politickej strany nebolo zrejmé, kto je darcom peňažného daru.


Čo máme robiť, ak nám na osobitný účet vloží finančné prostriedky v hotovosti iná osoba?

V takomto prípade je politická strana povinná vrátiť darcovi peňažný dar do 60 dní. Za týmto účelom požiada svoju banku o stotožnenie vkladateľa (darcu) finančných prostriedkov. Do poznámky platobnej transakcie odporúčame uviesť napr. „vrátenie daru“. Ak by však už v tom čase účet darcu neexistoval, politická strana je povinná túto skutočnosť bezodkladne oznámiť Ministerstvu financií Slovenskej republiky a peňažný dar poukázať na príjmový účet štátneho rozpočtu. Ministerstvo financií Slovenskej republiky poskytne politickej strane údaje potrebné na poukázanie predmetného peňažného daru do štátneho rozpočtu.


Na osobitný účet nám iná osoba vložila finančné prostriedky v hotovosti, avšak banka nám odmieta poskytnúť jej osobné údaje. Ako máme postupovať?

Politická strana túto skutočnosť bezodkladne oznámi Ministerstvu financií Slovenskej republiky a peňažný dar poukáže na príjmový účet štátneho rozpočtu. Ministerstvo financií Slovenskej republiky poskytne politickej strane údaje potrebné na poukázanie predmetného peňažného daru do štátneho rozpočtu.


Musí byť z platobnej transakcie zrejmé, kto nám prostredníctvom bezhotovostného prevodu poskytol peňažný dar na osobitný účet?

Ak z výpisu z osobitného platobného účtu nie je preukázané, kto je darcom peňažného daru, politická strana je povinná tento peňažný dar vrátiť v lehote 30 dní na účet, z ktorého bol peňažný dar poukázaný. Ak by však už v tom čase účet darcu neexistoval, politická strana je povinná túto skutočnosť bezodkladne oznámiť Ministerstvu financií Slovenskej republiky a peňažný dar poukázať na príjmový účet štátneho rozpočtu. Ministerstvo financií Slovenskej republiky poskytne politickej strane údaje potrebné na poukázanie predmetného peňažného daru do štátneho rozpočtu.


Čo máme robiť v prípade, ak nám boli na osobitný účet poukázané peňažné prostriedky osobou, od ktorej tento dar nechceme prijať alebo osobou, od ktorej dar prijať nemôžeme?

Postup je rovnaký ako v odpovedi na predchádzajúcu otázku.


Dokedy možno vkladať prostriedky na osobitný účet?

Na osobitný platobný účet možno vložiť finančné prostriedky do 48 hodín predo dňom konania volieb. Po tejto lehote nesmú byť na osobitný platobný účet prijaté finančné prostriedky. Politická strana je zároveň povinná zabezpečiť, aby po uvedenej lehote nemohli byť na osobitný platobný účet pripísané finančné prostriedky.


Poskytne nám banka automaticky taký osobitný účet, ktorý bude nastavený tak, aby naň nemohli byť vložené finančné prostriedky v hotovosti?

Nie. Osobitný (transparentný) účet sa líši od bežného účtu spravidla iba tým, že jeho platobné transakcie (pohyby na osobitnom platobnom účte) sú verejné. V prípade, ak banka poskytuje iné dodatkové služby (napr. neprijímanie vkladov v hotovosti, neprijímanie finančných prostriedkov na osobitný platobný účet od požadovanej doby/dátumu), je potrebné o takéto služby požiadať osobitne. Vzhľadom na to, že politickej strane môžu zostať záväzky, ktorých úhradu bude musieť zrealizovať až po skončení volebnej kampane, neodporúčame zablokovať na osobitnom platobnom účte možnosť odchádzajúcich platieb.


Kedy môžeme manipulovať so zostatkom na našom osobitnom účte, resp. kedy môžeme osobitný účet zrušiť?

S finančnými prostriedkami na osobitnom platobnom účte nepoužitými na volebnú kampaň nemožno nakladať 90 dní po vyhlásení výsledkov volieb a počas konania vo veci porušenia pravidiel financovania volebnej kampane. Skutočnosť, či je voči politickej strane vedené konanie o uložení pokuty je možné overiť aj telefonicky (02/4859 2311) alebo e-mailom (TA.13G4@E2RF1@)


Podľa zákona už nemôžeme nakladať s nepoužitými finančnými prostriedkami na osobitnom účte. Nám však zostali neuhradené faktúry. Môžeme ich aj napriek tomu uhradiť z osobitného účtu?

Áno, nakoľko uvedený zákaz platí iba pre nepoužité finančné prostriedky (t. j.  disponibilný zostatok po uhradení všetkých záväzkov), a preto neuhradené faktúry za volebnú kampaň môžu byť uhradené z osobitného platobného účtu aj v čase 48 hodín pred konaním volieb, ako aj po ich vykonaní.


Podľa zákona nemôžeme nakladať s nepoužitými finančnými prostriedkami na osobitnom účte 48 hodín pred konaním volieb, a preto sme dali zablokovať osobitný účet. Nám však zostali neuhradené faktúry. Môžeme ich uhradiť aj z bežného účtu?

Nie, všetky náklady vynaložené na volebnú kampaň musia byť uhradené z osobitného platobného účtu, a preto je potrebné bezodkladne kontaktovať banku za účelom odblokovania osobitného platobného účtu.


Nemáme dostatok finančných prostriedkov na osobitnom účte, musíme však uhradiť ešte faktúru za volebnú kampaň, avšak na osobitný účet už nemožno vkladať žiadne finančné prostriedky. Ako máme postupovať?

V prípade, že disponibilný zostatok na osobitnom platobnom účte politickej strany nie je dostačujúci na uhradenie jej záväzkov, je možné finančné prostriedky na ich úhradu previesť na osobitný platobný účet z bežného účtu politickej strany. Do poznámky platobnej transakcie odporúčame uviesť napr. „vklad prostriedkov za účelom úhrady nákladov“.


Potrebujeme vykonať úhradu nákladov volebnej kampane v hotovosti. Ako máme postupovať?

V takomto prípade je potrebné najprv vybrať potrebné finančné prostriedky z osobitného platobného účtu v hotovosti a následne náklady uhradiť. Politická strana je však v takomto prípade povinná viesť evidenciu o použití týchto prostriedkov.


Aké evidencie musíme viesť?

Politická strana musí viesť osobitnú evidenciu o použití prostriedkov na volebnú kampaň a evidenciu o použití prostriedkov vybraných z osobitného platobného účtu v hotovosti.


Podali sme kandidátnu listinu do volieb do orgánov samosprávy obcí a zároveň aj do volieb do orgánov samosprávnych krajov. Musíme viesť evidencie pre každé voľby osobitne?

Nie, politická strana nemusí viesť evidencie pre obe voľby osobitne.


Čo musí obsahovať osobitná evidencia o použití prostriedkov na volebnú kampaň?

Osobitná evidencia o použití prostriedkov na volebnú kampaň musí obsahovať:

 • náklady na úhradu volebných prieskumov a volebných ankiet,
 • náklady na úhradu platenej inzercie alebo reklamy,
 • náklady na vysielanie politickej reklamy podľa osobitného predpisu,
 • náklady na úhradu volebných plagátov,
 • náklady obchodnej spoločnosti podľa zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov,
 • cestovné výdavky členov politickej strany a prehľad cestovných náhrad zamestnancov politickej strany podľa osobitného predpisu,
 • prehľad nepeňažných darov a iných bezodplatných plnení, ktorých hodnota sa určuje podľa zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov,
 • všetky ostatné náklady politickej strany na propagáciu jej činnosti, cieľov a programu.


Musíme na predmetoch volebnej kampane (letákoch, perách, kalendároch a pod.) uvádzať nejaké údaje?

Áno, politická strana je povinná zabezpečiť, aby odvysielaná politická reklama, zverejnená platená inzercia, zverejnené volebné plagáty a všetky ďalšie spôsoby vedenia volebnej kampane obsahovali údaje o objednávateľovi a dodávateľovi v rozsahu meno, priezvisko a obec trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, a názov a sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu; to isté sa vzťahuje aj na prezentáciu volebných prieskumov a volebných ankiet.

Výnimkou sú drobné reklamné predmety (odznaky, perá, kľúčenky, prívesky a pod.), na ktorých sa uvádza len názov politickej strany; to isté sa vzťahuje aj na vysielanie politickej reklamy v rozhlasovom vysielaní kratšej ako 30 sekúnd.


Aké údaje máme uviesť, ak sme volebný leták alebo iný predmet našej volebnej kampane vyrobili svojpomocne?

Politická strana uvedie ako objednávateľa aj ako dodávateľa seba.


Chceme zorganizovať stretnutie, na ktorom sa bude podávať guláš a malinovka. Ako máme označiť údaje o objednávateľovi a dodávateľovi?

Potraviny určené na okamžitú spotrebu, ktoré nie sú nositeľom žiadnej informácie, sa považujú za občerstvenie, a preto sa na nich neuvádzajú údaje o objednávateľovi a dodávateľovi.


Údaje ktorého dodávateľa máme uviesť na volebnom letáku, ak máme dodávateľov viac?

Dodávateľom sa rozumie subjekt, s ktorým politická strana ako objednávateľ uzatvorila napr. zmluvu o dodaní tovaru alebo služby, ktorá je predmetom jej volebnej kampane. Na predmete volebnej kampane sa uvádzajú iba identifikačné údaje dodávateľa tovaru alebo služby a nie identifikačné údaje jeho subdodávateľov. Ak si však politická strana objednala tovary alebo služby u viacerých dodávateľov a ich výsledkom je jediný tovar alebo služba, musí uviesť identifikačné údaje všetkých dodávateľov.


Sme povinní zabezpečiť, aby aj predmety volebnej kampane, ktoré sme dostali do daru, obsahovali údaje o objednávateľovi a dodávateľovi?

Áno, v takomto prípade bude objednávateľom politická strana ako subjekt oprávnený na vedenie volebnej kampane a dodávateľom bude darca uvedeného predmetu.


Považujú sa statusy na sociálnej sieti za volebnú kampaň?

Bezplatné statusy na sociálnej sieti sa za volebnú kampaň nepovažujú. Avšak status zverejnený za odplatu (sponzorovaný príspevok) je volebnou kampaňou.


Je potrebné odstrániť bilbordy, ktoré boli zverejnené ešte pred volebnou kampaňou?

Nie, nie je.


Musíme pred začatím moratória odstrániť volebné plagáty našej politickej strany, ktoré sme si vylepili počas volebnej kampane?

Nie, volebné plagáty vylepené počas volebnej kampane nie je potrebné odstrániť pred začiatkom tzv. volebného moratória, t. j. 48 hodín predo dňom konania volieb.


Počas volebnej kampane sme si zaplatili videoreklamu na svetelnej reklamnej tabuli v meste. Môže byť takáto videoreklama zverejňovaná aj počas volebného moratória?

Nie, nemôže. Politická strana je povinná s vlastníkom reklamnej tabule, resp. prevádzkovateľom tohto digitálneho zariadenia dohodnúť vypnutie takejto videoreklamy najneskôr 48 hodín predo dňom konania volieb.


Čo je volebný prieskum?

Volebný prieskum je iba taký prieskum verejnej mienky, ktorého výsledkom je údaj o aktuálnych volebných preferenciách voličov a ktorý je uskutočnený na základe všeobecne uznávaných štatistických metód na reprezentatívnej vzorke voličov, v ktorej sú voliči proporčne zastúpení najmä podľa pohlavia, veku, vzdelania alebo adresy trvalého pobytu.


Zisťovali sme u našich voličov názor na určitú tému. Považuje sa takéto konanie za uskutočnenie prieskumu a musíme si ho započítať do svojich nákladov na volebnú kampaň?

Samotné zisťovanie názoru svojich voličov na určitú tému, ktoré si politická strana robí sama a nespĺňa podmienky uvedené v odpovedi na predchádzajúcu otázku, sa nepovažuje za volebný prieskum podľa zákona o volebnej kampani, a preto sa nezapočítava do nákladov politickej strany na volebnú kampaň a ani do nákladov na jej propagáciu v čase 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb. Avšak ak politická strana zverejnenie výsledku takéhoto zisťovania využije na svoju propagáciu, náklady vynaložené na toto zisťovanie je povinná započítať do nákladov na volebnú kampaň, resp. do nákladov na svoju propagáciu 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb.


Dokedy môžeme viesť volebnú kampaň ?

Volebnú kampaň je potrebné ukončiť najneskôr 48 hodín predo dňom konania volieb.


Musíme niekomu vydokladovať svoje náklady? Ak áno, komu a dokedy?

Politická strana je povinná doručiť najneskôr v 30. deň po vykonaní volieb správu o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky v listinnej podobe a elektronickej podobe, pričom je povinná vyhotoviť ju na tlačive, ktoré Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zverejní na svojom webovom sídle najneskôr v deň konania volieb.


Musíme predložiť ministerstvu vnútra správy o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň v listinnej aj v elektronickej podobe? Nepostačuje, ak ju zašleme iba elektronicky, podpísanú zaručeným elektronickým podpisom?

Nie, nepostačuje. Politická strana je podľa zákona povinná predložiť Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky správy o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň v listinnej podobe, ako aj v elektronickej podobe (napr. e-mailom vo forme skenu, na USB kľúči a pod.) zároveň.


Uvádzame do správy o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň aj peňažné dary, to znamená, finančné prostriedky, ktoré nám boli darované na osobitný účet?

Nie. Do správy o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň sa uvádzajú výdavky a nie príjmy.


Existuje vzor správy o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň?

Správu o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň je politická strana povinná vyhotoviť na tlačive, ktoré Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zverejní na svojom webovom sídle najneskôr v deň konania volieb. Tlačivo vo formáte XLS a vo formáte PDF bude v dostatočnom časovom predstihu zverejnené na konci tejto webovej stránky ako „Dokumenty na stiahnutie“.


Čo ak nebude možné otvoriť súbor na stiahnutie s tlačivom správy? Ako postupovať ďalej?

Tlačivo bude zverejnené vo formáte XLS ako aj vo formáte PDF, a preto je potrebné mať nainštalovaný Microsoft Excel alebo Adobe Acrobat. Ak nebude možné ani týmto spôsobom otvoriť príslušné tlačivo, bude potrebné požiadať o jeho zaslanie prostredníctvom e-mailu (TA.13G4@E2RF1@).


Musíme predložiť ministerstvu vnútra správu o prostriedkoch, ktoré sme vynaložili na volebnú kampaň aj vtedy, keď sme žiadnu volebnú kampaň neviedli?

Áno, v takomto prípade bude správa o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň obsahovať nulové položky.


Musíme predložiť ministerstvu vnútra aj výpisy z osobitného účtu, uzatvorené zmluvy a faktúry týkajúce sa volebnej kampane?

Politická strana je povinná doručiť doklady, podať informáciu, vysvetlenie alebo poskytnúť iný údaj týkajúci sa jej volebnej kampane, a to iba vtedy, keď ju o to Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky požiada. Tým však nie je dotknutá povinnosť politickej strany predložiť správu o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň v zákonom ustanovenej lehote (t. j. bez vyzvania).


Máme ešte iné povinnosti v súvislosti s vedením volebnej kampane?

Áno, politická strana je povinná uchovávať výpisy z osobitného platobného účtu päť rokov od ich vydania. Politická strana je zároveň povinná na požiadanie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky predložiť doklady a podať informáciu, vysvetlenie alebo poskytnúť iný údaj týkajúci sa jej volebnej kampane do desiatich dní od doručenia žiadosti. Politická strana je ďalej povinná odstrániť nedostatky správy o prostriedkoch, ktoré vynaložila na volebnú kampaň do 15 dní od doručenia výzvy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.


Môžeme dostať pokutu za nesplnenie svojich povinností?

Áno. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky uloží politickej strane pokutu vo výške dvojnásobku sumy, o ktorú prekročila prípustnú sumu nákladov na volebnú kampaň, ako aj pokutu od 10 000 eur do 100 000 eur za nesplnenie ktorejkoľvek povinnosti, ktorá jej je ustanovená zákonom.


Komu a na akú adresu mám doručovať doklady a na koho a akou formou sa môžem obrátiť s ďalšími otázkami?

odbor volieb, referenda a politických strán
sekcia verejnej správy
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Drieňová 22
826 86  Bratislava 29


S Vašimi ďalšími otázkami sa na nás môžete obrátiť e-mailom (
TA.13G4@E2RF1@) alebo telefonicky (02/4859 2311).