Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. marec 2023, utorok
 

Tematická pracovná skupina - bývanie

ZÁZNAM Z 1. TEMATICKEJ PRACOVNEJ SKUPINY – PRIORITA BÝVANIE

DÁTUM:       17. 03. 2015, od 10.30 do 13.00.

MIESTO:      ÚSVRK, Vajnorská 25, Bratislava

PRÍTOMNÍ: podľa prezenčnej listiny v  prílohe č.1

PROGRAM STRETNUTIA:

  • predstaviť ciele, harmonogram a výstupy TPS,
  • predstaviť globálne a čiastkové ciele konkrétnej prioritnej politiky stratégie,
  • zmapovať existujúce strategické dokumenty, politiky, programy a projekty v oblasti integrácie Rómov,  ktoré realizujú relevantné rezorty  a ďalšie relevantné inštitúcie  s cieľom umožniť  využiť existujúce programy a zdroje a umožniť koordináciu zainteresovaných,
  • predstaviť relevantné priority OP Ľudské zdroje Prioritnú os 5: Integrácia marginalizovaných Rómskych komunít z hľadiska  možnosti  financovania akčného plánu zdrojoch,
  • predstaviť štruktúru, v akej sa bude AP spracúvať a prezentovať zadanie na ďalšie stretnutie. 

1. Úvod stretnutia

Na úvod stretnutia privítal prítomných Ján Hero, poďakoval za účasť a ozrejmil základné rámce procesu revízie Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020 a tvorby akčných plánov na roky 2016-2018 („Revízia Stratégie“). Ako tiež informoval, ÚSVRK kontrahoval organizáciu PDCS pre vedenie procesu a facilitáciu jednotlivých pracovných stretnutí, ktorá zároveň prostredníctvom nezávislých expertov zabezpečuje odborný vstup do diskusie zainteresovaných subjektov a prípravu výstupov z nej  - revidovaných cieľov Stratégie a návrhov akčných plánov pre jednotlivé tematické okruhy, ktoré budú následne predmetom materiálu predkladaného na schválenie vláde SR. 

Karolína Miková z PDCS ako facilitátorka stretnutia oboznámila prítomných s podrobnejšou informáciou o časovom priebehu procesu Revízie Stratégie a to osobitne k činnosti jednotlivých tematických skupín. Ich primárnou úlohou je nájsť odbornú zhodu na konkrétnych opatreniach pre obdobie najbližších 3 rokov sformulovaných do podoby akčného plánu, ktorý by vychádzal z redefinovaných (novonavrhnutých) cieľov Stratégie pre danú oblasť a zároveň by viedol k ich napĺňaniu. Podrobnejšie informácie sú uvedené v prílohe č.2 – powerpoint prezentácii.

P. Miková ďalej predstavila zodpovedných za jednotlivé kroky a koordináciu procesu v rámci Revízie Stratégie pre oblasť bývania, ktorými sú:

Karolína Miková- facilitátorka (PDCS);

Martin Vavrinčík- expert pre oblasť bývania - zodpovedný za prípravu návrhov, ako aj finálnych materiálov, ako výsledkov diskusie v rámci pracovnej skupiny;

Eva Surovková- riaditeľka kancelárie (ÚSVRK) - zodpovedná za celkové koordinovanie procesu Revízie Stratégie; a

Martina Juráková- zapisovateľka

2. Výstup práce experta a diskusia

Expert pre oblasť bývania Martin Vavrinčík v krátkosti predstavil novonavrhovaný globálny cieľ a 7 čiastkových cieľov pre oblasť bývania revidovanej Stratégie. Návrh cieľov pre oblasť bývania tvorí prílohu č.3.

  1. Ako uviedol, predstavený návrh cieľov nie je definitívny a konečný a bude možné ho v priebehu procesu zmeniť a vylepšiť, pričom však základné rámce navrhovaných cieľov, ktoré budú v hlasovaní per rollam schválené Riadiacou skupinou Revízie Stratégie, by mali zostať nezmenené. Ako zdôraznil, príklady navrhovaných indikátorov jednotlivých cieľov sú zatiaľ len informatívne a nie sú predmetom schvaľovania Riadiacou skupinou ani predmetom diskusie na tomto stretnutí. Návrh cieľov má primárne slúžiť ako východisko do diskusie o jednotlivých konkrétnych opatreniach v rámci pracovnej skupiny v rámci akčného plánu. Tento by mal okrem úloh určiť aj ich zodpovedných nositeľov, konkrétne termíny plnenia a finančné alokácie. Príklady možnej podoby navrhovaných opatrení tvoria prílohu č.4.

Diskusia

Porubský Roman ( MPhaRV SR, riaditeľ pozemkového odboru)

1.)     Problém pre akékoľvek opatrenia predstavuje absencia legálnej definície osídlenia, resp. určenia, či ide o rómske osídlenie, obydlie, osadu, komunitu. Ako v reakcii uviedol M. Vavrinčík, tento problém by čiastočne mohol odstrániť nový stavebný zákon, podľa ktorého vláda vydá nariadením zoznam obcí s prítomnosťou marginalizovaných osídlení, v ktorých bude platiť vo vzťahu k niektorým normám osobitný právny režim.

2.)     Pomohlo by, ak by Atlas rómskych komunít poskytoval bližšie informácie o konkrétnom katastrálnom území, na ktorom sa nachádza rómska komunita. Tieto informácie sú nevyhnutné pri realizácii pozemkových úprav. MPRV SR už v súčasnej dobe pri príprave realizácií projektov pozemkových úprav v hodnotiacich kritériách pre výber katastrálnych území na ich realizáciu, zaradilo aj podmienku v súvislosti osídlením rómskou komunitou na tomto území. Po vyriešení legislatívnych ale i technických opatrení by bolo možné vysporiadať pozemky v rámci realizácie pozemkových úprav. MPRV SR spoločne s ÚSVRK participuje na pilotnom projekte usporiadania pozemkového vlastníctva v Krásnohorskom Podhradí prostredníctvom jednoduchých pozemkových úprav, ktorý má byť po úspešnom vykonaní, podkladom pre usporiadanie pozemkov pod ďalšími osídleniami rómskou komunitou.

Klára Orgovánová (Rómsky inštitút)

3.)     Podčiarkla dôležitosť toho, aby navrhované iniciatívy nadväzovali na predošlé skúsenosti a už realizované kroky. Rámcovo považuje ciele za dobre formulované a zachytávajúce predmet odbornej diskusie v danej oblasti v uplynulých rokoch. 

Oravec Laco (Nadácia Milana Šimečku)

4.)     Ocenil prebiehajúci proces Revízie Stratégie, kritizoval však, že práca skupiny na akčnom pláne má už vychádzať z určených cieľov, o ktorých neprebehla žiadna diskusia a nebolo možné ich pripomienkovať. Tieto podľa neho nezachytávajú niektoré okruhy problémov. Okrem upresňujúcich a štylizujúcich pripomienok k cieľom predniesol aj nasledovné obsahové výhrady: V celej Stratégii nie je vyjasnená zásadná otázka, pre koho je určená, podľa jeho názoru nemá byť len pre MRK, čo má zásadný vplyv aj na formulovanie cieľov a opatrení. V čiastkovom cieli 3. navrhuje vyňať slovo ,,MRK“, keďže na jednej strane chceme odstrániť segregáciu a na druhej strane chceme zlepšovať bývanie priamo v MRK, čo segregáciu prehlbuje. V čiastkovom cieli 5. Navrhuje vyňať z formulácie cieľa slovo ,,kvalitné“  a ponechať len bývanie. Za nedostatok považuje tiež absenciu práva na bývanie ako východiska pre niektorý z cieľov.

Kusá Zuzana (Sieť proti chudobe)

5.)     Je potrebné preformulovať čiastkový cieľ 6. a to konkrétne ,,prijať novú právnu úpravu“ a nie len ,,prijať právnu úpravu“, nakoľko zákon o sociálnom bývaní už existuje. Absentuje tiež problematika samostatnej právnej úpravy príspevku na bývanie, ktorá sa významne dotýka MRK. Spochybnila tiež potrebu formulovaného cieľa 7. nakoľko SR má v súčasnosti existujúce mechanizmy vysporiadania s predmetnými situáciami. Vyjadrila pochybnosť nad zmyslom existencie pracovnej skupiny, keďže ako ciele, tak určenie alokácie prostriedkov v nasledujúcom programovacom období sú podľa jej vnímania už dané a nemenné.   

M. Vavrinčík v reakcii uviedol, že existujúca právna úprava sociálneho bývania je nedostatočná a nerieši túto problematiku komplexne, preto je právna regulácia predmetom uvedeného cieľa, pričom či pôjde o nový zákon, alebo novelizáciu existujúcej právnej úpravy nie je určujúce. Vo vzťahu k zmyslu existencie pracovnej skupiny uviedol že jej výstupom má byť akčný plán – zoznam konkrétnych a merateľných opatrení so zodpovednými subjektmi, čo predstavuje výrazný kvalitatívny posun pri realizácii Stratégie a verejných politík v tejto oblasti všeobecne. Či navrhované ciele, či indikatívne alokácie v rámci OP nového programovacieho obdobia predstavujú základné rámce pre návrhy krokov a intervencií, ale neurčujú detaily a konkrétne opatrenia.  

3. Informácia o finančných zdrojoch

Zástupca ÚSVRK Ľudovít Rácz zúčastnených informoval o štrukturálnych fondoch, konkrétne o OP Ľudské zdroje, prioritná os č. 5 a 6, ako o možných zdrojoch financovania jednotlivých opatrení navrhovaných v rámci akčného plánu pre oblasť bývania. Bližšie informácie tvoria prílohu č.5.

4. Mapovanie situácie

Zástupcovia prítomných rezortov sumarizovali existujúce verejné politiky, projekty, koncepcie, realizované štátnou správou, ktoré majú relevanciu vo vzťahu k problematike bývania MRK a revíziu Stratégie.

MPhaRV SR

-          Dokument, určujúci kritéria výberu oblastí pre komplexné pozemkové úpravy a ich realizácia. Obce s prítomnosťou osídlenia MRK sú pri výbere uprednostnené.

MDVaRR SR

-          Koncepcia štátnej bytovej politiky do roku 2020 ako aktuálny rámec verejných politík. Rezort v rámci svojej činnosti poskytuje (i) dotácie na rozvoj bývania, (ii) dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí, a (iii) dotácie na obstaranie nájomných bytov a na obstaranie technickej vybavenosti.

MH SR

v súčasnosti nie sú žiadne politiky, ktoré by mohli byť prepojené na Stratégiu. Súvis s danou problematikou bývania má problematika ,,energetickej chudoby“, ku ktorej pripravuje Úrad pre sieťové odvetvia koncepčný materiál do vlády. Bude sa týkať zvýhodnených cien plynu a elektriny pre vybrané skupiny obyvateľstva.

5. Zadanie pre ďalšiu TPS

Na záver stretnutia K. Miková požiadala prítomných – osobitne jednotlivé rezorty, ale aj  zástupcov mimovládneho sektora – o vytvorenie návrhu konkrétnych opatrení na najbližšie tri roky, ktorými by sa mali zabezpečiť jednotlivé ciele Stratégie pre oblasť bývania. Príklady možnej podoby navrhovaných opatrení tvoria prílohu č.4.

Termín na zaslanie navrhovaných opatrení vo forme vyplnených tabuliek bol dohodou prítomných stanovený na 10.4.2015.

2. stretnutie TPS v oblasti bývania je predbežne naplánované na 17.4.2015, jeho predmetom bude diskusia o navrhovaných opatreniach, ktoré budú vopred zaslané členom pracovnej skupiny.

 Prílohy:

1.
Prezenčná listina

2. PPT prezentácia - Procesu Revízie Stratégie

3. Návrh revidovaných cieľov Stratégie pre oblasť bývania

4. Príklady možnej podoby navrhovaných opatrení akčného plánu

5. PPT prezentácia OP Ľudské zdroje

6. Tabuľka pre spracovanie návrhov opatrení

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]