Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. november 2019, pondelok
 

Služby verejnosti

Predarchívna starostlivosť

Štátny archív v Bratislave zabezpečuje výkon predarchívnej starostlivosti u orgánov štátnej správy, samosprávy, podnikateľských subjektov a iných právnických osôb so sídlom a pôsobnosťou v jeho územnom obvode. Koordinuje vyraďovanie registratúrnych záznamov, rozhoduje o ich trvalej dokumentárnej hodnote, posudzuje a schvaľuje interné smernice na správu registratúry, organizuje preberanie archívnych dokumentov do trvalej archívnej úschovy, vykonáva štátny odborný dozor nad správou registratúry a konzultačnú a školiacu činnosť.

 

Prístup k archívnym dokumentom

Všeobecné podmienky štúdia

1. Prístup k archívnym dokumentom archív umožňuje všetkým záujemcom v zmysle zákona 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2. Štúdium archívnych dokumentov sa uskutočňuje na základe písomnej žiadosti, ktorá sa podáva priamo v archíve alebo zasiela poštou alebo e-mailom.

3. Záujemca o štúdium je povinní preukázať svoju totožnosť občianskym preukazom alebo cestovným dokladom.

4. Archívny materiál sa nepredkladá na štúdium na počkanie (bližšie pozri bádateľský poriadok).

5. V osobitných prípadoch, daných platnými predpismi, rozhoduje  o povolení štúdia archívnych dokumentov riaditeľ archívu.

6. Štúdium dokumentov je bezplatné (žiadosť o nahliadnutie do matrík sa spoplatňuje podľa zákona 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch sumou 2 € za každý zväzok matrík). Ostatné služby archívu sú spoplatnené podľa platného cenníka.

7. Matriky sú sprístupnené len na mikrofilmoch. Termín štúdia matrík je potrebné si vopred dohodnúť s pracovníkmi bádateľne.

 

Prístup k archívnym dokumentom formou štúdia

Žiadosťou o prístup k archívnym dokumentom formou štúdia je bádateľský list, v ktorom žiadateľ vyplní potrebné osobné údaje, uvedie tému štúdia a účel. Súčasťou bádateľského listu je aj vyhlásenie, že informácie z archívnych dokumentov žiadateľ použije len na účely uvedené v bádateľskom liste a uvedie názov archívu, názov archívneho fondu a názov a meno spracovateľa archívnej pomôcky, z ktorých získal informácie. Štúdium archívnych dokumentov v priestoroch archívu podrobne upravuje bádateľský poriadok.

O štúdium archívnych fondov, pokiaľ k nim nie je obmedzený prístup, je treba požiadať najneskôr 2 dni vopred osobne alebo e-mailom na adrese archiv.ba@minv.sk alebo badatelna.ba@minv.sk.

Obmedzený prístup je k archívnym dokumentom, ktoré vznikli pred rokom 1526 a nie sú k nim vyhotovené študijné kópie, k poškodeným archívnym dokumentom a k nespracovaným archívnym fondom.

Obmedzený prístup je k spisom z archívnym fondov okresných ľudových súdov, ľudových súdov, obžalobcov pri OĽS, miestnych ľudových súdov, Krajského súdu v Bratislave, Štátneho súdu - oddelenie v Bratislave, Obvodného súdu Bratislava I, Okresného súdu Bratislava IV,, Štátneho zastupiteľstva v Bratislave, Krajskej prokuratúry v Bratislave, Štátnej prokuratúry - oddelenie v Bratislave, Obvodnej prokuratúry v Bratislave, Okresnej prokuratúry v Bratislave, Okresnej prokuratúry Bratislava III, Obvodnej prokuratúry I - IV Bratislava, Krajskej prokuratúry Bratislava, Okresnej prokuratúry Bratislava I a IV, Mestskej prokuratúry Bratislava. Štúdium dokumentov z týchto fondov povoľuje riaditeľ archívu na základe podanej žiadosti, ku ktorej žiadateľ priloží potvrdenie (doklad) od školy, prípadne inštitúcie, ktorá ho poverila štúdiom archívnych dokumentov (netýka sa to osôb, ktorých sa spis priamo týka alebo ich priamych príbuzných). Kópie z uvedených archívnych fondov sa vyhotovujú na základe žiadosti len osobám, ktorých sa predmetný spis týka.

Oznamujeme bádateľom, že až do odvolania sú pre verejnosť neprístupné archívne súbory: Bratislavská župa I - Nobilitaria a Daňové písomnosti, Zbierka cirkevných písomností a Krajský výbor Komunistickej strany Slovenska v Bratislave. Od 21. 08. 2017 nebudú až do odvolania pre bádateľskú verejnosť prístupné ani fondy okresných ľudových súdov, ľudových súdov, miestnych ľudových súdov a obžalobcov pri okresných ľudových súdoch.

 

Štúdium cirkevných matrík

Zbierka cirkevných matrík v Štátnom archíve v Bratislave obsahuje matriky farností rímskokatolíckej, evanjelickej augsburského vierovyznania a reformovanej cirkvi, ale aj matriky židovských náboženských obcí a židovských matričných obvodov z územia Bratislavskej, a čiastočne Nitrianskej a Trenčianskej župy a z územia Bratislavy. Cirkevné matriky boli vedené do 1. októbra 1895, t. j. do zoštátnenia matričnej agendy. Ojedinele tento rok presahujú.

Štúdium cirkevných matrík je možné len v bádateľni archívu na Križkovej 7 a je spoplatnené podľa platného zákona o správnych poplatkoch sumou 2 € za každú aj začatú matriku. Poplatok je potrebné uhradiť ekolkom, ktorý je možné zakúpiť na vybraných pobočkách Slovenskej pošty. Štúdium matrík je však potrebné si dohovoriť vopred na čísle 02/57 28 32 62 alebo 02/57 28 32 61 alebo písomne prostredníctvom e-mailu na adrese badatelna.ba@minv.sk. Štúdium cirkevných matrík je možné len na mikrofilmoch, originály cirkevných matrík sa bádateľom na štúdium nepredkladajú.

V tejto súvislosti dávame bádateľom do pozornosti tiež internetovú stránku s cirkevnými matrikami, kde sú k dispozícii aj matriky, ktoré sú uložené v Štátnom archíve v Bratislave.

 

Štúdium archívnych dokumentov z fondu Župa Bratislavská I., Kongregačné písomnosti

Štúdium kongregačných písomností do roku 1795 je možné len v digitálnej podobe, originály dokumentov sa nepredkladajú. Dokumenty sú dostupné aj na stránke www.crarc.findbuch.net.

 

Odborná archívna knižnica

 Knižnica poskytuje publikácie pracovníkom archívu a bádateľom, ktorí literatúru potrebujú pri štúdiu archívnych dokumentov. Knihy sa vypožičiavajú výlučne prezenčne a nie sú určené na reprografické účely. Podmienky štúdia knižných publikácií bližšie upravuje výpožičný poriadok knižnice.